जून ते सोनं भाग 23

मित्रानो मागच्या भागात तुम्ही वाचलं कि कस मि आणि काकू दरवाजातच सुरु झालो आता पुढे.

काकूंनी मला त्यांच्या मनातलं सगळं सांगितलं तसं मि त्यांना जवळ ओढला आणि म्हणालो.

” काळजी नका करू मि तुम्हाला एक्स्पर्ट करतो झवाझवीत, पण पाहिलं तुमची लाज घालवायला लागेल, तुम्ही न लाजता सगळं बोला बरं ”

” हो लगेच नाही होणार पर मि प्रयन्त करेल काय बोलू सांग ” काकू म्हणाल्या लं.

” माझ्या ह्याला काय म्हणतात तुमच्या गावठी ” मी काकूंचा हाट लंडावर ठेवत म्हणालो.

” ईश्श… शी बाई.. मी नाही जा.. मला लाज वाटते.. ” काकू लाजल्या.

” वा! नाव घ्यायला लाजताय.. पकडून हलवायला नाही लाजत. अहो घ्या ना नाव.. तुम्हीचं बोलल्या ना प्रयन्त करते. करा पर्यंत नाव घ्याचा तुमच्या गावठी रंगड्या आवाजात ” मि जोर देऊ लागलो त्यांना बोलावण्यात साठी.

” तू ना खुप चावट आहेस, काही पान बोलायला लावतोस ” काकू बोलून लंड हलवू लागल्या.

” अहो तुम्ही नाव घ्यायला इतक्या लाजताय मग तोंडात घेण्यासाठी किती लाजणार. ” मि म्हणालो.

” हो का लबाडा खुपच हुशार आहेस हा? ” काकू म्हणाल्या.

” हो हुशार आहे म्हणून तर आज तुम्ही माझ्या खाली झोपणार आहात, माझ्या कडून झवून घेण्यासाठी, स्वतःची पुच्ची फाडून घेण्यासाठी, आणि शेवटी माझ्या लंडाच पाणी, चीक स्वतःच्या तोंडात घेऊन पिण्यासाठी तयार झालयात. ” मि म्हणालो आणि त्यांच्या मानेला पकडून पुन्हा माझे ओठ त्यांच्या ओठावर टेकावले आणि किस करू लागलो.

काही वेळाने काकूंनी मन माघे घेतली आणि म्हणाल्या

” शि बाई मला नाही जमत किस करायला मला शिकवं ना ”

” जास्त काही नाही करायचं काकू ज्या वेळेस मि माझे ओठ तुमच्या ओठावर ठेवेल ठेव्हा तुम्ही माझा कोणताही ओठ स्वतःच्या ओठात पकडून चोखायचा बस. काही वेळ वरचा काही वेळ खालचा. तसाच मि पान करणार तुमच्या ओठा सोबत.. नंतर मि माजी जीभ तुमच्या तोंडात देईल ठेव्हा तिला सुध्दा तुम्ही चोखायला.. जास्त मजा हि जीभ चोखण्यात येते. समजलं ” मि काकूंना किस कस करतात ते सांगून माझे ओठ त्यांच्या ओठावर टेकवले

लगेच काकूंनी माझया ओठाचा खालचा ओठ स्वतःच्या ओठामध्ये ओकडला आणि त्या त्याला चोकू लागल्या ज्या प्रमाणे मि सांगितलं त्या प्रमाणे त्या करत होत्या.

त्या सेक्स साठी खुप आतुर होत्या कि शिकण्यासाठी माहित नाही पण त्या एकदम मन लावून मि जे शिकवलं तसं करत होत्या. माज्या आयुष्यात पहिल्यादा इतक्या वयस्कर बाईने मला किस करत होती मला खुप मजा येत होती काकूसोबत किस करताना

काकू माझा ओठ अशा प्रकारे चोखत होत्या जसा आपल्याला आवडलेली गोस्ट एकदम हळू आणि आवडीने चोखतो खातो तश्याचप्रकारे त्या माझा ओठ चोखत होत्या.

त्यांनी त्यांचा एक हात माझ्या केसात ठेऊन त्या मला आणखी जवळ ओढत होत्या. आता त्यांनी खालचा ओठ सोडला आणि वरचा ओठ चोखु लागल्या. त्या एक एक करून माझे फोनही ओठ चोखत होत्या

आम्ही असा कमीत कमी 10 मिनिट तरी केल असेल. काकूंच्या जबरदस्त किस मुळे मि सुध्दा त्यांना तसाच रिस्पॉन्स देऊ लागलो. माझे पण हाट काकूंच्या डोक्यावर नेऊन मि पान त्यांना पेशनेटली किस करू लागलो.

त्यातच मि माझी जीभ त्याच्या तोंडात टाकली तशी त्यांनी जीभ स्वतःच्या ओठात पकडून त्या जीभ चोकू लागल्या. मि सांगितल्या प्रमाणे जीभ सोडून मि जीभ त्यांच्या पूर्ण तोंडात फिरवत होतो.
असा आम्ही जवळ जवळ अजून 10 मिनिट केल असेल.

काकूंना श्वास घेण्यासाठी त्रास झाला त्या मुळे त्यांनी किस तोडली. त्या जोर जोरात श्वास घेऊ लागल्या.

” काय काक.. आली का मजा किस करताना. जमलं कि नाही तुम्हाला… वर तुम्ही माझे ओठ चोखत, ओढत होता आणि
खाली तुमच्या ह्या ओठात हालचाल वळवळ झाली कि नाही ” मी काकूंच्या पुच्चीवर साडीवरून बोट फिरवत म्हणालो.

” हो.. खुपच मजा आली… खरोखरच!… खुप मस्त वाटल किस करताना. ” काकू खुश होत मला म्हणाल्या.

” मि म्हणालो होतो ना खुप मजा येईल तुम्हाला, नुसती तुम्हला नाही तर तुमच्या पुच्चीला पण मजा आली असेल ती नुसती वळ वळ करत असेल जेव्हा मि तुमचे ओठ चोखत होतो तेव्हा ” मि पुन्हा पुच्चीवर बोट रागाडीत म्हणालो.

” हो रे खुप वळ वळत होत खाली ” काकूंनी सांगितलं.

” मि नुसते तुमचे वरचे ओठ चोखले तर तुमच्या पुच्चीत इतकी वळवळ झाली मग मि तुमच्या पुचीची ओठ चोखेल ठेव्हा किती आणि काय काय होईल तुमच्या पुच्चीत. ” मि असा म्हणत काकूंना हलकासा किस केल.

काकूंनी माझ्या केसात हात फिरवत मला किस करू लागल्या.
त्याचा हा असा अनुभव पहिल्यांदा अनुभवत होत्या. इ किस करत हळू हळू किस मानेवर करू लागलो. त्यांचे के बाजूला करून मान चाटू लागलो. काकूंचा वीक पॉईंट मला कळलं. जसं जसा मि माझी जीभ मानेवर फिरवू लागलो तसं तसं त्यांच्या तींडून

This content appeared first on new sex story .com

” आह आह श्श श्श ” निघत होत.

मि तसाच किस करत अजून खाली आलो. त्यांच्या समोरच्या गळ्यावर मि किस करू लागलो. काकू माझ्या केसात हाट फिरवत मजा घेत होत्या. मि किस करत असताना काकूंचा पदर खाली पडला. मला त्याचा अडथळा होत होता म्हणून.

आता काकूंना माझ्या समोर ब्लॉउजवर होत्या. मि त्यांचज्या मानेच्या खाली किस करू लागलो आणि एक हाट एका बाळ बरं ठेऊन दाबत होतो. जीभ त्यांच्या दिसणाऱ्या उघड्या बॉलवार फिरवत मि चाटत होतो आणि हातानी बॉल दाबत होतो.

मि काकूंना माघे असलेल्या भिंतीला चिकटवलं आणि मि खाली गुढग्यावर बसलो.

मि खाली बसलेला पाहून काकूंनी माझ्या कडे पाहिलं आणि डोळ्याने मला विचारलं ” काय झालं ”

मि त्यांना डोळ्यांनीच शांत राहून मजा घेण्याचा इशारा केला.

मि ब्लॉउजच्या पट्टीच्या खालून जीभ फिरवायला सुरवात केली. मि जीभ पूर्ण पोठावर फिरवत होतो. दोन्ही हातानी त्यांनीची कंबर पकडून मि जीभ फिरवत होतो.

काकूंच नरम पोट त्याच्यावर मला जीभ फिरवायला खुप मस्त वाटत होत. मि जीभ बेंबीत घातलीस आणि तिकडे जीभ फिरवू लागलो. तसं लगेच काकूंनी माझं डोकं पकडलं आणि पोटावर दाबून धरलं आणि त्यांच्या तोंडून निघालं

” आई ग्ग्ग्ग्… ह्ह्हह्ह… स्स्स्स्स.. काय मस्त… वाटतंय… खुपचं.. भारी.. असा मी.. स्स्स. कधीच.. नाही अनुभवलं आयुष्यात.. ”

मि जीभ बाहेर काढली आणि काकूंकडे बघितलं, त्यांनी पण माझ्या कडे खाली वाकून बघितलं

तसं मि म्हणालो ” काक तुमची बेंबी खुप मस्त आणि खोल आहे.. जीभ टाकायला खुप माझा येते. ”

काकूंनी काहीच उत्तर नाही दिल माझं डोकं पकडलं आणि पुन्हा पोठावर दाबलं. मि परत त्यांच्या बेंबीसोबत खेळू लागलो.

काही वेळ मि पोटावर घेलात राहिलो मग मि काकींना हळू हळू गोल फिरवू लागलो. त्यांच्या कमरेवर साडीच्या बरोबर जीभ फिरवत मि माझा मोर्चा त्यांच्या कमरेवर नेला.

कमरेवर सुध्दा मि जीभ फिरवत होतो जीभ फिरवून मि काकूंना जास्त सतावत होतो. माझ्या आयुष्यात काकू पहिल्या वयस्कर बाई होत्या ज्यांना मि माझ्या सोबत सेक्स मध्ये खेळवत होतो. त्यांच्या सोबत असा करताना मला खुपच मजा येत होती जि मजा मला या आधी कधीच नाही मिळाली.

मि जीभ पूर्ण कमरेवर फिरवत होतो. ब्लॉउज च्या पट्टूपासून ते साडीच्या पट्टीपर्यंत उघड्या कमरेवर मि माजी जीभ फिरवत होतो. मला त्यांच्या घामाची चव मिळत होती. मि तसाच करत वर उभारहिलो आणि उघड्या पाठीवर जीभ फिरवू लागलो. मला खरंच खुप मजा येत होती त्यांचज्या शरीरावर अशी जीभ फिरवताना. माझ्या सोबत काकू पण खुप मजा घेत होत्या

त्यांनी आता माझ्या डोक्यावर मन टाकली आणि त्या माज्या अंगावर पडल्या.

” आई.. ग. ग. ग स्स्स्स.. आह्ह्हा.. ” फक्त हेच काकूंच्या तोंडून निघत होत. मानेवरचे केस एका बाजूला सारून मि मानेवर जीभ फिरवू लागलो.

जीभ फिरवता फिरवता दोन्ही हाट त्यांच्या बगळेतून पुढे नेले आणि त्यांचे बॉल खालून पकडले. मि त्यांच्या बॉलला दाबत न्हवतो फक्त हळू हळू हातावर उडवत होतो.

काकूंचा एक बॉल इतका मोठा होता कि तो माझ्या हातात सुध्दा मावत न्हवता. पण मि त्या दोन्ही बॉल्स ना चांगलाच झेलत होतो आणि वर जिभेची कमाल दाखवत होतो.

सध्या इथेच थांबतो मला कळवा तुम्हाला हा बघ कसा वाटलं ते

मला माहित आहे कथा खुप लांबट चालली आहे पण खरंच कथा खुप मोठी आहे आणि सगळी डिटेलिंग सांगत असल्या मुळे ती आणखीच मोठी होते त्यासाठी सॉरी

मला कळवा
[email protected]

This story जून ते सोनं भाग 23 appeared first on dead

You cannot copy content of this page