जून ते सोनं भाग 25

नमस्कार मित्रानो तुम्हा सगळ्यांचं ह्या भागात स्वागत. जास्त वेळ नाही घालवत तुमचा लगेच काठेवर येतो. मागच्या भागात तुम्ही वाचलं कि मि आणि काकूंनी सुरवक्त केली होती पण काकूंना काहीच येत न्हवत तर मि त्यांना किस करायला शिकून सुरवात केली आता पुढे.

” अहो काक.. तुम्ही जर अशाच लाजत राहिल्या तर मि पुढचं काम कसा करणार ” मि काकांना म्हणालो.

” कोणतं काम? ” काकूंनी विचारलं.

” तेच काम ज्या साठी तुम्ही त्या दिवसापासून खुप आतुर आहात. आणि आज पान खुप आदिर आहात ” मि म्हणालो

” कशासाठी ” काकू म्हणाल्या.

” मिलना साठी ” मि म्हणालो.

” कोणाच्या मिलणासाठी? ” काकूं विचारल.
मला समजलं काकू मुद्दाम करताय म्हणून मि त्यांना म्हणालो

” माझ्या लंडाच तुमच्या पुच्चीशी, तुमच्या गांडीशी आणि तुमच्या तोंडाशी मिलन करायचं आहे ना तुम्हाला, माझ्या लंडाच चीक प्यायचं आहे ना तुम्हाला, माझ्या लांडकडून पुच्चीची खाज मिटून घेण्यासाठी. लंडला पुच्चीत टाकून. काचा काच झवून घेण्यासाठी त्यांचं मिलन व्ह्यावा लागेल ना ” मि म्हणालो.

” शी बाई.. तू खुपच घाण घाण बोलतोस. चावट बोलतो.. ” काकु बोलल्या.

” तुम्ही काही पान बोला पण मि तुमच्या सोबत असच बोलणार आणि तुम्हाला पण बोलत करणार, सांगा ना तुमच्या गावरान भाषेत लंडला काय काय म्हणतात आणि झवताना कसले कसले आवाज काढतात तुम्ही किंवा काय काय म्हणतात ” मि बोलत काकूंचे बॉल चोळू लागलो.

मि आज ठरवलं कि सुरवात ओरल सेक्स ने करायचं पण त्या अगोदर काकूंना बोलत करून त्यांच्या कडून स्वतःचा लंड चांगल्या प्रकारे चोकून पाणी पाजायचं

” आ… आ… आ… स्स्स्स्स ” काकूंनी सुसकारा सोडला.

” मि काकूंना जवळ ओढला आणि त्यांच्या ओठावर ओठ ठेऊन किस करू लागलो. काकू सुध्दा मला किस करत होत्या मि किस
करत त्यांच्या गांडीवर पण हाट फिरवू लागलो, त्यांची नरम नरम गाड मि दाबत होतो.

काही वेळ मि गांड दाबून मि माझा उजवा हात काकूंच्या डाव्या खांद्यावर ठेवला आणि त्यांच्या साडीचा पदर खाली पडला. जसा पदर पडला मला त्यांचे बॉल लाल ब्लॉउज मध्ये उठून दिसू लागले. त्यांचे बॉल खुपच मस्त आणि मोठे दिसत होते मला

मि पुन्हा त्यांच्या मानेवर किस करू लागलो सोबत एक हाट काकूंच्या बॉल वर ठेऊन त्याला हळू हळू चोळू लागलो. मि किस करत करत हळू हळू खाली येऊ लागलो.

मि किस करत काकूंच्या ब्लॉउजच्या वरच्या भागापर्यंत पोहचलो. मि दोनी हातानी ब्लॉउजचा पहिला हुक काढला आणि ब्लॉउज हळजसा बाजूला केला.

मला बॉलच्या वरच्या भागाचे दर्शन झाले. लगेच मि माझे ओठ तिकडे टेकावले आणि चाटू लागलो. मि जीभ त्यांच्या उघड्या दिसणाऱ्या बॉलच्या भगहवार फिरवू लागलो ते सुध्दा एकदम हळू हळू. जेणे करून मला सगळ्या भागाची चव मिळेल.

काकूंनी माझं डोकं पकडून बॉल वर दाबत होत्या, मि जीभ फिरवता फिरवता आणखी एक हुक खोलला. मि परत उघड्या झालेलाया बॉलच्या भागावर किस आणि जीभ फिरवत त्याची मजा घेऊ लागलो. असा करत मि काकूंच्या ब्लॉउजचे वरचे 3 बटण खोऊन त्यांचे बॉल 50% उघडे केले आणि त्यांच्या उघड्या दिसणाऱ्या भागावर मि जीभ आणि किस करून लागलो.

काकूंनी माझं डोकं पकडून त्या मला अजून करण्यासाठी बोलत होत्या. मि काही वेळ करून पुन्हा उरलेलि बटण खोलू लागलो.

मि शेवटी 2 बटण कोळून ब्लॉउज 1 बाटणावर होता आणि त्यात काकूंनी ब्रा घातली न्हवती म्हणून मला त्यांच्या बॉलचे दर्शन झाले. एकदम मस्त अशी काकूंचे भरलेले बॉल जसे दूधच्या थैल्याच आहेत त्यात खुप दूध आहे जे मला खाली करायला मिळणार.

मि काकूंच्या बॉल वर तुटून पडलो आणि त्यांना कॉखू लागलो चाटू लागलो. सोबतचं मि हातात घेऊन दाबत पण होतो. मला असा झालं होत कि मि कधी त्यांना दोंडात घेऊन चोकतो आणि त्याच सगळं दूध पिऊन टाकतो. पण माझ्या पेक्षा काकूं ना जास्त मजा येत होती. त्या माझं डोकं पकडून बॉलवार दाबत होत्या माज्या कडून जास्तीत जास्त बॉल कॉकून घेण्याचा प्रयन्त करत होत्या.

मि शेवटचं बटण खोललं, आणि ब्लॉउज दोन्ही हातात पकडून बाजूला केल. जसं बाजूला केल तसं मला काकूंचा वरचा खजिना दिसला.

2 मोठाले बॉल, ते पण नागडे माझ्या समोर आले. एकदम मस्त बगताच माझ्या तोंडून निघालं

” वा! काय बॉल आहेत हो तुमचे काकू? ” खरोखरच वयस्कर बायकांची बात काही वेगळीच असते हे मला समजलं. म्हणू तर तरुण मुलांना ह्या वयस्कर बायकांचं वेड लागतं.

बॉल भरलेले, जसा पायरी आंबा रसाने भरलेला असतो तसाच काकूंचा एक एक बॉल दिसत होता, आपोआपच माझी जीभ माझ्या ओठावरून फिरली. माझ्या तोंडाला पाणी सुटलं

मि डोकं पुढे केल आणि जीभ कडून पुढे काकूंच्या आधीच आतुर असलेल्या एका बॉलवार ठेवली आणि हळू हळू जीभ फिरवू लागलो.

मि जीभ फक्त सगळ्या बॉल वर फिरवत होतो हळू हळू पण मि जरा सुध्दा मनुकायला स्पर्श करायला न्हवतो. जीभ फक्त मनुक्या भोवती गोल गोल फिरवत होतो. काकूंचे मनुके एकदम ताठले होते.

This content appeared first on new sex story .com

काकूंनी माझं डोकं पकडलं आणि मनुक्यावर धरत मला म्हणाल्या

” आई ग.. स्स स्स.. स्स.. मनुकायला पण चाट ना. घे ना तोंडात आणि चोख ना? ”

मला कळलं कि काकू किती आतुर झाल्यात. पण मि त्यांच्या कडे लक्ष नाही दिल आणि माझं काम चालूच ठेवलं. काकूंचे मनुके इजे ताठले होते कि मला तिथून दूध येत ना ते छिद्र पण दिसले

” आह हा स्स. स्स.. ससा.. आई ग.. किती ताडपवतोस तू राजा ” काकू म्हणाल्या.

मि हळूच एक हाट वर आणून डाव्या बॉलच्या मनुकायला पकडून दोन बोटामध्ये दाबला.

“आई ग्ग्ग्ग्… हळू.. दुख.. तय.. ” काकू विव्हालल्या.

मी एका बॉलचा मनुका चोळ चूरगाळू लागलो, दुसऱ्या बॉलच्या
मनुक्यावर हळू हळू जीभ फिरवू लागलो. जशी माझी जीभ मनुक्याला लागली तसं काकूंच्या तोंडन निघालं.

“आह.. हा.. किती बरं वाटतंय मनुकायला जीभ लावल्यावर अशीच जीभ फिरावं मनुक्यावर.. ”

मि आता मनुका तोंडात घेऊन त्याला लहान मुलांना सारखं चोकू लागलो. तोंडाटच मि त्याच्या वर जीभ फिरात होतो मध्ये त्याला दातांनी चाववळत पण होतो.

” आई ग्ग्ग्ग्.. आह्ह.. चावू नकोस. फक्त तोंडात घेऊन.. चोख.. मनुकायला.. आहा.. किती मस्त.. चोखतेस
रे.. कुठ न शिकलास हे.. अअअ… स्स्स… ह्ह्ह.. ”

मुद्दाम मि परत मनुका तोंडातून काढला आणि त्याला हळू हळू चाटू लागलो तसं काकू म्हणाल्या.

” अरे.. तोंडात घेऊन.. चोख ना रे पूर्णबॉल घे ना तीनदात आणि चोक त्याला तुझ्या तोंडाची गर्मी दे. चोख ना रे.. जसा तुला आंबा चोखायाला आवडतो तसाचं चोक ना माझा मम्मा चोख रे राजा… आई.. स्स्स.. मस्त… ” काक माझ्या
डोक्याला बॉलवर दाबत बोलल्या.

मि पान जास्त ताडपवायचं नाही ठरवून पुन्हा डावा बॉल तोंडात घेतला आणि त्याला मला आवडत तसा चोकू लागलो. जितका बॉल तोंडात बसत होता तितका मि घेतला आणि त्याला खाऊ लागलो. मनुकायला चोखत होतो आणि त्याला हलका हलका चावात पण होतो.

मनुक्याच्या बरोबर समोर जीभ फुरून त्या दोडडोच्या चिडराला छेडात होतो. मला असा करायला खुप मजा येत होती. त्यात काकू पण माझं डोकं दाबून धरत होत्या.

मि एक बॉल दोंडात धरून चोखत होतो तर दुसरं हाताने दाबत होतो त्याच्या मनुकायला चिमटीत कगालात होतो. माझ्या अशा करण्या कुळे काकू खुपच व्याकुळ झाल्या.

” हा.. असाच.. चोख.. मस्त.. असाच.. रे राजा.. खाऊन टाक.. माझा आंबा.. आ. ई.. ग. ग. ग. ग चाव.. नकोस.. फक्त चोख.. त्याला खुप दिवसापासून कोणीच नाही चोखलय.. त्यात खुप रस भरला आज पूर्ण रस पिऊन टाक चोकून चोकून…. चाट मनुक्याला.. हा.. हा. हा. ह हा.. मस्त जीभ फिरवतोस.. अशीच.. फिरव… खुप बर वाटतूंय.. आई… ग्ग्ग्ग्… देवा… ”

मि बॉल तोंडातून काढला आणि काकूंकडे बघितलं. त्यांची आणि माझी नजर मिळाली. मि काकूंना म्हणालो.

” मला ना असाच हळ हळ.. चाटायला खुप माझा येते.. असा केलना.. टोधेपण मजा घेतात ”

” हो का? ते कळतय तू ज्या प्रमाणे करतोस त्या वरून कि तुला ह्यात किती अनिभवा आहे आणि किट मजा येते ते ” काकू म्हणाल्या.
” हा म्हणजे अनुभव खुप आहे, पण जि मजा तुम्ही देताय. म्हणजे तुमच्या वयाच्या बाई सोबत मि पहिल्यादा करतोय तर अजून मस्त वाटतंय ” मि म्हणालो

” एक नंबरचा चावट आहेस, चेहऱ्या वरून वाटल नाही इतका अनुभव असेल, तुला बरोबर माहित आहे कि कोणाला कसा गरम करायचं ते ” काकू मला बोलल्या.

” काकू हे सगळं अनुभवाने शिकलोय, कोणाला कुठे चोल्यावर ती लगेच गरम होते, कोणाला कुठे चाटल्यावर ती गरम होते, कोणाला कुठे लंड गसल्यावर ती गरम होते, हे सगळं ” मि म्हणालाओ आणि काकूंच्या मनुकायला पुन्हा तोंडात घेऊन चोकू लागलो.

” आह.. हा.. मस्त. वाटातय तू चोखायला लागल्यावर, घे आणखी आत घे मजा मम्मा, पि माज दुदु.. आई.. ग… ग
चावू नकोस.. फक्त चोख रे फक्त चोख. माझ्या राजा.. अअअ.. हाहाहा… खुप दिवसांनी ह्यांना कोणी तरी.. दाबताय.. आह.. चोखतय.. स स स स कुरवाळताय.. तुला बरोबर माहीत आहे कसा चोकायचा दुदु.. आह हा हा आई ग. ग. ग. ” काकू माझं डोकं बॉल वर दाबत मला बोलल्या.

मित्रानो सध्या इथेच थांबतो. पुढे काय झालं ते पुढच्या भागात. मला कळवलं तुम्हाला हा भाग कसा वाटला ते

This story जून ते सोनं भाग 25 appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page