नवरात्र दिवस 3

आज नवरात्रीचा तिसरा दिवस. आज घरात काय धुमाकूळ घडणार आहे ह्या विचाराने मला सकाळीच जाग आली. आईच्या खोलीत गेलो तर आई नुकतीच आंघोळ आटपून तयारी करत होती. आईने हिरव्या रंगाची इरकल नेसली होती. आणि छोटया बाह्यां चे ब्लॉऊस घातले होते. बाबा नसल्यामुळे आईने इरकल बेंबीच्या 7-8 इंच खाली लोवेस्ट नेसली होती. मी आईला गुड मॉर्निंग करत मागून मिठीत घेऊन तिच्या बेंबीत बोट घातले. “आई आज इरकल घातलीय काय विशेष” मी विचारलं. “आज आजोबांचे मित्र राम येत आहेत म्हणून ट्रॅडिशनल साडी नेसली” आई बोलली. ‘आज आई आणि मावशी एकत्रित दोन सोटे घेणार’ मी मनात पुटपुटलो. काही वेळात मी फ्रेश झालो. आई किचन मध्ये होती व आजोबा हॉल मध्ये TV पाहत होते. मी मावशीच्या खोलीत गेलो. मावशी ने काठपदर ची हिरवी साडी नेसली होती व छोट्या स्लीवचा ब्लॉऊस घातला होता. “मावशी अग हे काय , आज चक्क एखाद्या समारंभात घालतात तशी साडी घातलीय” मी विचारलं. “अरे आज राम नावाचे आजोबांचे मित्र येत आहेत म्हणून अशी तयारी केली” मावशी बोलली. “ये जा बाई, तुझी बेंबी पण दिसत नाही, अशी कशी ही साडी,तू बदल ती आधी” मी विनवणी केली. मावशीने माझी पप्पी घेतली आणि बोलली”माझ्या राज बाळाला आवडते तशी करते हां मी साडी”. मावशीने साडीचा पदर स्तनांवर निमुळता केला त्यामुळे तिची खोल बेंबी उघडी झाली. मी मावशीच्या बेंबीचे चुंबन घेतल आणि जिभेने बेंबीचा कानाकोपरा ओला केला. अहहहह सोड मला जाऊ दे अस करत मावशीने पळ काढला. आम्ही नाश्ता केला. तितक्यात दरवाजा ची घंटी वाजली.मी दरवाजा उघडला. एक काळा कुट्ट उंच धिप्पाड माणूस होता.”(आजोबा)संजय आहे का ” त्याने विचारले. आजोबा तितक्यात आले” अरे राम ये ये. कसा झाला प्रवास”. “ठीक” तो उत्तर ला. “हा माझा नातू राज, ह्या धाकल्या सुनबाई सीमा, ह्या त्यांच्या भगिनी कामिनी”आजोबांनी ओळख करून दिली. आई डोक्यावर पदर घेत राम काकांच्या पाया पाडण्यासाठी वाकली त्यामुळे तिची क्लीवेज आणि बेंबी दिसु लागली.राम काका आईच्या बेंबी कडे एकटक पाहू लागले, ती वाकताना तिचे मांसल दंड धरले आणि अहो नको नको सुनबाई राहू द्या बोलू लागले. पाठोपाठ मावशी सुद्धा उभी होती. आई थोडी बाजूला झाली तर मावशी वाकू लागली. मावशीची खोल बेंबी पाहून राम काकांचा सोटा चड्डीत ताठ झाला.राम काकांनी मावशीचे दंड धरले आणि पाया वैगेरे नका पडू बोलले. राम काकांनी बॅग मधून दोन छोट्या पेट्या काढल्या. संजय तू सांगितल्या तसे दोन दागिने आणलेत मी एक सीमा ला आणि एक कमिनीला. हे घ्या पोरीनो घालून दाखवा. आई व मावशी ते घेऊन बेडरूम मध्ये घेल्या. काही वेळाने बाहेर आल्या . आईच्या कंबरेवर नाजूक सोन्याची चैन होती तिने अगदी बेंबी वरून चैन ठेवली होती. मावशीच्या कंबरेवर थोडीशी जाडसर चैन होती आणि बेंबी भोवताली गोलाकार बांगडी होती. संजय बघ सिमाच्या नाजूक बेंबी वर चैन कित्ती सुंदर दिसतेय आणि कमिनीची खोलगट बेंबीच भोक बांगडीत मावलं बघ, तुला खूप चिंता होती ना मावेल की नाही बेंबी बांगडीत असं. वाह सुंदर दिसतायेत बेंब्या दोघींच्याही राम काका म्हणाले. आई व मावशी दोघी लाजल्या आणि राम काकांना थँक्स बोलल्या गिफ्ट बद्दल. काही वेळाने आम्ही सर्वांनी दुपारचे जेवण अटपले. मी माझ्या खोलीत गेलो आणि की-होल मधून हॉल मध्ये पाहू लागलो.राम काका आणि आजोबा सोफावर बसले होते. आई आजोबांजवळ बसली होती व मावशी राम काकांजवळ. दोघेही त्यांचे स्तन ब्लॉऊस वरून दाबत होते आणि त्या दोघी त्यांचे लंड पायजमा वरून चोळत होत्या. काही वेळात दोघींचे ब्लॉऊस काढून टाकले . आणि दोघी लंड चोखु लागल्या. आई आजोबांचं आणि मावशी राम काकांच. मावशीने हळू हळू आजोबांना सुद्धा जवळ ओढलं आणि दोन्ही लंड एकत्र चोखु लागली. एवहाना राम काकांनी आईला खांद्यावर उचलून ते तिची योनी आणि आजोबा आईची गांड चाटत होते. खाली मावशी दोघांचे लंड तोंडात घेऊन थुकून ओले करत होती. मग आई खाली येऊन लंड चोखु लागली आणि मावशी ला उचलून तिची योनी आणि गांड चाटु लागले. काही वेळात दोघींना सोफ्यावर झोपून मिशनरी पोस मध्ये राम काका मावशी व आई ला आजोबा चोदू लागले. काही वेळाने डॉगी पोस मध्ये राम काका आईला व आजोबा मावशीला चोदत होते. थोड्या वेळात राम काकांनी मावशीला व आईला बाबांनी उमन ऑन टॉप मध्ये चोदले. असे करते वेळी राम काकांनी मावशीच्या नितीम्ब फाकवुन गांडीत बोट टाकले. मावशी ने आहहहह केलं. संजय कमिनीची गांड तर खूप टाईट आहे राम काका बोलले. आजोबांनी आईला दणादण दणके देऊन तिचे पाणी काढले आणि साईड केला. मग आजोबांनी तेलाची बाटली आणून मावशीच्या गांडीत तेल सोडले आणि बोटे घालून गांडीचे भोक फाकवुन मोठं करू लागले.” संजय अरे बोटांनी नव्हे तुझ्या लंड घालूनच फाकव तिची गांड.”राम काका बोलले. आजोबांनी लंड मावशीच्या गांडीवर ठेऊन दणका हाणला. आजोबांचं अर्धअधिक लंड आत गेला. मावशी जोरजोरात ओरडू लागली आआआआय हहुउउचहुह्हाहहह . दोघांनी मावशीला बेदम चोदले. काही वेळात मावशी जोरात मुतली आणि लांब जाऊन सोफ्यावर कोपऱ्यात पडली. मग आईला दोघांनी चोदायला घेतले. आईचे गांडीचे भोक छोटे होते आजोबांनी पुष्कळ तेल लावले. आजोबांनी खालून योनीत लंड घातला करण की त्यांचा सोटा खूप जाड होता. राम काकांनी मागून चढून आईच्या गांडी वर दणका मारला.राम काकांचा लंड जाडीला कमी होता पण लांबलचक होता. आई ओरडू लागली कसे बसे दणके सहन करत होती. तिच्या डोळ्यातून पाणी येत होते. मग राम काका आणि आजोबांनी जागा अदला बदली केली. “आहहहहहह माझी गांड फाटली आजोबा तुमचा जाड लंड बाहेर काढा”आई खूप जोरात ओरडली पण दोघेही बेफाम होऊन आईला चोदत होते. काही वेळाने दोघेही थकले त्यांनी आई व मावशी ला गुढघ्या वर बसवले आणि त्यांच्या तोंडात वीर्याचे फवारे सोडले. वीर्य इतका जास्त होता की तोंडातून खाली क्लीवेज मधून बेंबीत जाऊन साठलं. दोघेही आई व मावशीच्या बेंबीत बाचाबच बोट घालून ,बोटांवर लागलेले वीर्य त्याना चाटवत होते. चोघे सोफ्यावर नागडे पडून होते. “आज खूप दमले “आई मावशीला बोलली. “हो ना, एवढे लांब आणि जाड लंड एकाच वेळी योनीत आणि गांडीत घेऊन मी पण दमली सीमा”मावशी बोलली. तेवढ्यात राम काका बोलले” सुनबाई एवढ्यात दमू नाका. आता तर फक्त योनीत आणि गांडीत दोन वेगळे लंड गेले, रात्री तर योनीत एकाच वेळीं दोन आणि गांडीत सुद्धा एकाच वेळी दोन लंड घुसूवू आम्ही”. मावशी व आई लाजली आणि फ्रेश होण्यासाठी गेल्या. फ्रेश झाल्या नंतर आई व मावशी अजून छान दिसू लागल्या. आई ने कॉटन ची हिरवी साडी तर मावशी ने सॅटिन ची हिरवी साडी नेसली. दोघींच्या पणसाड्या लोवेस्ट होत्या. कॉटन असल्याने आई ची बेंबी सतत उघडी होती तर सॅटिन साडीत पदर घेतेवेळी मावशीची बेंबी दिसत होती. काही वेळाने संध्याकाळ झाली , आम्ही चहा नास्ता केला. घर काम करते वेळी राम काका आईची व मावशीची मनसोक्त बेंबी पाहत होते. रात्र चढायला लागली होती. राम काकांनी बॅगेतून व्हिस्की बाहेर काढली. मावशीला चकना आणायला सांगितलं. मावशी डोक्यावर पदर घेऊन ट्रे मध्ये शेव , खारे काजू घेऊन आली. आई आत स्वयंपाक करत होती.मी टीव्ही पाहत होतो. मावशीने ट्रे खाली ठेवल्या नंतर काकांनी व्हिस्की ची बाटली चे बूच मावशीच्या बेंबीत खुपसले आणि बाटली गोल फिरवली . टक असा आवाज होऊन बाटलीचे झाकण मावशीच्या बेंबीत रुतले. मावशी लाजून आत गेली आणि आईला बोलली” सिमे, माझ्या बेंबीने बाटली खोलली राम काकांनी”. नंतर आजोबा आणि काका पिऊ लागले. आई व मावशी बोलल्या आम्ही गरबा खेळून आलो तुम्ही प्या तोपर्यंत. आजोबा बोलले “चालेल”. आई व मावशीने लॉवेस्ट घागरा आणि चोळी घातले आणि वेस्ट चेंन घातली. दोघी सेक्सी दिसत होत्या. जवळपास 10 च्या सुमारास दोघी परतल्या , एक्दम घामाघूम होऊन. “सुनबाई, दमला खेळून गरबा, फ्रेश व्हा ,जेऊन घेऊ” आजोबा बोलले. दोघींनि घरगुती पद्धती ने साड्या नेसल्या. दोघींच्या कमरेवर घाम होता आणि बेंबीत हलके पाणी जमा झाल्या सारखं वाटत होत. आम्ही सर्व जेवलो, मी झोप येतेय सांगून बेडरूम मध्ये गेलो, आणि कीहोल मधून पाहू लागलो. आई किचन मध्ये होती. मावशी सोफ्यावर आजोबा आणि काका च्या मध्ये बसली होती. आजोबा मावशीच्या ओठांचे चुंबन घेता घेता तिची बेंबी बोटाने खोदत होते. काकानि मावशीचा ब्लॉउस काढून स्तन चोखत होते आणि बोटाने बेंबी खोदत होते . हंह्ह्ह… एकाच वेळी बेंबीत दोन पुरुष बोट घालतात तेव्हा इतका आनंद होतो तर योनीत आणि गांडीत दोन लंड घायला कित्ती मज्जा येईल मावशी पुटपुटली. सुनबाई ती वेळ लांब नाही आजोबा बोलले. दोघांनी मावशीला नग्न केला आणि गुडग्या वर बसून लंड चोखायला दिले. लागलीच मावशीने दोघांचे लंड चोखुन ओले केले. मावशीला सॅंडविच पोस मध्ये घेऊन आजोबांनी योनीत व काकांनी गांडीत लंड घुसवले. काही वेळात दणके देता देता काकांनी लंड बाहेर काढून योनीत दाबला. मावशी ने जोरात किंकाळी ठोकली, सिमे वाचवं मला. आई धावत आली पहाते तर मावशी च्या योनीत दोन लंड. मावशी ने आईचा हाथ धरला आणि दणके सोसू लागली. जेमतेम 10 मिनिट मधेच मावशीच्या योनीतुन पाणी वाहू लागले. काकांनी तेलाची बाटली आणली आणि मावशीच्या गांडीवर सोडले. सुरुवातीला आजोबांनी लंड मावशीच्या गांडीत टाकला, मग राम काकांनी सुद्धा लंड गांडीवर दाबला. काकांच्या लंड मुले मावशीची गांड चांगलीच फाकली. मावशीचे डेरेदार नितीम्ब दणके देतेवेळी लयबध्द हालत होते. मध्येच दोघेही लंड काढून मावशीची गांड हाताने फाकवत होते. मावशीच्या दोन्ही नितिंबा मध्ये जणू काही खड्डा पडला होता.आजोबा मावशीच्या गांडीत लंड ठेऊन शांत पडून होते पण राम काका दाणादाण दणके हाणत होते. काही वेळात दोघांनेही मावशीच्या गांडीत वीर्य सोडले . लंड बाहेर काढताच विर्याचा धबधबा मावशीच्या गांडीतून वाहू लागला. मावशी पलंगावर कानोडी होऊन पडली. आता दोघांनी मोर्चा आई कडे वळवला. आई आलटून पालटून काका आणि आजोबांचं लंड चोखु लागली. त्यावर लागलेलं वीर्य आई ने चाटून साफ केले. काही वेळात दोघांनी आईची साडी ब्लॉउस काढून आईला नग्न केले. काकांचा लंड लवकर ताठला त्यांनी डॉगी पोस मध्ये आईला चोदायला सुरुवात केली. आजोबाचं लंड आई कधी हाताने हलवत होती तर कधी तोंडात घेऊन चोखत होती. आई लंड चोखुन देऊ पर्यन्त आजोबा मावशीची बेंबी बोटानी खोदत तिची योनी चाटत होते. लंड ताट होताच आजोबा आणि काकांनी आईला सँडविच पोस मध्ये घेतलं आणि चोदु लागले. सुरुवातीला आईच्या योनीत आजोबांनी आणि गांडीत काकांनी लंड ठेवले मग काही वेळात काकांनी लंड आईच्या योनीवर दाबला. आता मात्र आई ओरडू लागली. अहह्ह्ह हुउऊऊ उमहाआ माझी योनी फाटली ताई मला वाचव आई बोलली. मावशीने जाऊन आईचे नितीम्ब अजून फाकवले आता आई लंड आरामात घेऊ लागली. अर्ध्या तासात आईच्या योनीतुन पाणी वाहू लागले. राम काकांनी तेलाने आईची गांड लाबालब भरली. दोघें लंड आईच्या गांडीत दाबू लागले. आईच्या गांडीत दणादण दणके बसत होती. आई बेंबीच्या देठापासून ओरडत होती. “माझी गांड फाटली. एकच लंड टाका.” दोघेही आईला बेफाम होऊन चोदत होते. काही वेळात आई च्या योनीतुन पुन्हा पाणी वाहू लागले.आजोबा आणि काकांनी सुद्धा दंक्यांची गती वाढवली . गरम वीर्य आईच्या गांडीत सोडले. मावशी आजोबांचं आणि काकांचा लंड चोखु लागली, लंड चाटून साफ होताच तिने आईची गांड पण चाटली आणि संपूर्ण वीर्य गिळून टाकले. त्या रात्री आजोबांनी आणि काकांनी मावशी व आईला चार ते पाच वेळा वेगवेगळ्या पोस मध्ये चोदले. आजोबा थकून बेड वर पडले. काका बोलले वाह संजय तुझी सून तर कमाल आहेच पण तिची बहीण कामिनी गरम मसाला आहे कित्ती कुटला तरी मन भरत नाही. अशी मादक स्त्री मी पहिल्या वेळेस पाहिली. मावशी काकांवर कानोडी पडून त्यांच्या छातीवर हात फिरवत होती आणि बेंबीत काकांचा लंड दाबत होती. आई आजोबांवर पडून होती. तितक्यात आजोबांनी फोन पहिला अरे शरद चा कॉल येऊन गेला आता शरदाला काय झाले. एक काम व्यवस्थित करत नाही तो माझी गरज असेल त्याला, त्याची बायको चोदण्यापासून ते बिजनेस संभाळण्या पर्यन्त सर्व मीच करतो. उद्या बघू काय हवंय त्याला ते असा बोलून चोघे पुन्हा चोदु लागले. तिसरी रात्र समाप्त.

This content appeared first on new sex story .com

This story नवरात्र दिवस 3 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page