जून ते सोनं भाग 19

मित्रानो कशे आहात मजेत. अशा करतो कि माझ्या ह्या कथेचे सगळे भाग तुम्ही वाचून खुप मजा घेतली असणार. तुमचा वेळ जास्त नं घालवता मी कथेला सुरवात करतो.

मागच्या भागात तुम्ही वाचहाल कि मी आणि काकू किचन मध्येचा सुरु झालो. आता पुढे

“काही नाही, तू स्वतःला आवर आणि बाहेर जा, तू इतका वेळ आत आहेस, बाहेर नाही गेला तर काका येतील आत. आणि असा बघितलं तर वंदे होतील” काकूंनी मजा लंड सोडत मला बोलल्या.

काकूच बोलणं पण बरोबर होत. मी लंडला आत टाकलं आणि किचन बाहेर येऊन काकांना सोबत बसलो. काही वेळाने काकू पण आमच्यात सामील झाल्या. काकू माझ्या समोर येऊन उभ्या
राहिल्या बोलताना आम्ही एक मेकांकडे बघत होतो

“काका गावावरून माझ्या साठी काय अनार तुम्ही” मी काकांना विचारलं

“ह्या वेळेस गावी कैऱ्याचा मिळतील चालेल का तुला कैऱ्या” काका म्हणाले

“अहो पण त्याला आंबे आवडतात ना आणि ते पण रसाने भरलेले, मोठे मोठे, मग कैऱ्या कशा आवडतील त्याला” काकू काकांना बोलल्या.

“हो काका, मला अंभे खुप आवडतात, आणि जर का थे वयाने मोठे आणि भरलेले असतील तर त्यांना पिलायला चोखायला खुप मजा येते.” मी काकूंकडे बघत म्हणालो

“हो तुला आंबे आवडतात, एक कं करतो कैऱ्या आणतो ज्या इथे आल्यावर पिकतील आणि अंभे होतील” काका बोलले

“अहो कशाला आणताय कैऱ्या? तुम्ही येई पर्यंत त्याला धीर राहील का? मी असा करते त्याला इथेच खाऊ घालते ना आंबे, ते पण रसाने भरलेले, पिकलेले एकदम तसेच जसे त्याला आवडतात, अगदी त्याला पिळून पिळून त्याला रस काढायला सांगेल त्याला, आणि त्याच्या तोंडात पण भरेल मी आंबे आणि त्याला चोखायला देईल, काय रे सँडी आवडेल का तुला माझ्या आंब्याचा रस कड्यला आणि त्याला प्यायला, मला तर खुप आवडत आंबे पिळून पिळून त्याचा रस काढलेला.” काकू मला बोलत असताना पदराशी खेळत खेळत त्यांनी चक्क त्यांचा पदर बाजूला सरला आणि त्यांचा डावा बॉल मला दाखवला.

मी काकांचा बॉल बघून खुश झालो, त्यांचा मनुका ताठला होता जो मला स्पष्ट दिसत होता. मी काकांना म्हणालो

“काका जर मला इथेच काकूंचे आंबे पिलायला, चोखायला मिळतंय तात मग नका अनु तुम्ही कैऱ्या, तुम्ही कधी येणार मग त्या कैऱ्या कसढी पिकणार, कधी मी खाणार. इतका धीर मी नाही ठेवू शकणार, आणि आता काकूच स्वतःहून मला त्यांचे आंबे चोखायला देताय तर मग मला आणखी काहीच नकोय”

“काय काकूंचे आंबे तिच्या कढे कुटून येणार आंबे आणि ते पान ह्या महिन्यात” काकांनी मला प्रश्न केला

“अहो मी त्याला बाजारातून आणून खायला देईल, म्हणजे झाले ना ते माझे आंबे” काकूंनी हुशारीने काकांना समजावलं

“हो हो काका काकू बरोबर बोलल्या” मी पान काकूंना सात देत बोललो

“अच्छा मग काय अनु तुला?” काकाूंनी मला विचारलं

“तुम्ही काही नका अनु… तुम्ही फक्त तिकडे मजा करा” मी काकाूंना बोललो.

“अरे असा कस मी काही ना काही आणेल तुला, ठीक आहे” काका बोलले.

“चालेल काका” मी काकांना बोललो.

“काकू जर तुम्ही मला तुमच्या आंब्याचा रस पाजणार तर मी पान तुम्हाला काहीतरी पाजेल” मी काकूंना म्हणालो.

This content appeared first on new sex story .com

“काही तरी म्हणजे” काकू म्हणाल्या.

“मी तुम्हाला माझ्या उसाचा रस पाजेल, एकदम ताजा ताजा… गरम गरम घट्ट, पण पाहिलं माझा ऊस मला मशीन मध्ये टाकावा लागले मग त्या मशीन मध्ये गुसळूनचा माझ्या उसाचा ताजा गरम गरम घट्ट रस निघेल, येवढ करण्या पेक्षा मी असा करतो माझा ऊस डायरेक्ट तुमच्या तोंडात देतो, मग तुम्ही मस्त पैकी त्याला चोकून, चाटून, हलवून त्याचा रस काढा आणि प्या” मी माझ्या लंडावर हाट फिरवत काकूंना ताठलेला लंड दाखवत बोललो.

काकूंनी नजर माझ्या ताठलेल्या लंडावर अडकवली आणि म्हणाल्या

“चालेल काय? पळेल, असा मी आज पर्यंत उसाचा रस कधीच नाही प्याले, असा जवान ऊस कधीच नाही हाताळला, माजी पान खुप इचछा झाली आहे उसाचा रस प्याची, जीभ तरस्ते आहे त्याची चव घेण्यासाठी त्या दिवसा पासून.

“काय ग.. किती खोट बोलतेस? उसाचा रस नाही प्यालीस? मी परवाच तुला आणला होता आणि तो तू आवडीने प्यालीस” काकाूं काकला आठवनं करून देत बोलले.

“अहो तस नाही, हा ज्या उसबाद्दल बोलतोय, तो ना त्याच्या जवळचा..” काकू बोलल्या.

“काय? ह्याच्या कडे कुटून आला ऊस? तू काय बोलतेस ना मला काहीच नाही कळत, जरा मला कळेल असे
बोल…” काका बोलले.

“अहो ह्याची ना स्वतःची उसची शेती आहे, त्यातला आणायला सांगेल, ताजा ऊस मिळेल ना चोकयला” काकूंनी काकांना समजावलं.

“अस होय.. ते सगलं बाजला ठेव आणि पहिल जेवायच वाढायला घे, नाही तर उशीर व्ह्यायाचा माझ्या गाडी सुटायची.” काका बोलले.

“हो मी तर कधीपासन तयार आहे झवून घेण्यासाठी पण तुमचं च आवरत नाही. एकदाच तुमचं आवरलं ना मग मला निवांत येईल झवून घेता.. सँडी तू पण झवातो का ह्यांचा सोबत…” काकु मला डबल मिनींग मध्ये बोलल्या आणि हळूच मला डोळा मारून
त्याूंनी मला डोळा मारला आनि नकचन कडेननघाल्या काक आता मुद्दाम बोचा हलवत गेल्या.

काकूंची भरलेली हलणारी गांड मला आमंत्रण देत होती पण तिला मारायची मला योग्य वेळ मिळत न्हवती. मी आणि काका हाट डून जेवायला बसलो. काका काकू बाजूबाजूला बसले आणि मी काकूंच्या समोर जमिनीवर बसलो

काकू आणि मी एक मेकांकडे बघून जेवत होतो. तेवड्यात काकू उठल्या आणि माझ्या समोर येऊन मला म्हणाल्या

“अजून काही पाहिजे का? लाज नकोस हा… पोटभर झव सगळं देईल मी तुला” असा म्हणत काकूंनी
स्वतःचा पदर बाज ला केला. मला धक्काच बसला.

सध्या इथेच थांबतो हा भाग कसा वाटलं मला कळवा

This story जून ते सोनं भाग 19 appeared first on dead

You cannot copy content of this page