थोडी साधी थोडी झवाडी वहिनी (भाग 4)

पूचीनो आणि लवड्यानो, माझ्या ताठलेल्या लंडाची सलामी तुम्हाला. माझ्या वहिनीच्या कथेवर खूप प्रतिसाद मिळाले, विशेषतः पोरींचे. त्याबद्दल आभार. असंच रिस्पॉन्स देत रहा. बऱ्याच जणांना वाटतंय की कथा खरी नसावी पण त्यांना मी सांगू इच्छितो की कथा खरी आहे आणि वहिनीची जुबानी ऐकायची असेल तर संपर्क साधा. तर कथा पुढे सुरु करतो…

तो माणूस वहिनीला मुतवून गेल्यानंतर मी थोड्या वेळाने वहिनीकडे जायचं ठरवलं. मला बघायचं होतं की माझी साधी वहिनी अचानक एवढी झवाडी कशी काय झाली. मी वहिनीकडे आलो. दार वाजवलं.
ती : कोण आहे?
मी : अगं मी आहे, राहुल.
तिने दार उघडलं आणि लगेच मला आत घेतलं. तिला बघून माझ्या लंडाने आचका दिला. ती फक्त ब्लाउज आणि चड्डीवर होती. ब्लाउज ची सगळी बटणं उघडी होती. तिची गोंडस कबुतरं अर्धीअधिक दिसत होती. केस विखूरलेले होते. तिच्या हनुवटीवर सफेद डाग होता. थोड्या वेळापूर्वी काळ्या नागाने ओकलेल्या विषाचा बहुतेक. ती त्या अवतारात माजलेली रांड वाटत होती. माझा लंड पॅन्टमधेच ताणू लागला.
मी : अगं वहिनी काय हे?
ती : अरे ते मी जरा आवरत होते.
मी : पण तू खाली फक्त चड्डी घातली आहेस.
ती : अरे ते घाईघाईत. तुझ्यासमोर काय लाजायचं.
मी : हो का? मग पूर्ण नागडी आली असतीस दार उघडायला तरी चाललं असतं.
ती : चल चावट कुठला.
मी : तो माणूस गेला का?
ती : हो गेले ते मघाशीच.
मी : ते?? एवढा रिस्पेक्ट?
ती ( साईड ला पडलेला परकर उचलत ) : मग. भाऊजी खूप काळजी घेतात माझी.
ती वाकलेली असताना तिची पसरट गांड न्याहाळत मी लवडा चोळला. तिची चड्डी बोच्यात घुसली होती त्यामुळे तिची गांड खूप सेक्सी वाटत होती. मनात आलं की दोन रट्टे द्यावे तिच्या माजलेल्या बोच्यावर पण तेवढी हिम्मत होत नव्हती. तरीही मी नकळत तिच्या गांडीला हात घासला. लंडाने आचका दिला.
मी : बरीच सेवा केलेली दिसतेय ‘ह्या’ भावजीने.
ती ( भोळेपणाने ) : सेवा नाही पण ते बायकांचे अवयव तपासतात.
मला तिला त्या रूपात बघणं आता अनावर झालं होतं. मी तिच्या ब्लाउज चं एक टोक धरून तिला जवळ खेचलं.
मी : अवयव तपासतात म्हणजे?
एक बोट तिच्या बेंबीभोवती फिरवत मी म्हणालो. ती प्रतिकार करत नव्हती हा माझ्यासाठी ग्रीन सिग्नल होता.
ती : म्हणजे कुठे गाठ वगैरे आहे का? इन्फेकशन वगैरे?
मी उजव्या हाताचा अंगठा आता तिच्या खोलगट बेंबीत घुसवला.
ती : स्स्स्स्स आह
मी ( अंगठा तिच्या बेंबीत घुसळत ) : मग तुझे कुठले अवयव तपासले त्याने?
ती : आहह राहुल. ‘त्याने’ काय म्हणतोस? ‘त्यांनी’ म्हण.
मला आता हुरूप येत होता. तिच्या चड्डीचं इलास्टिक मी मागून पकडलं. पूर्ण चड्डी तिच्या बोच्याच्या फटीत एकत्र केली आणि जोरात इलास्टिक वरती ओढलं.
मी : सगळे अवयव फार निरखून तपासलेत वाटतं ‘त्यांनी’.
ती : आऊच.. राहुल. फार मस्ती सुचतेय तुला.
मी दोन्ही हात मागे घेऊन तिचे बोचे पकडले आणि जोरात दाबले.
मी : हे कलिंगड तपासले का त्यांनी?
ती : आह्ह्ह राहुल. नको करू ना.
मी पुन्हा तिची पसरट गांड पकडून तिला हवेत उचललं आणि म्हणालो, “फक्त त्यांनाच देणार का हे कलिंगड?”
ती : नाही रे. त्यांनी तसं काही नाही केलं.
ती सांगायला बहुतेक लाजत होती पण मला सुद्धा तिच्यातली रांड जागी करायची होती. मी तिच्या गांडीवर दोन्ही हातांनी एकत्र चमाट वाजवली जोरात.
ती : आहह. आऊचचच… काय करतोयस राहुल?
मी : कलिंगड वाजवतोय..
मी अजून दोन फटके वाजवले तिच्या गांडीवर. ती विव्हळत होती पण प्रतिकार करत नव्हती. मी तिचा डावा बॉल मुठीत भरला आणि कचकन दाबला.
ती : राहुल… आह्हह्ह… सोड ना..
मी ( तिचं बोंड पिरगळत ) : बोल त्याने काय काय केलं तुझ्यासोबत?
ती : आह्हह्ह अरे काही नाही. साधे आहेत ते.
मी : ते साधे आहेत आणि तू?
मी आता तिला हिसका दाखवणार होतो. तिचं ते टंच रूप माझ्यातला हैवान जागा करत होतं. मला तिला कचाकच झवायचं होतं. खासकरून त्या माणसाने तिला उपभोगल्यामुळे माझ्यातली ईर्षा उफाळून आली होती. मी तिच्या गांडीवर अजून दोन चपराक ओढल्या. सटाककक… ती कळवळली. तिची गांड लाल झाली होती.
ती : मी पण साधीच आहे रे. तुला तर माहित आहे.
मी ( तिचा बोचा चोळत ) : माहित आहे मला किती साधी आहेस.
ती : असं का बोलतोयस?
मी तिचे दोन्ही कबुतरं जोरात पंज्यात आवळले आणि म्हणालो, “तुझे बॉल एवढे मोठे उगाच झाले काय?”
ती : आह्ह्ह राहुल.. हळू कर ना.
मी तिच्या चोची पिरगळल्या आणि जोरात ओढल्या. ती विव्हळत होती. माझे हात परत तिच्या गांडीकडे गेले. दोन्ही बोच्याचे पाट पंज्यात आवळून तिला वर उचललं.
मी : आणि तुझी ही मोठी गांड कसली फुगलीय…
असं म्हणत मी उजव्या हाताचं मधलं बोट तिच्या गांडीच्या भोकावर ठेवलं. हळू हळू तिचं भोक चोळू लागलो. तिने गांडीचं भोक घट्ट केलं.
ती : स्स्स्स्सस राहुललल्लल्ल… जीव जाईल रे माझा..
मी बोट थोडा वेळ घासलं आणि जसं तिने भोक सैल केलं अचानक बोट तिच्या बोच्यात घुसवलं. ती तयार नव्हती.
ती : आह्हह्ह राहुल्लल्ल… मेले रे…
मी : एवढ्यात मेलीस? अजून बरंच करायचं बाकी आहे.
मी बोट तिच्या गांडीत अजून आत घुसवत चाललो होतो. ती बोचा हलवत होती.
ती : अजून काय करणार आहेस तू?
मी दुसरं बोट सुद्धा तिच्या गांडीत दाबलं. ती पुन्हा कळवळली. दोन्ही बोटं मी तिच्या बोच्यात घुसळत होतो.
मी : तुझी ही मोठी गांड मारणार आहे. कचाकच.
ती : आह्ह्ह राहुल.. नको रे… मी वहिनी आहे तुझी..
मी : नुसती वहिनी नाही… झवाडी वहिनी..
ती : असं नको रे बोलू… ती बोटं बाहेर काढ.. दुखतंय
मी : आणि लवडा आत टाकू का?
ती : हां… नाही नाही नाही… चुकून बोलले..
मी : चुकून नाही… जे हवंय ते बोललीस झवाडे..
ती : वहिनी ची थोडी इज्जत ठेव रे… असं नको बोलू..
मी : वहिनी ची इज्जत ठेवणार नाही… लुटणार आहे मी आज.. तुला पण तेच पाहिजे पण तू बोलणार नाहीस.. कारण तू एक सोज्वळ रांड आहेस..
ती : शी.. अरे काय बोलतोयस तू आपल्या वहिनीबद्दल..
मी तिला आता पूर्ण नागडी केली होती. तिला मी हळू हळू बेडवर ढकलायला लागलो. मी पण सगळे कपडे काढले. फक्त चड्डीवर तिच्या रोखाने जाऊ लागलो.
ती : राहुल स्वतःला आवर… थोडी तरी शरम वाटू दे..
ती बोलत तर होती साधी असल्यासारखी पण तिचा प्रतिकार काहीच नव्हता. ती स्वतःहून बेडकडे सरकत होती. तिचं सारखं लक्ष माझ्या चड्डीतल्या फुगवट्यावर होतं. मी पुढे होत तिच्या झाटांचा झुबका मुठीत घेतला आणि हळू हळू कुरवाळत म्हणालो..
मी : शरम… मघाशी त्या काळ्या भावजीकडून पुचीत बोटं घालून घेताना कुठे होती तुझी शरम, झवाडे?
ती : काय?… म्हणजे तू ते बघितलंस?
मी ( तिची पुची चोळत ) : हो. बघितली तुझ्यातली अस्सल रांड..
ती : लाज नाही वाटत असं चोरून बघताना?
मी तिच्या पुचीत दोन बोटं सरकवली. पुची ओली असल्याने बोटं आरामात घुसली. ती विव्हळली.
मी : तुला लाज नाही वाटली त्या भावजीच्या गोटया चोखताना? आणि त्याच्यासमोर फळाफळा मुतताना?
मी बोटं आतबाहेर करू लागलो. ती विव्हळत होती आणि आता जरा नरमली.
ती : मी वाहत गेले रे.. माझं मलाच काही समजलं नाही… भावजी जे करत गेले ते आवडत होतं.. हवंहवंस वाटत होतं.
मी आता चड्डी काढली आणि माझा ताणलेला सोटा बाहेर काढला. तिचं लक्ष गेलं आणि तिचे डोळे विस्फारले.
मी : जे झालं ते योग्यच झालं.. तुझं सौंदर्य झाकून ठेवण्यासाठी नाही आहे.. त्याची चव चाखली पाहिजे ज्याला संधी मिळेल त्याने..
तिचा हात नकळत माझ्या लंडाकडे आला. तिने माझ्या गोटया मुठीत भरल्या.
ती : तू तसं बरोबर बोलतोयस पण अगदीच मर्यादेबाहेर जाणं बरोबर नाही.
ती गोटया कुरवाळू लागली. माझा लंड अजून ताठू लागला. मी तिच्या केसांमधून हात फिरवू लागलो.
ती : राहुल.. किती मोठा आहे तुझा… दादापेक्षा
मी ( तिला खिजवत ) : काय मोठा आहे?
ती ( लाजत ) : हा..
मी : झवाडी रांड.. बोल नीट..
ती : वहिनीशी असं बोलतात.
मी : वहिनीशी नाही पण रांडेशी असंच बोलतात.
तिने माझ्या गोटया दाबल्या जोरात आणि म्हणाली.. “ही तुझी शिक्षा.. वहिनीशी असं बोलल्याची..”
मी कळवळलो. लगेच तिची दोन्ही बोंडे जोरात ओढली आणि पिरगळली. दोन्ही बॉलवर चापट मारली आणि तिचे हॉर्न दाबले कचकन आणि म्हणालो, “आणि ही तुझी शिक्षा”. ती आधी कळवळली मग हसली.
मी : झवाडे, आज मी तुला कचाकच झवणार आहे.
ती : वहिनीला झवणार?
मी : नाही. तुझ्या ह्या साधेपणात लपलेल्या रंडीला.
माझा लंड मी तिच्या ओठाजवळ आणला. आम्ही दोघं बेडवर पूर्ण नागडे होतो. ती तोंड उघडत नव्हती. मी लवडा तिच्या ओठांना भिडवला.
मी : घे झवाडे. उघड तोंड. तो काळा लंड कसा मुळासकट चोखत होतीस.
ती : भावजीनीं माझ्यावर जबरदस्ती केली. तू पण कर.
मी लगेच तिचे कबुतर पिळले. दोन्ही बोंड चिमटीत ओढले. वेदनेने तिने तोंड उघडलं आणि मी घपकन लवडा तिच्या तोंडात घुसवला. तिला हे अपेक्षित नव्हतं पण तरीही ती लवडा आत घेत होती. मी हळू हळू तिच्या तोंडात लंड घुसवू लागलो. ती ‘ऊं ऊं’ करत चोखु लागली.
मी : चोख झवाडे. नीट चोख. कधीपासून ह्या दिवसाची वाट बघत होतो मी. तुझी गुबगुबीत कबुतरं, चालताना डुचमळणारी मोठी गांड, नाजूक कंबर सगळं रोज बघून लवड्याचे हाल झाले माझ्या. आज तुला कचकवून झवणार आहे मी म्हणजे माझा लवडा शांत होईल. ती लवडा चोखण्यात व्यस्त होती म्हणून मी काहीही बोलू शकणार होतो. ती मध्येच माझ्या गोटया दाबत त्यांच्याशी खेळत होती. माझा लवडा तिच्या घश्यात होता तरीही ती तो बाहेर काढायचा प्रयत्न करत नव्हती.
मी : झवाडे, काय पटाईत रांड आहेस तू. तो दादा कसा काय तुला ओळखू नाही शकला?
याच्या उत्तरादाखल तिने माझ्या गोटया आवळल्या. जोरात.
मी कळवळलो. मी आता माझा लवडा तिच्या अजून तोंडात दाबला. जोरजोरात आतबाहेर करू लागलो आणि तिचं तोंड झवू लागलो. ती तोंडातून वेगवेगळे आवाज काढत होती. तिचे दोन्ही हॉर्न मी सारखे पिचकत होतो. तिची बोंडं ओढत, चूरगळत होतो. बराच वेळ तिचं तोंड झवल्यानंतर मी लवडा बाहेर काढला. लवडा पूर्ण तिच्या लाळेने डबडबला होता. लाळ तिच्या तोंडातून कबुतरांवर ओघळली होती. तिचे ताणलेले कबुतर लाळेने चमकत होते. तिने मोठा श्वास घेतला.
ती : वहिनीचं तोंड असं झवतात का?
मी : आता तर फक्त तोंड झवलंय. अजून तुझी पुची आणि गांड बाकी आहे. बघ कसं हेपतो तुला आता.
ती : हो का? आणि मी काही करू नाही दिलं तर?
ती बेडवर आडवी होती. मी तिची चड्डी झटक्यात खाली खेचली आणि तिचा ब्लाउज काढून फेकला. ती झवाडी रांड आता माझ्यासमोर पूर्ण नागडी पडलेली होती. तिच्या कबुतरांवर पसरलेलं मंगळसूत्र आणि पुचीवरचा झाटांचा झुबका तिच्या नागड्या सौंदर्याला अजून खुलवत होता.
मी तिची पुची चोळत बोललो, “तुला मी कुत्रीसारखी झवणार आहे आता. तू करू दे नाहीतर तुला जसं आवडतं तसं जबरदस्तीच ठोकतो तुला.”

This content appeared first on new sex story .com

क्रमश…

कथेचा हा भाग कसा वाटला हे मला नक्की [email protected] या मेल आयडी वर कळवा. तुमचा जास्तीत जास्त प्रतिसाद कथेचा पुढील भाग खूप रंजक बनवणार हे लक्षात असू दया, झवाडयांनो.

This story थोडी साधी थोडी झवाडी वहिनी (भाग 4) appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page