जून ते सोनं भाग 18

मागच्या भागात तुम्ही वाचलं कि काकूंनी काकांना गावी जाण्याची परवानगी दिली आता पुढे

मी ऑफिस मधलं काम लवकर आपटून थेट काकूंच्या घरी पोहचलो दरवाजा कोणीपण उघडला तरी चालेल हे मनात ठरवलं आणि बेल वाजवली पहिल्या बेल मध्ये दरवाजा नाही उघडला मी पुन्हा बेल वाजवणार तेवढ्यात दरवाजा उघडला, दरवाजा काकूंनीच उघडला मला पाहून काकूंच्या चेहऱ्यावर ख़ुशी झलकली

“सँडी, लवकर आलास, पण बरं झालं आलास ते कधीपास न तुझी वाट बघत होते…” काकू म्हणाल्या

“कशासाठी?” मी उत्तर दिल.

तसं काकूंनि स्वतः पदर बाजला सारकवला आणि मला त्यांचा एक बॉल दाखवत म्हणाल्या.

“कशासाठी तुला माहित नाही का?” काकूंनी पुन्हा पदर बाजूला करत त्यांचे दोन्ही बॉल दाखवत मला विचारलं

“नाही? तुम्ही सांगा” मी पण माझा हाट लंडावर फिरवत म्हणालो.

“मालीश करण्यासाठी…” त्या म्हणाल्या पण माझं सगळं लक्ष बॉलवरचा होते त्यांनी पूर्ण पदर बाजूला केल्यामुळे त्यांच्ये बॉल मला चांगलेच दिसत होते. काकूंनी घातलेल्या काळ्या ब्लॉऊजमधून त्यांचे मोठे बॉल मस्त दिसत होते. जे मी पाहत होतो.

काकूंना पण माझी नजर त्यांच्या बॉल वार खिळून बसली होती हे कळलं म्हणून त्यांनी पदर बॉलवर आणून बॉल झाकले. बॉल झाकल्यामुळे मी भानावर आलो. काकूंकडे पाहत बोललो,

“हो पण? काकू तुम्ही कोणाची वाट बघत होता, मनजे माझी कि माझ्या” मी वाक्य अर्धवट बोलून माझा हात लंडावर नेऊन मी लंड चोळत त्यांना दाखवलं.

काकूंनि सुध्दा त्यांची नजर माझ्या चोळत असलेल्या हाताकडे नेली
आणि हाताच बोट मी चोळत असलेल्या लांडकडे दाखवत बोलल्या.

“तुझीचा”

“फक्त माझी अजून कोणाची नाही” मी अचंबित होत विचारलं

“हो तुझी, कारण जर तू आलास तर तुझ्या बरोबर हा सुध्दा येईल” असा म्हणत काकूंनी एक हात पुढे आणून माझ्या हातावर ठेवत बोलल्या.

“हो का? तसें पण माझे हाट तुमच्या आंब्यांची मालीश करण्यासाठी आतुर झालेत? आनि हा???…” मी पुढे होऊन काकूंच्या बॉल वर हाट ठेऊन बॉल हळुवार पणे दाबत म्हणालो

“आणि हा? कशासाठी तयार आहे?…” काकूंनी माझ्या माझा हाट बाजूला करून स्वतःच्या हातात माझा लंड घेऊन त्याला दाबत बोलल्या.

“ही जी समोर उभी आहे ना, तिच्या मैने साठी” मी माझी नजर काकूंच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये असलेल्या गुहेकडे नेत काकूला म्हणालो.

माझी नजर बघून काकू म्हणाल्या

“तू आधी आत तर ये मग भेट घडवू दोघांची” म्हणत काकूंनी मला आत येण्यासाठी रस्ता दिला.

मी आत आलो काकू पण माझ्या मागोमाग आत आल्या, काका सोप्यावर बसले होते. काकू माझ्या जवळ आल्या आणि मला म्हणाल्या

“तुला माहितीये का सँडी एक माणूस रात्र कधी होते ह्याची आतुरतेने वाट बघताय”

“कोण काकू?” मी विचारलं

“अरे तुझे काका” काकू म्हणालाय आणि त्या किचन कडे जाऊ लागल्या.

“काय पण काय बोलतेस कल्पना?… असा काही नाही बाळा ती फक्त चेष्टा करते. ये बैस” काकाूंनी मला त्याूंच्या
बाजला बसायला सांगितलं. मी त्याूंच्या बाजला बसत म्हणालो

“काय मग काका… झाली का सगळी तयारी गावाला जायची?…”

“कुठे मोठी तयारी करायची २ जोडी कपडे घेतले. बाकी काही नाही पण महत्वाचं माझं रेसेर्व्हशन झालं, अरे खुप वर्षांनी गावी जातोय. इकडे मुंबईत गावच्यासारखी हवा नाही… ताजी फळ भाज्या नाहीत… मला खुप कूंटाळा येतो इकडे… कल्पनाला बोललो जाऊन येऊ गावी… तर ती म्हणते इकडे लक्ष द्यायला कोण आहे… चोर आले तर, तीच पण म्हणणं बरोबर आहे, इकडेखुप चोरी होत असते म्हणून मी पण टाळायचो, आता तुझ्यामुळे मी
गावी जाऊ शकणार आहे…” काका मला म्हणाले बोलताना काकाूंच्या चेहऱ्यावर ख़ुशी स्पष्ट दिसत होती.

“अहो माझ्यामुळे कुठे?… तुमची इच्छाशक्ती प्रबळ असल्यामुळे शक्य झालं मी फक्त ते पूर्ण करतोय बस”

‘तुम्हीपण माझी इच्छा पूर्ण करणार गावी गेल्यावर…’ मी मनात बोललो. तेवड्यात काकू किचन मधुन माझ्यासाठी पाणी घेऊन
आल्या. मला ग्लास देत म्हणाल्या

“बलबघितलंस का?… गावी चालले तर किती खुश झालेत? गावी जाण्यासाठी नवीन सदरा लेहूंगा काढायला
लावला मला… सगळ नवीन बरका?…”

“काय काका सगळच्या सगळ नविन!… एकदम जंगी तयारी केलेली दिसतेय तुम्ही…” मी पाणी पीत बोललो.

“अरे हचूं काही नको ऐकुस… नविन काही नाही. ते सगळे जुनेच आहे जास्त घातले नाहीत, दुसऱ्याकडे राहणार तर थोडी चागली कापड पाहीजे का नाही?…” काका मला समजावत बोलले.

“कळलूं का? काक काकाूंनी सगळ नविन कशासाठी घेतलाय ते” मी काकूं ना बोललो.

“हो कळल!… तुम्ही बसा गप्पा मारत… मी माझी कामे आवरते” काकु बोलन पुन्हा आत गेल्या.

This content appeared first on new sex story .com

मी आणि काका गप्पा मारत बसलो. सही पण माझ मन सगळ आत किचन मध्ये होत. काकूंना कडे

मी पाण्याच्या ग्लास ठेवण्याच्या बहाण्याने आत गेलो. काकु काहीतरी करत होत्या, त्याूंची पाठ आनि भरलेली गांड माझ्याकडे होती. मी त्याूंच्या मागे गेलो.

“काय करताय काकु मस्त वास येतोय” मी त्याूंना बोललो, त्या काय करताय ते बघ लागलो.

“आला का आत, म्हटले अजुन कसा नाही आला माझ्या मागे आत” काकु काम करता करता मला बोलल्या.

“हो ना काय करू, आता राहवत नाही ना ह्याला?” मी काकूं च्या गांडीवर माझा लंड रगडत बोललो.

“हो का? मला जसा माहित नाही ना? कसला वास येतोय तुला?” काकु काम करत बोलल्या.

मी माझे दोन्ही हात काकूंच्या बगलेटून नेत त्याूंच्या बॉलला घासत बोललो.

“तुम्ही काय भरताय त्याचा वास? तुम्हाला काय वाटलूं काकु?” मी त्याूंच्या खाूंद्यावर डोकूं ठेऊन विचारल.

“मला काय वाटनार?…” काकु मला बोलल्या.

“मी समजलो कि तुम्हाला मला दुसऱ्याच कशाचा वास येतोय कि काय?” मी म्हणालो

“दुसऱ्या कशाचा वास पाहिजे तुला” काकूंनी विचारलं

“मला ज्याचा वास पाहिजे त्या साठी त्याच्यावर माझं नाक तोंड रगडाव लागेल, त्यानंतर मला त्याचा मस्त वास येईल” मी काकूंच्या कानाच्या पाकळ्याना जिभेने चाटत त्यांच्या कानात म्हणालो लगेच काकूच्या शरीराला कूंप सुटला.

“चल हाट चावट, तुझ्या नजभेला काही हाड… काही पण बोलतोस..” काक लाजत मला बोलल्या.

“आता ह्यात कुटला आलाय चावटपणा. समजा तुम्हाला एका वस्तचा वास घ्यायचा झाला तर… तुम्ही त्या वस्त जवळ नाक नेणारच ना! ती वस्त स्वतःहून नका जवळ येणार तर नाही ना” मी काकूं ना समजाऊ लागलो तश्या काक हसल्या आणि म्हणाल्या
“खुप हुशार आहेस… वाटल न्हवत इतका बोलण्यात हुशार असशील…”

“मी किती हुशार आहे ते मला नाही माहित आणि मला पण नव्हत वाटल कि तुम्ही सुद्धा इतक्या आबट शौकीन असाल. तुम्हाला पण तेच हवाय ना जे मला पाहिजे ते” मी पुन्हा त्याूंच्या कानावर जीभ फिरवत बोललो.

“मला काय हव आहे?” काकू मला म्हणाल्या काकूंच्या आवाजात मला कंप जाणवू लागला.

“मी तुमच्या मैनेचा वास घ्यावा… तीला चाटाव तीला रागडाव. तीचा रस कडून तो चाटून प्यावा… जसा तो मुलगा करत होता थेटरमध्ये… त्या बाई सोबत!!… अगदी तसाच्या तस…” मी बोलून जीभ कानात फिरवू लागलो.

“स्स्स हाह्ह…. स्स्स” काकूंच्या तोंडन निघाल. त्यानी डबा भरायच बंद केल.

“तुमच्या ह्या भरलेल्या हंड्याना माझ्या लंडाकडून घुसळन घ्यावा…” मी त्याच्या गाडीवर माझा लंड रगडत बोललो.

“ह्या आंब्यांना पिळून पिळून, तोंडात घेऊन त्यांना मस्त पैकी चोकून चोकून त्यांचा रस काढून प्यावा” मी बोलत माझे हात त्यांच्या दोन्ही बॉलवार ठेऊन त्यांना दाबत होतो

“आई.. ग.. स्स्स्स. ह्ह्ह्ह. हहा” काकूंच्या तोंडून एक हलकासा सुस्कारा निघाला त्यावरून मला कळलं कि काकू पक्ष किती आतुर आहेत माझ्याकडून घुसळून घेण्यासाठी.

“जसा तुम्हाला वाटतंय माझ्याकडून तुमची पुच्चीला रगडून तीच पाणी काढावं तसच मला पण वाटत तुम्ही माझ्या लवड्याला हातात घेऊन त्याला हलवावं, तोंडात घेऊन चोखावं चाटाव, त्याला तुमच्या तोंडाच्या गर्मीत रगडाव आणि चोखून, लंडाच रस तुमच्या तोंडातचा काढावा आणि तो तुम्ही प्यावा माझ्या चिकाची चव घ्यावी जशी त्या बाईने घेतली त्या मुलाची” मी बोलता बोलता माझ्या एका हाताने पँटची चैन खोलून लंड बाहेर काढला, माझा लंड अगोदरच तयार होता काकूंच्या पुचीला भेटनेच्या आनंदाने. मी माझ्या दुसऱ्या हाताने काकूंच्या हाताला पकडून माझ्या तापलेल्या लंडावर ठेवला.

“आई… ग… स्स्स्स… किती तापलंय तुझा… लं…” काकु बोलल्या.

“काय तापलंय माझं काकू?” मी काकूंना विचारलं.

सध्या इथेच थांबतो भाग कसा वाटल हे नक्की कळवा

This story जून ते सोनं भाग 18 appeared first on dead

You cannot copy content of this page