डॅड च्या परवानगीनं मम्माला झवलो – भाग 2ऋषी आणि नीतूनं कपडे घातले आणि झोपून गेले. नितूला मध्यरात्री जाग आली. ती बाथरूमला गेली. लघवी करत असताना तिला रात्रीचा प्रसंग आठवला आणि तिची वासना परत जागृत व्हायला लागली. नकळत ती आपल्या पुच्चीत बोट घालू लागली. पण तिनं स्वतःला सावरलं आणि परत यऊन झोपली. पण त्या रात्रीचा प्रसंग तिच्या मनातून जाईना. ती परत आपल्या पुच्चीला कुरवाळू लागली. तिच्या हालचालीनं ऋषी जागा झाला. नितूचे अर्धवट मिटलेले डोळे आणि तिचं पुच्चीत बोट घालणं बघून तो जे समजायचं ते समजला. तो हळुवारपणे नितूला म्हणाला, “नीतू, परत इच्छा होतेय का?”

 

नीतू म्हणाली, “हो रे. परत सेक्स करावासा वाटतोय. खरं तर हे चुकीचं आहे, असं नाही वाटायला पाहिजे. पण काय करू? राहून राहून आजची रात्र आठवतेय. पण राहूदे. जरा झोप लागली की मी विसरेन सगळं. तू झोप.”

 

ऋषी म्हणाला, “असं स्वतःचं मन नको मारू. तुला इच्छा आहे ना? मग जा नं सोहमकडे. मला खात्री आहे, तो तुला निराश करणार नाही.”

 

नीतू म्हणाली, “पण मला लाज वाटतेय रे. कशी आपणहून स्वतःच्या मुलाकडे जाऊ आणि सांगू त्याला की मला परत इच्छा झालीय म्हणून. मला तर भीती सुद्धा वाटतेय”.

 

ऋषी म्हणाला, “काही लाज आणि भीती वाटायचं कारण नाहीये. एकदा आपणहून गेलीस की भीती चेपेल. चल, वेळ नको घालवू, जा त्याच्याकडे.”

 

नीतू म्हणाली, “जाते, पण तू ही ये बरोबर. मला तेव्हढाच धीर येईल”.

 

ऋषी म्हणाला, “मी अजिबात येनार नाही. मघाशी सोहम सुद्धा किती अवघडला होता. तू एकटीच जा. दोघे मिळून निसंकोचपणे मजा करा. चल, जा बघू…”

 

शारीराच्या भुकेनं मनातल्या इच्छेवर मात केली. नीतूनं कपडे सारखे केले आणि दरवाजा उघडला. ती मागे वळून परत म्हणाली, “ऋषी, नक्की जाऊ ना? तू रागावणार तर नाहीस? मला तुला गमवायचं नाहीये.”

 

ऋषी म्हणाला, “एक लक्षात घे. माझ्या मनात होतं म्हणूनच आजचा प्रसंग घडला. मी चिडलो असतो तर हे घडू दिलंच नसतं. आता वेळ न घालवता जा baghu”.

 

नीतूनं आपल्या मागून दरवाजा बंद केला आणि धडधडत्या छातीनं सोहमच्या खोलीत प्रवेश केला. सोहमच्या खोलीत मंद दिवा जळत होता. सोहम अंगावर चादर घेऊन झोपला होता. नीतू सोहम शेजारी पाठ टेकवून बसली. तिची छाती अजूनही धडधडत होती. पुढे कसं जावं हे तिला समजेना.

 

शेवटी तिनं सोहमच्या डोक्यावरून हात फिरवायला सुरुवात केली. सोहम दचकून जागा झाला. त्यानं मान वाळवून पाहिलं तर तिथे नीतू बसली होती. तो सुद्धा घाबरला. त्यानं विचारलं, “मम्मा तू? इतक्या रात्री तू इथे काय करतेस? आणि डॅडी कुठाय? सगळं ठीक आहे ना?”

 

नीतूला अवघडल्यासारखं झालं. तिला काय बोलावं हे कळेना. शेवटी कसंबसं ती त्याची नजर टाळत म्हणाली, “सोहम, खरं तर हे बोलताना मला शरम वाटायला पाहिजे. पण काय करू? मघाशी तू मला जे सूख दिलंस ते सारखं आठवतंय. मनातून जातंच नाहीये. परत परत तो अनुभव घ्यावाया वाटतोय. अगदी नकोसं झालंय मला. माझी अस्वस्थता पाहून तुझ्या डॅडनंच मला इथे यायला परवानगी दिली. म्हणून आले. आपण परत सेक्स करूया का?”

 

सोहम ताडकन उठून बसला आणि नितूच्या खांद्यावर डोकं ठेऊन म्हणाला, “शुअर, मम्मा. करूया आपण. मी तुझ्यासाठी काहीही करायला तयार आहे”. एवढं बोलून त्यानं नितूला आपल्या मिठीत घेतलं आणि तिच्या अंगावरून हात फिरवू लागला. नीतू पेटायला लागली. तिनं आपला गाऊन वर केला आणि अंडरवेअर काढून टाकली. मग ती आपले पाय फकवून आडवी झाली आणि सोहमला म्हणाली, “ये, करूया आपण संभोग.”

 

सोहम तिच्यावर झुकत, तिच्या कानात म्हणाला, “हे असं असतं का कुठे? असं लगेच नसतं करायचं. पूर्वी तू डॅड बरोबर असं नाही करत असणार. आधी प्रणय, फोरप्ले करून मग करत असणार की नाही? आपण तसंच करायचं “.

 

नीतू अवघडवून म्हणाली, “नको असं करायला सांगू. मला खूप लाज वाटते”.

 

सोहम तिच्या अंगावर हात फिरवत म्हणाला, “मम्मा, मघाशी तुला मजा आली. पण नी तेव्हडं एन्जॉय नाही करू शकलो.”

 

नीतू म्हणाली, “का नाही एन्जॉय करू शकलास?”

 

सोहम तिला कुरवाळत म्हणाला, “कसं करणार होतो एन्जॉय? तुझ्या अंगावर चादर होती, चेहरा अर्धा अधीक झाकला होतं. मी तुझं अंग पाहू सुद्धा शकलो नाही. मग मजा येणार कशी?”

 

नीतू आपले डोळे विस्फारत म्हणाली, “म्हणजे मी तुझ्यासमोर विवस्त्र व्हायचं? शी, काहीतरीच काय? मी फक्त तुझ्या डॅडसमोर विवस्त्र झालेय आजपर्यंत. मला नाही जमणार. तू नुसतंच कर आणि मला जाऊदे.”

 

सोहम सरळ होतं म्हणाला, “सॉरी, मम्मा. मग मी नाही करणार. हे सूख हवं असेल तर तुला विवस्त्र व्हायलाच लागेल.”

 

नीतू पलंगावरून उठली आणि म्हणाली, “मग जाऊदे. आपण हा विचार रद्द करू.” सोहम काही बोलायच्या आत नीतू सरळ आपल्या बेडरूम मधे आली. ऋषी जागा होत म्हणाला, “काय गं, इतक्यात झालं सगळं? कसं शक्य आहे?”

 

नीतूनं ऋषीला काय घडलं ते सांगितलं आणि म्हणाली, “आता हा विषय बंद. मला असलं काही करायला जमणार नाही.”

 

ऋषीनं नितूला कोपरापासून हात जोडत म्हणाला, “खरंच कठीण आहे तुझं. अगं सोहम बरोबरच बोलत होता. सेक्सची खरी मजा विवस्त्र होऊनच करण्यात असते. तू ह्याचा ही विचार कर ना… सोहमच्या नजरेतून बघ. जसं तुला सूख हवं आहे तसं त्याला नको का? जा आता सोहमकडे. तो म्हणेल तसं कर आणि त्यालाही खूष कर.”

 

नीतू नाईलाज झाला म्हणून उठली आणि परत सोहमच्या खोलीत गेली. सोहम जागाच होता. त्यानं नितूला विचारलं, “काय झालं? परत का आलीस?”

 

नीतू पलंगावर बसत म्हणाली, “तू जे सांगत होतास ते पटलंय मला. रादार तुझ्या डॅडनंच पटवून दिलंय. आता तू म्हणशील तसंच होईल. थोडं अवघड जाईल, पण मी करीन सगळं.”

 

सोहम नितूच्या अंगावर रेलत म्हणाला, “ग्रेट. माझी गोड मम्मा. आता करूया गंम्मत?” नीतू डोळे मिटून म्हणाली, “त्याचसाठी आलेय ना? मी कशालाही नाही म्हणणार नाही आता. पण खोलीचं दार आतून बंद कर बाबा.”

 

सोहमनं दाराला आतून कधी लावली आणि परत येऊन नीतू जवळ येऊन आडवा झाला. त्यानं एक हात नितूच्या मानेखाली घालून तिला आपल्या जवळ ओढलं. त्यानं नितूच्या बंद डोळ्यांवर आपले ओठ ठेवले. मग त्यानं तिच्या कपाळाचं आणि गालांचं चुंबनं घेतलं. ऋषी सोडून नीतू प्रथमच दुसऱ्या पुरुषासोबत प्रणय करत होती. ती शहारली. सोहमनं मग तिच्या ओठांवर आपले ओठ ठेवले आणि तिचं दीर्घ चुंबनं घेतलं. तो तिचे ओठ चोखु लागला. तिचे ओठ चोखत चोखत त्यानं नितूचे बॉल्स दाबायला सुरवात केली. नितूच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले.

 

नकळत तिनं सोहमचं डोकं धरलं आणि आपली जीभ बाहेर काढून सोहमच्या तोंडात घातली. सोहम तिची जीभ चोखु लागला. त्यानं आपला एक हात नितूच्या गाऊनच्या आता घातला आणि बॉल्स वर फिरवू लागला. तिच्या मुलायम बॉल्सचा स्पर्श झाल्यावर त्याचा सोट्या ताठ व्हायला लागला. त्यानं दुसऱ्या हातानं नितूच्या गाऊनच्या नाड्या सोडल्या आणि गाऊन दोन्ही बाजूनी दूर केला. तो नितूच्या कानात पुटपुटला, “मम्मा, तुझी ब्रा काढून टाक ना. मला तुझे कुंभ बघायचे आहेत”. आता नीतू पेटायला लागली होती. तिनं एक हात पाठीखली घालून ब्राचा हुक काढला. सोहमनं तिची ब्रा काढून टाकली.

 

नीतूनं शरमेनं आपल्या हातानं आपले बॉल्स झाकून घेतले. सोहमनं एक हात लांब करत बेडलॅम्प ऑन केला आणि हळुवारपणे नितूचे हात तिच्या बॉल्सवरून दूर केले. सोहमनं तिचे बॉल्स आपल्या मुठीत पकडले आणि दाबू लागला. नीतूनं आपणहून सोहमचे ओठ चोखायला सुरुवात केली. काही वेळानं सोहमनं नितूचे ओठ सोडले आणि तो तिची निपल्स चोखू लागला. नितूची निपल्स कडक झाली. सोहम नितूला म्हणाला, “तू उठून बस.” नीतू उठून बसली. सोहमनं तिचा एक बॉल आपल्या दोन्ही मुठीत धरून दाबला आणि तिचं निपल चोखू लागला. हाच प्रयोग त्यानं दुसऱ्या बॉल बरोबर केला.

 

नीतूनं आपला हात लांब केला आणि सोहमच्या सोट्यावर ठेवला. त्याच्या कडक सोट्याचा स्पर्श झाल्यावर ती सोट्या दाबायला लागली. नीतू सोहमच्या कानात पुटपुटली, “सोहम, तुझी चड्डी काढून टाक आता.” सोहमनं चड्डी काढून टाकली आणि परत तिचे बॉल्स दाबायला लागला, तिची निपल्स चिवडायला लागला. नीतू सोहमचा सोट्या हलवू लागली. सोहमनं तिचे बॉल्स दाबता दाबता तिच्या चड्डीत हात घातला आणि तिच्या पुच्चीवरून हात फिरवू लागला. नीतू पूर्ण पेटली होती. तिनं सोहमचा सोट्या आपल्या मुठीत धरून घट्ट दाबून धरला. तिला आपल्या पुच्ची वरचा स्पर्श हवा हवासा वाटायला लागला. तिनं आपली कंबर वर उचलली आणि आपले पाय गुडघ्यात वाकवून वर उचलले, जेणेकरून सोहमला आपल्या पुच्चीचं व्यवस्थित मर्दन करता यावं.

 

सोहमनं नितूचे बॉल्स तोंडातून सोडले आणि आपल्या ओठांनी तिचे ओठ चोखू लागला. नीतूनं त्याचा हात आपल्या बॉल्स वर ठेवला. सोहम एका हातानं तिचे बॉल्स चिरडू लागला आणि दुसऱ्या हाताची बोटं तिच्या पुच्चीत घालू लागला. नितूचे रस पाझरायला लागले होते. तिची पुच्ची बुळबुळीत झाली होती. इकडे सोहमच्या सोट्यामधून प्री कम यायला लागलं होतं. नीतू ते थेंब आपल्या बोटावर घेऊन त्याच्याच सोट्यावर लिंपू लागली. तिला आता राहावेना. ती आवेगानं म्हणाली, “आता करूया का? मला नाही कळ काढवत आता. कधी एकदा माझा छोटा सोहम माझ्यात घेतेय असं झालंय, कधी माझं भोक छोट्या सोहमनं भरून घेतेय असं झालंय. ये ना आता.”

 

सोहम म्हणाला, “मम्मा, थोडी कळ काढ. तुला अजून पेटवतो आणि मग चढतो तुझावर. माफ कर, पण अशा वेळी थोडे घाणेरडे शब्द वापरले की जास्त मजा येते, जोरात करावंसं वाटतं. चालेल ना असं बोललेलं?”

 

नीतू म्हणाली, “काहीही केलेलं चालतंय तर बोललेलं का नाही चालणार? पण मला फारसे शब्द माहित नाहीत. तू सांग बरं काही शब्दांना प्रतिशब्द – माझी योनी, माझी छाती, माझे कुल्ले, तुझं हत्यार, आपण करतोय तो संभोग…”

 

सोहम नितूला दाबत म्हणाला, “सांगतो की. योनीला चावट भाषेत पुच्ची म्हणतात, छातीला बॉल्स, कुल्ल्याना गांड, पुरुषाच्या हत्याराला सोट्या किंवा लंड किंवा बुल्ला म्हण आणि संभोगला झवाझवी. मी मघाशी म्हणालो ना, तुला अजून पेटवल्यावर चढतो, त्याऐवजी म्हणतो तुला अजून पेटवल्यावर झवतो तुला.”

 

नीतू म्हणाली, “आता काय पेटवायचं बाकी आहे? माझी पुच्ची तर आता तुझा लंड आत घ्यायला आतुर झालेय. आता वेळ न घालवता चढ माझ्यावर आणि झवून काढ. माझी पुच्ची फाडून टाक. घाल तुझा बुल्ला माझ्यात आणि घुसळून काढ माझी पुच्ची. नाही रहावत आता.”

 

सोहम खूष होऊन म्हणाला, “डार्लिंग मम्मा, आता कशी मस्त तयार झालीस… भारीच बोललीस की. पण अजून अगदी थोडा वेळ दे. मी काय करतो ते बघ. मग तुला खरी मजा येईल माझ्याकडून झवून घ्यायची. तू आता पलंगाच्या कडेला पाठीवर झोप आणि पाय जमीनवर ठेव.”

 

नीतूनं सोहमनं सांगितलं तसं केलं. सोहम तिच्या पायांच्या मधे बसत म्हणाला, “आता मला तुझी पुच्ची डोळे भरून पाहायची आहे. तो पाय फाकव आणि वर उचलून घे. म्हणजे तुझी पुच्ची चांगली फाकेल.” नीतू म्हणाली, “असं नको रे, मला लाज वाटते. आजवर तुझा डॅडी सोडला तर माझी पुच्ची कुणालाही पाहायला मिळाली नाहीये.” सोहम म्हणाला, “आता काय लाजतेस? मी रात्री जेव्हा तुला झवलो तेव्हाच लाज बीज संपली. ह्या क्षणी आपण फक्त स्त्री पुरुष आहोत, नर मादी आहोत. झवायचा मनमुराद आनंद घ्यायला उतावळे आहोत. हं, आता पाय फाकव आणि वर उचलून धर.”

 

नितूचा नाईलाज झाला. तिनं आपले पाय गुडघ्यात वाकवले आणि वर उचलून आपल्या पोटावर ओढले. सोहमनं हळुवारपणे नितूच्या पुच्चीवर हात फिरावला. नकळत नीतू “आई ग” असं म्हणाली. सोहमनं तिच्या पुच्चीवरचे नितळ पापुद्रे बोटांनी दूर केले. तिच्या पुच्चीतला आतला गुलाबी भाग दिसू लागला. सोहमनं आपली जीभ आतल्या गरावरून फिरवली. नीतू असह्य आनंदानं जवळ जवळ ओरडलीच. तिच्या अंगावर सरसरून काटा उभा राहिला. सोहमनं आपली दोन बोटं तिच्या पुच्चीत घातली आणि हलवू लागला. तिची पुच्ची पूर्ण बुळबुळीत झाली होती. मग सोहमनं आपलं बोट तिच्या लव्ह बटणपाशी आणलं आणि लव्ह बटन चोळत तिची पुच्ची चाटू लागला. नीतूला काय करू आणि काय नको असं झालं. ती सीतकारू लागली.

 

नीतू घोगऱ्या आवाजात सोहमला म्हणाली, “तू चोळतोयस त्याला काय म्हणू?” सोहम म्हणाला, “लव्ह बटन किंवा झाझवीच्या भाषेत दाणा.” नीतू म्हणाली, “तू माझ्या दाण्याला तुझ्या तोंडानं चोंदळ ना… आणि आत्ता तुझ्या बोटांनी झव.” सोहम तिचा दाना तोंडानं चोखू लागला, तिथे आपली जीभ फडफडवू लागला, तिच्या पुच्चीत बोटं घालून आत बाहेर करू लागला, आतल्या आत गोल फिरवू लागला. नीतू आपली पुच्ची सोहमच्या तोंडावर घासू लागली.

 

पाच मिनिटं गेली आणि नीतू म्हणाली, “आता बास रे बाबा. हे चाळे बंद कर आणि झव बघू आता.” सोहमही आता पूर्ण पेटला होता. तो उभा राहिला आणि थोडं वाकून त्यानं आपला सोट्या नितूच्या बुळबुळीत झालेल्या पुच्चीत घालायला सुरुवात केली. एका झटक्यात त्याचा सोट्या तिच्या पुच्चीत घुसला. त्यानं जोरात नितूचे कट काढायला सुरुवात केली. तिच्या पुच्चीतून पचक पचक असे आवाज यायला लागले. तूच्या गोट्या नितुच्या गांडीवर आदळू लागल्या. नीतू गदा गदा हलत होती. ती जशी हलत होती तसे तिचे बॉल्स सुद्धा जोरात हलायला लागले. सोहम पूढे वाकला आणि आपल्या हाताची कोपरं नितूचा दोन्ही बाजूला ठेवून तिचे बॉल्स जोरजोरात दाबू लागला. मधेच तिची निपल्स चूरडू लागला.

 

दहा पंधरा मिनिटांनी नीतू पाझरली. तिची कामेच्छा पूर्ण जिरली. जड आवाजात ती सोहमला म्हणाली, “माझी खाज फिटली रे बाबा. पुच्ची हुळूळतेय माझी. तुझं कधी होणार? आता लवकर गळ बाबा. सोड तुझं वीर्य माझ्या पुच्चीत. सोहम म्हणाला, “आता एक दोन मिनिटंच लागतील. माझा सोट्याही थरथरायला लागलाय.” सोहम खाली वाकला आणि त्यानं नितूचे ओठ आपल्या ओठात घेत चोखू लागला. त्याची तिच्या बॉल्स वरची पकड आणखीच घट्ट झांकी. त्यानं आपला वेग अजून वाढवला. काही क्षणात त्याचं शारीर ताठारलं आणि त्यानं आपल्या वीऱ्याला मोकळी वाट करून दिली. त्याचं वीर्य भासाभस नितूच्या पुच्चीत पिचकाऱ्या उडवू लागलं. वीर्य पूर्ण गळेपर्यंत त्यानं नितूला दणके देणं सुरु ठेवलं, तिचे बॉल्स दाबणं, तिचे ओठ चोखणं सुरु ठेवलं.

 

शेवटी त्याचं वीर्य गळायचं थांबलं आणि त्याचा सोट्या मऊ पडला. त्यानं सोट्या नितूच्या पुच्चीतून हलकेच बाहेर काढला आणि तिच्या शेजारी आडवा झाला. नीतूनं त्याचं डोकं आपल्या बॉल्सवर ओढून घेतलं आणि त्याच्या डोक्यावरून प्रेमानं हात फिरवू लागली. थकलेल्या आवाजात ती सोहमला म्हणाली, “माझ्या सोन्या, मला आज अगदी तृप्त केलंस. किती शांत वाटतंय आता. तुला मजा आली ना? खरं सांग.”

 

सोहम तिच्या बॉल्स वर डोकं घुसळत म्हणाला, “मस्त वाटलं. माध्यम वयाच्या स्त्रीला झवण्यात वेगळीच मजा आहे. मला एक सांग मम्मा, तुझी पुच्ची ह्या वयात एव्हढी टाईट कशी? मला मस्त फ्रिक्शन मिळत होतं.”

 

नीतू त्याचे केस कुरवाळत म्हणाली, “अरे, मी नियमित व्यायाम करते. त्यामुळेच माझी पुच्ची टाईट राहिली असेल. तुला खरं सांगू का? मला इतकी मजा कधीच आली नव्हती. अगदी तुझा डॅड तरुण असताना सुद्धा. मला हे आज जाणवलं.”

 

काही क्षण शांततेत गेल्यावर नीतूनं सोहमला बाजूला केलं आणि उठून बसली. बसल्यावर तिच्या पुच्चीतून सोहमचं वीर्य थोडं थोडं बाहेर यायला लागलं. तिनं काही थेंब आपल्या बोटावर घेतले आणि म्हणाली, “किती घट्ट आहे तुझं वीर्य! अगदी चिकट आहे.”

 

सोहम तिच्या पाठीवर हात फिरवत म्हणाला, “कधी चव घेतली आहेस का? दोन थेंब चाखून बघ.” नीतू लाजली, पण तिनं आपली बोटं तोंडात घालून चोखली. ते पहिल्यावर सोहम म्हणाला, “आधी कधी चव घेतलीय का?” नीतू परत लाजली आणि म्हणाली, “पूर्वी एकदा तुझ्या डॅडचं चाखलं होतं. पण आता चव आठवत नाही. ते जाऊदे. तू आता माझ्यासमोर उभा रहा बरं. मला तुझा सोट्या नीट पाहायचाय.”

 

सोहम उठून उभा राहिला. त्याचा सोट्या लोम्बकाळत होता. नीतू त्याच्या समोर उभी राहिली आणि त्याचा लोम्बकालत सोट्या कुरवाळू लागली. सोहम म्हणाला, “पाहिलास? कसा वाटला? डॅड सारखा आहे का?” नीतू परत लाजून म्हणाली, “काहीतरी काय विचारतोस. एकंच सांगते. तुझा एकदम झकास आहे.”

 

तेव्हड्यात तिचा फोन वाजला. फोन घेण्यापूर्वी ती सोहमला म्हणाली, “तुझ्या डॅडचा आहे.” फोन घेत ती म्हणाली, “सॉरी ऋषी, खूपच वेळ गेला नं? पाचंच मिनिटात येते मी.” पलीकडून ऋषी म्हणाला, “टेक युवर टाइम, हनी. मला फक्त एकंच सांग. आर यू हॅपी? काय काय केलंत तुम्ही?” नीतू म्हणाली, “गप्प बस. काहीतरी विचारू नकोस. भेटल्यावर सांगते तुला. थोडक्यात, आय एन्जॉयड अ लॉट. मस्त अनुभव होता. आता ठेवते फोन. आलेच पाच मिनिटात”. ऋषी घाईघाईत म्हणाला, “नको येउस आत्ता. रहा त्याच्याच बरोबर. पुन्हा इच्छा झाली तर परत ये जा नको. नाही, मी अजिबात रागावून सांगत नाहीये. ठेवतो फोन.” ऋषीनं फोन कट केला.

 

सोहमनं विचारलं, “काय म्हणत होता डॅड? चिडला kaa” नीतू म्हणाली, “नाही रे, अजिबात चिडला नव्हता. मला काय काय केलं ते विचारत होता. मी त्याला सांगितलं की भेटल्यावर सांगीन. मला म्हणाला, आज सोहम जवळच थांब.”

 

सोहम म्हणाला, “हे मस्तच की. आजची रात्र थांब इथंच. आपण नागाड्यानंच झोपूया. परत इच्छा झाली तर कपडे काढायची भानगड नको.” नीतू त्याचा गालगुच्चा घेत म्हणाली, “चावट आहेस. पण थांबते आज इथेच. आणि तू म्हणतोस तसं नागडंच झोपूया.”

 

सोहमनं दिवे बंद केले. दोघे आडवे झाले. काही वेळानं सोहमनं नितूला विचारलं, “रागावणार नसशील तर एक विचारू?” नीतू म्हणाली, “विचार नं. नाही रागावणार मी.” सोहमनं विचारलं, “मम्मा, तू कधी सोट्या तोंडात घेतलाहेस का?” नीतू त्याचा प्रश्न ऐकून हदरलीच. तिला काय उत्तर द्यावं कळेना. तिनं प्रतिप्रश्न केला, “असं का विचारतोस?” सोहम परत म्हणाला, “का असं नाही. पण ह्यातही मजा असते. सांग नं कधी तोंडानं केलंयस का?” नीतू दीर्घ निश्वास टाकून म्हणाली, “केलंय दोन चार वेळेला. पण असं विचारणं चांगलं नाही. आपण दोनदा झवलो म्हणून कुठलाही प्रश्न विचारशील का?” सोहम म्हणाला, “आता झवलो ना? दोघांनाही मजा आली की नाही? आता कसली लाज लज्जा? अगं हा ही एक रोमान्सचा प्रकार आहे. ए, ऐक ना… एकदा मला करशील तोंडानं? मला बदल म्हणून आवडतं ओरल सेक्स. मी तुला एक पेन ड्राइव्ह देतो. त्यात सकिंगचे बरेच प्रकार दाखवले आहेत. ते बघून घे. म्हणजे तुला ही व्यवस्थित करता येईल. ओरल केलं म्हणजे दोघांनाही दमायला होत नाही.” नीतू म्हणाली, “आता माझ्या हातात तुझं ऐकण्यापलीकडे काही राहिलंच नाहीये. आणि ऋषीनं भरीला घातलंय. आता हे सगळं करणं भागच आहे हे कळलंय मला. ठीक आहे, जसं तू म्हणशील तसं. आता एकंच प्रश्न आहे – ऋषी आपल्याला झवायला परत परवानगी देईल का ह्याची.”

 

तिचं बोलणं संपतंय नं संपतंय तेव्हड्यात खोलीचं दार उघडलं आणि लाईट लागला. सुदैवानं नीतू आणि सोहमच्या अंगावर पांघरूण होतं. त्यांनी चमकून पाहिलं तर ऋषी उभा. ऋषी त्यांना म्हणाला, “घाबरू नका. मी तुमचं शेवटचं बोलणं ऐकलंय. तुम्ही जरूर एकमेकांच्या बरोबर मजा लुटा. जेव्हा पाहिजे तेव्हा – दिवसा, रात्री, कधीही. माझी पूर्ण, मनापासून परवानगी आहे. मी नितूला म्हटलवतं की आज इथेच थांब म्हणून. पण काय करू? आत्ता मलाच करायची इच्छा झाली आहे. नीतू, तुझी हरकत नसेल तर परत येतेस आपल्या खोलीत?”

 

नीतू म्हणाली, “हे काय विचारणं झालं? मी तुझी लग्नाची, प्रेमाची बायको आहे. येणारच मी. तू हो पुढे, मी आलेच कपडे करून.” ऋषी म्हणाला, “कशाला कपडे घालतेस. आपल्या खोलीत गेल्यावर काढणारच ना? ये अशीच.” नीतू म्हणाली, “अरे, सोहम आहे इथे. मला लाज वाटते.” ऋषी म्हणाला, “तू म्हणजे धन्यच आहेस. अगं, सगळे कपडे काढूनच सेक्स केलात ना? का सोहमला काही दाखवायचं राहिलंय? कसली आलीय लाज? चल आता.”

 

नीतूनं आपल्या अंगावरचं पांघरूण बाजूला केलं आणि उभी राहिली. नकळत तिनं आपले बॉल्स झाकले आणि ऋषीबरोबर निघाली. जाताना त्यांनी दिवे बंद केले. सोहम झोपायचा प्रयत्न करू लागला. पण त्याला झोप येईना. पाच मिनिटं गेली आणि त्याचा फोन वाजला. फोन ऋषीचा होता. ऋषी म्हणाला, “तुझी इच्छा असेल तर लाईव्ह सेक्स बघायला ये आमच्या खोलीत.” सोहम हे ऐकून सर्द झाला. तो म्हणाला, “पण मम्माला चालेल का?” ऋषी म्हणाला, “फोन स्पीकर वर आहे. ती ऐकतेय सगळं.” पण सोहमला हे नको वाटलं. तो म्हणाला, “डॅड थँक्स. पण आत्ता नको. मी दमलोय आणि झोपही येतेय. आज दोनदा चढलोय नं?” त्यानं पटकन आपली जीभ चवळी. ऋषी त्याच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करत म्हणाला, “ओके. तू झोप.” सोहम थोड्या वेळातच झोपून गेला.

 

तिकडे ऋषीच्या खोलीत ऋषी आणि नितूचा प्रणय सुरु झाला. खरं तर नीतू दमली होती आणि तिला इच्छा पण नव्हती. पण ऋषीच्या इच्छेखातर ती त्याला साथ द्यायला लागली. तिला खात्री होती की ऋषी काही वेळातच दमेल. आणि झालं ही तसंच. दहा मिनिटं फोरप्ले करून ऋषी नितुवर चढला आणि जेमतेम पाच मिनिटात गळला. मग दोघेही झोपून गेले.

 

 You cannot copy content of this page