जून ते सोनं भाग 30

नमस्कार मित्रानो कथेच्या ह्या भागात तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत मागच्या भागात तुम्ही वाचलं कि कसा मि काकूंच्या पूच्चीचा भोसडा केला आणि माझं चीक काकूंच्या तोंडात सोडलं आणि त्या नंतर काकू बाथरूम मध्ये चालल्या होत्या तेव्हा मला माझ्या आवडीच्या त्यांच्या गांडीचं दर्शन झालं. मि पान त्या गाडीमागे बाथरूम मध्ये पोहचलो आता पूढे.

काकू तोंड धुण्यासाठी खाली वाकल्या होत्या त्यामुळे त्याची भली मोठी भरलेली गाड बाहेर आली होती आई टी इतकी मस्त दिसत होती, जशी टी मला बोलावते ये आणि घे माजी मजा.

मि लगेच त्यांच्या मागे गेलो आणि माझा झोपलेला लंड गांडीच्या दरिमध्ये ठेवला आणि त्यांना गच्ची मिठी मारली.

” अरे काय करतोय?.. मला तोंड तरी धुऊन देशील कि नाही? अजून मन नाही भरल तुझ, मि तर पूर्ण पणे थकले, मल इतका थकवाल अजून काय पाहिजे तुला?. ” काकू मान माझ्या कडे करत बोलल्या. मी लगेच त्याच्या ओठावर ओठ ठेऊन किस करायला लागलो.

किस करता करता मि कंबर हलवून लंड गांडीतून घासत होतो आणि दोन्ही हाट बॉल नेऊन त्याला पकडलं आणि त्यांना दाबू लागलो. एक हात खाली नेऊन पुच्चीला रगडत म्हणालो.

” हिला मारून झालं पण ह्याच उदघाटन बाकी आहे ना, मला ह्याच उदघाटन करायचं आहे, तुमची गांड मारायची बाकी आहे, गांडीला पण लंडाची चाव द्याची आहे ” मि गाड दाबत म्हणालो.

” आई.. ग.. स्स्स्स ह्ह्ह्ह बस ना रे अजून किती चोळणार आहेस आंब्यांना, पूर्ण रास तर प्यालास त्यांचा आता काय साल खाणार आहेस. आई ग हळु रे, मला माहित आहे माझ्या गांधी तुला मारायची आहे, पण मला खुप भीती वाटते, जास्त त्रास होईल याचा ” काकू मला म्हणाल्या.

मि काकूंना माझ्या कडे तोंड करून फिरवलं आणि म्हणालो

” नका काळजी करू मि नाही होऊ देणार ”

” तसं नाही रे, मला खुप भीती वाटते. मि या आधी कधीच नाही घेतला गांडीतून, म्हणून मला भीती वाटते. ” काकू बोलल्या.

” नाही काकू मि यहाला त्रास नाही होऊ देणार, अहो पहिल्यादा घेतल्यावर तर होतोच त्रास तुम्हला माहित आहे ना, जसा तुम्ही पहिल्यादा पुच्चीत लंड घेतला होता ठेव पण तुम्हला त्रास झाला होता, तसाच होईल आणि तो सुध्दा काही वेळा पुरता नंतर तुम्हीच मंगल अजून घाल, मार माझी गांड, जसं पुच्चाजीत मागत होता तसं ” मि म्हणालो.

” खुपच लबाड आहेस तू, पण बरोबर म्हणालास हा पहिल्यादा जेव्हा तू गुसावला होतास ना तेव्हा मलंकअप त्रास झाला पण नंतर मला खुप मजा येत होती म्हणून मि स्वतःहून तुला आजून जोर जोरात घालायला सांगत होते ” काकू म्हणाल्या.

” हो तसाच होईल तोडा त्रास, काकू माझी इचछा आहे हो तुमच्या वयाच्या बाईची गाडी फाडायची ” मि बोलता बोलता एक बोट काकूंच्या गांडीतून घातला.

” आई.. ग.. अअअअह्ह्ह.. नको रे बघ तुझं बोटचं नाही जातं मग तुझा लंड कसा जाणार.. बोटानेच खुप दुखतंय मला, ऐक ना हवं तर पुच्चीत घाल परत पण गांडोत नको ” काकू म्हणाल्या.

” अहो काकू मि तो कोरडा घातला, म्हणून तो गेला नाही त्या मुळे तुम्हला त्रास झाला पण मि असा नाही करणार पाहिलं मि तुमच्या गणित माझं एक बोट घालेल ओळख करून मग हळु हळु 2 3 घालून गांडीच्या भोकला लंडा एवढं करेल मगच मि माझा लंड टाकेल गांडीतून. ” मि म्हणालो

” हा हे चालेल.. ” काकू म्हणल्या.

मि लगेच खाली बसलो आणि एक बोट काकूंच्या पुच्चीत घालून बोटाला ओळख केल, काकूंना म्हणालो

” काकू ममझ्या कडे गांड करून उभ्या राहा आणि गांड जरा बाहेर कडा जेणे करून मला गांडीतून बोट बरोबर घालता येईल. ”

तश्या काकू लगेच उलय्या उभ्या झाल्या तु्यांची गांड बरोबर माझ्या तोंड समोर आली मला राहवलं नाही मि लगेच तोंड गांडीला लावलं आणि तिला चावू लागलो.

” आई गग.. गगगग.. चावतोय काय.. ” काकू म्हणाल्या.

” अहो मला तुमची गांड खुप आवडते म्हणून मि पाहिलं तिला चावून खाणार मग माझ्या लंडला खायला देणार. ” मि म्हणालो आणि पुंन्हा गांड चाटू लागलो चावू लागलो.

मि जीभ सगळ्या गांडीवर फिरवत होतो शेवटी मि जीभ काकूंच्या गांडीच्या बोखवार ठेवली आणि गांड चाटू लागलो.

” आई.. ग.. ग.. ग अअअअ स्स्स्स ह्ह्ह, तू कुठे पण जीभ लावतोस.. आ हह अअअअ अअअअ आ आ आ ह्ह्ह ह्ह्ह ” काकू गांड हलवत मला बोलत होत्या.

मि जीभ गांडीच्या आत घालू लागलो, आणि आत गोल फिरत होतो. मि एक हात पुच्चीवर ठेवला आणि पुचव्हीचा दाना चोळू लागलो.

” आई ग… आता. ह्ह्ह. देवा.. तू खरंच एक नंबरचा बदमास आहेस.. अअअअ हाय. तुला बरोबर माहित आहे बाईच पाणी कसं काडयच ते.. असाच कर रे राजा.. किती छान वाटतंय तुझी जीभ गांडीत आणि पुच्चीत बोट.. असच करत राहा. ” काकू बोलत होत्या.

पुच्चीतून बोट काढून तसाच चिकणे भरलेलं बोट मि काकूंच्या गांडीतून टाकलं. बोट ओळख असल्या मुळे तोड आत गेलं.

” आई ग.. हळु.. दुखतंय.. बोट घातलंस का? ” काकू म्हणाल्या.

” हो काकू, घातलं आता मि हळु हल्ली बोटाने झवतो, त्रास झाला कि सांगा मला ” मि म्हणालालो आणि बोट हळु हळु गांडीतून आत बाहेर करू लागलो.

सुरवातीला बोटाची वरचा बाघच गांडीतून जाऊ शकत होता इतकं गांडीचं भोक टाईत होत. हळु हळु गाणीच्या भोकाला सवय झाली म्हणी बोट आणखी तोडा आत गेलं. मि आता जरा जोर लावला आणि बोट पूर्ण गांडीतून टाकलं.

” आई ग.. मेले.. अअअअअ ह्ह्ह स्स्स्स्स अरे हळु खुप दुखतंय.. आह्ह्ह ” काकू बोलल्या.

मि तसाच बोट गोल गोल फिरवत आत बाहेर करत होतो. गांडीच्या बोकाच्या गर्मी मुळे बोट पुन्हा सुकलं म्हणून मि बोट पूर्ण काढल आणि पुच्चीत घालून ओळख केल मग परत गांडीतून घातलं. आणि बोट आत भरे करू लागलो.

This content appeared first on new sex story .com

ह्या वेळेस बोट पूर असत गेलं. आणि काऊंना त्रास पण नाही झालं.

” काकू कसं वाटतंय गांडीतून बोट गेल्यावर, त्रास होतंय का? ” मि विचारलं.

” आह हह.. देवा.. काय.. सां.. गु.. मि तुला,, मला त्रास होतोय कि नजर येतेय.. मलाचं नाही कळत. खरंच.. तू एकदम भारी आहेस.. जे सुख देतोय मला.. ते मि नाही सांगू शकत.. पण खुप मजा देतोस बस येच सांगू शकते.. आह ” काकू मला म्हणाल्या.

मला कळलं कि काकूंना त्रास नाही होत म्हणून मि पुन्हा बोट बाहेर काढलं आणि आता 2 बोट पुच्चीत घातलीस आणि टी ओली केली आणि त्यांना गांडीत घालण्याचा प्रयन्त करत होतो.

” आई ग. हळु आता दुखतय.. जरा हळु.. ” काकू म्हणल्या.

कसा बसा माझी दोन्ही बोट काकूंच्या गांडीतून घातली तसा काकूच्या तोंडून निघालं

” आई.. ग. ग. ग. आ आ आ आ.. दुखतय.. हळु.. घाल.. ”

मि पण प्रमाणे हळु हळु दोन्ही बोट गांडीतून घालू लागलो. काही वेळातच गांडीने माझी दोन्ही बोट निगाळून घेतली. मि हळु हळु बोट आत बाहेर करू लागलो.. आणि सोबत अनघाता पण पुचीच्या दाण्यावर रागाडू लागलो.

” आह हा हा आता बरं वाटतंय.. किती बोट घातलीस. ” काकूंनी विचारलं.

” आता सध्या 2 घातली ” मि म्हणालो.

” आई ग. दोंघांनी इतका त्रास होतंय. तुझा लंड गेल्यावर बहुदा गाड फाटेल माझी ” काकू म्हणाल्या.

” नाही काकू असा कधी नाही होत पुच्चीत गेल्यावर पुच्चीला फाटली का तुमची? ” मि विचारलं

” नाही पान गांड फडशील असा वाटाय तुझ्या लंडणे माझी ” काकू म्हणल्या.

मि तसाच करत राहिलो, काकूंना आता माझ्या दोन्ही बोटानी सुध्दा मजा येऊ लागली. त्या स्वतःहून गांड मागे करून बोट आत घेण्याचा प्रयन्त करत होत्या.. मि आता 3 बोट मिळवली आणि गांडीतून टाकली.. ह्याववेल मलाच गांड फिट्टा वाटली.. गांड बोट आत जाऊ देत न्हवते.

” आ.. ग.. नको.. नको.. खासदार खुप त्रास होतोय.. जाल जळते गांड.. नको काढ रे ” काकू मला बोलल्या.

मि बोट बाहेर काढली आणि तोंडात घालून ओली केली आणि परत घंडित टाकायचा प्रयन्त केला ह्या वेळीस सुध्दा फक्त तिन्ही बोटंच टोकच गांडीतून गेलं.

मि जरा डोर देऊन आत टाकलं तर बोट गांधी चिरात आत गेली अर्धी.

” अअअअअअ आ आ आता.. बा पं रे.. काढ काढ.. बाहेर काढ खुप दुखतंय देवा.. हवं तर पुढे घाल आणि झव पण माघे नको खुप दुखतंय ” काकू बोलत होत्या.

पण मि तिकडे लक्ष नाही दिल आणि जोर लावून उरलेली बोट पण आत घातली तसं काकूंनी जोरात किंचली फोडाली.

” आ अअअअअअअ अअअअअअअअ.. फाय.. ली.. माझी आई. ग. ग. ग. ग. ग. ग ”

मि लगेच बोट बाहेर काढली आणि काकूंना म्हणालो.

” अहो काकू इतक्या नको ओरडू बाजूचे येती बाहेर बघायला काय झालं ते ”

” ओरडू नको तर काय करू.. माझ्या इतक्याश्या गांडीत तू तुझी तीन बोट घातलीस.. मग काय मि हसू किती दुखलं मला माहित आहे तुला ” या माझ्या कडे वळत म्हणाल्या.

” अहो काकू बोट गेली होती आत. नंतर नास्ता झाला त्रास. लंडाच्या जाडी येवढ भोकाच्या झालं होत तुमच्या गांडीचं. तुम्ही ओरडलात म्हणूला मला काढावा लागलं. नाही तर मि गांडीचं भोकाच्या मोठं केलंच असत. ” मि म्हणालो

” आई.. ग खूप जळ जळत. रे.. काय करू.. जरा थांब मग पुन्हा घाल.. ” काकू म्हणाल्या.

” ओके तो पर्यंत मि चाटू का? ” मि विचारल.

” खुप आवडली दिसते माझी गांड तुला, चाट तेव्हडाच मला अराम मिळेल तुझ्या जिभेने. ” काकू म्हणल्या.

मि लगेच काकूंना वळवल आणि गांडीत जीभ घातली. गाड चाटू लागलो मि जीभ पुच्चीवरून गांडीच्या भोकापर्यंत नेट होतो, पुच्चीला अगोदरच रस सोडत होती, त्यामुळे मला काकूंच्या चिक माझ्या जिभेला लागत होतो तेच चीक गांडीच्या भोका वर नेट होतो.

” आई… ग…. असाच चाटत राह रे गांड, दुखणं कमी झालं तुझ्या जिभेने. अशी दवा मला दे रे.. गांडीला बरं वाटतंय.. ” काकू बोलल्या.

मि जिभ चालवत एक बोट गामडीत टाकला आणि आत बाहेर करत बोटाने गांड झवू लागलो.

” आई ग.. आह ” काकू बोलल्या.

मि पुच्चाजीत जीभ आणि गांडीतून बोट टाकून काकूंना दोनी भोकांना मजा देत होतो. आता डायरेक्ट 3 बोट गांडीत टाकत जिभेने पुच्चीला झवू लागलो. गोल गोल करत मि माझी तिन्ही बोट एकदाची गांडीत टाकली आणि टी आत बाहेर करू लागलो.

” आह. दे.. वा.. हळु.. घाल.. दुखतय तोड.. ” काकू बोलल्या.

मला राहवलं नाही मि जोर जोरात बोट टाकून गांड झवू लागलो.

” आ आ आ. आई.. ग. ग. ग. ह.. ळु.. दुखतय… आता हह हह हह स्स्स्स्स ” काकू तळमळत मजा घेत होत्या.

मि दुसऱ्या हाताचा एक बोट पुच्चीत घातला आता काकूंच्या दोन्ही भोकात माझ्या दोन्ही हाताची बोट होती मि बोटानी काकूंच्या गांडीला आणि पुच्चीला झवू लागलो.

” आह आह आह्ह अहाहा.. आस्स्स देवा.. काय करतोस.. आह आई.. ग. ग. ग. दोन्ही भोक एका वेळीस झवतोय ते पण.. बोटाने.. खुपच बरं.. वाटतंय.. ” आणखी खाली वाकून मला बोलल्या.

सध्या इथेच थांबतो बाकी नंतर

This story जून ते सोनं भाग 30 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page