नवरा बायको मुलाचं थ्रीसमनीतूनं आणि सोहमनं एकमेका शेजारी बसून जेवायला सुरुवात केली. तेव्हड्यात नितुचं लक्ष सोमोर गेलं. समोर ऋषी उभा होता. सोहमनं ही चमकून पाहिलं. समोर ऋषीला पाहून दोघेही घाबरले. नीतूनं आपले बॉल्स आपल्या हातांनी झाकून घेतले. त्या दोघांना काय बोलावं कळेना. ऋषीनंच ही कोंडी फोडली. तू नीतूकडे बघून म्हणाला, “अगं, एव्हढं घाबरायला काय झालं? तुम्ही जे केलं ते माझ्या पूर्ण संमतीनच ना? मी त्या दिवशीच सोहमला आपल्या खोलीत बोलावलं होतं. पण तो आला नाही. माझी ऑफर अजूनही ओपन आहे. तुमची हरकत नसेल तर मीही तुमच्याबरोबर जेवायला बसू?”

 

नीतू चाचरत म्हणाली, “अं, नाही, म्हणजे हो, बस ना जेवायला.” एव्हढं बोलून नीतू गप्प बसली. ऋषी तिच्या बाजूला उभं राहात म्हणाला, “मग बसलीस काय? मला जेवायला वाढ की. तू दिल्याशिवाय मी जेवणार कसा?” नीतू म्हणाली, “हो, वाढते ना, तू फ्रेश होऊन ये. आत्ताच प्रवास करून आला आहेस ना?” ऋषी तिच्या उघड्या पाठीवर हात फिरवत म्हणाला, “नीतू, तू काय मला दूधखुळा समजतेस? मला माहितेय, मी फ्रेश व्हायला गेलो की तू कपडे करून येणार. आणि मला हे नकोय. चल, उठ आणि जेवायला वाढ.”

 

नितूचा नाईलाज झाला. तिला मेल्याहून मेल्यासारखं वाटत होतं. अशी वेळ इतक्या लवकर आणि भर दिवसा येईल असं तिला वाटलं नव्हतं. ती उठली आणि आपले बॉल्स झाकत ताट आणायला गेली. एका हातानं आपले बॉल्स कसेबसे झाकायचा प्रयत्न करत तिनं ताट टेबलवर ठेवलं आणि म्हणाली, “हं, जेव ना आता.” ऋषी म्हणाला, “तू वाढ. अजिबात न लाजता वाढ.” नीतूनं जेवण वाढलं. ऋषी जागेवरून उठला आणि एका बाजूला जाऊन त्यानं आपल्या अंगावरचे कपडे काढले आणि पूर्ण नागडा होऊन जेवायला बसला. तो खायला लागल्यावर सोहमनं हिम्मत करून ऋषीला विचारलं, “तू तर रात्री येणार होतास ना? सकाळी तू मम्माशी बोलत असताना ऐकलंय मी. आणि आलास कसा इतक्या लवकर?” ऋषी म्हणाला, “बेटा, नीतूनं फोन केला तेव्हा मी परतीच्या फ्लाईट मधेच होतो. म्हटलं जाऊन एक झकास सरप्राईज द्यावं. म्हणून आलो. ते जाऊदे. पण मला सांग, तुम्ही दोघांनी एन्जॉय केलं ना? नीतू मला सांगायला कचरतेय. तू सांगशील सगळं?”

 

सोहम स्पष्ट शब्दात म्हणाला, “नाही, डॅड, मी तुला ह्याबाबतीत काहीही सांगू शकणार नाही.” ऋषी म्हणाला, “ठीकय. नीतू सांगेल मला. पण आत्ताच्या तुमच्या अवतारवरून वाटतंय की तुमचं सेशन नुकतंच झालेलं दिसतंय. खरं की नाही?” नीतू वैतागून म्हणाली, “आता हे असलं बोलणं बंद कर आणि जेऊन घे. काय विचारतोस स्वतःच्याच मुलाला? काहीच वाटत नाही का तुला?” ऋषी हसून म्हणाला, “त्यात कसली लाज वाटायची? मीच तुम्हाला परवानगी दिली होती आणि थ्रीसम करायचं मीच सुचवलं होतं. आता ते प्रयत्यक्षात आणूया. आता हा विषय बंद करू आणि जेऊन घेऊ. माझं लिंग आधीच ताठ व्हायला लागलाय.”

 

ऋषी शांतपणे जेवायला लागला. नीतू आणि सोहम कसंबसं जेवले. जेवणं झाल्यावर नीतू म्हणाली, “ऋषी, तू आता आपल्या खोलीत जा. मी येते मागचं आवरून.” ऋषी म्हणाला, “तुझं आवरून होईपर्यंत मी इथेच थांबतो. सोहमही थांबेल. तिघे एकदमच जाऊ आपल्या खोलीत.” नीतूनं घाईघाईत सगळं आवरलं. ऋषीनं नितूचा हात आपल्या हातात घेतला आणि आपल्या खोलीत जायला निघाला. त्यानं सोहमला बरोबर यायची खूण केली. मोठ्या अनिच्छेने नीतू आणि सोहम ऋषी बरोबर जायला निघाले.

 

खोलीत पोचल्यावर ऋषीनं नीतू आणि सोहमला पलंगावर बसवलं आणि म्हणाला, “हं करा सुरुवात. तुमचं सुरु झालं की मी जॉईन होतो.” सोहम पलंगावरून उठत लगेच म्हणाला, “नाही डॅड. मला लगेच जमणार नाही. तू मघाशी म्हटलास ते बरोबर आहे. आमचं नुकतंच झालं आहे. त्यापेक्षा तुम्हीच करा. तुला तर इच्छा झालीच आहे. मी थोड्या वेळानं येतो.” ऋषी म्हणाला, “तुला आत्ता इच्छा होत नाहीये ना? हरकत नाही. मग इथेच खुर्चीत बस. आम्ही करत असताना इच्छा झाली तर आम्हाला जॉईन हो. आमचं होईतोपर्यंत तू तयार राहशीलच. तरुण आहेस ना?”

 

सोहम खुर्चीत बसला. ऋषी पलंगावर बसला आणि नितुकडे पाहिलं. नीतू शरमेनं मान खाली घालून, आपले बॉल्स हातानं झाकून अंग चोरून बसली होती. ऋषीनं नितूची हनुवटी उचलून आपल्याकडे पहिला लावलं. तिचे हात तिचा बॉल्स वरून खाली केले. नीतूनं परत अंग चोरलं. तिनं चोरट्या नजरेनं सोहमकडे पाहिलं. सोहम समोरच्या भिंतीकडे पाहत बसला होता. त्यालाही आपल्याच आई बाबांकडे ते रोमान्स करत असताना बघायला जड जातं होतं. ऋषी नितूला म्हणाला, “डार्लिंग, मला एव्हढी इच्छा झालीय तर नाही साथ देणार? आपण करूया ना संभोग. तू सोहम इथे बसलाय ते बिसरून जा, त्याच्याकडे दुर्लक्ष कर. की मी तुला आवडेनासा झालोय?” नीतूला त्याच्या शेवटच्या वाक्यानं वाईट वाटलं. तिनं ऋषीच्या गलांवरून हात फिरावला आणि म्हणाली, “नको ना रे असं बोलू… तू मला आवडेनासा कसा होशील? माझं किती प्रेम आहे तुझ्यावर… मी तुझीच आहे आणि राहीन. प्लीज असं बोलू नको.” बोलताना तिच्या डोळ्यात पाणी आलं.

 

सोहमही त्यांच्याकडे पाहात होता. ऋषीनं नितूचे डोळे पुसले आणि तिला जवळ ओढत तिच्या ओठांचं दीर्घ चुंबन घेतलं. तो तिच्या मांडीवरून हात फिरवू लागला. तिचे बॉल्स कुरवाळू लागला. सहाजिकच नितूला इच्छा व्हायला लागली. तिनं आपले हात ऋषीच्या गळ्यात टाकून त्याला मिठी मारली. दोघेही एकमेकांच्या पाठीवर हात फिरवू लागले. सोहम हे सगळं खुर्चीत बसून पाहत होता. समोर लाईव्ह सेक्स दिसत असून सुद्धा त्याचा लंड हलत नव्हता. ऋषी नितूला घेऊन आडवा झाला. त्याचा सोट्या ताठ व्हायला लागला होता. नीतू आणि ऋषी एकमेकांच्या बाजूला वळले. ऋषीनं नितूचा एक पाय आपल्या कंबरेवर ओढून घेतला. सोहम आता निर्धास्तपणे दोघांकडे पाहायला लागला. नितूचा एक पाय रिशीच्या कंबरेवर ठेवल्यामुळे तिची पुच्ची अर्धवट दिसू लागली. नकळत सोहम आपला सोट्या कुरवळायला लागला. ऋषी आणि नीतू एकमेकांना किस करत होते. ऋषी नितूचे बॉल्स दाबत होता.

 

नीतूनं ऋषीचा सोट्या आपल्या पुच्चीवरून फिरवायला लागली. सोहम आपला सोट्या नितूच्या पुच्चीवर दाबायला लागला. त्यानं एका हातानं नितूची गांड कुरवळायला लागला. ऋषी म्हणाला, “नीतू डार्लिंग करूया आता. मला रहावत नाहीये.” नीतू त्याला किस करत म्हणाली, “करू की. मला आवडेल. पण लवकर गळू नकोस हं, नाहीतर माझी तहान भागणार नाही.” एव्हाना तिला सोहम तिथं असल्याचा विसर पडला होता. ऋषी म्हणाला, “नक्की प्रयत्न करतो. आणि समजा मी लवकर गळलोच तर आपला सोहम आहेच ना! तो तुझी तहान भगवेल.” नितूला एकदम सोहमच्या अस्तित्वाची जाणीव झाली. पण एव्हाना तिची भीड चेपली होती. ती ऋषीला म्हणाली, “अरे हो की, हे माझ्या लक्षातच नाहीये.” मग तिनं अगदी हलक्या आवाजात ऋषीला विचारलं, “आपण रोमान्स करत असताना सोहम जॉईन झाला तर चालेल?” ऋषी म्हणाला, “व्हाय नॉट? बोलव त्याला.”

 

नीतूनं मन उचलून सोहमकडे पाहिलं. तो टक लावून त्यांचा रोमान्स पहात होता. नीतूनं त्याला जवळ यायची खूण केली. पण सोहम हलला नाही. नीतू त्याला गोड आवाजात म्हणाली, “राजा, लाजू नको. ये आमच्याबरोबर. ऋषी सुद्धा तुला बोलावतोय.” ऋषी सोहमकडे बघत म्हणाला, “काम माय सन, जॉईन अस इन दि ट्रीट.” सोहम उठून पलंगावर जाऊन बसला. नीतू पाठीवर आडवी झाली आणि पाय फाकवत ऋषीला म्हणाली, “कम ऑन डार्लिंग, फक मी नाऊ.” ऋषी उठला आणि नितूच्या अंगावर आडवा झाला. नीतूनं त्याचा सोट्या हलकेच आपल्या पुच्चीत घालायला सुरवात केली. ऋषीनं रेटा देत आपला लंड नितूच्या पुच्चीत घातला. नीतूनं सोहमकडे पाहिलं आणि एका हातानं त्याचा लंड कुरवळायला सुरवात केली. ऋषी नितूचा दोन बाजूना हात टेकवून वर झाला. नीतू सोहमला म्हणाली, “माझ्याकडे कूस बदल आणि माझे….” शरमेखातर तिनं वाक्य पूर्ण केलं नाही. सोहम नितूच्या बाजूला वळला आणि दोघांची नजर टाळत नितूचे बॉल्स दाबू लागला.

 

आता तिघेही पेटले होते. नितु आणि सोहमचा संकोच पूर्ण नाहीसा झाला होता. सोहम जोरात नितूचे बॉल्स दाबत होता आणी नीतू सोहमचा लंड मुठीत धरून हलवत होती. ऋषी जीव खाऊन नितूला झवू लागला. नेहमीप्रमाणे तो पाच मिनिटात गळाला. त्यानं आपला सोट्या नितूच्या पुच्चीतून बाहेर काढला आणि उठून बसला. तो सोहमला म्हणाला, “ये सोहम, नीतू इस नाऊ ऑल युवर्स. एन्जॉय कर आणि तिलाही एन्जॉय करू दे. मी डोळे भरून पाहतो.” नीतू उठत सोहमला म्हणाली, “कसं करूया?” सोहम म्हटला, “मी आडवा होतो, तू माझ्यावर बसून झ…” त्यानं आपली जीभ चावली. ऋषीच्या ते लक्षात आलं आणि तो हसला. सोहम आडवा झाल्यावर नीतू पाय मुडपून सोहमच्या बाजूला पाय ठेऊन बसली आणि त्याचा सोट्या पुच्चीत घालून घेतला. पाच मिनिटं झवून झाल्यावर सोहमनं नितूला आपल्या अंगावर ओढलं आणि तिच्या कानात म्हणाला, “तो डॅडचा सोट्या तोंडात घेऊन परत ताठ कर ना. म्हणजे माझं झाल्यावर तो परत एकदा तुला झवेल.” नीतू म्हणाली, “चालेल. पण हे कसं जमेल?” सोहम म्हणाला, “तू जास्त हलू नकोस. मी तुला खालून दणके देईन. डॅड तुझ्या बाजूला उभा राहिल आणि तू त्याला तोंडात घे.”

 

नीतू सोहमच्या सोट्यावर वर खाली हलत ऋषीकडे पहात म्हणाली, “ये ना ऋषी. मला तू हवा आहेस आमच्याबरोबर.” ऋषी पलंगावर येऊन बसला. नीतूनं त्याला गुढग्यावर बसायला सांगितलं. तो गुडघ्यावर उभा राहिल्यावर नीतूनं लुळा पडलेला सोट्या मुठीत धरून हलवायला सुरवात केली. काही वेळ ऋषी नुसताच सोट्या हलवून घेत होता. मग त्यानं नितूचे हिंकाळणारे बॉल्स दाबायला सुरवात केली. नीतू त्याला म्हणाली, “अजून जोरात दाब. संभोग करताना मला बॉल्स दाबून घ्यायला खूप आवडतं.” ऋषी तिचे बॉल्स जोरात दाबू लागला. त्याचा सोट्या थोडा कडक झाला. मग नीतूनं त्याला उभं राहायला सांगितलं. ऋषी म्हणाला, “उभा राहिलो तर बॉल्स कसे दाबणार?”

 

नीतू म्हणाली, “आधी उभा तर रहा. सोहम दाबेल माझे बॉल्स.” ऋषी उभा राहिला. नीतू सोहमला म्हणाली, “मी थोडी कंबर उचलून घेते. तू खालून मला….” ती आपल्या गुडघ्यावर भार देऊन थोडी वर झाली. सोहम कंबर हलवून तिला झवू लागला. नीतूनं ऋषीचा थोडासा कडक झालेला लंड पकडला आणि आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागली. ऋषीला आश्चर्य वाटलं. तो नितूला म्हणाला, “नीतू, पूर्वी कधी असं केलं नव्हतंस तू! हे कधी करायला शिकलीस?” नीतू त्याचा सोट्या तोंडातून बाहेर काढून सोहमकडे बोटं दाखवत म्हणाली, “ह्यानं शिकवलं.” तिनं परत ऋषीचा लंड तोंडात घेऊन चोखू लागली. ऋषीनं परत विचारलं, “पण हे तुला आवडतं का?” नीतूनं मान डोलावली आणि सोट्या चोखणं सुरु ठेवलं. आता ऋषीही तिला तोंडात झवू लागला.

 

खालून सोहम नितूला दणके देतच होता. हळू हळू ऋषीचा लंड नितूच्या तोंडात पूर्ण ताठ झाला. तो जोरात नितूला तोंडात झवू लागला. काही वेळानं ऋषी नितूला म्हणाला, “माझं गाळणार असं वाटतंय.” नीतूनं परत त्याचा सोट्या तोंडातून सोडला आणि म्हणाली, “गळू दे की. मी तुला तोंडात घेऊन चोखत रहाते. तू खुशाल माझ्या तोंडात गाळ.” नीतूनं त्याचा सोट्या परत तोंडात घेतला आणि ओठ, गाल त्याभोवती आवळून जोरानं चोखू लागली. काही मिनिटात ऋषीचा सोट्या थरथरू लागला. त्यानं आपलं वीर्य नितूचा तोंडात सोडलं. नीतू त्याचा सोट्या आत बाहेर करत त्याचं वीर्य आपल्या तोंडात ओढून घेऊ लागली. वीर्य गळायचा थांबला आणि त्यानं आपला सोट्या नितूचा तोंडातून बाहेर काढला. नीतूनं बाजूची चादर घेतली आणि आपलं तोंड पुसलं. ऋषी म्हणाला, “अगं ते थुकून टाक की…” नीतू हसून म्हणाली, “मी गट्ट केलं सगळं. मला आवडलं.”

 

सोहम नितूचे बॉल्स दाबत तिला जोरात दणके द्यायला लागला. त्यानं नितूला सांगितलं, “माझं व्हायला आलंय.” त्यानं नितूला तीन चार जोराचे दणके दिले आणि त्याचं वीर्य तिच्या पुच्चीत सोडून दिलं. त्यानं तिचे बॉल्स मुठीत दाबून तिला पुढे ओढलं आणि तिचे ओठ आपल्या ओठात गच्च अवळून धरले. पूर्ण गळल्यावर त्याचा सोट्या नितूचा पुच्चीतून बाहेर आला. नीतू उठून उभी राहिली. तिच्या मांड्यावर सोहमचं वीर्य गळत होतं.

 

नीतू बाथरूम मधे गेली आणि पाय धुवून परत आली. ऋषी परत खुर्चीवर बसला. सोहम अजून आडवा पडला होता. नीतू त्याच्या शेजारी बसली आणि सोहमला म्हणाली, “मी आता छोटा सोहम स्वच्छ करून घेते.” ती खाली वाकली आणि तिनं सोहमचा लंड सगळ्या बाजूनं चाटला. तिनं सोहमचा पूर्ण सोट्या तोंडात घेऊन चोखला. शेवटी तिनं तिनं सोट्या सोडला आणि उठून ऋषीच्या शेजारी बसली. तिनं ऋषीचं डोकं आपल्या कुशीत घेतलं आणि विचारलं, “ऋषी, झालं का एकदा तुझ्या मनासारखं?! ऋषी म्हणाला, “नक्कीच. पण तुला आवडलं का? तुझं समाधान झालं का?! नीतू म्हणाली, “आवडलं की. पण अजून समाधान व्हायचंय.” ऋषी म्हणाला, “पण आमचं तर झालंय. तू काय करणार?”

 

नीतू म्हणाली, “आता आपल्यामधले सगळे पडदे दूर झालेत. मी सोहमकडून समाधान करून घेईन. चालेल ना?” ऋषी म्हणाला, “जरूर, गो अहेड.” नीतूनं आपले पाय खुर्चीवर उचलून घेत फाकावले आणि सोहमला बोलावलं. सोहमला नितूला काय करून घायचंय ते समजलं. सोहम नीतू समोर खाली बसला आणि तिच्या पुच्चीचे पदर बाजूला करत तिच्या पूच्चीत जीभ फिरवू लागला, पूच्चीत जीभ घालू लागला. नीतू आपला दाणा चोळू लागली. तिनं ऋषीला जवळ ओढलं आणि म्हणाली, “मला किस कर आणि माझे गोळे दाब, माझी निपल्स चिमटीत धरून चुरड. निपल्स चोख सुद्धा.” ऋषी तिचे बॉल्स दाबायला लागला, तिची निपल्स चूरडू लागला. नीतू सोहमला म्हणाली, “माझ्या दाण्यावर जीभ फिराव ना, थोडा चोख ना… आणि बोटं घाल आत.” सोहम आपल्या बोटांनी नितूला झवू लागला, तिचा दाण्यावरून जीभ फिरवू लागला. शेवटी नीतू पूर्ण झाडली. तिचे कमरस पाझरायला लागले. सोहम तिच्या समोरून उठला. नीतूनं सोहमला आपल्या बाजूला जागा करून दिली. सोहम बसल्यावर तिनं ऋषी आणि सोहमचं डोकं आपल्या खांद्यावर ओढून घेतलं आणि त्यांचे चेहरे कुरवाळू लागली.

 

थोड्या वेळानं नीतूनं ऋषीला विचारलं, “काल तू नव्हतास तेव्हा मला आणि सोहमला खूप मोकळीक, खूप प्रायव्हसी मिळाली. आता तू इथे असणार. तू इथे असतानाच मला इच्छा झाली तर मी सोहम बरोबर शैय्या सोबत करू शकते का? माझ्या वाढदिवस झाला आणि माझी कमवासना परत जागृत झाली. मला मधून मधून इच्छा होऊ शकते.”

 

ऋषी म्हणाला, “डार्लिंग, मी तुझं समाधान करू शकत नाही, तुझी भूक भागवू शकत नाही हे सत्य आहे. आणि मला तुला सुखापासून वंचित अजिबात ठेवायचं नाहीये. तुला जेव्हा हवं तेव्हा तो सोहम बरोबर संभोग करू शकतेस – मी घरात असो वा नसो, दिवस असो किंवा रात्र, माझ्यासमोर किंवा माझ्या मागे. तुला पूर्ण मोकळीक आहे. आत्ता सुद्धा तुम्हाला करायची इच्छा असेल तर तुम्ही करा मजा. माझ्यातली शक्ती संपलीय. अगदी तोंडानं केलंस तरी काही होणार नाही. मी इथे बसून मजा बघीन.”

 

नीतू म्हणाली, “लगेच शक्यच नाही. आता आपण सगळेच आराम करूया. संध्याकाळ नंतर बघू. कदाचित रात्री इच्छा होईल सुद्धा.” ऋषी म्हणाला, “एक सुचवू का? मी तुम्हाला दोनदा करताना पाहिलं. दोन्ही वेळेस तुमच्या अंगावर सुरुवातीपासूनच कपडे नव्हते. मला तुमचा रोमान्स सगळे कपडे असताना सुरु झालेला आणि शेवटी नग्न अवस्थेवत संपलेला पाहायला आवडेल. फक्त त्यावेळी मी तुम्हाला जॉईन करणार नाही. थोडक्यात मला लाईव्ह पॉर्न पाहायचा आहे.”

 

नीतू म्हणाली, “तसं ही चालेल. पण तू नुसता बघत बसणार हे जरा चुकीचं वाटतं. तू पण असायला हवास.” ऋषी म्हणाला, “अगं एकदा तर मी म्हणतो तसं करू. आणि झालीच मला इच्छा तर जॉईन करिनच की. मी आत्ताच सांगतो. मी तुमचा रोमान्स, पहिल्यापासून शेवटपर्यंत शूट करणार आहे. आणि ह्याला नाही म्हणू नका. हे आनंदाचे क्षण मला कायमचे जतन करून ठेवायचे आहेत.”

 You cannot copy content of this page