जून ते सोनं भाग 21

नमस्कार मित्रानो कशे आहात मजेत असाल अशी अशा करतो. तुमच्या सगळ्यांचे भरपूर मेल येतंय त्यासाठी सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो. सोबत महिला वर्गकडून सुध्दा चांगला प्रतिसात मिळतोय ह्यासाठी त्यांचे पण खुप खुप आभार.

कथेचा पुढचा भाग सुरु करण्या अगोदर सगळ्यांना विंनती करो कि कोणी पुरुष मंडळींनी मला कोणत्या तरी ऑंटीचा no पाठव वगरे असे मॅसेज करून स्वतःच आणि माझा पण वेळ घालू नये.

माझ्या कथा वाचा आणि आनंद घ्या. महिला वाचकांना विनंती कि त्यांनी कथेला कॉमनेट्स मध्ये त्यांचं मत मांडू नये. मला मेल करून दिलात तर अधिक चांगलं. कारण काही पुरुष तुम्हाला पर्सनली मेसेज करतील

कथेचा पुढचा भाग

” काय मस्त लाजल्या हो तुम्ही. एकदम भारी दिसता. हे बार नाही काकू. त्याच्या कडून मजा घ्यायची पण त्याच नाव नाही सांगायचं ” मी त्याूंना बोललो.

” मी नाही बाई… मला लाज वाटते.. ” काकु पुन्हा लाजल्या.

” काकू जर तुम्ही लाजल्या ना तर तुम्हाला मजा नाही मिळणार पण हे तर साूंग शकता ना तुम्हाला, पहिली मालिश कुठली करून घ्यायची आहे. पुढच्या मैनेची कि मागच्या डोगरातल्या दरीची, म्हणजे पुच्चीची कि बोच्याची. ” मी माझा एक हात काकूं च्या पुच्चीवर, लूंड गांडीवर रगडत बोललो. माझ्या असल्या दुहेरी हल्याने काकू अजून बेभान झाल्या आणि त्यांच्या तोंडून सुस्कारे निघू लागले

” अआह्हह्ह्ह… स्स्स्स… अरे असा का… य.. करतोस… काका बाहेरच आहेत.. माझ्या आवाजाने ते येतील आत… आपल्याला बघतील असा… सोड ना रे… ” काकु मला विनवणी करू लागल्या.

” मग लवकर सांगा ना, नाही तर मी ना तुमच्या पुच्चीला असाच चोळत राहील आणि गांडीवर लंड रगडत राहील जो पर्यंत तुमच्या पुच्चीतून चीक निघेल चालेल?… ” मी पुच्चीला आणि गांडीला हाताने आणि लंडाने चोळत बोललो. मला खपु माझा येत होती असा करताना सोबत मनात भीती वाटत होती जर काकूं च्या आवाजाने काका आत आले तर आम्हाला पाहिलं असा अवस्तेत तर

” स्स्स्स आई.. ग. ग. ग. ग.. नको ना करुस… अअअअ.. हा… हा.. ळु.. रे.. काका.. ऐकतील… आवाज आणि. ते आत.. स्स्स… अअअअ.. येतील.. स्स्स्स आःह्ह.. ते आले कि.. आपली पंचायत होईल.. रे राजा.. आई.. ग. ग. ग. ग… मे…. ले.. ” काकूंनी माझ्या हातावर स्वतःचा हात ठेऊन माझ्या हाताला बाजला करत बोलल्या.

” सांगा तेव्हाच सोडेल ” मी पुच्चीला चोळतच बोललॊ.

” हा सांगते… आई ग्ग्ग्ग्गग् पाहिलं तझ हे थांबवं… स्स्स हाहाहाहा… ” काकूंनी मला थांबायला सांगीतल लागलीच मी पुच्चीवरचा हात बाजूला केला.

” घ्या सोडलं तुमच्या राणीला आता सांगा? ” मी त्याूंना बोललो.

” मला ना… ना… छकुलीची मालिश पहिली केलेली आवडेल… मागच्या… डोंगरातल्या दरीची पण आवडेल. ती मालिश जर का तुझ्या हातापेक्षा तुझ्या ह्याने केली तर जास्तच आवडेल.. इश्य.. काही पण बोलायला लावतोस… चावट कुठला.. ” काकूंनी माझ्या लवड्याकडे बोट दाखवत उत्तर दिल आणि स्वतःला सोडवून घेतलं.

” माझ्या मनातलं बोललात काकु.. मला तमुच्या छकुलीची आणि गादीची चांगली रगडून मालिश करायची आहे. ती पण माझ्या लवड्याने, माझ्या लवड्याचे फटके तुमच्या पुच्चीला आणि गांडीला द्यायचे आहे. बघा ना कसा उभा झालाय ” मी लवड्याला हातात पकडू न काकूंना दाखवत बोललो.

” चल… हट नालायक.. खप चावट आहसे… काही हि बोलतोस कुठेपण हात लावतोस मला बाई लाज वाटते जा बाहेर.. नाही तर काका येतील आत ” काकू लाजत मान खाली घालून मला बोलल्या तसा मी बाहेर जाण्यासाठी वळलो तेव्हड्यात काकूंनी मला अडऊन बोलल्या

” अरे असाच बाहेर जाणार आहेस का?. तुझा.. बघ. तसाच उभा आहे.. त्यामळुे पॅन्टचा तंबू झालाय ह्यांनी बघितलं तर काय बोलतील.. ” काकु माझ्या लवड्याकडे बघत मला बोलल्या.

” मला जर विचारलं तर मी सांगेल काकांना कि काकुनीच लंड उभा केलाय ” मी काकूंना म्हणालो.

” काय म्हणालास माझ्यामुळे? ” काकू बोलल्या

” हो तुम्हीच तर त्याला उभा केलात, मघाशी तुमचे हे मस्त भरलेले आंबे दाखून, आणि आता तुमची गांड लंडावर रगडून, ” मी म्हणालो

” इश्श चावट कुठला. पाहिलं कर त्याला शांत ” काकू म्हणाल्या

This content appeared first on new sex story .com

” काकू तुम्हीच त्याला उभं केलं तर तुम्हीच त्याला शांत करू शकता ” मी म्हणालो

” हो का लबाड आणि ते कसं ” काकूंनी विचारलं

” आता सध्या तुम्ही त्याला हाताने हलवून समजाऊ शकता. पण रात्री मात्र त्याला तुम्हाला तोंडात घेऊनच शांत करावं लागेल पा ” मी बोललो आणि काकूंनी माझ्या तोंडावर हात ठेवला. आणि म्हणाल्या

” इश्य.. खपुच चावट आहसे तू. ” काकू बोलल्या आणि लाजत लाजत त्या बाहेर गेल्या मी काकूंच्या गांडीकडे बघत माझ्या लंडाला चोळू लागलो. काही वेळाने मी लंडाला पॅन्टमध्ये बंद करून बाहेर आलो. काका बाहेर स्वतःची बॅग चेक करत होते. मी त्यांच्या जवळ जात म्हणालो.

” सगळूं नीट घेतलाय ना काका? ”

” हो हो.. तेच बघत होतो सगळं भरलं.. चल निघूया आपण गाडीची वेळ होत आलीय ” काका मला बोलले

” हो चला ” मी बोललॊ.

” कल्पना…. ये… कल्पना.. आम्ही निघतो ग.. जरा बाहेर ये.. ” काकानि काकूला आवाज दिला. काकू बाहेर आल्या.

” हो.. आले.. तुंमच्यासाठी डबा भरत होते, हे घ्या थोडा.. फराळ गाडीत कामाला येईल. सगळ सामान घेतलं ना, गोळ्या घेतल्या, पोहचल्यावर ह्याच्या मोबाईलवर फोन करून कळवा. नाही तर काळजी ने जीव जायचा माझा. आणि निघताना सुद्धा ह्याच्याच कडेच फोने करा म्हणजे हा येईल तुम्हाला घ्यायला सुद्धा. जाशील ना रे सँडी बाळा काकाना आणायला… ” काकूंनी माझ्याकडे बघत मला बोलल्या.

काकूंचा चालकीपणा मला कळला. त्या का माझ्या मोबाइलला वर फोन करायला सांगत होत्या.

” हो जाईल ना, त्यात काय? मला कधी पण बोलवा मी हजर आहे तमुच्या सेवेसाठी, चला काका, काकू तुम्ही मी येई पर्यंत सगळं आवरून ठेवा. ” मी काकूंना डोळा मारत बोललो.

आम्ही निघालो काकू आम्हाला दारापर्यंत सोडवायला आल्या.

” हो आवरून ठेवते सगळं तू काळजी नको करुस तू पटकन ये पण.. तू येई पर्यंत मी तयारी करून ठेवते ” काकू मला बोलल्या आणि मला डोळा मारला.

मी काकांना माझ्या बाईक वर घेऊन दादरच्या S T स्टॅण्डवर पोहचलो, काकाची बस यायला ५ मिनिट बाकी होती

” बाळा जरा लक्ष ठेव हा कल्पनावर.. ” काका मला काळजी पोटी बोलले.

” हो काका, तुम्ही काळजी नका करू, मी काकूंची चांगली घेईल.. काळजी.. तुम्ही गावाला जा आणि भरपूर मजा
करा ” मी काकाूंना बोललो.

गाडी आली मी त्यांना सीटवर बसवलं काही मिनीटांनी त्यांची गाडी सुटली. मी मनात खुप खुश झालो. माझी बाईक काढली आणि सरळ काकाूंच्या घराकडे सुसाट निघालो. माझ्या मनात वेगवेगळे विचार येत होते.

कधी घरी पोहचतो, कधी काकूं ना दाबतो कुस्करतो असा वाटत होत. माझे हात काकूंच्या बॉल दाबण्यासाठी सुळसुळत होते. मी काही मीनटात काकूंच्या घरी पोहचलो, बेल वाजवली.

मनात अनेक प्रश्न येत होते, काकू कसा रीस्पॉन्स देतील, त्याूंना खरूंच आवडेल का? हे सारे प्रश्न मला सतावत होते त्यात काकू दरवाजा खोलायला वेळ लावत होत्या.

मी परत बेल वाजवनार तेव्हड्यात दरवाजा खुलला. मी काकूंना पाहून चकित झालो. काकूंनी साडी बदली होती. फिक्कट पिवळ्या रूंगाची आणि लाल रंगाचा ब्लॉउज घातला होता. त्यात त्या एकदम मस्त वाटत होत्या मी त्यांना पाहतच राहिलो.

” अरे असाच… बघत राहणार आहे कि आत पण येशील. ” त्या एकदम मस्त अदा मध्ये बोलल्या

” हा आलोच.. ” मी भानावर येत बोललो.

सध्या इथेच थांबतो भाग कसा वाटल ते नक्की कळवा

This story जून ते सोनं भाग 21 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page