जून ते सोनं भाग 20

नमस्कार मित्रानो कशी आहेत, तुम्हा सगळ्या वाचकांचे आभार ज्या प्रमाणे तुम्ही मला तुमचे रिप्लाय पाठवतंय मला वाचून खुप आनंद झाला. जास्त वेळ न घालवता मी कथेला सुरवात करतो. मागच्या भागात वाचाल कि काका काकू आणि मी जेवायला बसलो आता पुढे.

“अजन काही पाहिजे का? लाज नकोस हा… पोटभर झव. मी सगळं देईल तुला जे पाहिजे ते” अस म्हणत काकूंनी साडीचा पदर बाजूला केला तास मला धक्का बसला. त्याूंनी अगोदरच ब्लॉउजची सगळी बटणे उघडून ठेवली होती, कधी ते माहित नाही बहुदा त्या आत जेवण आणायला गेल्या तेव्हा हे सगळं केलं असेल. ब्लॉउजची बटन खोलून काकूंनी ब्लॉउज एका साईडला केला आणि मला त्यांनी त्यांचा एक नागडा बॉल दाखवला.

मी त्याूंच्या बॉल कडेच पाहत होतो, आज मी पहिल्यांदा काकूंचा नागडा बॉल पहिला. त्या दिवशी काकूंच्या बॉलला नुसतं हाताळलं होत आणि ते पण ब्लॉउज वरून पण असा नागडं पाहायला नह्व्त मिळालं.

पण आता त्यांनी चक्क मला बॉल दाखऊन मला अजून तापवलं. काकू एकदम भरलेल्या असल्यामुले त्यांचे बॉल पण मस्त भरलेले होते, त्यांचा मनका खपु मोठा होता जो एकदम ताठला होता, त्याला पाहून तर माझ्या तोंडाला पाणीच सटलं. त्याूंच्या मनकुा ताठलेला होता म्हणजे नक्की काकू खुपच तापल्या आहेत.

“काकू मला ना दध पीयूशी वाटतंय. तुम्ही तुमचं दूध पाजलं का?” मी माझ्या ओठावर जीभ फिरवत बोलून एक हात काकूंच्या उघड्या बॉलवर ठेवला आणि त्याला हळू हळू चोळू लागलो. काकूंचा बॉल खपु मोठा होता माझ्या हातात सुद्धा मावत न्हवता. मस्त नरम नरम लागत होता.

मी अूंगठा त्याूंच्या मनुक्यावर हळुवार फिरवत मनुक्याला माझ्या बोटाूंच्या चिमटीत पकडून हलकासा चोळला तसा काकूंच्या तोंडन
“आह्ह… आई… ग…” निघालं.

त्याूंनी माझा हात काढला नाही तसाच ठेवला. मी समजलो काकूंना सुद्धा मजा येतेय. काकू आणि, मी एक मेकांच्या डोळ्यात बघत होतो, इकडे मी बाळ हळू हाल चोळत होत काही वेळाने काकूंनी माझा हात बाजूला काढून ब्लॉउजची बटणे लावली आणि मला म्हणाल्या.

“आता तर मी तुला दूध नाही देऊ शकणार, रात्री तुला देते तू काकांना सोडून येई पर्यंत मी दूध चांगलं गरम करून ठेवते चालेल का?” काकू पदर नीट करत मला म्हणाल्या.

“चालेल, पण दुध मी गरम करेल” मी काकूंच्या बॉलकडे बघत बोललो.

“ठीक आहे.. जशी तुझी इच्छा” काकू मला बोलून पुन्हा जेवायला बसल्या.

आम्ही एकमेकांकडे पाहत जेवत होतो. काकांचं जेवण झालं तसे ते उठले आणि हात धुण्यासाठी जाऊ लागले.

“अरे काका इतक्या लवकर आवरलं तुमचं?” मी काकांना विचारलं.

“हो बाळा.. मी इतकाच जेवतो, तू जेव आरामात..” काका मला बोलून हात धुण्यासाठी गेले,

“असाच करतात हे.. प्रत्येक वेळेस.. खपु अगोदरपासन ची सवय आहे त्यांचं. त्याच लवकर होत जेवण आणि मी अशीच राहते उपाशी” काकू मला बोलल्या. काकूंच्या आवाजात थोडी नर्मी होती आणि त्यांना काय बोलायचं ते मला कळलं

“काक तुम्ही.. काळजी नका करू.. मी आलोना आता.. मी असेल तमुच्या सोबत, तुमचं जेवण होई पर्यंत, काका नसले तरी मी आहे तुम्हाला उपाशी नाही ठेवणार” मी काकूंना समजावत बोललो. त्यांना पण मी काय बोलतोय ते कळलं आणि लगेच त्यांच्या चेहऱ्यावर एक चावट हसू आल.

“हो का? बघते किती वेळ झवतो ते..” काकू बोलून लाजल्या.

“तुम्ही एकदा माझ्या सोबत झवून तर बघा, तुम्ही माझा ट्रेलर तर बघितलं आणि हाताळलं पण आहे, त्या वरून तर समज शकता, मी तुम्हाला उपाशी नाही ठेऊ शकत ते.? मी काकूंना बोललो

This content appeared first on new sex story .com

“हो पण बहुतेक वेळेस ट्रेलर चांगला असोत पण पिच्चर फ्लॉप निघतो. मला ते आजच समजेल ट्रेलर चांगलं कि पूर्ण मूवी” काकू मला बोलून डोळा मारला. मी बोलणार तेवढ्यात काका आले. काकू पण उठल्या आणि त्या आत गेल्या हात धुवायला. मी पण लगेच उठलो आणि त्यांच्या मागोमाग गेलो आत.

काकू हात धुण्यासाठी वाकल्या होत्या त्यामुळे त्यांची भली मोठी भरलेली गांड एकदम मस्त दिसत होती, तिला बघून मी स्वतःला आवरू शकलो नाही. मी लगेच काकूंच्या मागे गेलो आणि माझा ताठलेला लवडा काकूंच्या गांडीवर टेकवला मी लंड गांडीच्या मधोमध ठेऊन घासू लागलो, आणि त्यांच्या हात बरोबर माझे पण हात धुऊ लागलो.

“आलास का लगेच माझ्या मागे… तेच म्हटलूं अजून कसा नाही आलास.. माझ्या मागे..” काकु हात सोडवत मला बोलल्या, पण काकूंनी बोचा काही हलवला नाही.

“काय करणार तुमच्या गांडीची मालिश केल्या पासून माझा लंड तुमच्या गांडीला चिकटायचं म्हणतोय म्हणून यावा लागत मागे. जर तुम्ही पुच्चीची मालिश करायला दिली लंडला तर तो तुमच्या पुढे पुढे पण येईल” मी बोलत माझा एक हात त्यांच्या पुच्चीवर ठेवला आणि पुच्चीला साडीवरूनच चोळू लागलो

“आई.. ग. स्स्स्स.. काय करतोय त.. वेड्या.. कुठे पण हात लावतो.. चावट पण करू नकोस..” काकूंनी माझा हात पुच्चीवरून बाजूला करत मला म्हणाल्या.

“अहो काकू मी चावट पण नाही करत, मी तर तेच करतोय जे तुम्हाला आवडत” मी पुन्हा हात पुच्चीवर ठेऊन तिला चोळू लागलो..

“आह का.. य.. आवड.. त.. मला” काकू मला बोलल्या.

“मालिश, आणि तीच करतोय मी तुमच्या पुच्चीची, पण आता मी हाताने करतो रात्री माझ्या लंडाने करेल” मी पुन्हा पुच्ची चोळू लागलो

“अअअअ… स्स्स्स.. ह्ह्ह्हआ.. हो मला आवडते. मालिश पण ती कुठे पण आणि कधी पण नाही आवडत” काकांनी पुन्हा माझा हात बाजूला करत मला म्हणाल्या;

“अच्छा मग सांगा कुठे आणि कधी मालिश केलेली तुम्हाला आवडते” मी विचारलं

“ते नंतर सांगते आधी तू बाहेर जा काका येतील आत आणि फजिती होईल आपली, नाही तर मी जाते. काकू मला बोलून त्या स्वतःच निघाल्या

मी काकूंच्या कमरेला पकडून माझ्या कडे ओढलं तास काकू माझ्या जवळ आल्या मी पुन्हा माझा लंड गांडीवर घासत विचारलं.

“ते नाही तर एवढं तरी सांगा तुम्हाला मालिश माझ्या हाताने केलेली आवडेल कि माझ्या लं” काकूंनी माझ्या थोंडावर हात ठेऊन माझं वाक्य अर्धवट ठेवलं आणि म्हणाल्या

“हट.. बेशरम कुठला.. तुला काही.. लाज नाही वाटत” आणि काकू लाजल्या.

मित्रानो सध्या इथेच थांबतो मला कळवा हा भाग कसा वाटलं

This story जून ते सोनं भाग 20 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page