द जोशी काकू टेल्स (uncut and improved)

मदन आणि जोशी काकूची पहिली भेट

 

“कामुकनगरी”चं राज्य अगदी नावासारखच कामुक, ही अदभुत नगरी जेवढी सुंदर तेवढीच मायावी, याच नगरीच्या मोहकवाडी ह्या दहा घरांच्या वस्तीत राहतो मदन, हा  साधा, भोळा, चपट भंग पाडनारा आणि चेहरयापेक्षा मोठा चश्मा घालनारा हा किशोर (teenager) मुलगा,  मदन हा मोहकवाडितला एकमेव किशोर मुलगा आहे, बाकी ह्या वस्तित फक्त गृहिणी, त्यांचे सासु, सासरे, मूली आणि दूरच्या काम-वाडीत काम करणारे नवरे जे वर्षातून तिनच वेळा घरी येतात त्यांच्या मरजिने.

मदनच्या घरा समोरच घर आहे, राधा जोशी उर्फ जोशी काकू यांच, राधा जोशी ह्या 36 वर्षाच्या गृहिणी आहे, 5’4 ची ऊंची आणि उदार शरीर, रेशमी गडद तपकिरी रंगाचे केस, दूधा सारखा गोरा रंग, माथ्यावार अर्ध चंद्र आकाराची टिकली, निळशार डोळे, टोकदर नाक आणि त्याला साजनारी नथ, रसाळ लाल ओठ, कमनीय मान, हापुस आंब्या एवढे मोठ आणि गोल गोल स्तन, पातळ कंबर आणि फुटबॉल सारखी गोल आणि मोठी गांड, काळी साड़ी आणि हल्की संत्री रंगाचं ब्लाउज जनु जोशी काकुच्या उदार शरीराला अजुन कामुक बनावत होता, आणि राधा काकुचे स्तन जनु त्या ब्लाउज मधुन बाहेर पडन्यासाठी आतुर होते.

जोशी काकू नेहमी प्रमाणे त्यांच्या अंगणातिल फूलांना पानी घालत गाणं गुनगुनत होत्या आणि मदन आपल्या घराच्या वरच्या खोलितल्या खिड़कीतून जोशी काकुंच्या मखमली स्तनांकड़े बघत आपल्या चड्डित हाथ घालून हलवत होता, नेहमी प्रमाणे.

इतक्यात माघुन मदनची आई रागिनी मोरे उर्फ मिसेस मोरे, येऊन उभ्या राहतात आणि एक क्षणासाठी गोंधळल्या, त्यांनी डोकावून पाहिले तेव्हा ही भानगढ़ त्यांच्या लक्षात अली, त्या हळूच हसल्या आणि म्हणालया “हलवून झाले असेल तर मला भाज्या अनुन दे मार्किट मधून”, मदान डचकून माघे बघतो, मिसेस मोरे अजुन हसू लागतात, “अरे हळू नही तर लागेल” त्या म्हणतात, “तो हाथ काढ़ चड्डितून”

हो” मदन हळूच म्हणाला,

“बरं मी चाले आता अंघोळ करायला, तू कधी जाशील मार्केटला?” Mrs. मोरेंनी विचारलं,

“हे काय आता निघतोच मी” मदन म्हणाला,

“थांब मी तुला यादी आणि पैसे देते” असं म्हणून Mrs. मोरे त्यांच्या हलक्या केसरी रंगाच्या नेसलेल्या ब्लॉउस मध्ये हाथ घालते आणि यादीचा कागद व पैसे काढून मदनला देते, यादीचा कागद आणि पैसे Mrs. मोरेंच्या विशाल व मऊ स्तनांच्या स्पर्षाने गरम झाले होते, “कॅरी बॅग लिविंग रूम मधल्या कपाटातून घे आणि लवकर घरी ये” असं म्हणत Mrs. मोरे निघून गेल्या, मदन ने सुटकेचा श्वास घेतला आणि परत खिडकीतून बाहेर बघू लागला पण आता मात्र जोशी काकू फुलांना पाणी घालून त्यांच्या घरात गेल्या होत्या. उदास बेचारा मदन कॅरीबॅग घेऊन मार्केटच्या दिशेने निघाला.

मदन ज्या वस्तीत राहत होता तिथून मार्केट जरा लांब होतं, ही वस्ती जंगलाच्या मध्ये असल्यामुळं मदनला जंगल पार करून मार्केटला जावं लागलं, घरी परत येता येता दुपार झाली.

घरी आल्यावर मदन ने Mrs मोरेंना भाज्यांची बॅग व उरलेले पैसे परत दिले, थोड्या वेळाने जेवण तयार झाले आणि मदन आणि Mrs मोरे जेऊ लागले, मदनचं मन उदास होतं आणि चेहरा उतरला होता, हे Mrs मोरेंच्या लक्षात आले. जेवण करून मदन आपल्या खोलीत परतला आणि गेम खेळत बसला तरी त्याचे मन काही रमेना, Mrs मोरेंनी त्याच्या खोलीत डोकावून पाहिले आणि मदनची उदास चेहरा पाहून त्यांना वाईट वाटलं.

Mrs. मोरेंना एक आयडिया अली, त्यांनी लिविंग रूम मधून मदनला हाक मारली, मदन पटकन खाली लिविंग रूम मध्ये आला,

“काय झालं?” त्याने विचारलं,

“मदन, जरा जोशी काकुंच्या घरी जाऊन बघशील त्या काय करत्यात, जर हॉल मध्ये नसतील तर बेडरूम मध्ये बघ आणि आपल्या घरी बोलव” Mrs मोरे म्हणाल्या,

मदन खूप खुश झाला, तो ताबडतोब जोशींच्या घरी गेला, दार उघडे असल्यामुळे तो घरात शिरला, पण लिविंगरूम मध्ये कोणच नसल्यामुळे तो बेडरूमच्या दिशेने पाहिऱ्या चढू लागला, बेडरूमचं दार अर्ध उघडं होतं, मदन ने आत डोकावून पाहिले आणि त्याला आश्चर्याचाधक्काच बसला, त्याने जोशी काकूंना गाढ झोपेच्या अवसतेत पाहिलं, तो विचार न करता बेडरूममध्ये शिरला, जोशी काकूंचे सौंदर्य पाहून मदन उत्तेजित झाला, त्याने कुठल्याही स्त्रीला एव्हड्या जवळुन कधिच बघितले न्हवते. त्याने स्वतःला सावरलं आणि हाक मारली “जोशी काकू” पण त्या काही उठल्या नाही, त्याने परत एकदा हाक मारली पण जोशी काकू एवढ्या गाढ झोपेत होत्या की त्यांना काही ऐकू आले नाही, मदन ने काकूंच्या डोळ्यासमोरुन हात फिरवला पण तरीही त्या उठल्या नाही, मग त्याने हळूच जोशी काकूंना हिंदाळले पण तरी ही त्या काही उठेना.

मदनचं लक्ष जोशी काकूंच्या दुधू (स्तन) कढे गेलं, जोशी काकू स्वास घेतांना ते दुधू (स्तन) हळूहळू वर खाली होत होते, मदन कडून राहवेना त्याने त्याचा फोन खिशातून काढला आणि काकूंचे फोटो काढू लागला, त्याने जोशी काकूंच्या ओठांचे, बोच्याचे आणि दुधुचे (स्तनाचे ) फोटो काढले पण त्याचं मन भरलं नाही कारण जोशी काकूंनी साडी-ब्लॉउस घातल्यामुळे त्याला पूर्ण मजा मिळाली नाही.

त्यांनतर ह्या सतरा वर्षांच्या मदन ने ठरवलं की आपण जोशी काकूंचे ब्लॉउस काढून फोटो काढुया, त्याने त्याच्या थरथरत्या हाताने जोशी काकूंची साडी ब्लॉउस वरून सरकवली आणि हळूहळू ब्लाऊसचं पहिलं बटण उघडू लागला, पहिले बटण त्याने कसेबसे उघडले, तो हळू हळू दुसरे पण उघडू लागला, तिसरे बटण उघडताना त्याच्या लक्षात आले की जोशी काकूंनी ब्रा नव्हता घातला, आता फक्त तीन बटण उरले होते, चौथे बटण उघडण्यसाठी त्याने हात बटणला लावला तेवढ्यात जोशी काकूंना जाग आली, आणि त्या डचकुन उठून बसल्या, “अगं बाई! काय करत होतास तू?” जोशी काकू म्हणाल्या,

घाबरलेला मदन हडबडुन मागे सरला, जोशी काकूंचे लक्ष त्याच्या फ़ोन कडे गेलं,

“फ़ोन इकडे आण” त्या म्हणाल्या आणि ब्लॉउसचे बटण लावू लागल्या, मदन ने फ़ोन घाबरत घाबरत जोशी काकूंकडे दिला, काकू गॅलरी उघडून बघताच होत्या की बाहेरून आवाज आला, “अगं राधा आलीस का”, Mrs मोरेंनी ही हाक मारली होती, “आले वहिनी” काकू म्हणाल्या आणि रागाने मदन कडे बघू लागल्या आणि म्हणाल्या “हा फ़ोन आता माझ्याकडेच राहील” आणि खाली निघून गेल्या.

मदन खूप घाबरला होता, तो ताबडतोब त्याच्या रूम मध्ये जाऊन एका कोपऱ्यात बसला. जवळ जवळ दीड तास झाला तरी अजून मदन ला काही खालून कुणी आवाज दिला नाही त्याला खात्री होती की जोशी काकू सगळं काही आई (मिसेस मोरे) ला सांगणार, पण अजून काही ही झालं नव्हतं, सगळं काही ठीक आहे ना हे बघण्यासाठी मदन रूम मधून बाहेर आला आणि त्याने लिविंग रूम मध्ये डोकावून पाहिले तेव्हा ह्या दोघी छान हसत हसत गप्पा मारत होत्या, आणि मोरेंचं लक्ष मदन कडे गेलं आणि त्या म्हणाल्या, “अरे खाली ये कधीपासून वरच बसलाय, ये पटकन”, मदन घाबरत घाबरत जिने उतरू लागला आणि कसा बसा खाली आला, “बस राधाच्या बाजूला” मिसेस मोरे म्हणाल्या, आणि तो जाऊन जोशी काकूंच्या बाजूला बसला, जोशी काकू त्याच्याकडेच बघत होत्या, मिसेस मोरेंनी सगळं प्रकरण दुर्बिणीतून आधीच बघितलं होतं, त्या म्हणाल्या “राधा एवढा वेळ का ग लागला तुला?”

“अहो, रात्री यमुना माईंच्या सत्संगला गेले होते तर झोप काही झाली नाही म्हणून झोपले आणि खूप छान झोप लागली, तुमचा आवाज ऐकून उठले” काकू म्हणाल्या

“आणि मी मदनला पाठवलं होतं तुला उठवायला, त्याने उठवलं नाही का?” मोरे म्हणाल्या,

मदन घाबरला, आणि जोशी काकूंकडे बघु लागला, “तू त्याला पाठवलं होतस?” काकूने विचारलं

“हो” मोरे म्हणाल्या, “मला वाटलं तो स्वतःच आला, पण वहिनी त्याने खरी माझी झोप उडवली”काकु म्हणाल्या, मदन खूप घाबरला त्याला घाम फुटू लागला, हे मिसेस मोरेंच्या लक्षात आलं होतं आणि जोशी काकू ने पण बघितलं, तरी मुद्दामुन मिसेस मोरेंनी विचारलं, “कसं काय?”,

जोशी काकू सांगू लागल्या “अगं मला झोपेत अचानक माझ्या दुधू जवळ थंड वाटलं, आणि डोळे उघडले तर हे महाशय माझ्या ब्लॉउसचे बटणं उघडत होते, म्हणून माझी झोप उडाली”, मिसेस मोरे जोर जोरात हसू लागल्या, मदनची हलत खराब झाली होती, मिसेस मोरे म्हणाल्या, “हे काय विचित्र प्रकार आहे!?, असं कोणी झोपेतून उठवतं का?”, मदन ने मान खाली घातली, त्याच्या डोळ्यात अश्रू आले, “वहिनी मी निघते आता, आणि हो, मला तुमची एक परमिशन हवी होती”जोशी काकू म्हणाल्या,

मदन अश्रू पुसत होता, “कश्या बद्दल?” मोरेंनी विचारलं, जोशी काकू म्हणाल्या “मला मदन बरोबर जरा बोलायचे आहे मी घेऊन जाऊ का त्याला माझ्या घरी?”

मदनला धक्काच बसला, “अगं, परमिशन काय मागायची त्यात, बिनधास्त घेऊन जा, तसंही तो रोज सकाळी तुला अंगणात बघून हलवत बसतो” मिसेस मोरे म्हणाल्या, जोशी काकू आश्चर्याने मदन कडे बघतातआणि रागाने हळूच म्हणतात, “चल मदन”, मदन मान खाली घालून जोशी काकूंच्या मागे मागे चालत असतो, जोशी काकू मदनची खाली घातलेली मान बघून विचारतात, “माझा बोचा बघत चालतोस का?””नाही” तो हडबडून म्हणाला

“मग मान खाली घालून चालण्यात काही अर्थ नाही”काकू म्हणाल्या.

जोशी काकू मदनला घेऊन लिविंगरूम मध्ये आल्या आणि आपल्या घराचे दार लावून घेतले, आणि मदनला सोफ्यावर बसायला सांगितलं, जोशी काकू त्याच्या बाजूला बसल्या आणि रागाने त्याला विचारले, “खरं सांग, काय करत होतास तू?”

“काही नाही” मदन म्हणाला काकूने मदनच्या फोनची गॅलरी उघडली आणि ते फोटोस बघु लागली, “मग हे माझे फोटोस काय करत आहे तुझ्या फोन मध्ये?” काकूने विचारलं, मदन काहीच बोलला नाही,

“हे बघ मला सगळं खरं खरं सांग नाही तर मी फटके देईल हा” काकूने धमकावले, मदन घाबरत घाबरत बोलू लागला, “मला तुम्ही खूप आवडता, मला तुमचं दुधू बघायचे होतं म्हणुन हे सगळं केलं मी, मला माफ करा प्लीज मी तुमच्या पाया पडतो” आणि तो रडू लागला,

रडू नकोस, हे घे” काकू त्यांच्या ब्लॉउस ची बटणं उघडू लागल्या, मदनची मान खालीच होती, “वर बघ”, मदन वर बघतो आणि त्याला धक्काच बसतो, त्याच्या डोळ्या समोर जोशी काकूंचे म्होटे म्होटे स्तन होते, काकूने ब्लॉउस त्याच्या हातात दीला आणि म्हणाल्या “हे घे, आता हे ब्लॉउस तुलाच ठेव”, तो एकटक त्या स्तनांकडेच बघत होता, त्या स्तनांवरचे चुचक ताठ झाले होते, “बघतच राहशील का फक्त, दाब त्यांना, चोख त्यांना” काकू म्हणाल्या, मदन ने त्या स्तनांना घट्ट धरले आणि एखाद्या लहान बाळासारखा स्तन चोखू लागला, तो काकूंच्या चुचकांचा चावा घेऊ लागला, जोशी काकू खूप उत्तेजीत झाल्या, त्यां मदनच्या डोख्यावरून हात फिरवू लागल्या, ” अरे हळू! दूध नाही आहे त्यात, आता काय खाऊन टाकशील त्यांना”काकू म्हणाल्या आणि हसू लागल्या, काकूने दुसरा हात हळूच मदनच्या चड्डीत टाकला, काकूंच्या कोमल हाताच्या स्पर्शाने मदनचा लंड ताठला, मदनच्या लंडाचा आकार बघून काकू चकितच झाल्या, “अरे, तू सतराच वर्षाचा ना…. मंग एवढा म्होटा लंड कसा तुझा!?, एवढा तर माझ्या नवऱ्याचा पण नाही!” जोशी काकू हसू लागल्या, त्या हळूहळू मदनची चड्डी काढू लागल्या, मदनच्या ताठ लवड्याला बघून काकूंच्या तोंडाला पाणी आलं, त्या आपल्या डाव्या हातावर थुंकून मदनचा लंड हलवू लागल्या,  “मला बघून हलवत होतास ना? आज पासून मीच तुझं हलवेन” जोशी काकू म्हणाल्या आणि हसल्या, काकू मदनचे ओठ चाटु लागल्या आणि म्हणाल्या “उम्म्म चवीला आहे, मला अजून चाखून बघू दे” आणि मदनला चुंबन करू लागल्या, काकू त्यांची जीब मदनच्या तोंडात फिरवू लागल्या. मदन उत्तेजित झाला होता, त्याने काकूंच्या खालच्या ओठाचा चावा घेतला हेच्याने जोशी काकू खूप उत्तेजित झाल्या होत्या, त्या हळूच मदनच्या कानात बोलल्या “उभा राह”, हे ऐकून मदन उभा राहिला, काकू त्यांचे गुडघे टेकून बसल्या आणि मदनची चड्डी खाली ओढू लागल्या, चड्डी खाली येताच, मदनचा ताठ लंड काकूंच्या नाकाला आपठला आणि काकू हसू लागल्या, त्यांनी लवड्याची ओली टोक चाटली  आणि त्याची खारट चव जिभेव पडताच जोशी काकू अजून उत्तेजित झाल्या आणि  मदनचा लंड चोखु लागल्या, काकूंच्या तोंडातली लाळ त्यांच्या नरम नरम स्तनांवर सांडत होती, काकूंच्या रसाळ ओठांच्या स्पर्शाने, काकूंच्या ओल्या मखमली जिभेवरचा लंड पाणी सोडू लागला, काकू लंड चोखता चोखता मदनच्या गोट्यांना गुदगुल्या करू लागल्या, आणि मदनचा लंड अजून उत्तेजित झाला, त्याला घाम सुटू लागला, काकूने लंड तोंडातून बाहेर काढला, आणि लंडा र थुंकल्या, मदनचा लंड काकूंच्या थुंकीने माखला होता, काकूने डाव्या हाताने लंड पकडला आणि मदनचे गोटे चाटु लागल्या, मदनचे गोटे घामाने ओले झाले होते,  “म्म्म…. घामाची खारट चव मला खूप आवडते” काकू म्हणाल्या आणि गोटे चोखू लागल्या, मदनचे गोटे काकूंच्या थुंकी ने ओले झाले होते, काकू गोट्यांचे चुंबन घेऊ लागल्या, “मला तुमची पुच्ची चाटायची आहे”, मदन म्हणाला, जोशी काकू परकर काढून सोफ्यावर पडल्या, मदन ने त्यांची काळी नायलॉनची चड्डी हळू हळू काढली, काकूंची गुलाबी पुच्ची पाहून मदनच्या तोंडाला पाणी सुटलं, तो काकूंच्या पुच्ची वर थुंकला आणि लगेच चाटु लागला, काकूंच्या पुच्ची ची गोड आणि खारट चव मदनला खूप आवडली होती, काकू खूप उत्तेजित झाल्या होत्या, मदन ही उत्तेजित झाला होता, पुच्ची चाटता चाटता त्याने  हळूच चावा घेतला, “आह! मादरचोद!” काकू किंचाळल्या, “किती मस्ती आहे तुझ्या गांडीत, एकतर आधीच पाणी पाणी झाली आहे मी आणि त्यात असं करशील तर मरेन ना मी”, मदन थांबला आणि हलक्या आवाजात सॉरी म्हणाला, “बरं ठीक आहे आता उठ आणि तुझा नागोबा टाक माझ्या बिळात” काकू हसत हसत म्हणाल्या.

This content appeared first on new sex story .com

मदन जरा कंफ्यूज झाला, आणि काकूंचं तोंड बघत उभा राहिला, “काय रे, काय झालं?” काकूने विचारलं, “जोशी काकू, ते नागोबा बीळ काय कळालं नाही” मदन म्हणाला, काकू जोर जोरात हसू लागल्या आणि मदनचा लंड हातात घेतला आणि म्हणाल्या, “अरे, तुझा हा नागोबा” स्वतःच्या पुच्चीकडे बोट करून म्हणाल्या “माझ्या ह्या बिळात घाल, कळलं का आता?”, मदन मान हलवत हो हो म्हणाला, “मग झव आता मला” काकू आश्चर्यचकित झाल्या, आणि डोक्याला हात लावून बसल्या, “अरे देवा, इथून सुरवात आहे, बिप्या नाही बघत का फोनवर तू?” काकू रागाने म्हणाल्या, मदन डोकं खाजवत विचारतो “बिप्या?”, काकूंला चीड येते काकू म्हणतात, “अरे बाबा बीपी नाही बघत का तू?” मदन मान नाही म्हणायला हलवतो, “लंड बरा हलवता येतो, जा माझा फोन घे टेबल वरून” मदन फोन काकूंकडे देतो, “काकू त्याला जुलिया ऍन चा पॉर्न दाखवतात, “हे बघ तो मुलगा बघ कसा तिच्या पुच्चीत लंड घालतोय, बघ कसा आत बाहेर करतोय, तू पण तेच कर” काकू म्हणाल्या, आणि सोफ्यावर बोचा वर करून पडल्या, मदन त्याचा लंड काकूंच्या पुच्चीत टाकायला जातो, “थांब”, काकू म्हणाल्या. काकुंणी त्यांची बोटं तोंडात घालून ओली केली आणि तीच बोटं पुच्चीत टाकली. मदन हादरला, “अरे, लंड आत टाकायच्या आधी पुच्ची आणि लंड ओलं करून घेयचं असतं, इकडे ये”, मदन काकूंच्या समोर उभा राहिला, काकूंच्या समोर त्याचं ताठ लंड होतं, काकू लंड वर थुंकल्या आणि हाताने थुंकी पसरवू लागल्या, “जा आता, टाक आत मध्ये, आणि पुढच्या वेळी तेल वगैरे घेऊन ये”, मदन काकूंच्या पुच्चीत लंड हळू हळू घुसवू लागला, जसां जसां लंड आत जात होता मदनला खूप भारी वाटत होतं, काकूंची ओली, गरम आणि नरम पुच्चीने मदन चा लंड शोषून घेतला होता, काकूंला पण खूप मज्जा आली, “आह!, मादरचोद! झव मला, झव!” काकू आनंदाने चेकाळ्या, काकुंचे मन प्रसन्न झाले होते, त्याना एवढ्या चांगल्या पद्धतीने कोणीच न्हव्ते झवले.

त्याच दरम्यान, मिस्सेस मोरे किचन मधे पानी प्याला आल्या, त्याना “आह! आह!” असा आवाज ऐकू आला, त्या खिडकीतून बघू लागल्या, आवाज जोशी काकूंच्या घराकडुन येत असण्याचे लक्षात येताच मिस्सेस मोरेंणी आपली नज़र काकूंच्या घराकडे वळवली. पुढचे दृश्य पाहून मिस्सेस मोरेंणी तोंडातलं पाणी थुंकून दिले, “अगं बाई!, ही छिनाल रंडी राधा मझ्या भोळ्या मदनकडून झवुन घेते!, बघतेच झवाड़ीला!” मोरे रागाने म्हणाल्या अन त्यांच्या बेडरूम मधे गेल्या अनी दूर्बीण घेऊन दोघांना बघू लागल्या, “देवा!, हा मदन कय डोक्याला सोडून लवड़यला तेल लावायचा काय?!, एवढा म्होटा तर यांचा(नवरा) तर सोडा पण सासरेबुवांचा ही एवढा न्हव्ता” मोरे आस्चर्यने म्हणलया, त्यांच्या तोंडाला पाणी सूटल्ं, “किती कचाकाच झव्तोय तिला!, तिच्या पुच्चितून तर नदी वाहत अहे, मादरचोद किती मस्त झव्तोय तिला!!”, मिसेस मोरेंनी तोंडातली लाळ दाव्या हातावर थुकुंन, त्या त्यांची ओली पुच्ची हलवू लागल्या, त्या खुप उत्तेजीत झालया होत्या.

“ऐक ना मला माझ्या पुच्चीची चव चाखुदे ना प्लिज” जोशी काकू म्हणाल्या, मदनने त्याचा लंड पुच्चितून काढला आणि काकू तो चोकू लागल्या, “कशी चव अहे काकू?” मदन ने विचारलं, “स्वर्गासारखी चव अहे रे” काकू म्हणाल्या आणि अजुन वेगाने लंड चोखू लागल्या, मदन काकूंच्या दुधू कडे बघत होता, काकूंच्या तोंडातली लाळ सगळी त्यांच्या दुधू वर पडत होती, काकुची छाती थुक्याने ओली झाली होती,

मदनच्या डोख्यात प्रश्न आला, “काकू”

“बोल ना राजा”

“तुम्च्या दुधू मधून दुध का नाय येत?”

“दुधू पिणार माझं बाळ, थाम्ब ज़रा”

काकू उठल्या आणि  शो-केस मधून एक गुलाबी काचेची गोल बॉटल काढली,

“हे काय अहे काकू”

“अरे हे मोहरस अहे”

“मोहरस?”

“हो रे राजा, मोह-रस. मी रंगपुरला गेले होते तेव्हा तीकड़च्या कामू बाबानी भेट केलं होतं”

“पण हे अहे काय?”

“अरे वेड्या हा रस एक चम्मच पिल्यने अपल्या शरिरात बदल आणता येतो, तुझ्या काकांच्या लवड़या साठी आनलं पण तो माणुस काय आलाच नाय घरी, असच पडून होतं हे, अता मी पिते आणि दुध आणते माझ्या स्तनात”

काकू हसल्या अनी एक घोट मोह-रसचा घेतला. काकुना छातित एक सेकंद साठी  गुदगुदी झाली, काकूंचे चुचक ओले झाले, काकू सोफ्यावर बसल्या अणि मदन कडे बघुन मांडीवरुन हात फिरवत म्हणाल्या “ये माझ्या बाळा, झोप माझ्या मांडीवर”, मदन काकूंच्या मांडीवर डोख ठेवतो, काकूंच्या विशाल गोल गोल स्तनं त्याच्या डोळ्या सोमर होते. काकू मदनच्या केसांवर हात फ़िरवु लागल्या, ” दुधू पितो माझा बाळ, पी पी”, मदनने काकूंच्या डाव्या दुधूचं निप्पल तोंडात धरलं अणि तो ते निप्पल चोखू लागला, मदनच्या तोंडात काकूंच्या मऊ मऊ दुधूतून गोड गोड थंड दुधाची धार लागली होती, काकू मदनचं लंड हलवू लागल्या, मदन जोरात

दुधू चोखू लागला, “मला एकच दुधू नाही अहे, दुसरं पण चोख” काकू म्हणाल्या, मदन लगेच दुसरं  दुधू चोखू लागला.

मिसेस मोरेंच अता पाच वेळया पुच्ची हलवून झाली होती, त्यांची चड्डी, परकर ओले झाले होते, “एवढ्या मायेनं तर मी ही कधी दुध पाजल न्हवतं त्याला” मिसेस मोरे म्हणाल्या “पोरगी हिची बावीस वर्षाची अणि आजून हिच्या मम्म्याला दुध कसं!?, विचारते कुत्रीला नंतर, अह! किती हॉर्नी झाले मी!!” मिसेस मोरे त्यांची पुच्ची जोरात हलवू लागल्या, त्यांच्या ओल्या हताच्या बांगड्या जोरात वाजू लागल्या.

“पोट भरलं असेल तर मला पण खाऊ दे ज़रा” काकू मदनला म्हणाल्या. मदन सोफ्यावर उठुन बसला, काकू खाली गुड्घ्यावर बसल्या आणि मदनचं लंड चोखू लागल्या, काकू लंड चोखता चोखता त्यांच्या बोच्यात बोट घालू लागल्या, काकुच्या पुच्चितलं पाणी टपकुन फरशीवर पडत होत. काकू खुप उत्तेजित होत्या, तेवढयात मदन म्हणाला, “काकू थाम्बा”

“का रे, काय झालं?” काकुने विचारलं

“मला… मला ना… काकू मला ना… ”

“सांगशील का आज?”

“मला ना मुतायला आलय”

“हा हा हा, एवढाच ना, हे तोंड कशाला आहे माझं, मुत माझ्या तोंडात”

“काकू खरच ना?, मस्करी तर नाही करत ना तुम्ही?”

“नाही रे राजा, मुत तू, मला आवडते मुताची चव”

काकू मदनचा लंड तोंडात टाकतात, मदन काकुच्या तोंडात धार मारतो, काकूला गरम मुताचा स्पर्श होताच खुप आनंद झाला आणी मदन पण खुप हॉर्नि झाला.

मिस्सेस मोरेंचा हात थांबला, त्यांच्या समोरचे दृश्य पाहून त्यांच्या छातित धडधडु लागलं. “ती त्याचा मुत पित आहे?!” ही मोरेंची पहिली प्रतिक्रिया, “काय मादरचोद बाई आहे, चक्क मुत पण नाही सोडत, टिप्स घ्यावे लागल, एवढं चांगलं कशी काय झवु शेकते ही बाई, मन कर्तय अत्ता जाते आणी त्यांच्यासोबत झवा-झवी करते” मोरेंचा हात परत चालू झाला.

“काय रे, थांबलास का?” काकूंने विचारले,

“काकू झालं माझ मुतून” मदन ने सांगितला,

“संपलं?! शी रे खुप मज्जा येत होती, बरं ऐक जेव्हा पण मुताय्ला आलं तर येत जा हो” काकू म्हणाल्या.

“हो काकू”,

“बरं अता मला तुझी मलाई पाहिजे”, काकू मदनच्या लवड्यावर थुंकल्या अणि जोरात   चोखू लागल्या, मदन अता संपुर्ण पणे काकूला समर्पण झाला होता, आणि काकुने ही आपलं तण, मण, स्तन, सर्व कही मदनच्या आणि स्वतःच्या आनंदासाठि अर्पण केलं.

“मदन तुझी गोड गोड मलाई माझ्या तोंडात दे, हे बघ किती माझी पुच्ची ओली झाली आहे, किती भुक लागली आहे मला, चार मला चार तुझी गोड गोड मलाई” काकू मदनचा लंड जोरात हालवू लागल्या. मदनला राहवेना, काकूंने त्याच्या तोंडाकढे पाहून समजून गेल्या आता त्याना ती गोड मलाई मिळणार आणि मदन ने शेवटी त्याची मलाई सोडली, काकूंच्या चेहर्यावर मदनची मलाई पड्ली आणि काकूंचा गोरा चेहरा चमकू लागला, काकूच्या तोंडात पडलेल्या मलाईच्या खारट गोड चविणे काकूंना स्वर्गातल्या अप्सरे सारखं वाटलं, त्यांच्या अनुवटी वरुन त्यांच्या दुधूवर ती मलाई सांडत होती, त्या वार्यची चव काकू कधीच विसरणार न्हवत्या, काकूंचे केसा पासुन मांडी मदनच्या वार्यने भरले होते. तेवढ्यात मिसेस मोरे घरात आल्या, काकू आणि मदन दोघे दचकले, मिसेस मोरे आल्या आणी काकूंच्या गालवर लागल्यली मलाई चाटू लागल्या, मोरे मलाईची चव बघू लागल्या, “मम्म, मिठ जास्त आहे, गोड पण आहे, चवीला आहे तुझी मलाई” मिसेस मोरे म्हणाल्या, आणि तिघं हसू लागले.

“हसतेस काय गं?, जा अंघोळ घाल माझ्या मदनला” मिसेस मोरे म्हणाल्या.

काकू मदनचा लंड पकडून त्याला बाथरूम मद्ये घेऊन जाऊ लागल्या, “आणि हो ऐक” मोरेंणि हाक मरली “चहला ये तुझ्याशी बोलायचं आहे जरा”.

काकू हसल्या आणी बाथरूम मधे गेल्या.

मिसेस मोरे फरशीवरची मलाई बोटाने उचलतात, “आज्यावरच गेलाय, त्यांच्या सारखीच चव” मिसेस मोरे मलाई चाटू लागल्या “नाही.. त्यांच्या पेक्षा ही गोड आहे मझ्या बाळाचं” मिसेस मोरे हसू लागतात.

To be continued…

This story द जोशी काकू टेल्स (uncut and improved) appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page