पहील्यांदाच साधुबाबाकडुन ठोकुन घेतल. [१]सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्रचा नमस्कार.कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? असेच गरमागरम कथा वाचत रहा.असेच मजा करत रहा.असेच आनंदी रहा आणी इतरांनाही आनंदी ठेवा.

मित्रांनो आजची कथा माझ्या एका वाचक मैत्रीणीने पाठवलेली आहे. तिच्या सोबत घडलेली ही घटना तिने

मला मेल करून पाठवली आहे.आणी ही घटना मला तिने लिहुन प्रदर्शित करण्याची विनंती केली होती. तिच्या विनंतीवरून तिची ही घटना,तिच्याच शब्दात आपल्या मनोरंजनासाठी कथेच्या स्वरूपात सादर करत आहे.

मित्र-मैत्रीनींनो माझ नाव शोभना आहे.पण घरात मला

सर्व शोभा असेच म्हणतात.माझ वय ३०’ दिसायला गहुवर्णी , उंची ५.६” फुट,फिगर ३२-२४-३८ आहे.माझेलग्न होउन ३ वर्षे झाली होती.तरी अजुन माझ्या पदरी मुलबाळ नव्हत याचीच मला खंत होती.बाकी कशाची कमतरता नव्हती.माझे सासु- सासरे,मी व माझे पती असे आंम्ही एकत्र रहात होतो.

माझे पती जवळच्या शहरात सरकारी नोकरीत एका मोठ्या पदावर आहेत.त्यामुळे पैशाची उणीव नव्हती.

सासु सासरे पण मला मुलीसारखे वागवत होते.त्यांना

पण मला मुल होत नाही याची खंत होते.ते दोघांचाही

देवावर आधीक विश्वास होता.त्यामुळे ते घरी येणाऱ्या 

साधु,संत,गोसावी यांना रिकाम्या हातांनी कधी पाठवत

नवहते.तस त्यांनी मलाही बजावुन ठेवलं होत.

मित्र-मैत्रीनींनो या!घटनेला एक वर्ष पुर्ण झालं आहे. पावसाळ्याचे दिवस होते.माझे सासु- सासरे त्यांच्या मुलीकडे दोन दिवसासाठी गेले होते.माझे पती त्यांच्या

आॕफिसला सकाळी ९.० वाजता निघुन गेले होते.अन आता घरात मी एकटीच होते मी,सकाळपासुन माझ अंग नुसतं मोडुन आलं होत.

माझ सर्व अंग जड झाल्यासारखं वाटत होतं. आणी जवळपास १५ दिवस उलटुन गेले होते.मी शरीरसुखा पासुन वंछीत होते.पती कामाच्या व्यापाने कंटाळुन येत असल्याने जेवण करून तसेच झोपुन जात होते.व मी तळमळत त्यांच्या शेजारी झोपुन जात होती.माझ्या

भावनांना मी दाबुन ठेवलं होतं मी.

आज सकाळपासुन एकसारखी माझी पुच्ची वळवळ करत होती.आणी एकसारखी पाझरत होती.खुपच ईच्छा होत होती की,कुणीतरी येऊन खुप जोरजोराने झवुन माझं सर्व अंग रगडुन काढावं.माझी पँन्टी पुर्ण

ओली झाली होती.म्हणुन मी ती काढुन ठेवली होती.

माझे स्तन देखील त्या विचारानेच शहारून मोठे झाले

होते.व त्यांची ब्रामध्ये घुसमट होत होती.म्हणुन ब्रापण

काढुन ठेवली होती.

मी मोठ्या गळ्याचा,घट्ट पिवळ्या रंगाचा गाउन घातला

होता.त्यामुळे माझे सर्व अवयव उठुन दिसत होते.मी काय करू,काय नको!अस झाल होतं मला.पण मी तरी

काय करणार होते ? जवळपास कुणीही शेजारी नव्हत

की घरात दुसरा कुणी पुरूष,की ज्याच्या कडुन माझ्या ईच्छा पुर्ण करून घेईन.म्हणुन मी ठरवलं की कामात

मन गुंतवल की मन रमुन जाईल.

माझी किचनमधील आवराआवर झाली होती.अन मी 

आता फरशी साफ करायची ठरवली होती.म्हणुन मी

माझा गाउन गुडघ्यापर्यंत मुडपत कंबरेला खोसला व

बकेटमधे पाणी घेउन हाॕलमधे आले.दार उघडेच होते.

बाहेर रिमझिम पाऊस पडत होता.सकाळचे १०.० वाजलेले होते. व मी दरवाजापासुन फरशी पुसायला सुरवात केली होती.

मी फरशी ओल्या कपड्याने साफ करत मागे सरकत

होते तसा माझा गाउन गुडघ्यावरून खाली सरकत होता. मी फॕन जास्त स्पीडला ठेवल्यामुळे त्याची थंड हवा माझ्या पुच्चीवर स्पर्श करत जणु काही तिला उत्तेजीत करत होती.अन मी शहारून जात होते.मला खुप मजा येत होती.अन माझ्या भावना परत जाग्या होऊन पुच्ची पाझरू लागली होती.

अशीच परत मी दरवाजा समोर आले,बाहेर पाऊस व

मी पाहीलतर आमच्याकडे नेहमी येणारा साधु  पुर्ण

भीजलेला, घराच्या दिशेने येताना दिसत होता.त्याला बघुन माझ्या मनात विचार आलाकी आज घरात मी एकटीच आहे.या संधीच सोनं करून घ्यायचं.तसही हा साधुबाबा दरवेळी आला की माझे सर्वांग निरखुन बघतच असतो.

माझ्या घरच्यांचा खुप विश्वास आहे त्याच्यावर.पण मी  त्याला चांगलच ओळखुन होते.म्हणुन मी ठरवल की  काहीही झालंतरी आज बाबा कडुन ठोकुन घ्यायचं. म्हणजे दोघांचीही सोय होईल.  नाहीतरी तो दिसायला गोरापान,पिळदार शरीरयष्टीचा आहे.

माझ्या पतीपेक्षा तो एकदम तरणाबांड व तगडा दिसत होता.त्याच वय अंदाजे ४० असेल.मला मनातुन खुप आवडत होता.पण तस त्याला जाणवु दिल नव्हतं.मी त्याला आवडते हे  त्याच्या नजरेतुन कधीच ओळखल  होत मी. मग काय हरकत आहे त्याच्याशी संबंध ठेवले तर,तसही ते कुणालाच काही कळणार नव्हतः.

या नुसत्या विचारानेच माझी पुच्ची एकसारखी पाझरु

लागली होती.अन माझा गाउन ओला करत होती.तो आला अन दरवाजात उभा राहीला होता.मी तिरक्या

नजरेने त्या गुडघ्यापर्यंत न्याहाळत माझ काम करत होते.दोन मिनीट तसच मी माझ अंग प्रदर्शन करत पाठमोरी होत उठुन कंबरेत वाकुन परत फरशी साफ

करायला लागले होते.

जेणेकरून तो माझी गोलगरगरीत ,भरगच्च गांड पाहु शकेल.तो ही शांत उभा राहुन घट्ट चिकटलेल्या गाउन वरुन माझी गांड बघत होता.मग दोन मिनीटांनी मी

उभी राहीले अन त्याच्याकडे तोंड करत आश्चर्याने मी म्हटल- बाबा तुंम्ही ? कधी आलात ? मलातर कळलंच

नाही तुंम्ही आलेले.अन हे काय तुंम्ही पुर्ण भिजलाय.

आधी बाथरूममध्ये जाउन कपडे काढा.

तसे बाबा आत आले आणी त्यांची खांद्यावरची  झोळी भिंतीवर अडकवुन माझ्यजवळ येत म्हणाले- अग हो हो शोभा किती प्रश्न विचारशील?अग तु तुझ्या कामात

एव्हढी मग्न होतीस की, मी आल्याची जाणीवच झाली

नाही तुला.आज तु एकटीच कशी घरात?ते बौलत होते

अन माझी नजर त्यांच्या भिजलेल्या शरीरावरुन फिरत होती.

त्यांच्या डोक्यावरील हातभर लांब असलेले काळेभोर ओले केस,ओठांवरील भरदार मिशा,वीतभर वाढलेली काळीभोर दाढी,गुडघ्यापर्यंत ,भगव्या रंगाची,भिजुन अंगाला घट्ट चिकटलेली कफनी व कफनीत गारठुन झोपलेला लंड स्पष्ट दिसत होता.ते पाहुन मी व्याकुळ

झाले होते.साधुबाबा मलाच न्याहाळत होते.त्यांनाही समजल होतं की मला काय हवय ते.

मग मी भानावर येत म्हटल आहो जा ना बाबा तुंम्ही पटकन ओले कपडे काढुन टाका ,मी काम आवरून आलेच.तसे ते ही भानावर येत आमच्या बेडरूमच्या बाथरूममध्ये गेले.अन मी पटकन फरशी साफ करून व बाहेरचा दरवाजा बंद करून, बाबांना टाॕवेल देण्यास जशी मी बेडरूममध्ये गेले , तस समोरचं दृश्य पाहुन मी तिथेच थांबुन एकटक बघत होते.

साधुबाबा डोक्यावरील ओलेकेस टाॕवेलने कोरडे करत बाथरूममधुन बाहेर आले होते.त्यांच्या तोंडावर टाॕवेल

आसल्याने ते मला पाहु शकत नव्हते.ते नागडेच बाहेर

आले होते.त्यांची ती विशाल,केसाळ छाती,पिळदार गोरीपान शरीरयष्टी,सपाट पोट,खाली पिळदार मांड्या 

, गोरापान ,लांबलचक,भलामोठा ताठलेला लंड बघुन माझ्या भावना अनावर झाल्या होत्या.

आणी मी त्यांच्याकडे आकर्षित झाले होते.व आता माझ्या मनावरील संयम सुटला होता.अन पुढच्याच क्षणी मी माझा गाउन एक झटक्यात काढुन फेकला, आता मी पुर्ण नागडी झाले होते,मी पुढे जाउन नग्न साधुबाबाला मागुन घट्ट मिठी मारत माझडोक त्यांच्या

खांद्यावर ठेवलं होते.

आज मी पहील्यांदाच परपुरूषाचा नग्न स्पर्श माझ्या नग्न अंगाला झाला होता.मी पुरती गरम झाले होते. माझे कडक झालेले स्तन,मनुके बाबांच्या पाठीत रुतुन

बसले होते.व मी माझी कंबर हलवत माझी मखमली पुच्ची बाबांच्या गांडीवर घासत होते,अन खाली माझ्या मांड्या त्यांच्या मांड्याना घासत बाबांना गरम करत होते.

साधुबाबाही याच क्षणाची वाट पहात होते.मी त्यांना मिठी मारून जशी माझी कंबर हलवुन पुच्ची गांडीवर

रगडु लागले होते.तसे बाबांनी टाॕवेल बाजुला फेकुन त्याचे दोन्ही हात मागे करत माझ्या भरगच्च गांडीवर फिरवायला लागले होते.त्यांच्या राकट पुरूषी स्पर्श माझ्या गांडीवर होताच माझ सर्वांग शहारून गेल होत

आणी मी माझे दोंन्ही हात केसाळ छातीवरून फिरवत

खाली पोटावरून ,कंबरेवरून ,मांड्यावरून फिरवत मीमाझे हात त्यांच्या ओटीपोटी फिरवुन,पटकन त्यांचा

ताठलेला,भीमकाय लंड दोन्ही हातात धरून कुरवाळु लागले होते.तसे बाबा माझी गांड दाबत म्हणाले शोभा

किती दिवसापासुन मी या क्षणाची वाट बघत होतो गं

अस म्हणत बाबांनी तोंड फिरवुन मला त्यांच्या मिठीत

घट्ट आवळत माझ्या नाजुक ओठावर त्यांचे ओठ ठेउन

चुंबनांचा वर्षाव करू लागले होते.अन मीपण त्यांना

साथ देउ लागले होते.त्यांच्या मिशा माझ्या गालांवर गुदगुल्या करत होत्या.तर त्यांची लांबलचक दाढी माझ्या छातीवर मोरपिसार्याप्रमाणे फिरत होती.माझ अंग पुर्णपणे शहारून गेल होत.

माझे कडक झालेले स्तन व मनुके त्यांच्या केसाळ व विशाल छातीवर रगडत होते.खाली त्यांचा भलामोठा लंड माझ्या ओल्याचिंब पुच्चीवर धडका मारत होता. बाबांच्या लंडाने माझ्या पुच्चीला घायाळ करुन टाकल

होत.मी नकळतपणे माझी पुच्ची लंडावर रगडु लागले

अन बाबांना म्हणाले- बाबा मी आधीपासुनच तुमची नजर ओळखली होती.मलाही तुमचा सहवास हवा होता ,पण संधीच मिळत नव्हती.तशी संधी आज मिळालीय बाबा.आज तुमची मनोभावे सेवा करणार आहे.अस म्हणताच बाबांनी माझे दोंन्हीस्तन कचाकच दाबायला लागले,तसे माझ्या तोंडुन आह् आह् आहा हा स्स्सससस आह् आसे मादक सुस्कारे निघु लागले.

पाच मिनीटातच त्यांनी माझे दोंन्ही स्तन चोळुन लाल केले होते.तस मी बाबांना म्हणाले- बस करा ना आता बाबा,खुप दुखतय हो.तसे बाबा म्हणाले-शोभा मला माहीत आहे की माझ्या भक्ताला आता काय हवय ते. अस म्हणत त्यांनी मला अलगद उचलुन बेडवर उताणी झोपवलं.आणी तेही त्यांचा एकहात माझ्या मानेखाली

घालुन माझ्या स्तनावर ठेवत मला चिटकुन झोपले . 

 त्यांनी त्यांचा एक पाया माझ्या अंगावर टाकत,माझ एक स्तन तोंडात घेउन चोखु लागले होते.वा दुसरे स्तन

हाताने दाबत,आंगठ्याने माझा कडक झालेला मनुका

रगडायला लागले होते.तसे माझ्या तोंडातून आह् आह् स्स्स्ससस आहाहाहा आहा आह् आसे मादक सुस्कारे निघत होते.तसे बाबांचा दुसराहात माझ्या पोटावरून फिरत फिरत

खाली कंबरेवरून,माझ्या भरदार मांड्यावरून फिरत सरळ माझ्या ओल्याचिंब पुच्चीवर येऊन स्थिरावला, तसेमी खुपच मोहरून गेलेहोते,माझ्या भावना आधिक

उत्तेजीत होत होत्या,अन मला असह्य होत होत.अन मी पटकन एका हातात बाबांचा लांबलचक लंड धरला

बाबांच्या राकट हाताच्या स्पर्शाने माझी पुच्ची पाझरू लागली होती.अन बाबांचा हात ओला करत होती.मी  दुसराहात बाबांच्या हातावर ठेवला,जो माझ्या पुच्चीवर ठेवला होता.मी हळुहळु त्यांचा हात माझ्या पुच्चीवर दाबायला लागले होते.तसे बाबांनी माझ्या मनातील भावना ओळखुन त्यांचा हात माझ्या पुच्चीवर फिरवु लागले.अन त्यांच मधल बोट माझ्या फटीवर वरखाली

फिरू लागलं होत. तशा माझ्या भावना अधीकच भडकु लागल्या होत्या. माझ्या पुच्चीत जणु काही आग लागलीय अस वाटत होत.अन त्यातच बाबांनी त्यांच्या आंगठ्याने माझा

दाणा रगडायला सुरवात केली होती.अन मला खुपच मजा येत होती.आज पहील्यांदा हे सुख मी अनुभवत

होते. मी खुप खुश झाले होते.अन मी बाबांचा लंड जोरजोराने हलवायला लागले होते.

———- क्रमशाः ————-

Loading


0

0

You cannot copy content of this page