त्या रात्री सासर्यांनी झवुन माझी सुजवुन टाकली होतीसर्व मित्र-मैत्रीनींना नमस्कार. कसे आहात सगळे ?
मजेत ना ? असेच गरमागरम कथा वाचत रहा. आणी असेच मजेत रहा. आनंदी रहा.

तर मित्र-मैत्रीनींनो आपण माझ्या वाचक मैत्रीणी ने पाठवलेली,तिच्याच शब्दात मांडलेली “सासर्यांनी मला
गच्चीवरच धरलं अन —-” ही कथा वाचलीच असेल.
त्यानंतर परत काही दिवसांनी त्यांच्यासोबत घडलेली
ही घटना वाचा त्यांच्याच शब्दात.चलातर मग मित्रांनो.

सर्व मित्र-मैत्रीनींना मंजु चा नमस्कार.आपला अधीक वेळ न घेता सरळ कथेला सुरवात करते.त्या दिवशी संध्याकाळी गच्चीवर मला सासर्यांनी १०-१५ मिनीट घाईघाईत झवुन त्यांच वीर्य माझ्या पुच्चीत सोडुन तिला शांत केल होतं.पण त्या प्रसंगानंतर आंम्हाला निवांत असा एकांत मिळत नव्हता.

दिवसेंदिवस आमच्या दोघांची शारीरीकभुख अधीकच
वाढत चालली होती.घरात सासुबाई आसल्यामुळे काही करता येत नव्हत.तरी पण बाबा संधी मिळताच
मला मागुन चिटकायचे व लुंगीत ताठलेला लांबलचक
जाडजुड बुल्ला माझ्या गाऊनवरूनच गांडीच्या फटीत
घासत असत अन दोंन्ही हातांनी कचाकच माझे स्तन दाबत असत.

मी एकदम शहारून जात असे अन डोळे बंद करून घेत माझी गांड त्यांच्या गरम बुल्ल्यावर रगडत मादक सुस्कारे सोडत असे.अन असेच दोन मिनीट झालंकी ते बाहेर निघुन जात असत.पण त्या दोन मिनीटात माझी
पँन्टी पुर्ण ओली होऊन जायची.माझी मलाच लाज वाटायची.दिवसातुन ४-५ वेळा मी पँन्टी बदलत असे.
बाबा फक्त लुंगीवरच असायचे,आतुन काहीच घालत नव्हते.अन मी आतुन फक्त पँन्टी घालायचे.ब्रा तर मी घालायच बंद केल होतं.आणी मोठ्या गळ्याच गाऊन
घालत असे.जेणेकरून बाबांना माझे स्तन चोळायला सोयीस्कर होईल.त्यामुळे संधी मिळेल तेंव्हा दोघही दोन मिनीट का होईना आनंद घेत असत.एक दिवस दुपारी मी किचनमध्ये भांडी घासत होते.
आई टि.व्ही.बघत होत्या,व अचानक बाबा आत आले
मी वाकुन भांडी विसळत होते.ते माझ्यामागे गुडघ्यावर
बसले अन त्यांनी माझा गाऊन कंबरेपर्यंत वर उचलुन
माझी पँन्टी खाली ओढली.अन माझ्या फटीत तोंड खुपसल होत.त्यांच्या स्पर्शाने मी शहारून माझे पाय फाकवले.तस त्यांनी त्यांच्या दोंन्ही हातांनी माझी गांड फाकवत त्यांच्या जीभेने पुच्ची चाटु लागले होते.माझे डोळे आपोआपच बंद झाले अन तोंडातुन आह् आह् स्स्सस स्स्सस असे सुस्कारे निघत होते.त्यांनी सर्रकन त्यांची जीभ माझ्या पाणीदार पुच्चीत घातली.अन ते
जीभ आतबाहेर करत जीभेने माझी पुच्ची झवत होते.
अन मी माझी गांड त्यांच्या तोंडावर घुसळत होते.अन दोन मिनीटातच माझ्या पुच्चीने पाणी सोडले होते.अन बाबा ते गटागट चाटुन घेत होते.मला खुप मजा वाटत होती.मी शांत झाले होते.व बाबा माझा गाऊन खाली करून तिथुन निघून गेले होते.अन मी काम आवरून
माझ्या बेडरूममध्ये गेले.अन शांतपणे झोपी गेले होते.

असेच एक दिवस सकाळी मी हाॕलमध्ये फरशी पुसत होते.आई दरवाज्याच्या बाहेर भाजी निवडत पायरीवर पाठमोर्या बसल्या होत्या.व बाबा सोफ्यावर बसुन पेपर वाचतहोते.पण त्यांचलक्ष माझ्यावरच होतं.अधुनमधुन ते आईकडे बघतहोते.मी गुडघ्यावर बसुन फरशी पुसत होते.अन बाबांचलक्ष माझ्या पार्श्वभागावर व लोंबणार्या स्तनांवर खिळुन होत.मी तिरक्या नजरेने त्यांच्याकडे बघत होते.आता त्यांनी एका हातात पेपर धरत दुसरा हात लुंगीत घालुन त्यांचा बुल्ला चोळायला लागले होते.ते पाहुन मी पण उत्तेजीत झाले होते.

मग मी हळुहळु रांगत त्यांच्याकडे जाऊ लागले.तसे बाबा पुढे सरकुन बसत दोंन्ही हातांनी लुंगीचे दोंन्ही पदर धरून बाजुला करत लुंगी मांड्यांपर्यंत वर घेतली
तशा त्यांच्या पिळदार गोर्या मांड्यात त्यांचा काळाकुट्ट
बुल्ला भलामोठा होऊनमला खुणावत होता.मी तशीच
रांगत त्यांच्या जवळ गेले,तसे बाबांनी त्यांच्या दोंन्ही मांड्या फाकवल्या.तस मी पुढ जाऊन त्यांचा कडक झालेला बुल्ला गपकन माझ्या तोंडात घेतला,तस बाबांनी माझ्या डोक्यावर लुंगीचे पदर दोंन्ही बाजुंनी टाकत माझ डौकं आन पाठ झाकुन टाकली होती.

आता मी हळुहळु त्यांचा बुल्ला चोखतचोखत अधीक
तोंडात घेउ लागले होते.बाबांचा बुल्ला जाडजुड अन लांबलचक असल्यामुळे माझ्या तोंडात मावत नव्हता.
कसातरी आर्धा बुल्ला तोंडात घेऊन आधाशासारखी मी चोखायला लागले होते.तसे बाबा पण रंगात येऊन
माझ्या डोक्यावरून व पाठीवरून हात फिरवु लागले होते.तशी मी जोरजोराने बांबाचा बुल्ला तोंडात आत बाहेर करु लागले होते.

अशाप्रकारे १० मीनीट बाबांचा बुल्ला मी चोखत होते.
अन बाबा त्यांची कंबर मागेपुढे करत त्याच्या बुल्ल्याने
माझे तोंड झवत होते.अन एका हाताने माझा गाऊन मागुन वरकरत माझ्या गांडीच्याफटीत वरपासुन खाली
पुच्चीपर्यंत बोटे फिरवु लागले होते.तसे मी अधीकच उत्तेजीत होउन मी मागेपुढे करत असा काही त्यांचा बुल्ला चोखायला लागले की तो अधीकच गरम आणी
मोठा होऊन गरम वीर्याच्या पिचकार्या माझ्या तोंडात मारायला लागला होता.तस बाबांनी माझडोक त्यांच्या
मांड्यामध्ये दाबुन धरल होत.व त्यांच एक बोट माझ्या
ओल्याचिंब पुच्चीत सर्रकन घातलं.अन आतबाहेर करु
लागले,तसे क्षणातच माझ्या पुच्चीने पाणी सोडले होते
अन मी बाबांच्या बुल्ल्याच वीर्य गटकन पिऊन त्याला
साफ करून टाकला होता.आता दोघही शांत झालेलो होतो.मग मी तशीच मागे सरकत फरशी साफ करु!लागले.आंम्ही दोघही खूश होऊन,स्मितहास्य करत एकमेकांकडे बघत होतो.नंतर मी काम आटोपुन आत निघुन गेले होते.अशाप्रकारे आंम्ही दोघही संधी मिळेल तस आनंद उपभोगुन थोडीफार त मजा करत होतो.पण आंम्हाला
हवा होता पुर्ण रात्रभर एकांत.त्यावेळी घरात फक्त आंम्ही दोघच असु.व मनसोक्त पणे झवण्याचा आनंद
उपभोगतोय.त्याशिवाय आमच्या दोघांच्या शरीरात पेटलेला कामाग्नी शांत होणार नव्हता.

असेच एकदा माझा नवरा आॕफिसच्या कामानिमीत्त ३-४ दिवसांसाठी मुंबईला गेला होता.आणी दुसऱ्या दिवशी दुपारी माझा मोठा दीर घरी आला होता.अन ते आईंना सांधेदुखी व कंबरदुखीवर ऊपाय करण्यासाठी
एका आयुर्वेदीक औषध देणाऱ्या,त्यांच्याच गावातील
एका इसमाकडे दाखवायला घेऊन जाणार होते.अन उद्या संध्याकाळी आणुन सोडतो असे म्हणाले.

ते ऐकुन बाबांच्या व माझ्या मनात आनंदाच्या उकळ्या
फुटत होत्या.बाबा मला त्यांच्या डोळ्यांच्या इशार्यानेच सर्वकाही सांगत लुंगीवरूनच त्यांचा बुल्ला चोळायला लागले होते.तस मी आईंना म्हणाले- मी ताट वाढायला
घेते.जेवणाची वेळपण झालीय.अन मी किचनमध्ये निघुन गेले.

मग सर्वांची जेवणं झाल्यावर आंम्ही सर्वजण गप्पा मारत बसलो होतो.त्यामुळे वेळ कसा गेला कळलच नाही.४.० वाजले होते.मग भाऊजी आईंना घैऊन गेले
होते.त्यांची गाडी नजरेआड होईपर्यंत मी गेटवरच उभी
होते.नंतर मी घरात येत दार आतुन बंद करून वळले, तोच बाबांनी मला त्यांच्या घट्ट मिठीत घेत माझ्यावर चुंबनांचा वर्षाव करू लागले होते.

एखाद्या वाघाने हरिणीवर झडप मारून तिला घायाळ
करावं तशी माझी परिस्थिती झाली होते.मी त्यांच्या मिठीतुन सुटण्याचा निष्फळ प्रयत्न करत होते.त्यांच्या
बलदंड बाहुपाशातुन सुटण्यासाठी मी त्यांना जोराने ढकलत म्हटलं – बाबा सोडाना,आपल्याकडे पुर्ण रात्र
आहे आज.किती हा उतावळेपणा बाबा.या झटापटीत
त्यांचा ताठलेला बुल्ला गाऊनवरूनच माझ्या पुच्चीवर
एकसारखा रगडत होता.आणी ती पाणावली होती.

बाबा बाजुला झाले तर ते पुर्णपणे भोंगळेच होते.अन मी त्याचा ताठलेला भलामोठा,गचके खाणारा बुल्ला
बघत होते.तस बाबांनी माझ्या गाऊनला हात घालुन
तो डोक्यातुन काढला.अन माझी ओली झालेली पँन्टी पण एक झटक्यात पायातुन वेगळी केली होती.आता
आंम्ही दोघंही पुर्ण भोंगळे होतो.

मी बाबांना नको नको म्हणत मागे सरकु लागले तसे
बाबापण पुढे सरकत माझ्याजवळ आले तर मागे भिंतीला मी चिटकले होते अन बाबांनी जवळ येऊन त्यांचे दोंन्ही राकट हात माझ्या ताठरलेल्या स्तनांवर ठेऊन चोळत म्हणाले,मंजु आता धीर नाही धरवत ग किती वाट पहीली होती या अशा एकांताची,आता एक
क्षणही वाया घालवायचा नाही मला बघ.असे म्हणत
कचाकचा माझे स्तन चोळत होते.मलाही आता सहन होत नव्हत.

माझे मनुके एकदम कडक होऊन ताठ उभे राहीले होते.आणी खाली बाबांचा लोखंडासारखा गरम बुल्ला माझ्या ओल्याचिंब पुच्चीवर एकसारखा घासत होता.
त्यामुळे माझी पुच्ची चांगलीच गरम झाली होती अन मी एकसारखी माझ्या मांड्या दाबत त्यांचा बुल्ला पुच्चीवर दाबत होते.अन मादक आवाजात आह् आह् स्स्स्सस स्स्ससस उम्मम उम्ममम! बाबा आता नाही हो सहन होत.बाबा घाला ना पटकन तुमचा बुल्ला आत.

मी अस म्हणताच बाबांनी त्यांच्या एका हाताने माझा एक पाय वर उचलुन धरला,तसे माझ्या पुच्चीचे भोक रूंदालले होते.अन बाबांचा नेमका त्या भोकावर चुंबन
करू लागला होता.तस बाबांनी एक जोरदार धक्का मारून त्यांचा गरम झालेला कचकन माझ्या पुच्चीत सरकवला तशी मी अअआआईईईगगग आह् आह् ऊँ ऊँ स्स्स्ससस स्स्सस उम्मम उम्म्मम मादक आवाजात
सुस्कारे सोडत बाबांच्या पाठीवर घट्ट मिठी मारली.

अन बाबा मला जोरजोरात दणके मारत झवायला लागले होते.पाच मिनीटातच बाबांनी माझ्या पुच्चीतुन पाणी काढलं होत.नंतर बाबांनी माझा दुसरापण पाय
वर उचलला तस मी माझ्या दोंन्ही हातांनी त्यांच्या गळ्याला मिठी मारली.अन त्याबरोबरच माझ्या दोंन्हीपायांची घट्ट मिठी त्यांच्या कंबरेवर मारली.तस बाबांनी त्यांच्या दोन्ही राकट हातांनी माझी भरगच्च गांड दाबून धरत,हाॕलमध्ये इकडे तिकडे फिरायला लागले होते.

माझ्यासाठी हा आनुभव नवीन होता.माझ्या संपुर्ण शरीराचा भार आता बाबांच्या भल्यामोठ्या बुल्ल्यावर
होता.अन तो मुळासकट माझ्या फाकलेल्या पुच्चीत घुसला होता.माझ्या गांडीच भोकसुध्दा ताणल्यामुळे
उघडं झाल होतं.अन बाबा चालताना मी लयबध्द रितीने वरखाली होत होते.त्यामुळे बुल्ला पुच्चीत आत बाहेर होताना खुप मजा वाटत होती मला.बाबांच्या गोट्या माझ्या गांडीच्या भोकावर घासत होत्या.माझे स्तन बाबांच्या केसाळ, भरदार छातीवर वरखाली होत
घासत होते.आयुष्यात मी पहील्यांदाच असा अनुभव घेत होते.अन खुप मजा येत होती मला.

मी बाबांना कानात म्हटल – बाबा खुप मजा वाटतेय मला,थोडावेळ असच चालत रहा.तसे बाबांनी माझा गाल चावत,एक दीर्घ चुबन घेत म्हणाले – हो का मंजु,
आज तुझ्या सगळ्या ईच्छा मी पुर्ण करणार आहे.तु नेहमी आनंदी बघायला आवडेल मला.तस मी म्हटल हो बाबा मला पुर्ण विश्वास आहे,तुंम्हीच मला खुश ठेउ शकता.

अस म्हणताच बाबा जोरजोराने चालायला लागले अन
त्याबरोबरोच दोंन्ही हातांनी माझी गांड वरखाली करत
त्यांचा बुल्ला आतबाहेर करत मला झवायला लागले होते.अन माझी पुच्ची अधीकच गरम होत पाझरायला लागली होती.आंम्ही दोघही मजा घेत होतो.१० मिनीट झालेतरी बाबा मला खाली सोडायला तयार नव्हते. शेवटी मीच त्यांना म्हटल बाबा आता सोडा ना खाली कितीवेळ अस माझं ओझ घेऊन फिरणार आहात ?

तसे बाबा म्हणाले – तुझ्या सारख्या मादक अन हाॕट मुलीच वजन उचलायला माझा बुल्लाच समर्थ आहे मंजु.अजुन खरी मजातर पुढेच आहे.तु पण खुप खुश होशील.मी म्हटल- अजुन कसली मजा देणार आहात बाबा ? अस म्हणताच बाबा थांबले अन माझी गांड दोंन्ही हातांनी घट्ट धरून मला वरखाली करून माझ्या
पुच्चीत त्यांचा बुल्ला आतबाहेर करून झवायला लागले होते.अन मी सुध्दा त्यांना साथ देऊ लागली होते.५ मिनीटातच त्यांनी माझ्या पुच्चीला पाणी सोडायला भाग पाडल होतं.माझ्या पुच्चीतुन चिकट पाणी बाहेर येऊन बाबांच्या जांघेतुन वहात त्यांच्या मांड्यांवर ओघळु लागले होते.

बाबांनी माझी गांड दोंन्हीहातांनी घट्ट दाबुन धरल्यामुळे
त्यांची बोट माझ्या उघडलेल्या गांडीच्या भोकावर घासत होती.त्यामुळे मी अधीकच उत्तेजीत होत होते.
अनमी मादक आवाजात सुस्कारे सोडत होते.आतातर
त्यांनी एक बोट माझ्या गांडीच्या भोकात घालुन मला
वर खाली करत कचाकच झवत होते.मला आता खुप मजा येत होती.मी बाबांना म्हटल- बाबा खरच तुंम्ही म्हटल तस मला खुपच मजा येतेय हो. पहील्यांदाच अशी मजा मिळतेय मला अस म्हणत मी माझे ओठ त्यांच्या ओठांवर ठेवत दीर्घ चुंबन घेतलं.अशाप्रकारे १०-१५ मिनीट कचाकच मला झवुन परत एकदा माझ पाणी काढलं होत.अन नंतर मला त्यांनी त्यांच्या बेडरूममध्ये घेऊन गेले.जिथ ते यापुर्वी त्यांच्या
बायकोला म्हणजे आईना झवायचे.मलाअलगद बेडवर झोपवुन त्यांनी माझे पाय गळ्यात घेऊन कचाकच दणके मारत झवायला लागले होते.अन मी प्रत्येक दणक्यासरशी वरखाली होत होते.अन माझे स्तनसुध्दा
वरखाली डोलत होते.बाबांचे घणाघाती दणके माझ्या
मांडीवर व गांडीवर बसत होते. माझ्या तोंडातुन मादक सुस्कारे निघत होते.अशाप्रकारे १० मिनीट झवुन बाबांनी माझ्या पुच्चीतुन परत पाणी काढल होत.

आता बाबांनी त्यांचा बुल्ला पुच्चीतुन बाहेर काढला होता.त्यांचा बुल्ला अजुनही कडक होता व तो माझ्या
चिकट पाण्याने बुळबुळीत होऊन चमकत होता.त्यांनी
मला पालथ झोपवल तशी मी पायावर उभी रहात.व मी बेडवर डोक ठेऊन झोपले.तस बाबांनी माझे पाय फाकवुन त्यांचा बुल्ला मागुनच माझ्या पुच्चीत एका धक्क्यातच आत घातला व जोरजोराने तो आतबाहेर
करत कचाकचा माझी पुच्ची झवुन काढायला लागले होते.मीपण मी माझी गांड मागेपुढे करून मजा घेत होते.१५ मिनीट झवल्यानंतर त्यांचा बुल्लाही आता गळणार होता.अन मी ही गळणार होते.अन बाबांनी ५-६ घणाघाती धक्के मारले,तसे त्यांनी माझे पाणी काढले अन त्यांचा बुल्लाही गरम वीर्याच्या पिचकार्या
माझ्या पुच्चीत खोलवर मारायला लागला होता.तस मी माझी गांड त्यांच्या बुल्ल्यावर दाबुन धरली होती. अन बाबांनी पण माझी कंबर दोंन्ही हातानी घट्ट धरून
त्याचा भलामोठा झालेला बुल्ला माझ्या पुच्चीत दाबुन
ठेवला होता.त्यांच्या गरम वीर्याने माझी पुच्ची भरून तिला शांत केल होत.आंम्ही दोघही खुप थकलो होतो.
बाबा तसेच माझ्या अंगावर पडुन राहीले होते.

१०-१५ मिनीटांनी बाबांनी बुल्ला माझ्या पुच्चीतुन बाहेर काढला.तशी मी पण उठुन उभी राहीले.तस माझ्या पुच्चीतुन दोघांचाही कामरस एकत्रितपणे बाहेर येत माझ्या मांड्यांवरून खाली वाहु लागला होता.अस मादक दृश्य मी पहील्यांदाच अनुभवत होते.मी तर खुप खुश झाले होते.आज पहील्यांदाच मला इतक शरीरसुख माझ्या सासर्यांकडुन मिळत होतं.

संध्याकाळचे ५.३० वाजले होते.मग आंम्ही दोघही बाथरूममध्ये जाऊन छानपैकी एकमेकांना आंघोळ घालुन बाहेर आलो.मी बाबा मी तयार होऊन आपल्या दोघांसाठी चहा बनवते.तर बाबा म्हणाले- काही गरज नाही.आता आपण दोघही असच भोंगळे राहाणार आहोत.तेही उद्या दुपारपर्यंत.मी बाबांना होकार देत म्हटलं,बाबा तुंम्ही म्हणाल तसं,अन मग मी किचनमध्ये
चहा बनवायला गेले होते.

त्यानंतर रात्री जेवल्यानंतर गच्चीवर!फिरून आलो व सरळ बाबांच्या बेडरूममध्ये जाउन एकमेकांच्या मिठीत झोपत कामक्रीडेला सुरवात केली होती.आणी
त्या रात्री बाबांनी त्यांच्या बलदंड बुल्ल्याने,घणाघाती ठोके मारून,४ वेळा माझ्या पुच्चीत वीर्याचे फवारे मारून,दोन वर्षाची कसर एका रात्रीत भरून काढली होती.आणी माझी पुच्ची लालभडक करून सुजवुन टाकली होती.सकाळी मला नीट चालताही येत नव्हत.

आज मी पहील्यांदाच अस काही झवुन घेतलं होत व तेही माझ्या सासर्यांकडुन.नौजवान तरूणांनाही लाजवेल असे त्यांनी मला झवुन माझ्या सर्वईच्छा पुर्ण
करून टाकल्या होत्या.अन त्यांच्या ही सर्व ईच्छा मला
झवुन पुर्ण केल्या होत्या.आता आमच्या दोघांचीही घरातच कायमची सोय झाली होती.माझ्या सासर्यांनी
त्या रात्री तृप्त करून टाकलं होतं.

तर मित्र-मैत्रीनींनो अशाप्रकारे संधी मिळेल तेंव्हा माझे
सासरे मला उपभोगत मला आनंदी ठेवतात.


तर मित्र-मैत्रीनींनो कथा आवडल्यास जरूर लाईक करा. परत भेटुच एका नवीन कथेसह.

धन्यवाद .

Share this to…


  • Whatsapp

Loading

2

0

You cannot copy content of this page