पहील्यांदाच साधुबाबाकडुन ठोकुन घेतलं. [२]सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्रचा नमस्कार.कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? असेच गरमागरम कथा वाचत रहा अन मजा करत रहा.असेच आनंदी रहा आणी आपल्या मित्र-मैत्रीनींना ही आंनंदी ठेवा.

जशी मी बाबांचा लंड जोरजोराने हलवायला लागली. तसे बाबा माझा दाणा जोरजोराने रगडत,मधल बोट जोराने माझ्या पुच्चीच्या फटीवर फिरू लागलं होत.व मी पुर्णपणे कामांध झाले होते.अन मी माझी कंबर खालुन वरउचलुन बाबांच्या हातावर पुच्ची दाबत होते.

जस बाबांच्या बोटाचा स्पर्श माझ्या पुच्चीच्या भोकाला

होत होता.तशी माझी पुच्ची अधीकच चेकाळत होती.

इकडे बाबापण अधीक उत्तेजीत होत माझा मनुका जोरजोराने चोखुन माझ चुंबन घेत म्हणाले- शोभा अग१ वर्ष झाल माझा कुठल्याही स्त्री बरोबर संबंध झाला

नाही.माझा लंड खुपच तडफडतोय ग कधी एकदाचा

तुझ्या पुच्चीत सामावतोय अस झालय त्याला, इतक बोलुन त्यांनी कचकन त्यांच मधल बोट माझ्या पुच्चीत

घातलं होतं.

तस मी आह् आह् स्स्सससअसे मादक आवाज काढत

मी बाबांना म्हणाले-मग घाला ना तुमचा तगडा लंड माझ्या पुच्चीत अन दोघांचीही आग शांत करून टाका

ना बाबा.आज पहील्यांदाच तुमचा भलामोठा लंड माझ्या पुच्चीत घालुन घेण्याच भाग्य मला मिळतय हो

कधी एकदा घालताय अस झालय  मला.तसे बाबांनी

त्यांची माझ्या तोंडात घातली.व माझ्या जीभेशी खेळु

लागले होते.

त्याबरोबरच त्याःनी आता माझ्या पुच्चीत दुसर बोट घालुन दोंन्ही बोट आत बाहेर करत माझ्या पुच्चीच भोक मोठ करत तिला त्यांचा मोठा लंड घेण्यासाठी तयार करत होते.व मी त्यांचा लंड जोराने दाबत माझी

कंबर वरखाली करत बाबांच्या बोटांकडुन माझ्या पुच्चीच मर्दन करून घेत होते.आज पहील्यांदाच मी अस स्वर्गसुख अनुभवत होते.

आणी हा स्वर्गसुख अनुभव घेत माझी पुच्ची एकदम भट्टीसारखी गरम होऊन थरथरू लागली होती.आणी पुढच्याच क्षणी तिचा कामरसाचा बांध फुटला होता.व

तिने बाबांचा हात पुर्ण ओला करून टाकला होता.तसे

बाबा उठले अन माझ्या दोंन्ही पायात बसुन माझ्या दोंन्ही मांड्या फाकवुन धरल्या तसा त्यांचा लंड माझ्या

पुच्चीच्या फटीवर घासायला लागला होता.

तशी त्यांच्या लंडाच्या गरम स्पर्शाने मी कासावीस होउ

लागले होते.आणी मी माझी कंबर उचलुन त्यांचा लंड

माझ्या पुच्चीवर दाबुन घेत होते.माझी केवीलवाणी अवस्था बघुन बाबांनी त्यांचा लंड एका हातात धरून

त्यांच्या तोंडातील खुप सारी लाळ लंडावर सोडुन लंड

एकदम बुळबूळीत केला.व ते माझ्या पुच्चीवर लंडाचे

फटके मारू लागले होते.

मी डोक्याखाली उशी घेतल्यामुळे मी सर्व बघत होते. त्यांच्या लंडाच्या मादक फटक्याने माझी फुगीर,नाजुक पुच्ची एकसारखी पाझरू लागली होती.माझ्यासाठी   हा नवीन अनुभव होता.मला खुप मज्जा वाटत होती.

आता माझी सहनशक्ती संपत आली होती.मी खुपच व्याकुळ झालेले होते.आणी मी माझ्या हातांनी माझी पुच्ची फाकवुन धरली होती.

तस बाबांनी माझी व्याकुळता जाणुन माझ्या भावना ओळखत त्यांच्या लंडाच निमुळत टोक मागेपुढे करत

कचकन आत घातलं,आणी त्यांनी माझीकंबर त्यांच्या

दोंन्हीहातात घट्ट पकडुन त्यांची सुपारी आतबाहेर करु

लागले होते.२ मिनीट अस केल्यावर बाबांनी जोरदार 

घणाघाती धक्का मारला होता.

तसा त्यांचा भलामोठा लंड मुळासकट माझ्या पुच्चीला सोलवटुन आत घुसला होता.आणी माझ्या डोळ्यापुढे

काजवे चमकु लागले होते.आणी माझ्या नकळतपणे माझ्या तोंडुन अअआआईईईगगगग मेलेलेगगग आआ

आहा आह् अआआईईगग ऊँ ऊँ ऊँ उम्म्मम उम्मम स्स्

स्स्ससस बाबा काढा ना बाहेर आह् आह् आआईईगग

खुप दुखतय हो बाबा , जोराने किंकाळ्या बाहेर पडत होत्या.

तसे बाबा त्यांचा लंड पुच्चीत दाबत माझ्या अंगावर झोपत माझ्या तोंडात त्यांच तोंड घालत माझा आवाज

बंद केला होता.मी डोळे झाकुन निपचीत पडुन राहीले

होते.बाबांचे लांबसडक केस माझ्या केसात मिसळुन आमच्या दोघांचे चेहरे,जणु काही चिमणा चिमणी एका

त्यांच्या छोट्याशा घरट्यात प्रेमालाप करत आहेत.अन बाबांच्या लंडाखाली वाढलेली लांबसडक झ्याटांनी माझी पुच्ची झाकुन टाकली होती.

पाच मिनीटांनंतर माझ्या वेदना कमी झाल्या होत्या.व बाबांचा लांबलचक,भलामोठा लंड माझ्या पुच्चीत घट्ट रूतुन बसलेला होता.आज पहील्यांदाच भलामोठा लंड तिच्यात सामावुन घेत त्याला घट्ट जखडुन ठेवला होता.आणी मी मनातुन खुपच खुश होते.बाईग माझा तर विश्वासच बसत नव्हता की माझ्या पुच्चीत जातोय की नाही.

मी डोळे उघडले अन माझ्या दोंन्ही हातांनी बाबांचे लांबसडक केस सावरून त्यांच्या पाठीवर टाकले.तसे

बाबांनी माझ्या तोंडात घातलेलं त्याच तोंड वरती घेत

माझ्या कपाळावर चुंबन देत म्हणाले- शोभा तु कशी आहेस ? वेदना कमी झाल्या का तुझ्या ? 

तस लटक्या रागात त्यांची हातभर दाढी ओढत म्हटल

हो बाबा आता बरं वाटतय.पण तुंम्ही खुप दुष्ट आहात

बाबा,एव्हढा मोठा तुमचा लंड एका ठोक्यात तुंम्ही माझ्या छोट्याशा गुहेत कोंबलात.अन क्षणात हातपाय

गळाल्यासारखेच झाले होते मला.मी काय कुठ पळुन जाणार होते का तुंम्हाला सोडुन.

तसे बाबा माझ्या ओठांवर जीभ फिरवत म्हणाले-कस

सांगु तुला शोभा,वर्षभर तुंबलेलो होतो गं मी, त्यातच तुझी रसाळ,फुगीर,गुळगुळीत पुच्ची पाहील्यावर तर माझा माझ्या मनावरचा ताबा सुटला होता.मग मी तरी

काय करणार होतो शोभा तुच सांग आता.ते ऐकुन मी

म्हटल- हो का बाबा !! खुपच चावट आहात तुंम्ही.

अस बोलत मी माझ्या दोंन्ही हातांच्या बोटांनी बाबांचे

दोंन्ही मनुके रगडत,खालुन माझी कंबर हलवत त्यांना

झवण्यासाठी प्रवृत्त करत होते.मग काय बाबांना पण

हेच हव होतं.माझ्याकडून ग्रीन सिग्नल मिळताच बाबा

गुडघ्यावर बसले आणी आधी त्यांचे डोक्यावरील केस

गोळा करत घट्ट गाठ मारली.अन त्यांनी त्यांचे दोंन्ही हात माझ्या छातीच्या दोंन्ही बाजुला ठेवले होते.

आणी आता माझ्या पुच्चीत त्यांचा घट्ट रूतुन बसलेला

लंड हळुहळु पुर्ण सुपारीपर्यंत बाहेर काढला व परत हळुहळु आत घालु लागले होते.पाच मीनीट बाबा असे

हळुहळु लंड आतबाहेर करत मला ठोकु लागले होते.व

मी डोळे उघडुन ते मादक दृश्य पाहुन मोहरून गेले होते.

माझी पुच्ची परत गरम होउ लागली होती. हळुहळु बाबांनी ठोक्यांचा वेग व जोर वाढवुन कचाकच मला

झवायला लागले होते.अन मी माझ्या दोंन्ही हातांनी  

माझे दोंन्ही पाय धरून ते फाकवुन धरले.तशी माझी

पुच्ची आजुन वर उचलली जाउन,तिची फट अधीकच

रूंदावली होती.ते बघुन बाबांना अधीकच जोर चढला

होता.

तसे बाबा दणादण ठोके मारत माझी पुच्ची कचाकच

झवायला लागले होते.प्रत्येक ठोक्याबरोबर मी बेडवर

वरखाली होत होते.अन माझ्या तोंडुन आह् आह् ओह आ हा आहा आआ स्स्सस आ हा आ हा उम्मम उम्मम

असे मादक आवाज निघत होते.

बाबांचा लंड खुपच गरम अन भलामोठा होत माझ्या पुच्चीला सोलवटुन काढत होता.बाबांच्या भल्यामोठ्या लंडाने माझी पुच्ची घुसळुन काढली होती.घुसळुन घुसळुन त्यांच्या लंडाने माझ्या कामरसाची शुभ्र लस्सी बनवली होती.त्यांचा लंड पुच्चीतुन बाहेर आलाकी त्यांचा लंड बराबटलेला पाहुन मला जाणवत होतं.

अशाप्रकारे बाबा मनसोक्तपणे मला कचाकच झवुन काढत होते.आणी मी पण कधी नव्हे ते मनसोक्त पणे

झवुन घेत होतो.दोघही बेधुंद होउन कामक्रीडा करत स्वर्गसुखाचा अनुभव घेत होतो.१५-२० मिनीटांच्या या

झवाझवीनंतर दोघही परमोच्चशिखरावर पोहोचलो होतो.आणी शेवटी माझ्या पुच्चीने गरम कामरसाचा फवारा बाबांच्या लंडावर सोडला होता.

तसे बाबांचा लंड घायाळ होउन त्याने गरम वीर्याच्या पिचकार्या माझ्या पुच्चीत मारायला सुरवात केली होती.बाबांच्या तोंडुन आहा आहा आहाहाहा ओह ओ ओह आवाज निघत होते.बाबांच्या लंडातुन  वीर्याची पहीली पिचकारी माझ्या पुच्चीत पडताच मी बाबांना

माझ्या अंगावर ओढुन माझ्या घट्ट मिठीत घेतलं होत.

त्यांच धिप्पाट शरीर माझ्या कवेत मावत नव्हत तरी मी कसतरी करकचुन आवळलं होत.माझी बोटं व नखै त्यांच्या पाठीवरील माँसल भागात रूतुन बसलेली होती.अन खाली मी माझी कंबर वर उचलत बाबांचा लंड पुर्णपणे माझ्या पुच्चीत घेत,माझ्या दोंन्ही पायांची

मिठी त्यांच्या गांडीवर मारत,त्याचा लंड माझ्या पुच्चीत

दाबुन ठेवला होता.

तसे बाबांनीपण माझ्या पाठीखालुन दोंन्ही हात घालत

मला त्यांच्या छातीशी कवटाळुन धरलं होत.व माझ्या

खांद्यावर डोक ठेवुन शांतपणे पडुन राहीले होते.अन  त्यांच्या लंडाने ६- ७ झटके मारत वीर्याच्या पिचकार्या मारत माझी पुच्ची वीर्याने भरून टाकली होती.आणी आता आंम्ही दोघही शांत झालो होतो.

त्यानंतर १०-१५ मिनीटांनी बाबा माझ्या अंगावरून उठु लागले होते.तसे मी डोळे उघडत त्यांना म्हटल – बाबा काय झालं? झोपा ना असच थोडावेळ,खुप भारी

वाटतय मला तुमचा लंड पुच्चीत घेउन.तसे बाबा माझे

चुंबन घेत म्हणाले- शोभा मला जास्तवेळ नाही थांबता

येणार,मला संध्याकाळी दुसऱ्या गावात पोहचायचय.

तसा आमच्या गुरूंचा आदेश आहे.

अस म्हणत त्यांनी त्यांचा लंड माझ्या पुच्चीतुन बाहेर

काढला.अन बेडवरून खाली उतरून उभे राहीले होते.

त्यांचा लंड अजुनही ताठलेलाच होता.व तो दोघांच्या

वीर्याने माखलेला होता.ते पाहुन माझ्या तोंडाला पाणी

सुटलं होत.आजपर्यंत मी लंड चोखलेला नव्हता.अन त्याच्या वीर्याचीपण चव घेतली नव्हती.आज मला ती

ईच्छा पुर्ण करण्याची चांगली संधी मिळाली होती.

मी बेडवरून उतरून गुडघ्यावर बसत, दोघांच्या वीर्याने माखलेला लंड गपकन तोंडात घेउन चोखायला लागले

होते.तो चवदार चीक पिउन दोन मिनीटातच मी साफ केला होता.आणी बाबांचा लंड परत ताठ होउन उड्या

मारायला लागला होता.आणी ते बघुन माझ्या पुच्चीला

परत खाज सुटली होती.अन मी बाबांचा लंड हातात

धरून मागेपुढे हालवायला लागले होते.

तसे बाबा नको ना शोभा आता,परत कधीतरी येईन पण आता सोड मला जाउ देना.पण माझ्या पुच्चीची आग चांगलीच भडकली होती.अन मी बाबांचा लंड घट्ट धरून ठेउन त्याना प्रवृत्त करत होते.शेवटी नाही नाही म्हणत बाबा तयार झाले.त्याना पर्यायच नव्हता.

बाबा म्हणाले- शोभा मी तयार आहे पण पटकन करू

अजुन जेवायचय आपल्याला.

अस म्हणत त्यानी मला बेडवर वाकवत घोडी बनवल

आणी माझे पाय फाकुन त्यांचा ताठलेला लंड कचकन

माझ्या ओल्याचिंब पुच्चीत घातला होता.आणी जोरात

ठोके देत कचाकचा माझी पुच्ची झवायला लागले होते

आणी मी माझी गांड मागेपुढे करत त्यांचा लंड माझ्या

पुच्चीत घालुन घेत मनसोक्तपणे झवुन घेउ लागले होते.

१० मिनीट कचाकचा झवल्यानंतर दोघांचही एकाच वेळी वीर्यपतन झाले होते.अन बाबांनी त्यांच्या वीर्यानेमाझी पुच्ची भरून तिला शांत केल होत.५ मिनीटांनी 

बाबांनी लंड बाहेर काढला.आता दोघही शांत झालो होतो.दोघही खुपच खुश व समाधानी झालो होतो.

मग दोघांनीही बाथरूममध्ये जाउन आंघोळी केल्या.

आणी दोघांनीही एकत्र बसुन आनंदाने जेलणाचा आस्वाद घेतला होता.त्यानंतर बाबां तयार होउन निघुन गेले होते.आणी मी बाबांकडुन ठोकुन घेउन तृप्त झाले होते. अन मी ते गोड क्षण आठवत बेडवर

नागडीच झोपत माझ्या पुच्चीला कुरवाळत झोपी गेलेत्यानंतर बाबा येतो म्हणाले होते,मग ते आले का ? किंवा माझ्याबरोबर त्यांचे शारीरीक संबंध झाले का ? मित्र-मैत्रीनींनो आपल्याला असे खुप सारे प्रश्न  पडले असतील. पण तसकाही घडल्यास मी आपल्याला नक्कीच कळवेन. चला तर मग ही आपली मैत्रीण शोभना आपला निरोप घेते.   धन्यवाद ! ! ! ! ! 

तर मित्र-मैत्रीनींनो कथा आवडल्यास लाईक करायला

विसरू नका. काळजी घ्या स्वताःची व कुटुंबाची .

धन्यवाद .परत लवकरच भेटु.

Loading


0

0

You cannot copy content of this page