जून ते सोनं भाग 31

नमस्कार मंडळी मि सँडी तुम्हा सगळ्यांचं माझ्या ह्या भागात मनात पासून स्वागत करतो. तुम्ही मला दिलेल्या प्रतिसाता बद्दल प्रत्येक वाचकाचे मि मनात पासून आभार मानतो.

तुम्ही मागच्या भागात वाचलं कि मि काकूंच्या गांडीचं उदघाटन करणार होतो आणि त्याची सुरवात पण केली. आता पुढे.

” आह आह आह्ह अहाहा.. आस्स्स देवा.. काय करतोस.. आह आई.. ग. ग. ग. दोन्ही भोक एका वेळीस झवतोय ते पण.. बोटाने.. खुपच बरं.. वाटतंय.. ” आणखी खाली वाकून मला बोलल्या.

मि तसाच काकूंच्या दोन्ही भोकात जीभ आणि बोट टाकून झवत होतो. काही वेळ मि तसाच करत राहिलो आता काकूंच्या गांडीच भोक माझ्या बोटानी फकल होत. म्हणजे माझा लंड जाईल इतपण तयार झालं होत. मि हात बाहेर काढले आणि उभा झालो.

” काय रे काय झालं, का थांबलास ” काकू माझ्या कडे वळत म्हणाल्या.

” काकू आता गांडीला बोटाची नाही माझ्या चोटाची गरज आहे, गांड तयार झाली चोटासाठी, ” मि म्हणालो

” होणारच तू मालीश करतच तसा होता, पण तुझा चोट कुठे तयार झाला आहे अजून माझ्या गांडीत जाण्या साठी ” काकू म्हणल्या आणि त्या लवड्याला पकडून चोळू लागल्या.

” त्याला तुम्ही तोंडात घेऊन चोकणात नाही तोवर तो तयार नाही होणार ” मनुके दाबत म्हणालो.

” आई… ग्ग्ग्ग… हाळु.. रे.. तुला माझा वीक पॉईंट काळाला वाटतय? पण जरा हळु दाब खुप दुखतंय.. ” काकू म्हणाल्य आणि माझ्या डोक्याला पकडून बॉलवर दाबू लागल्या.

मि लगेच एक आंबा तोंडात घेऊन चोकू लागलो सोबत दुसऱ्याला पिलू लागलो.

” बस कर मला पण चोकू दे तुझा ऊस ” काकी माझा डोकं काडत म्हणाल्या आणि खाली बसल्या.

माझा लंड काकूंच्या तोंडाजवळ आला तसं त्यांनी लवड्याला पकडलं आणि ओठवार फिरवल, मग त्यांनी जीभ बाहेर काढली आणि त्या लंडला हळु हळु चाटू लागल्या. वर पासून खाली आणि परत खालून वर पर्यंत असं त्या जिभेने लंडला चाटत होत्या. त्यांनी तोडा वेळ लंड चाटला मग त्या गोट्याला चोकू लागल्या.

शेवटी काकूंनी लंडला तोंडात भरलं आणि त्या लंड चोखायला लागल्या, मन मागे पुढे करून त्या लंड चोखत होत्या, कॉखता चोकता त्या माझ्या कडे पाहत पण होत्या.

काही मिनिटाच काकूंनी लंडला त्यांच्या गांडीत जाण्या लायक केल. त्यांनी लंड तोंडातून काढला आणि हाताने हलवत मला म्हणल्या.

” घे तुझ्या चोटाला तयार केलाय माझ्या गांडीत जाण्या साठी ” .

” काकू खरंच आज खुप म्हजा येणार आहे मला आणि तुम्हाला, ” मि त्यांना उठवत म्हणालो.

” अरे मला अंतर अगोदर पासून खुप मजा येयला लागली आहे ” काकू म्हणाल्या.

” हो पण आजून जास्त येणार आहे, आता तुम्ही बेसिनला पकडून वाकून गांड बाहेर काढून उभ्या राहा, मि मागून तुमच्या गांडीत घालणार आहे लंड ” मि म्हणालो

ताशा काकू बेसिनला पकडून उभ्या झाल्या. मि कमरेला पकडून तोडा त्यांना अजून वाकवलं त्यांची गांड माझ्या बरोबर लंडा समोर आणली. मि गाडी दाबत पुन्हा एक बोट गांडीत घातलं

” आई ग जर हळु टाक हा, तुझा मोठा आहे माझ्या गांडीच्या मनाने ” क्कावू म्हणाल्या.

” काकू काही काळजी नका करू मि हळूच टाकणार आहे तुमच्या गांडीत, कारण मला आणि तुम्हला जास्तीत जास्त मजा घ्याची आहे गांड मारताना ” मि म्हणालो.

लंडा हातात पकडून गांडीच्या भोकावर टेकावल आणि एक धक्का दिला, लंड काकूंच्या गांडीत शिरला.

” आई… ग्ग्ग्ग्… आ.. आ… आह.. मेले.. खुप दुखतयं… काढ.. काढ.. बाहेर.. खुपच दुखतयं.. ” काकू कळवत मला म्हणाल्या मी त्यांच्या बोलण्या कडे लक्ष नाही दिल

आणि पून्हा एक धक्का मारला, हा जरा जोरात मारल्या मुळे लंड पूर्ण गांडती गुसला आणि काकूंच्या तोंडून एक किंचालीच निघाली.

” आई… ग्ग्ग्ग्… मे.. ले… खुप.. काढ.. बाहेर.. फाटली माझी गाड… नाही मारून घ्यायाची मला… गांड.. काढ.. तुझा लूंड.. आ.. ह्ह ओ. आई.. ग. ग. ग. ग ” काकू कळवळात मला बोलल्या.

मि काकूंची कंबर पकडली आणि लंड आत बाहेर करू लागलो.
काकूंना बरं वाटावं म्हणून मि एक हात पुढे नेऊन बॉल धरला आणि त्याला हळु हळु दाबू लागलो.

मला खुपच मजा येत होती. आज मी एका वयस्कर बाईच्या गांडीची सील तोडतो असल्यामुळे मला जासतच चेव येत होत म्हणून मि धक्के जोरात देऊ लागलो. गांड मारताना एक वेगळीच मजा मला मिळत होती. टिके काकूचं विवळण चालूच होत

” आई.. ग.. दे.. वा… हळु… आ आ आ.. स्स्स्स्स. स्स्स्स्स. खुप त्रास. होतोय.. तुझा.. मोठा.. आहे.. हा हळु.. ”

काही वेळाने काकूंचा ओरडणं हे त्यांच्या सुसकार्यात बदलले, काकू स्वतःहून त्यांची गांड मागे करून लंड आणखी आत गेट होत्या, त्यांनी एक हातअजय हातावर ठेऊन बॉल चोळाफ मला बोलल्या.

” आई ग.. आतां असच मारत राहा धक्के.. आता तोड बरं वाटतंय.. पण काय रे.. तू म्हणाला होतास कि मि हळु हळु करेन.. आणि तू किती जोरात घुसावलास तुझा लंड, माझा जिवंच जायचं बाकी होत.. एकदम गळ्यापर्यंत आला होता जीव, मला वाटल मि मरते कि काय ” काकू मला बोलू लागल्या

” असा कसा मी तुम्हाला मरू देईल..? आतां तर मल कुठे सील पॅक गांड मारायला मिळावी आहे, अशी गांड मिळाली कि कशाला तंतूम्हाला मारायला देणार, आणि आज पासून तर तुम्ही माझी हाक्काची रंडी झालात ” मि बॉल दाबत आणि कंबर हलवत काकूंना म्हणालो

” हो का रे बेशरम.. झवलास कि.. अजून किती झवणार आहेस, मि पान बघते कि किती झवतो ते? तुला काय वाटल मि खरंच मारेल का, मला पण इतका तगडा जवान लंड मिळाला आहेचं मग माजी खाज मिटून घेईल ना तुझा कडून, इतका मस्त आणि तगडा लंड आता मि नाही सोडणार.. तुझ्या सारखा झवाडा असल्यावर कोण बरं मरेल. फक्त तुझा लंड पुच्चीत नाही तर गांडीत पण घेतच राहणार ” काकू मागे मन करून मला बोलल्या

” हो का माझी झवाडे, मग बघ कशी गांड फाडतो ति आज, आज तुला असा झवतो कि तू माझ्या शिवाय कोणाचा लंड नाही घेणार ” मि काकूंच्या कबरेला पकडून जोरात लंड आत बाहेर करू लागलो.

” हो.. झव ना मग मि कुठे नाही म्हणते, मला पण असाच झवणारा पाहिजे होता पण आता मिळाला आहे तर मि पण मागे नाही राहणार, आई. ग. ग. ग. ग आह आह आह… मार माझी गांड मार.. मला आता खुप मजा येते.. गाड मारून घ्यायला.. झव.. झव मला.. मार माझी गाड आणि कर तुझी इच्छा पूर्ण.. आ.. इ… ग. ग. ग. ग.. स्स्स्स आह.. आ.. पहिलाच गांडीत का नाही घातलास लंड तू.. पुची मारायच्या आधी.. खरंच तू मस्तच झवतोस म्हणून त्या रांडा तुझ्या खाली झोपतात त्यात आता मि पण आले आहे.. मि पण रोजच मारून घेईल गाड तुझ्या कड न.. झव रे.. जोर जोरात मार माझी गांड.. खुपच माझा येते ” काकू मला अजून जोश देत गाड हळु लागल्या होत्या.

This content appeared first on new sex story .com

” काळजी नका करू.. आता मी आहे तुमच्या पुच्चीला आणि गमडीची काळजी घेणारा, जेव्हा पण खाज सुटली कि मला बोलवा मि तयारच असणार तुमच्यात लंड टाकायला. आह आह काय गाड आहे तुमची काकू. एकदम घट्ट बसतो माझा लंड, मला असा वाटतंय मि एखाद्या तरुण मुलीच्या पुच्चीत लंड घालतोय… ” मि जोर जोरात लंड मागे पुढे करत म्हणालो.

” आई ग.. गग आह आता आ आ आ.. अरे वाटणारच ना गांडीत कधी मि बोट.. आ ह्ह्ह पण नाही घातलं तर लंड काय घालू. आणि आज तू पहिला आहेस जो गांडीत घालतोय माझ्या.. ” काकू मला म्हणाल्या.

” हो म्हणून तर मला आजून मजा येते, आज पासून तुम्ही पण त्या रांडाच्या यादीत सामील झालात ज्यांना माझ्या लादून झवून घ्याला खुप मजा येते.. व्हाल ना माझी रांड.. द्याल ना मला तुमचे दोन्ही भोक, जेव्हा मी मागेल तेव्हा ” मी बोलत त्याच्या बॉलला पकडलं आणि जोर जोरात दाब लागलो.

” होईल मी तुझी रांड पण एका अटीवर ” काकू मला बोलल्या.

” कोणत्या ” मि कंबर हलवत म्हणालो

” जर तू मला त्या यादित पहिल्या क्रमांकावर ठेवशील आणि मला अशीच मजा देत राहशील तर.. आई.. ग.. आह.. आ.. सस्स्स्स ह्ह्ह्ह.. म्म्म… अशीच माझी गाड मारून तिला फाडणार अशील तर, मि पण तुझी रांड होईल, तू जे म्हणशील ते करेल, पण आता फक्त जोर जोरात झव माझी गांड आणि फाड, अशी मार कि मला चालत नाही यायला पाहिजे… ” काकू स्वतःहून कंबर मागे पुढे करत मला बोलल्या.

” अगं तू तर त्या यादीत पहिल्या क्रमांकावरच आहे कारण तू मला तुझ्या गांडीचं सील तोडायला दिलास, आणि तुझ्या खाली ज्या पण आहेत त्यांची गांड तर अगोदरच त्यांच्या नवऱ्याने मारली होती, त्या फक्त माझ्या खाली त्यांची खाज मिटवण्या साठी येतात, पण तुझी बात वेगळीच आहे, ” असा म्हणत मी माझा हात काकूंच्या पुच्चीवर नेऊन दाण्याला चोळ लागलो. आणि सोबत गमडीत लंड जोर जोरात घालू लागलो. गांडीने माझा लंड गिलाल्या कुळे तो सत्ता सात आत बाहेर होत होता.

काकूंना पण ह्या दुहेरी हाल्याने कुयो मजा येऊ लागली त्यांच्या तोंडून जोर जोरात सुसकारे निघू लागले.

” आई… ग्ग्ग्ग्… असाच.. चोळ माझ्या दाण्याला. आणि गमडीत पण लंड टाक आ.. हह झव. झव माझ्या दोन्ही भोक. झव… हा हा हा आ आ आ.. माझा पाणी काढलास परत.. मि येतेय रे.. पुन्हा.. असच झव जोर जोरात.. येतय.. येतयं.. पाणी.. हा आल.. आल.. चीक निघ.. ल ईई. ” काकू बोलतच गळल्या, त्यांचं चीक माझ्या हातावर गाळालं.

काकूंच्या पुच्चीतुन रस गाळून तो माझ्या हातावर, त्याच्या मांड्यावर पाझरू लागला. मि तोच हात बाहेर काढून काकूंच्या तोंडात घातला आणि म्हणालाओ.

” घ्या काकू स्वतःच्या चीक चाटा, मि पण गळायच्या जवळच आहे, कुठे कडू पाणी गांडी सोडू का परत तोंडात घेशील.. कि सोडू पुच्चीत ” मि काकूंच्या तोंडायला हात काढून कंबर पकडून जोर जोरात झवत म्हणालो.

माझं पाणी येणारच होत.

” गांडीतच सोड, आज पहिल्यांदा लंड पान गांडीत घेतेय तर चीक पिवुदे गांडीला ” काकू म्हणल्या तसं मि जोर होतात कंबर हळु लागलो. काही एक दोन धक्यात माझ पाणी येऊ शकणार होत.

” हो का… मग घे.. माझा गरम गरम लाव्हा… आह्ह्हह्ह… ” मी २-३ वेळा जोरात कंबर हलवून लंड आत बाहेर केल आणि माझं चीक निघालं ते डायरेक्ट काकूंच्या गांडीतच.

मि सगळं चीक गांडीतच सोडलं एक हि थेंब मि बाहेर नाही काढला. काकू बेसिन वर पडल्या आणि मि त्यांच्या अंगावर. असच आम्ही काही वेळ पडून होतो. दोघेही खुप थकलो होतो.

काही वेळाने मि काकूंच्या अंगावरून उठलो आणि गांडीतून लंड काढला आणि काकूंना सरळ करत म्हणालो

” कशी वाटली मालिश?… ”

” खुप मस्त खुप मजा अली.. भरभरून सुख दिलास.. मी आज खुप खुश आहे.. ” काकू मला म्हणाल्या आणि त्यांनी माझ्या ओठवार ओठ ठेऊन मला किस केली.

” तुम्ही पण मला तुमचं पुढच मागच दिलत, माही इचछा पण पूर्ण केली. ” मी पण त्यांच्या ओठावर ओठ ठेऊन किस करत म्हणालो, आमाला काकूंच्या चिकाचा स्वाद मिळाला.

” काकू तुमच्या चिकच चाव घेतलीत तुम्ही पण माझा लंड असच आहे, जरा तुमच्या गांडीची पण चव घ्या ” मि काकूंना म्हणालो.

” हो घेईल ना, तू मला इतकं चांगलं सुख दिलास तर मला पण तुला द्यावा लागेल, थांब लगेच चाटून साफ करते आणि माझ्या गांडीची पण चाव घेते ” असा म्हणात काकू खाली बसल्या आणि लंड पकडून तोंडात घेतला आणि त्या लंड चोकू लागल्या, त्यांनी काही मिनिटाच माझा लंड चोकून साफ केला आणि उठत मला म्हणाल्या.

” घे केला साफ, आणि माझ्या गमडीची पान चाव घेतली, बरी आहे पण मला तुझ्या चिकाची जास्त आवडली चाव ”

” हो का मग तर आता रोज हलवल्या पेक्षा तुमच्या तोंडातच द्यावा लागेल लंड म्हणजे तुम्हला पिता येईल रोज माझं चीक. ” असा म्हणत मि हसू लागलो सोबत काकू पण हसलल्या.

आम्ही दोघांनी मिळून मस्त पैकी अंघोळ केली आणि Oबेडरूम मध्ये येउन पडलो.

” चल आता झोपया.. झोपू दे मला.. खुप थकल्या सारख झालाय… ” काकू म्हणाल्या.

” हो झोपा, मी पण झोपतो.. उद्यासाठी मला ताकत पाहिजे ना.. सकाळी सकाळी.. नाष्ट्या अगोदर पुच्चीत झवायची आणि नाष्टया नंतर गांड. ” मि म्हणालो.

” हा.. लबाड.. किती झवशील रे.. एक नंबरचा झवाडा आहेस.. उद्याच उद्या बघु. जर तू माझी गांड झवशील आणि नंतर पुच्चीला तरच मि तुला देईल उद्या ” काकू म्हणाल्या.

” माझी जान… तुझी ही गांड काय आणि पूच्ची काय.. दोन्ही पैकी काहीही दे… मला काय लंड गाळायचा आहे तुझ्या दोन्ही भोकात… तुला जर गांडीत पाहिजे तर गांडीत घे पाहिलं नंतर पुच्चीत ” मि पूच्ची रगडात म्हणालो.

” हो का माझा झवाडा सँडी… ” काकू म्हणाल्या.

” माझी झवाडी काकी… माझी रंडी… ” मी बोललो… ” आम्ही दोघे हसू लागलो.

तर मित्रानो तुम्हला हि पहिली कथा कशी वाटली मला नक्की सांगा

[email protected]
[email protected]

This story जून ते सोनं भाग 31 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page