द जोशी काकू टेल्स

I

मदन आणि जोशी काकूची पहिली भेट

“कामुकनगरी”चं राज्य अगदी नावासारखच कामुक, ही अदभुत नगरी जेवढी सुंदर तेवढीच मायावी, याच नगरीच्या मोहकवाडी ह्या दहा घरांच्या वस्तीत राहतो मदन, हा साधा, भोळा, केसांचा चपट भांग पाडनारा आणि चेहरयापेक्षा मोठा चश्मा घालनारा हा किशोर (teenager) मुलगा,  मदन हा मोहकवाडितला एकमेव किशोर मुलगा आहे, बाकी ह्या वस्तित फक्त गृहिणी, त्यांचे सासु, सासरे, मूली आणि दूरच्या काम-वाडीत काम करणारे नवरे जे वर्षातून तीन वेळा घरी येतात दाह दिवसांसाठी आणि परत काम – वडीला काम करण्यासाठी निघून जातात.

मदनच्या घरा समोरच घर आहे राधा जोशी उर्फ जोशी काकुंचं, राधा जोशी ह्या 36 वर्षाच्या गृहिणी आहे, 5’4 ची ऊंची आणि उदार शरीर, रेशमी गडद तपकिरी रंगाचे केस, अंगाचा दूधा सारखा गोरा रंग, माथ्यावर अर्ध चंद्र आकाराची टिकली, निळशार डोळे, टोकदार नाक आणि त्याला साजनारी नथ, रसाळ लाल ओठ, हापुस आंब्या सदृश मोठे आणि गोल गोल स्तन, पातळ कंबर आणि फुटबॉल समान गोल आणि मोठी गांड, काळी साड़ी आणि हल्की संत्री रंगाचं ब्लाउज जोशी काकुच्या उदार शरीराला अजुन कामुक बनवत होता, आणि राधा काकुचे स्तन जनु त्या ब्लाउज मधुन बाहेर पडन्यासाठी आतुर होते.

जोशी काकू नेहमी प्रमाणे त्यांच्या अंगणातिल फूलांना पानी घालत गाणं गुनगुनत होत्या आणि मदन आपल्या घराच्या वरच्या खोलितल्या खिड़कीतून जोशी काकुंच्या मखमली स्तनांकड़े बघत आपल्या चड्डित हाथ घालून हलवत होता, नेहमी प्रमाणे.

इतक्यात पाठी माघुन मदनची आई रागिनी मोरे उर्फ मिसेस मोरे, येऊन उभ्या राहिल्या आणि एक क्षणासाठी गोंधळल्या, त्यांनी डोकावून पाहिले तेव्हा ही भानगढ़ त्यांच्या लक्षात अली, त्या हळूच हसल्या आणि म्हणालया “हलवून झाले असेल तर मला भाज्या अनुन दे मार्किट मधून”, मदन घाबरून माघे बघतो, मिसेस मोरे अजुन हसू लागतात, “अरे हळू नही तर लागेल तुला” त्या म्हणतात, “तो हाथ काढ़ चड्डितून”

हो” मदन हळूच म्हणाला,

“बरं मी चाले आता अंगोळीला, तू कधी जाशील मार्केटला?” Mrs. मोरेंनी विचारलं,

“हे काय आता निघतोच मी” मदन म्हणाला,

“थांब मी तुला यादी आणि पैसे देते” अस म्हणून Mrs. मोरे त्यांच्या हलक्या केसरी रंगाच्या नेसलेल्या ब्लॉउस मध्ये हाथ घालते आणि यादीचा कागद व पैसे काढून मदनला देते, यादीचा कागद आणि पैसे Mrs. मोरेंच्या विशाल व मऊ स्तनांच्या जवळ असल्यामुळे यादी व पैसे थोडे गरम झहले होते, “कॅरी बॅग लिविंग रूम मध्यलय कपाटातून घे आणि लावखर घरी ये” असं म्हणत Mrs. मोरे निघून गेल्या, मदन ने सुटकेचा श्वास घेतला आणि परत खिडकीतून बाहेर बघू लागला पण आता मात्र जोशी काकू फुलांना पाणी टाकून त्यांच्या घरात गेल्या होत्या. उदास बेचारा मदन कॅरीबाग घेऊन मार्केटच्या दिशेने निघाला.

मदन ज्या वस्तीत राहत होता तिथून मार्केट जरा लांब होत, ही वस्ती जंगलाच्या मध्ये असल्यामुळं मदनला जंगल पार करून मार्केटला जावं लागलं, घरी परत येता येता दुपार झाली.

घरी आल्यावर मदन ने Mrs मोरेंना भाज्यांची बॅग व उरलेले पैसे परत दिले, थोड्या वेळाने जेवण तयार झाले आणि मदन आणि Mrs मोरे जेऊ लागले, मदनचं मन उदास होतं आणि चेहरा उतरला होता, हे Mrs मोरेंच्या लक्षात आले. जेवण करून मदन आपल्या खोलीत परतला आणि पॉर्न बघत बसला तरी त्याचे मन काही रमेना, Mrs मोरेंनी त्याच्या खोलीत डोकावून पाहिले आणि मदनची उदास अवस्था पाहून त्यांना वाईट वाटलं.

Mrs. मोरेंना एक आयडिया अली, त्यांनी लिविंग रूम मधून मदनला हाक मारली, मदन पटकन खाली लिविंग रूम मध्ये आला,

“काय झालं?” त्याने विचारलं,

“मदन, जरा जोशी काकुंच्या घरी जाऊन बघशील त्या काय करत्यात, जर हॉल मध्ये नसतील तर बेडरूम मध्ये बघ आणि आपल्या घरी बोलव” Mrs मोरे म्हणाल्या,

मदनचा अनंद गगनाला भिडले तो ताबडतोब जोशींच्या घरी गेला, दार उघड असल्यामुळे तो घरात शिरला, पण घरात कोणाच न्हवतं म्हणून तो बेडरूमच्या दिशेने पाहिऱ्या चढू लागला, बेडरूमचं दार अर्ध उघडं होतं, मदन ने आत डोकावून पाहिलं आणि त्याला असचर्याचा धक्का बसला, त्याने जोशी काकूंना गाढ झोपेच्या अवसतेत पाहिलं, तो पुढचा-मघचा विचार न करता आत शिरला, जाशी काकूंचे सौंदर्य पाहून मदनला धडकी भरली आणि अंगावर काटा आला त्याने कुठल्याही स्त्रीला एव्हड्या जवळुन कधिच पहिलं न्हवतं. त्याने स्वतःला सावरलं आणि हाक मारली “जोशी काकू” पण त्या काही उठल्या नाही, त्याने मग अजून एकदा हाक मारली पण जोशी काकू एवढ्या गाढ झोपेत होत्या की त्यांना काही ऐकू आले नाही, मग मदन ने काकूंच्या डोळ्यासमोरन हाथ फिरवला पण तरीही त्या उठल्या नाही, मग त्याने हळूच जोशी काकूंना हिंदाळले पण तरी ही त्या काही उठेना.

मदनचं लक्ष जोशी काकूंच्या दुधू (स्तन) काढे गेलं, जोशी काकू स्वास घेतांना ते दुधू (स्तन) हळूहळू वर खाली होत होते, मदन कडून राहवेना त्याने त्याचा फोन खिशातून काढला आणि काकूंचे फोटो काढू लागला, त्याने जोशी काकूंच्या ओठांचे, बोच्याचे आणि दुधुचे (स्तनाचे) फोटो काढले पण त्याचं मन भरलं नाही कारण जोशी काकूंनी साडी-ब्लॉउस घातल्यामुळे त्याला पूर्ण माजा मिळाली नाही. मग ह्या सतरा वर्षांच्या मदन ने ठरवलं की आपण जोशी काकूंचे ब्लोउस काढून फोटो काढुया, त्याने त्याच्या थरथरत्या हाथाने जोशी काकूंची साडी ब्लॉउस वरून सरकवली आणि हळूहळू ब्लाऊसचं पाहिलं बटण उघडू लागला, पाहिले बटण त्याने कसेबसे उघडले, मग तो हळू हळू दुसरे पण उघडू लागला, तिसरं बटण उघडताना त्याच्या लक्षात आले की जोशी काकूंनी ब्रा न्हवता घातला, आता फक्त तीन बटण उरले होते, चौथ्या बटण उघडण्यासाठी त्यांने हाथ बटणला लावला तेवढ्यात जोशी काकूंना जग अली, आणि त्या डचकून उठून बसल्या, “अग बाई! काय करत होतास तू?” जोशी काकू म्हणाल्या,

घाबरलेला मदन हडबडुन मागे सरला, जोशी काकूंचे लक्ष त्याच्या फ़ोन कडे गेलं,

“फ़ोन आण इकडे” त्या म्हणाल्या आणि ब्लॉउसचे बटण लावू लागल्या, मदन ने फ़ोन घाबरत घाबरत जोशी काकूंकडे दिला, काकू गॅलरी उघडून बघताच होत्या की बाहेरून आवाज आला, “अगं राधा आलीस का”, Mrs मोरेंनी ही हाक मारली होती, “आले वहिनी” काकू म्हणाल्या आणि रागाने मदन कडे बघू लागल्या आणि म्हणाल्या “हा फ़ोन आता माझ्याकडेच राहील” आणि खाली निघून गेल्या.

मदन खूप घाबरला होता, तो ताबडतोब त्याच्या रूम मध्ये जाऊन ऐका कोपऱ्यात बसला. जवळ जवळ दीड तास झाले तरी अजून मंदन ला काही खालून कुणी आवाज दिला नाही त्याला खात्री होती की जोशी काकू सगळं काही आई (मिसेस मोरे) ला सांगणार, पण अजून काही ही झालं न्हवतं, सगळं काही ठीक आहे ना हे बघण्यासाठी मदन रूम मधून बाहेर आला आणि त्याने लिविंग रूम मध्ये डोकावून पाहिलं तर ह्या दोघी छान हसत हसत गप्पा मारत होत्या, आणि मोरेंच लक्ष मदन कडे गेलं आणि त्या म्हणाल्या, “अरे खाली ये कधीपासून वरच बसलाय, ये पटकन”, मदन घाबरत घाबरत जिने उतरू लागला आणि कसा बसा खाली आला, “बस राधाच्या बाजूला” मिसेस मोरे म्हणाल्या, आणि तो जाऊन जोशींच्या बाजूला बसला, जोशी काकू त्याच्याकडेच बघत होत्या, मिसेस मोरेंनी सगळं प्रकरण दुर्बिणीतून आधीच बघितलं होत, त्या म्हणाल्या “राधा एवढा वेळ का ग लागला तुला?”

This content appeared first on new sex story .com

“अहो, रात्री रागिणी ताईचं जगरणाला गेले होते तर झोप काही झाली नाही म्हून झोपले तर खूप छान झोप लागली, तुमचा आवाज ऐकून उठले” काकू म्हणाल्या

“आणि मी मदनला पाठवलं होत तुला उठवायला, त्याने उठवलं नाही का?” मोरे म्हणाल्या

मदन घाबरला, आणि जोशी काकूंकडे बघु लागला, “तू त्याला पाठवलं होतंस?” काकूने विचारलं

“हो” मोरे म्हणाल्या,

“मला वाटलं तो स्वतःच आला, पण वहिनी त्याने खरी माझी झोप उडवली”काकु म्हणाल्या, मदन खूप घाबरला त्याला घाम फुटू लागला, हे मिसेस मोरेंच्या लक्षात आलं होतं आणि जोशी काकू ने पण बघितलं, तरी मुद्दामुन मिसेस मोरेंनी विचारलं, “कसं काय?”,

जोशी काकू सांगू लागल्या “अगं मला झोपेत अचानक माझ्या दुधू जवळ गर वाटलं, आणि डोळे उघडले तर हे महाशय माझ्या ब्लॉउसचे बटणं उघडत होते, म्हणून माझी झोप उडाली”, मिसेस मोरे जोर जोरात हसू लागल्या, मदनची हलत खराब झाली होती, मिसेस मोरे म्हणाल्या,”हे काय विचित्र प्रकार आहे!?, असं कोणी झोप उडवत का?”, मदन ने मान खाली घातली, त्याच्या डोळ्यात अश्रू अले, “वहिनी मी निघते आता, आणि हा, मला तुमची परवानगी हवी होती”जोशी काकू म्हणाल्या,

मदन अश्रू पुसत होता, “कश्या बद्दल?” मोरेंनी विचारलं,जोशी काकू म्हणाल्या “मला मदन बरोबर जरा काम आहे मी न्हेऊ का त्याला?”

मदन चक्कीत झाला, आणि गोंधळला, “अगं, परवानगी काय मागायची त्यात, बिनधास्त घेऊन जा, तासही तो रोज सकाळी तुला अंगणात बघून हलवत बसतो”मिसेस मोरे म्हणाल्या, जोशी काकू आश्चर्य होऊन मदन कडे बघतात आणि रागाने हळूच म्हणतात, “चल मदन”, मदन मान खाली घालून जोशी काकूंच्या मागे मागे चालत असतो, जोशी काकू मदनची खाली घातलेली मान बघून विचारतात, “माझा बोचा बघत चालतोस का?”

“नाही” तो हडबडून म्हणाला

“मग मान खाली घालून चालण्यात काही अर्थ नाही”काकू म्हणाल्या.

जोशी काकू मदनला घेऊन लिविंगरूम मध्ये आल्या आणि आपल्या घराचे दार लावून घेतले, आणि मदनला सोफ्यावर बसायला सांगितलं, जोशी काकू त्याच्या बाजूला बसल्या आणि रागाने त्याला विचारले, “खरं सांग, काय करत होतास तू?”

“काही नाही” मदन म्हणाला

काकूने माडांच्या फोनची गॅलरी उघडली आणि ते फोटोस बाघु लागली, “मग हे माझे फोटोस काय करत आहे तुझ्या फोन मध्ये?” काकूने विचारलं, मदन काहीच बोलला नाही,

“हे बघ मला सगळं खरं खरं सांग नाही तर मी फटके देईल हा” काकूने धमकावले,

मदन घाबरत घाबरत बोलू लागला, “मला तुम्ही खूप आवडता, मला तुमचं दुधू बघायचे होत म्हणुन हे सगळं केलं मी, मला माफ करा प्लीज मी तुमच्या पाया पडतो” आणि तो रडू लागला,

“रडू नकोस, हे घे” काकू त्यांच्या ब्लॉउस ची बटणं उघडू लागल्या, मदनची मान खालीच होती, “वर बघ”, मदन वर बघतो आणि त्याला धक्का बसतो, त्याच्या डोळ्या समोर जोशी काकूंचे म्होटे म्होटे स्तन होते, काकूने ब्लॉउस त्याच्या हातात दीला आणि म्हणाल्या तुलाच ठेव, तो एकटक त्या स्तनांकडेच बघत होता, त्या स्तनांवरचे चुचक ताठ झले होते, “बघतच राहशील का फक्त, दाब त्यांना, चोख त्यांना” काकू म्हणाल्या, मदन लगेच त्या स्तनांवर हवी झाला आणि एखाद्या लहान बाळासारखा स्तन चोखू लागला, “जोशी काकू त्याच्या डोख्यावरून हाथ फिरवू लागल्या, “अरे हळू! दूध नाही आहे त्यात, आता काय खाऊन टाकशील त्यांना” आणि हसू लागल्या, काकूने दुसरा हाथ मदनच्या चड्डीत टाकला, मदनचा लंड ताठ झाला होता, “अरे, तू सतराच वर्षाचा ना…. मग एवढा म्होटे लंड कसा तुझा, एवढा तर माझ्या नवऱ्याचा पण नाही!” जोशी काकू हसू लागल्या, त्यांनी माडांच्या चड्डी काढली आणि आपल्या डाव्या हाथावर थुंकून मदनचा लंड हलवू लागली,  “मला बघून हलवत होतास ना? आज पासून मीच तुझं हलवेन” जोशी काकू म्हणाल्या आणि चुंबन करू लागल्या, एकमेकांच्या जीभ तोंडात फिरवत होते, जोशी काकू खूप उत्तेजित झल्या होत्या, “उभा राह” त्या म्हणाल्या आणि मदनचा लंड चोखु लागल्या, pre-cum ची खारट चव जिभेवर पडताच जोशी काकू अजून उत्तेजित झाल्या आणि अजून वेगाने लंड चोखु लागल्या, चोखता चोखता त्या मदनचे गोटे पण चाटु लागल्या, “म्म्म…. घामाची खारट चव मला खूप आवडते, मला झवून टाक मदन माझी पुची ओली झली आहे” जोशी काकू म्हणाल्या आणि सोफ्यावर पडल्या, मदन ने त्याचा लंड हळू हळू जोशी काकूंच्या पुचित टाकली, हा त्याचा पहिलाच अनुभव होता, जसा त्याचा लंड पुचित गेला त्याला खूप उत्तेजित वाटू लागलं, “मझ स्वप्न पूर्ण झालं” मदन म्हणाला,

जोशी काकूने त्याचे दोन्ही हाथ घेतले आणि त्यांच्या दुधूवर ठेवले आणि हसून म्हणाल्या, “माझी झोप मोडून स्वतःचे स्वप्न पूर्ण कर,आह…… माझ्या गांडीत टाकतोस?” मदन हा म्हणतो आणि जोशी काकूंच्या गांडीत त्याचा लंड टाकतो आणि त्या नरम गांडीला दाबत असतो, “आई ची गांड!” काकू ओरडतात, आणि मदन अजून जोरात झवू लागतो, हे सगळं मिसेस मोरे खिडकीतून बघून उत्तेजित होत असते, “पुचित ताक…. आह….” काकू म्हनतात, मदन पुचित टाकतो, आणि काकू अजून उत्तेजित होतात, “माझं पाणी निघेल आता… आह… उ…”काकू म्हणाल्या आणि मदनच्या लवड्यावर पुचीचलं पाणी पडतात, “मला चाखू दे माझं पाणी” असं बोलून त्या लंड चोखु लागतात, “हम्मम…. खूप गोड आहे” असं बोलून काकू अजून जोरात चोखु लागल्या, “मला तुझी मलई दे, माझ्या तोंडात तुझी मलई टक” राधा काकू म्हणाल्या, आणि मदन ने वार्य काकूंच्या सुंदर रसाळ ओठांच्या मधून तिच्या मखमली जिभेवर पडलं, त्याची खारट गोड चवेने राधा काकू मंत्रमुग्ध झल्या, मदन ने एवढा वार्य सोडलं की राधा काकुंच पूर्ण तोंड भरून गेलं, राधा काकू हळू हळू ती मलई गिळू लागल्या, त्यानंतर मदनच्या लंडवर वाचलेली मलई चाटु लागल्या, थोडी मलई काकूंच्या दुधुवर सांडली होती, तेवढ्यात मिसेस मोरे जोशींच्या घरात धडकेने शिरल्या आणि जोशी काकू आणि मदन दचकले, मिसेस मोरे, राधा कडे चालत आल्या आणि खाली वाकून जे दुधुवर सांडलेली मलई चाटून टाकली, आणि परत दाराजवळ बोटं चाटत गेल्या आणि थांबल्या आणि माघे वळून म्हणाल्या, “हम्मम्म्म…. मीठ कमी आहे, पण चवीला आहे मलई”, आणि तिघे जण हसू लागले.

To be continued…….

This story द जोशी काकू टेल्स appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page