जिवलग मित्राच लग्न ६ – Hot Marathi Stories

सर्व चावट मित्र – मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार!! कसे आहात मित्र – मैत्रीनींनो!! मजेत ना!! असेच रहा झवाझवीच्या कहाण्या वाचत रहा. मज्जा करत रहा. असेच झवत रहा अन झवुन घेत रहा. आनंदी रहा!!

तर मित्र – मैत्रीनींनो उर्वरीत कहाणीचा भाग आपल्या समोर आपल्या मनोरंजनासाठी सादर करत आहे. ती आपल्याला नक्कीच आवाडेल. चलातर मित्र – मैत्रीनींनो पाहुया पुढे काय होतय ते!!!!!

मी माझी जीभ वैशालीच्या पुच्चीत आतबाहेर करत तिची पुच्ची झवत होतो अन दोन मिनीटातच तिच्या पुच्चीने गरम कामरस माझ्या तोंडावर सोडला अन मी तो गटागट पीत होतो. अन ती माझा बुल्ला आधाशासा रखा चोखुन लालभडक केलाहोता. माझा बुल्ला तिच्या तोंडातील लाळेने बुळबुळीत केला होता. वैशाली शांत झाली होती. तिने माझा बुल्ला तोंडातुन बाहेर काढला.

आणी मी माझ डोक तिच्या फटीवरुन बाजुला काढत बेडवर ठेवलं. तस तिनेतिचे ओठ माझ्या ओठावर ठेवत चुंबन घेतल अन म्हणाली आता नाही सहन होत मला भाऊजी. घाला ना पटकन तुमचा बुल्ला माझ्या पुच्चीत मी सहज खिडकीकडे पाहील तस मला शंका आली की बहुतेक कुणीतरी पहातय. पण मी दुर्लक्ष केल.

मी बेडवरून उठुन खाली ऊभा राहीलो अन वैशालीला घोडी बनवुन तिचे पाय फाकवले अन मागुन तिची कंबर एका हाताने धरून दुसर्या हाताने माझा ओला बुल्ला तिच्या पुच्चीच्या फटीवर घासत एक जोरदार धक्का मारला तसा माझा पुर्ण बुल्ला तिच्या पुच्चीत घातला होता. तशी वैशाली आआईईगगग आह् उफ्फ् करत ओरडली. तस मी खिडकीकडे पाहील मला दार हलल्यासारख वाटल.

मी वैशालीच्या पाठीवर झोपुन माझ्या दोन्ही हातांनी तिचे स्तन रगडायला लागलो होतो. नंतर थोड्या वेळाने मी ऊभा राहुन तीची कंबर माझ्या दोंन्ही हातात धरून जोरजोराने धक्के मारू लागलो १० – १५ मिनीटांच्या झवाझवीनंतर वैशाली ने परत पाणी सोडल. ते बाहेर येउन आमच्या मांड्यांवरून ओघळत होत. तरी मी तिला कचाकच झवत होतो.

मग थोड्यावेळाने मी माझा बुल्ला बाहेर काढला अन वैशालीचा एक पाय गुडघ्यात दुमडुन बेडवर ठेवला तस तिची पुच्चीची फट अजुन रूंद झाली आणी मी परत माझा बुल्ला एका धक्क्यातच तिच्या पुच्चीत घा लुन कचाकच धक्के मारत झवायला लागलो. वैशाली बेडवर डोक ठेउन मादक स्वरात किंचाळत होती.

अन मी बेधुंद होत तिची कंबर पकडुन माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीत धक्के मारत आतबाहेर करून झवत होतो. दोघही घामाने डबडबलो होतो. १५ – २० मिनीट दणादण पुच्ची झवल्यानंतर आंमच्या दोघांचही एकाच वेळी वीर्यपतन झाल होत अन तेंव्हा कुठे आंम्ही शांत झालो होतो. अन मी तसाच पालथा तिच्या पाठीवर पडुन राहीलो होतो.

मी खिडकीकडे तोंड करुन वैशालीच्या खांद्यावर डोक ठेवुन झोपलो होतो. मी डोळे उघडुन पाहीलतर परत मला खिडकीचा दरवाजा हलल्यासारखा वाटला अन मी डोळे किलकिले करुन पाहु लागलो तर ते हळुच उघडुन कुणीतरी पाहातय अस वाटल, म्हणजे नक्कीच वेदीका पहात होती. मी तिकडे दुर्लक्ष केल.

अशीच १० मिनीट गेली अन मी वैशालीच्या अंगावरून उठलो अन माझा बुल्ला हळुच तिच्या पुच्चीतुन बाहेर काढला, माझा बुल्ला दोघांच्या वीर्यानी पुर्ण बरबटलेला होता. मी ऊभाच होतो अन वैशाली ऊठुन माझा बुल्ला पाहुन खाली गुडघ्यावर बसत माझ्या दोन्ही मांड्यांवर हात ठेवत गपकन माझा बुल्ला तोंडात घेऊन चोखाय ला लागली. अन माझा बुल्ला चाटुन साफ केला.

मग आंम्ही दोघही बाथरूममध्ये गेलो अन एकमेकांच चिकट झालेल अंग धुवुन साफ केल अन बाहेर आलो अन दोघांनीही एकमेकांना बाहुपाशात घेत दीर्घ चुंबन घेतल अन वैशाली म्हणाली मी जाते आता वेदीका जागी झाली तर प्राँब्लेम होईल. मग ती बाजुला झाली अन तिचा गाऊन घालुन हळुच दार उघडुन निघुन गेली अन मी बेडवर आडवा झालो. रात्रीचे २ वाजले होते.

थकल्यामुळे माझी झोप केंव्हा लागली कळलच नाही मला जेंव्हा जागआली तेंव्हा शेजारच्या खोलीतुन आ वाज येत होते. सकाळचे ७ वाजलेले होते बहुतेक त्या दोघीही ऊठल्या होत्या. मी असाच नग्न ऊताणा पडलो होतो. सकाळची वेळ होती अन माझ्याबरोबर माझा बु ल्लाही कडक होउन खांबासारखा ऊभा राहीला होता मी बुल्ला कुरवाळत परत झोपी गेलो.

अन थोड्या वेळाने माझ्या बुल्ल्यावर कसलतरी ओझ ठेवल्यासारख जाणवल तसमी डोळे उघडुन पाहीलतर वैशाली माझ्या बुल्ल्यावर तिच्या तोंडातील लाळ सोडु न त्यावर पुच्ची ठेवुन दाबत होती. अन माझ पुढच टोक तिच्या पुच्चीत घुसताच मी खालुन माझी गांड उचलत एक जोरदार धक्का मारून पुर्ण बुल्ला तिच्या पुच्चीत कोंबला होता.

तशी वैशाली माझा बुल्ला पुच्चीत घेउन माझ्या अंगाव र झोपली अन माझ चुंबन घेऊ लागली. मग मी म्हटल रात्री इतक झवुन सुध्दा तहान नाही भागली का अजुन तर ती म्हणाली – काय करू भाऊजी तुमचा बुल्ला आहेच असा की माझी पुच्ची वेडी झालीय हो. आणी वेदीका आंघोळीला गेलीय ती आता आर्धा तास बाहेर येणार नाही. आणी पुच्चीलाही खाज सुटली होती. मग आले मी आले तर तुमचा ऊभाच होता.

This content appeared first on new sex story .com

नंतर मी दोन्ही हातांनी तिचे स्तन कचाकचा दाबु लाग लो. तशी वैशाली तिची गांड वरखाली करून माझा बुल्ला आतबाहेर करायला लागली होती. मला खुप मजा येत! होती. आता मी पण उत्तेजीत होत खालुन धक्के मारत तिच्या पुच्चीत माझा बुल्ला घालुन घुसळु लागलो होतो. वैशाली खुप मजा घेत झवुन घेत होती.

थोड्याच वेळात तीने वेग वाढवत माझ्या बुल्ल्यावर उड्या मारू लागली अन कचाकच माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीत घेत मनसोक्त झवुन घेत होती. २० – २५ मिनीटा तच आमच्या दोघांचही पाणी एकाच वेळी निघाल आ णी दोघही शांत झालो. आणी पाच मिनीटांनी वैशाली गाऊन घालुन तिच्या खोलीत गेली. आणी मी बेडवर झोपुन राहीलो.

नंतर ८.३० वाजता उठलो. आंघोळ करून तयार झालो आणी खाली गेलो. खाली सर्वाचा चहापाणी, नाष्ट्याचा कार्यक्रम चालु होता. मीपण त्यांच्यात सामील झालो. काका आणी काकु म्हणाल्या सौमित्र तुझ्याकडे एक काम आहे. आज नवरा – नवरीला देव दर्शनासाठी घेउन जायचय दुपारपर्यंत याल तुंम्ही. मग मी म्हटल ठीक आहे काकु.

मग थोड्याच वेळाने नवरा – नवरी, वैशाली अन कविता मावशी आंम्ही १० वाजता निघालो. कविता माझ्या शेजारी पुढे बसलेली! होती. वैशाली मधल्या आरशात पाहुन मला पहात खाणाखुणा करत होती. रस्ता थोडा खराब होता. त्यामुळे गाडी सारखी वरखाली होत होती आणी कविता मुध्दाम तिची मांडी माझ्या गिअर वरती ठेवलेल्या हातावर घासत होती.

मी तिच्या कडे पाहीलतर ती स्मितहास्य करत मला डोळा मारला. मग मी पण तिची मांडी दाबु लागलो अन कधी चिमटा घ्यायचो. मंदीर उंच डोंगरावर होते आणी नागमोडी वळणाचा घाट होता. घाटात गाडी चालवता ना पाठीमागे बसलेले एकमेकांच्या अंगावर जात अस त. इकडे कविता मुध्दाम माझ्या अंगावर यायची. एकदा मी तिच्या उघड्या पोटावर चिमटा काढला तशी ती किंचाळली.

तस मी म्हटल काय झाल मावशी. आहो केव्हढी वळण आहेत मला तर पोटात गोळाच आला म्हणुन मी किंचा ळले. अशाप्रकारे गंमत करत वरती पोहोचलो. मग गाडी लावुन मंदीरात गेलो. मग तिथे पुजार्याने सर्वकाही पुजा त्याच्याकडुन करून घेतली. मग आंम्ही दर्शन घेऊन बाहेर येऊन थोड्यावेळ बसुन गप्पा मारल्या. आणी पर त जायला निघालो.

आम्हांला घरी यायला दोन वाजले होते. पाहुण्यांची जेव णं उरकली होती. थोड्या वेळानंत फ्रेश होऊन, आंम्ही ५ जण, काकु, आई व विशा खा जेवायला बसलो होतो. मग जेवताना काकु आईला म्हणाली – ताई ऊद्याची पुजा ४ दिवस पुढे ढकलावी लागणार आहे. मग आईने ओळखुन घेतल. आणी म्हणाली सर्वांना सांगाव लागेल कारण ४ दिवस कस कोण थांबेल ताई. मग आंम्हाला ही आजच निघाव लागेल ताई. अन या दोघांचीही सुट्टी आजच संपतेय. मग आंम्ही ४ वाजता निघतो.

मग काकु म्हणाल्या ठीक आहे ताई. आहो तुंम्ही सगळे वेळ काढुन आलात आणी अगदी घरचे असल्याप्रमाणे आंम्हाला खुप मदक केली हेच खुप आहे आमच्यासा ठी. पण पुजेला सौमित्र ला पाठवलं तरी खूप बर वाटल आम्हाला. मग आई म्हणाली ठीक आहे चालेल. आमची जेवणं झाली. मग मी वरती जाऊन माझी बँग वगैरे पँक करून तयारी करून ठेवली होती.

इकडे बाहेर वेदीका आणी वैशाली पण जेवण करून आराम करत बसल्या होत्या. मीबाहेर आलोतर वैशाली म्हणाली काय हो भाऊजी तुंम्ही जाणार आहेका आज वेदीका आमच्याकडे पहात होती. मी म्हटल हो मग काय करणार जावच लागेल उद्या आँफीसला जायचय ना मला आणी बाबांनापण. पुजेला येणार आहेमी परत

त्यावर वैशाली मला डोळा मारत म्हणाली हो तुंम्हाला तर यावच लागेल तुमच्या खास मित्र आणी या वहीनी साठी. तशी वेदीकापण म्हणाली हो भाऊजी तुंम्ही या आंम्ही तुमची वाट बघतोय. मग मी तिथुन खाली आलो तर आईची पण बँग भरून तयार होती. मग आंम्ही ४.० वाजता सर्वाचा निरोप घेऊन पुण्याला येण्यास निघालो

तर मित्र – मैत्रीनींनो अशाप्रकारे मित्राच्या लग्नात माझ्या बुल्ल्याची मस्तपैकी चंगळ झाली होती. माझ्या बूल्ल्या साठी पर्वणीच होती म्हणाना मित्राच लग्न!!!!! कहाणी आवडल्यास जरूर कळवा मित्र – मैत्रीनींनो!!

परत असच भेटुयात एक नवीन कहाणी घेऊन लवकर

धन्यवाद मित्र – मैत्रीनींनो!!

[email protected]

This story जिवलग मित्राच लग्न ६ appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page