नवरात्र दिवस 4

मला िहाच्या सुमारास जाग आली. मावशी माझ्या खोलीत शशरतच होती. ततला पाहून मी पुन्हा झोपायचंसोंग के लं. अंगावरची चािर थोडी सरकवली. मला नागडंझोपायची सवय होती. माझा लंड ततला दिसेल अस मी झोपलो. मी बारीक डोळेकरून मावशी ला पाहूलागलो. मावशीनेग्रेकलर ची साडी अगिी लॉवेस्ट म्हणजेतरी बेंबीच्या 8-9 इंच खाली नेसली होती ब्लॉउस सुद्धा लहान होता. ततची कं बर, पोट आणण बेंबी पाहून माझा लंड ताठ झालां. राज बाळ उठ आता ततनेहाक मारली. थोड्याच वेळात ततची नजर माझ्या लंडावर पडली. “बाई राज चा लंड आजोबांच्या लंड पेक्षा मोठा आणण जाड आहे, राज कडून चोिनू घ्याला ककत्ती मज्जा येईल, नको पण राज माझ्या मुला समान आहे, मी मावशी असून त्याच्याकडून चोिनू घेणेयोग्य नाही”मावशी पुटपुटली. मावशीची सेक्सी बेंबी पाहून माझा लंड अजून कडक होत होता. “मुलगा झालंतर काय मी सीमा च्या सासरेआणण त्यांच्या शमत्रा कडून काल ककत्ती चुिवून घेतलंय, आज तेिोघेही नाही, घरातच एवढा कडक लंड आहेमुलाचंमग बाहेर कशाला जायचं” असंबोलत मावशी पुढेआली आणण माझा लंड मुठीत धरला. ती हळूहळूलंड वरखाली करून हलवूलागली. मग ततनेवाकून लंडाचा सुपडा तोंडात घेतला. ततच्या नाजूक ओठानेलंड आवळून ती लंडावर जीभ किरवूलागली. माझा स्वतःवरचा ताबा सुटला. मी आह्हह्ह्ह करत मावशीच्या के सात हाथ घालून लंड ततच्या तोंडात िाबूलागलो. ती सुद्धा माझ्या पोटावर हाथ किरवत शक्य होईल तततका लंड तोंडात कोंबत होती. 10-15 शमतनटंमध्येमाझ्या लंडातुन गरम ववयााचा िवारा मावशीच्या तोंडात सुटला. मावशी नेवीयागगळून टाकलेआणण शेजारी कानोडी होऊन झोपली. मी ततच्या स्तनांवर हाथ किरवत होतो, माझा लंड ततच्या बेंबीत घुसला होता त्यातून अजूनही वीयााचेथेंब गळत होते. “मस्त आहेतुझ्या वीयााची चव” मावशी बोलली. “चल ना माऊ, चोिुिेना” मी मावशीचेब्लॉउस चेबटन खोलून बोललो. “आता नको सीमा कोणत्याही वेळेस इथेयेईल, मी रात्री चोिवून घेईल” मावशी बोलली. “मला आताच चोद्याच” मी हट्ट धरला, ततचेस्तन िाबूआणण चोखुलागलो, लंड नेततची बेंबी खोिूलागलो. ” रात्री माझेतोंड बेंबी योनी गांड हवंतेभोक चोि पण आता जाऊ िे” मावशी ववनवणी करू लागली, तततक्यात ताई म्हणून आई नेहाक मारली आणण आमच्या खोलीच्या दिशेनेयेऊ लागली. तूअंघोळीला जा असा बोलत मावशीनेमला बाजूला सारल, घाईत ब्लॉउस चेबटन लावलेआणण पिर घेतला. मी बाथरूम मध्येगेलो आणण आई व मावशीचेबोलणेऐकूलागलो. “काय ग ताई काय करतेस” आई नेववचारलं. “राज ला उठवत होती ग” मावशी बोलली. “ये आज बाहेर जाऊ किरायला, मज्जा करू” आई बोलली. “मज्जा, काही काय बोलतेस आजोबा व राम काका गेले आता कसली आलीय मज्जा, ”मावशीने ववचारलं. “ताई तुला सरप्राईज लंड िेईल मी आज” आई बोलली. मावशी खूप खुश झाली आणण आईला ववनवण्या करू लागली त्या पुरुषाचं नाव सांग असा, पण आई ने सांगगतलं नाही. मी फ्रे श होऊन आलो, आई व मावशी िोघींना जोरात शमठीत घेऊन त्यांच्या गालाची पप्पी घेतली. आई मला सुद्धा बोलली की बाहेर जाऊ किरायला शंकरला बोलावून घे मी तोपयंत नाश्ता लावते. मी शंकरला िोन करून तासाभरात यायला सांगगतले. आईच्या नकळत मी मावशीच्या ओठांवर चुंबन घेतले, ततचे उरोज ब्लॉउस वरून िाबूलागलो, ततच्या बेंबीत बोट घालूलागलो, ततला शमठीत घेऊन तनतीम्ब िाबूलागलो. मावशी पण पॅंट वरून माझा सोटा चोळून सहकाया िेत होती. आई येताच आम्ही नॉमाल वागत असू. नाश्ता आटोपतोच शंकर आला. आई व मावशी बोलली आम्ही आलोच तयार होऊन मग जाऊयात किरायला. काही वेळात आई व मावशी आली. घरात वररष्ट कोणी नसल्यामुळे िोघीनी डोक्यावर पिर नव्हते घेतले, आई ने शशिॉन ची ग्रे साडी घातली होती, साडी बेंबीच्या 6-7 इंच खाली लॉवेस्ट होती पण बेंबी कव्हर होती. ततने साधं मंगळसूत्र, कानातले व कमरेला साखळी बांधली होती, साडी थोडी पातळ असल्याने ततची बेंबी हलकी दिसत होती, मावशीने कॉटन ची साडी नेसली होती, साडी बेंबीच्या 8-9 इंच खाली होती, पिर तनमुळता घेतल्याने मावशीचे उरोज आणण बेंबी स्पष्ट दिसत होते. ततने स्टोन ज्वेलरी घातली होती, त्यापैकी एक खडा मावशीच्या हालचाली नुसार अधूनमधून ततच्या बेंबीत रुतत होता. आज संपूणा दिवस मावशीची बेंबी मनसोक्त बघायला शमळणार ह्या ववचाराने माझा सोटा ताठ झाला. शंकर पण मावशीला चोरून बघत होता, ‘धनी घरात न्हाय का’ शंकर ने ववचारले. ‘नाही ते बाहेर गेले काही दिवसात येतील’ आई बोलली. शंकर खुश झाला लगेच बोलला’ मोठ्या मालकीण बाई, लय झाक दिसताय आज’. ’वाह पदहली कॉमेंट शमळली, पण काय आवडलं तुला’ मावशीने ववचारले. ‘ तुम्ही लय सुंिर हाय, साडी बी लय भारी नेसशलया, आन तुम्ही खुशाल बेंबाट िाखवता ते लय पटत मला’ शंकर बोलला. ‘अरे ह्या कॉटन च्या लॉवेस्ट साडी मध्ये आपोआप बेंबी दिसते मी मुद्िाम नाही िाखवत’ मावशी बोलली. इथे आई ने फ्लोइंग पिर वर के ला आणण कमरेवर िोन्ही हात ठेवून नाकाचा शेंडा रागाने लाल होऊन शंकर ला बोलली ‘ एवढ कौतुक तर माझं कधी नाही के लं’. पिर वर गेल्याने आईची बेंबी व साखळी दिसूलागली, शंकर लगेच बोलला” मालकीण बाई तुम्ही तर रोजच्यागत भारी दिसत्या आन आज तर बेंबाट वर साखळी लय झाक दिसतया’. “ हं हं राहूिे ववचारल्यावर कौतुक कोणीपण करेल, आता तनघूया’ आई बोलली. शंकर ने i20 काढली, मी पुढे बसणार तततक्यात मावशी बोलली ये मी पुढे बसते मला पुढे बसायला आवडत. शंकर व मावशी पुढे बसले मी व आई मागे बसलो. शंकर बोलला मोठ्या मालकीण सीट बेल्ट लावून घ्या सक्तीचं हाय ते, मावशी बेल्ट ची क्क्लप शोधूलागली पण ततला काही शमळेना, शंकर जरा मित कर रे मावशी बोलली. शंकर ने सीट शेजारी हाथ घालून बेल्ट ओढला आणण मावशीच्या उरोजच्या मधोमध बेल्ट ठे ऊन क्क्लप ओढली, तेवढ्यात मावशी ओरडली आईईई ग माझी बेंबी. आई ने ववचारलं काय झालं ताई, मावशी बोलली सीट बेल्टची क्क्लप बेंबीत टोचली ग. आई शंकरला ओरडली अरे जरा जपून. मालकीण बाई मोठ्या मालकीण बाईंच बेंबाट लय खोलगट हाय त्यात गुतली ती क्क्लप मी जाणूनबुजून न्हाय के लं. अरे शंकर तू जाणूनबुजून नाही के लं पण क्क्लप बेंबीत अडकल्यावर तूओढयला नव्हता पादहजे त्यामुळे मला बेंबीत जास्त टोचली ती क्क्लप, बर जाऊ िे शसमे काही क्रीम आहे का बेंबी ला लावायला मावशी बोलली. मोठ्या मालकीण माझ्या मुळे तुम्हाला त्रास झाला मी लावून िेतो मलम, छोट्या मालकीण बाई द्या मलम मला शंकर बोलला. खूप काळजी घेतो हं मोठ्या मालकीण ची बोलून आई ने त्याला मलम दिला. शंकर ने मलम बोटावर घेऊन मावशीच्या बेंबीत कानाकोपऱ्यात मलम लावला व व्यवक्स्थत सीट बेल्ट लावून दिला व गाडी सुरू के ली. शंकर ने आरसे असे सेट के ले की मागे आई दिसेल आणण शेजारी मावशी, िोघींचे नेत्र सुख घेत तो ड्रववंग करत होता. काही वेळात मी आईच्या खांद्यावर डोकं टेकून एक हात ततच्या पोटावर किरवू लागलो, रस्त्यावर खड्डे आले की आम्ही हलत असूत्याच ्िायिा घेत मी आईची कं बरेला असणारी साखळी खाली के ली आणण ततच्या बेंबीत बोट घालून ततची बेंबी खोिूलागलो. शंकर आरसा मध्ये ते पाहत होता पण आई बबनधास्त मला बेंबीत बोट घालूिेत होती. काही वेळाने आम्ही एका गणपती मंदिरात पोहचलो. आम्ही गाडीतून उतरलो मावशीची बेंबी मलम लावल्याने उन्हात चमकत होती, मंदिराच्या आवारात सवा पुरुष आई व मावशीला पाहत होते, आम्ही आत गेलो पूजा के ली ववशेष म्हणजे ततथला भडजी आरती करते वेळी मावशीच्या व आईच्या बेंबी कडे एकटक पाहत होता. पूजा आटोपल्यानंतर भडजी सवाना चंिनाचे दटळे लावत होता, आईला त्याने कपाळावर व मानेला दटळा लावला तर मावशीला कपाळावर, मानेला आणण बेंबीत सुद्धा बोट घालून दटळा लावला. मावशी थोडी थबकली पण ठे वढ्यात भडजी बोलला तुम्हाला शांत व प्रसन्न वाटेल आता. मावशी आईला बोलली एकतर माझ्या बेंबीत बोट घालून माझा कामाक्ग्न भडकवतो आणण वरून म्हणतो की शांत वाटेल आणण िोघी हसूलागल्या. नंतर आम्ही फ़ोटो व ववडडओ घेऊन ततथून तनघालो. गाडीमध्ये बसल्यावर मावशीने िोटो पाहण्यासाठी िोन मागगतले. माझा िोन पाहून झाल्यावर ततने शंकर चा िोन घेतला, शंकर ला िोटो च खूप वेड. त्याने मावशी व आईचं रूप सवा बाजूने कॅमेऱ्यात कै ि के ल होत. त्याने मावशी व आई सोबत सेल्िी घेतले होते, माझसारखाच त्याने सुद्धा काही फ़ोटो मध्ये मावशी व आईच्या बेंबीत बोट घातले होते. ते पाहून मावशी लाजली व आईला बोलली हे बघ शसमे भडजी आणण शंकर ने कशी बेंबी खोिली आपली. आई बोलली पुरुष मंडळी असतेच नालायक बेंबी दिसणारी बाई दिसली की काय करतील त्याचा नेम नाही बघ. काही वेळाने शंकर ने हॉटेल मध्ये जेवण करण्यासाठी गाडी थांबवली. जेवण वैगेरे करून आम्ही एका समुद्रककनारी गेलो. ककनाऱ्यावर काहीच गिी नव्हती. ततथे शंकर ने काही शशपं ले, ववशेष िगड, छोटे मासे आईच्या व मावशीच्या बेंबीत घालून त्यांचे िोटो काढले, शशपं ले िोडून मोती बाहेर काढून आई व मावशीच्या बेंबीत मोती घालून त्यांचे िोटो काढले. नंतर आम्ही परतीचा प्रवास सुरु के ला, आई झोपी गेली मी झोपायचं सोंग के ला व मावशी आणण शंकर च बोलणं ऐकू लागलो. ये शंकर तूखूप आघाव आहेस हं, आज मनसोक्त माझी बेंबी खोिलीस ना आणण कसे कसे माझे िोटो काढले, मावशी बोलली. काय करणार माझ्या एवढ्या िोटोस च मावशीने ववचारलं. मोठ्या मालकीण मला तुमचा बेंबाट लय आवडतंय, आठवण आली की िोटो पहात बसणार आणण िेसबुक वर टाकणार, शंकर बोलला. ये अरे िेसबुक वर आहे तू, अरे पण असे बेंबी दिसणारे िोटो नको टाकू माझ्या नवऱ्याने पादहले तर काशी होईल माझी मावशी बोलली. काय बी होत नय छोट्या मालकीण बाईचे टाकतो की मी शंकर बोलला. अरे ततच्या घरात चालत माझ्या नाही चालत नको टाकू हं िेसबुक वर काही मावशी बोलली. ब्रररररररर मोठ्या मालकीण बाई बोलत शंकरने गगयर शलव्हर चा हाथ काढून मावशीच्या मांडीवर किरवूलागला. मावशी थोडी थबकली पण ववरोध के ला नाही. मावशी ववरोध करत नाही पाहून शंकरला दहम्मत आली तो मावशीचं मांसल िंड व उरोज धरून िाबू लागला, मावशी बोलली अरे काय करतोस उठे ल कोणी. शंकर मावशीच्या पोटावरुन हाथ किरवत बोटाने बेंबी खोिूलागला व बोलला काय बी टेन्शन नका घेऊ आज मशलक नाही हाय बंगल्यावर माझी ड्युटी आहे रातच्याला छोट्या मालकीण बाईची सेवा करायची, तुम्ही बोलत असाल तर तुमची बी सेवा करतोया आज रात्री. म्हणजे ……तूशसमा ला चोितोस?? कधी पासून ?कसं काय घडलं हे सवा? मावशीने ववचारलं. माझा तर ववश्वास बसत नाही मावशी बोलली. शंकर ने एव्हाना मावशीच्या ब्लॉउस चे बटन खोलले आणण उरोज िाबूलागला मधेच बेंबी खोित होता व बोलला ते नंतर सांगेन मालकीण बाई हवं तर आज तुम्ही डोळ्यािेखत पहा. मावशी ला सरप्राईज लंड कळला व ततने सरळ शंकर च्या पेंट ची चैन खोलली. शंकर चा ताठ लंड स्टररंग पयान्त लागत होता मावशीने वाकून तो तोंडात घेतला. चालूगाडीत शँकर ला मावशी ब्लोजॉब िेत होती, मावशी जवळ जवळ अधा नग्न होती, शंकर ततच्या पाठीवर कं बरेला हाथ किरवत होता ततचे तोंड लंडावर िाबत होता. 5, 10 शमतनटे मध्ये शँकर ने वीया सोडला मावशीने सगळं वीया गगळून घेतलं व बोलली लवकर घरी चल मला तुला चोियचं खूप जोरात माझ्या योनीत तुझ्या लंडाचा िणका िे आज. मावशीने जेमतेम आवरून तयारी के ली काही वेळात आम्ही घरी पोहोचलो, आई ने शंकरला फ्रे श होऊन थांबायला सांगगतलं. आई व मावशी सुद्धा फ्रे श होऊन आल्या, त्यांनी घरगुती पद्धतीने साड्या नेसल्या होत्या िोघींचं भरीव उरोज जाणवत होते व बेंब्या दिसत होत्या. शंकर ला आई ने आत बोलावलं व मावशीला बाहेर थांबायला लावले. मी मावशीला लगेच कोपऱ्यात घेऊन ववचारले आपण कधी चोियचं. मावशी म्हणाली तूिरवाजा उघडा ठे व तुझ्या खोलीचा मी रात्री येईल आता तूझोपी जा. मी बोललो चालेल. तेवढ्यात शंकर आला व म्हणाला मालकीण बाई थकल्यात गरम तेलाने मालीश करून िेतो मोठ्या मालकीन तुम्हांसनी बी बोलावल्या. मी मावशी ला डोळा मारला आणण बेडरूम मध्ये गेलो. शंकर ककचन मध्ये जाऊन तेल गरम करून बेडरूम मध्ये गेला. मी काही वेळाने आईच्या बेडरूम मध्ये डोकावले. आई व मावशी पलांगवर झोपल्या होत्या त्यांनी छातीवर चे पिर सरकवले होते आणण शंकर आई व मावशीच्या मध्ये गरम तेलाची वाटी घेऊन गुढग्यावर बसला होता, त्याने गरम तेलाची धार आईच्या व मावशीच्या बेंबीत सोडली. नंतर उजव्या हाताचे मधले बोट आईच्या व डाव्या हाताचे मधले बोट मावशीच्या बेंबीत टाकले आणण हळुवार िाब िेऊ लागला. आई व मावशीच्या बेंबीतले तेल पोटावर पसरू लागले, शंकर िोघींचे पोट चोळूलागला. मालकीण बाई झमपर काढून िे का तेल लागेल बोलत त्याने आई व मावशी ला अधा नग्न के ला. त्याने िोघींचे उरोज तेल लावून जोरात िाबून मालीश करून दिले. नंतर िोघींना साड्या पेटीकोट व पॅंटी काढून पालथं झोपवलं आणण पाठ आणण डेरेिार तनतीम्ब मालीश करू लागला. नंतर त्याने स्वतःचे कपडे काढले मावशी त्याचा लंड पाहून भलतीच खुश झाली आणण हातात घेऊन त्याला तेल चोळूलागली. आई व मावशीने शंकर ला झोपून त्याचा लंड िोघी आळीपाळीने चोखुलागल्या. काही वेळाने आई शंकराच्या तोंडावर बसली आणण त्याला योनी चाटऊ लागली. खाली मावशीने त्याच्या लंडावर बसून िणके द्याला सुरुवात के ली. शंकर िोन्ही हाताने तनतीम्ब िाकवुन मावशीच्या योनीत िणिणीत िणके िेत होता. नंतर त्याने आईला डोगी पोस मध्ये चोिले व आई मावशीची योनी चाटत होती. काही वेळाने शंकर ने डॉगी पोस मध्ये मावशीच्या गांडीत लंड घुसवला आई खाली वाकून त्याचा गोट्या चाटत होती. नंतर शंकरने आईला उचलून ततच्या गांडीत लंड टाकला, िोघींना गुढग्यावर बसवून शंकरने वीया त्यांच्या तोंडात सोडले. शंकरने त्या रात्री मावशीला एक िोन वेळा चोिले व आईला तीन ते चार वेळा चोिले, जवळपास 3 वाजले होते आई व शंकर थकून एकमेकांवर झोपी गेले व मावशी नग्न अवस्थेत माझ्या खोली कडे येऊ लागली. मी लगेच खोलीत जाऊन झोपलो असं सोंग के ला. मावशी आली व ततने माझी चािर बाजूला के ली. मी उठून जागा झालो व पलंगावर बसून होतो, दिवसभर मावशीच्या बेंबीचं मनसोक्त िशान घेवुनही माझा मन भरला नव्हता मावशी येत असतानाच मी जीभ मावशीच्या बेंबीत टाकली आणण क्जभेने मावशीची बेंबी चोिुलागलो. क्जभेचा िाब बेंबीत िेताना मी ततचे तनतीम्ब िाकवून बोटाने ततची गांड खोिू लागलो. मावशी अहहहहह करत होती. मी उभा राहून ततचे उरोज िाबूलागलो व चोखुलागलो. उरोज चुखते वेळी बेंबीत लंड घालून िणके िेत होतो. मी मावशीला खाली बसवून लंड चोखून घेतला. ततच्या उरोज च्या िटीत लंड चोळला. मावशी म्हणाली तुम्ही तरूण मुल नवीन टेक्क्नक ने चोिता स्त्रीयांना. मी हसलो. नुकतीच ड्रायव्हर कडून चोिनु घेतलेली मावशी आता मुलाचा लंड घायला तयार होती. मी मावशीला झोपवून ततच्या योनीत बोट घालूलागलो व क्जभेने चोिन करू लागलो, मावशी शसतकार सोडत होती, अधाा तास मावशीच्या योनीत बोट घातल्या नंतर ततने जोरात योनीतुन पाणी सोडले व ततची तडिड थांबली. मी मात्र तेव्हाच लंड ततच्या योनीमागाात घातला व िनके दिले, मावशी बोलली इतका लांब व जाड तरुण लंड मी पदहलाच घेतेय, माझ्या िणक्यांची गती जोरात होती, मावशीचे उरोज व पोट वरखाली हलत होते. नंतर डॉगी पोस मध्ये मी मावशीच्या गांडीत िणके दिले. मावशी भान हरपल्या सारखं योनीतून पाण्याचे िवारे सोडत होती, जवळजवळ पहाट होत आली मी मावशीच्या योनीत गरम ववयााचा िवारा तीन साडे तीन तासाच्या कचकचीत चुिाई नंतर सोडला, मावशी पुरती थकून गेली होती. सलग सात तास चोिन चालूहोते मावशीचे िोन अडीज तास शंकर आणण नंतर तीनसाडेततन तास मी. मी ववचारलं मावशी इतका उशीर का के ला यायला. मावशी लाजून बोलली शंकर माझ्या योनीत गगयर टाकत होता. मी पुन्हा मावशीला खाली झोपवून शमशनरी पोस मध्ये ततच्या योनीत लंड घुसवला आणण ततचे गाल, ओठ, कपाळ उरोज यांवर चुंबन घेऊ लागलो. म्हणजे माऊ तूड्रायव्हर कडून चुिलीस आणण आई कुठे होती मी िणके िेत ववचारलं. ती सुद्धा आमच्या चुिाईत होती खरतर मला ततनेच चोिवला शंकर कडून मावशी बोलली. अजून कोणते लंड तुम्ही घेतलेत मी ववचारले. आम्ही कॉलेज मध्ये एक सुरेश नावाचं आईचा बॉयफ्रेंड, तुझे पापा, आजोबा, राम काका आणण आता शंकर ह्यांचे लंड घेतलेत मावशी बोलली. मावशी जस तूचुितेस तशी माझी आई सुद्धा तुझ्या नातेवाईकांना चोिते का मी ववचारलं. नाही मी खूप चुद्िकड आहे पण माझी िॅशमली मोकळ्या स्वभावाची नाही म्हणून मी इथे येऊन माझी सेक्स ची भूक भागवते पण सीमा तशी नाही मावशी बोलली. मग मी मावशीला पालथं करून ततची गांड पण मारली. त्या रात्री मी मावशीला कचकचून ककमान 1-2 वेळा अजून चोिला. मावशी बोलली मी आज माझ्या मुलाचा लंड घेऊन तप्ृत झाले जे शसमा कधीच करू शकणार नाही, आता मी आईच्या खोलीत जाऊन झोपते नादहतर ततला संशय येईल आपल्यावर बोलून माझी पप्पी घेत लडखडत मावशी आईच्या खोलीत गेली. चौथी रात्र समाप्त.

This content appeared first on new sex story .com

This story नवरात्र दिवस 4 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page