पावसाळ्यातील वसंत

आज खूप दिवसांनी खारघरच्या मॉल मध्ये जाणं झालं. सरकत्या जिन्यावर ही मी पटापट पायऱ्या चढत वर चाललो होतो. खूप दिवसांनी नवीन काही तरी वाचायचं ठरवलं होतं. मी ‘बुकफेअर’ च्या दुकानात पोहोचलो आणि काऊंटर वर काही बोलणार तेवढ्यात तिथल्या बाईंनी मी मागावायला सांगितलेले पुस्तक माझ्या समोर ठेवले.

” अरे व्हा! या वेळी लवकर आलं. ” मी स्माइल देत म्हणालो.

” हो तू सांगितलंस आणि मी लगेच ऑर्डर टाकली ” बाई म्हणाल्या.

” खूप खुप थँक्स! ” मी पुस्तकाकडे पाहत म्हणालो ” सेपिअन्स ” नाव होत त्याचं.

एवढ्यात मला जाणवलं एक होमो सेपिअन मला एकटक पाहतोय. मी मग त्या दुकानातून निघालो ते कपड्यांच्या दुकानात गेलो. ‘ब्रँड फॅक्टरी’ च्या दुकानात आल्यावर वळून पाहिलं तर तो अजून हि माझ्या पाठी येतोय! दिसायला देखणा असला तरी मला सध्या मला माझ्या घरी जाऊन पुस्तक वाचायचं होत. म्हणून मी काही जास्त लक्ष दिलं नाही.

सकाळची वेळ असल्यामुळे दुकानात वर्दळ कमी होती. मी शर्ट सेक्शन मध्ये शर्ट पाहत होतो तेवढ्यात माझ्या डाव्या खांद्यावर कोणी तरी हात ठेवला. मी मागे वळून पाहिलं तो तोच माणूस होता.

वाढलेली दाढी प्लेन सफेद टी शर्ट त्यावर हिरवा जॅकेट आणि ब्लॅक जिन्स.

तो खांद्यावरील हात काढत म्हणाला,

” क्यू पेहचाना नही? ” मी मानेने नकार दिला.

तो हसत म्हणाला, ” मैं वसंत! याद आयी वो बरसात की दोपहेर? ”

ओळख दाखवत मी हसलो आणि म्हणालो ” हो! अरे दाढी किती वाढवलीस आणि 1 वर्षांपूर्वी भेटलेलो आपण मग कस ओळखणार? ”

” हा वो तो है, पर मैने तो पेहेचान लिया ना? ”

” सॉरी बाबा! विसरलो मी! ”

” नाही नुसतं सॉरी नाही चालणार! ” तो हाताची घडी घालत म्हणाला.

” बररर बाबा, चल तुला आईस क्रीम खायला घालतो ” अस म्हणत आम्ही खाली गेलो.

मग आम्ही आईस क्रीम खात गप्पा मारत बसलो.

तब्बल तासभर बोलणं झालं आणि त्याच्या प्रेयसीचा फोन आला ती पण मॉल मध्ये येत होती आणि तिला उशिर होणार म्हणून हा म्हणून हा माझ्या पाठी पाठी फिरत आला. पण आता ती मॉल जवळ आली म्हणून मी निरोप घेतला. मी ट्रेन मध्ये बसलो आणि वसंत आणि मी एकत्र घालवलेली पावसाळी दुपार आठवली. तेवढायत माझ्या डोक्याची ट्यूब पेटली स्वतःलाच म्हणालो हीच प्रणय कथा लिहून काढली तर?

घरी आलो फ्रेश झालो आणि बसलो लिहायला!

पावसाळ्यातील वसंत

आज सकाळपासूनच मुबई, नवी मुंबई मध्ये खूप पाऊस पडत होता. कसा-बसा कॉलेजला आलो खूप कमी मुलं आलेली म्हणून लेक्चर पण नव्हते होत. असे वाटलं उगाच आलो. खरं तर नव्हतोच येणार पण मशीनच प्रॅक्टिकल होत आणि ते नव्हतं चुकवायचं मला. तेवढ्यात आमच्या म्याडम आल्या आणि ” आज जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता आहे म्हणून तुम्हाला अर्ध्यातून सोडण्यात येत आहे, तर सगळ्यांनी लवकर घरी जावा इकडे तिकडे भटकून नका आणि घरी पोहोचलात कि मला कळवा ” अशी सूचना दिली. तशा आमच्या म्याडम खूप चांगल्या पण असाईंगमेन्ट देताना त्या कोणाचं ही ऐकत नाही!

आम्ही जेवढे आलो होतो त्यात मी एकटाच पनवेल ला जाणारा होतो. मी रेल्वे स्टेशनला गेलो. तिथे पोहोचलो तर ट्रेन बंद. ते तर होणारच होतं जरा पाऊस झाला की आमची लोकल बंद! मी परत कॉलेज जवळच्या बस स्टॉप वर जाण्यासाठी निघालो तेवढ्यात आई चा फोन आला

” हॅलो अभि कुठेस? ”

” मी कॉलेजला आलेलो गं, आता घरी निघतोय लवकर सोडलंय आज पावसामुळे. ”

” बरं झालं, आम्ही आज भाईंदर ला थांबतोय. विचार केलेला सकाळी निघू पण तुझे भाऊजी काही जाऊ देत नाही बोलतायत पाऊस कमी झाला की उद्या निघा. ”

” बरं या मग आरामात ” असं बोलून मी फोन कट केला.

घरचे काल रात्री ताई कडे गेलेले आणि आज काही येत नाही म्हणजे मी एकटाच दिवस भर घरी!

मी छत्री सांभाळत बॅग पुढे घेतली आणि बस स्टॉप कडे जाऊ लागलो. चालता चालता ग्राइंडर उघडलं. खुपजण ऑनलाइन दिसत होते. काहींकडे प्लेस होती तर काही बेचारे प्लेस साठी तरसत होते. काही जणांचे मेसेज ही होते माझ्या अकाउंट वर. प्रोफाइल जवळ दिसत होती म्हणून. त्यात एक मेसेज वसंतचा पण होता. माझ्या कॉलेज जवळ राहणार वसंत ऑनलाईन दिसत होता.

तसं आमचं चॅट झालं होतं फोटो, आवडी वैगरे सगळं बोलून झालं होत. मी त्याला ‘हाई’ म्हणून मेसेज टाकला तिकडून ही लगेच रिप्लाय आला. छत्री सांभाळत चालत-चालत आणि पाऊस चुकवत टाईप करायला अवघड जात होतं मी त्याला सरळ विचारलं, ” आज फ्री आहेस का? आज मी घरी एकटा आहे. येतोस? ” त्याचाही लगेच होकार आला. मी त्याला बस स्टॉप जवळ यायला सांगितले मी तिथेच उभा होतो त्याची वाट पाहत.

मी त्याच्या रस्त्या कडे मान वळवून बसलो होतो. तो केव्हा येतोय असं झालेलं. पावसाचा जोर वाढत चालला होता. चश्मा बॅगेत ठेवल्यामुळे मला लांबच धूसर दिसत होतं. मी जरा डोळे बारीक करून आता त्या रस्त्याकडे पाहत होतो. छत्री सांभाळत एक इसम माझ्या दिशेने येत होता. जसा जसा तो नजीक येत गेला मला स्पष्ट दिसलं, तो वसंत होता. सडपातळ शरीर, गोरा रंग, लांबसडक नाक, क्लीन शेव, सहा फूट उंची आणि वाढवलेले केस जे आता भिजले होते. एक टिपिकल बनारसी होता तो. मला बघून त्याने स्माइल दिली आणि मी पण त्याला.

” उशिर तर नाही ना झाला? ” छत्री बंद करत त्याने मला विचारले.

” खरं तर हो पण इट्स ओके अजून बसच नाही आली लवकर येऊन तरी काय करणार! ” मी हसत म्हणालो.

तो पण हसला मग मी त्याला आज मी एकटा कसा घरी ते सांगत बसलो तेवढ्यात बस आली आणि आम्ही पटकन आत चढलो. बसायला जागा नव्हती म्हणून आम्ही एकमेकांकडे तोंड करून उभे होतो. मला त्याच्या कडे पाहताना मन वर करून पाहायला लागायचं. माझा एक हात वर हान्डेल ला होता आणि दुसरा त्याने खाली घट्ट पकडला होता.

सगळा प्रवास एकमेकांना स्माइल देत बघण्यातच आणि मी ” कोणी तरी बघेल हात सोड ” असं म्हण्यात गेला. माझा स्टॉप आला आणि आम्ही उतरलो. मी उतरताच रिक्षा शोधायला लागलो तेवढ्यात त्याने मला थांबवलं.

” आपण रिक्षाने जायचं? ”

” हो! ” मी परत रिक्षा मिळते का बघत बोललो

” का? ” तो जरा हसत म्हणाला

” अरे मग चालत गेलो तर उशिर होईल, वेळ लागेल. ”

आता तो जोरात हसत म्हणाला ” असा कसा रे तू? मस्त पाऊस पडतोय दोघांनी एकाच छत्रीत जायचं ते तू रिक्षा बघतोयस. लागू दे वेळ हवा तेवढा. ”

मला माझंच हसू हसू आलं.

” बरं चल मग ” मी छत्री उघडली आणि त्याला त्याला आत घेतलं. तो उंच होता छत्री त्याने एका हातात घेतली आणि माझ्या खांद्यावर एक हात टाकला आणि आम्ही चालत निघालो. पाऊस तर कोसळातच होता पण वारा हि खूप जोरात वाहत सुटला होता, त्यामुळे रस्त्यावर कोणीच नव्हते. एक दोन माणसं सोडली तर.

वाऱ्याबरोबर छत्री सांभाळत तो आणखी चिटकत होता आणि आता त्याची मिठी घट्ट होत चालली होती. त्याचे हात गरम होते. रस्ता मोकळा होता तरीही मी लाजत होतो, त्याला नको नको करत होतो. शेवटी त्याने हात झटकला कदाचित माझ्या या लाजाळूपणाला तो वैतागला होता. त्याच्या चेहऱ्यावरून तरी तसंच वाटत होतं. छत्री असून ही आम्ही भिजलो होतो.

त्याचा सफेद शर्ट पण पूर्ण भिजलेला आणि त्याच्या ओल्या तो अंगाला चिकटलेला. त्यातून त्याच्या गळ्यातील काळ लॉकेट दिसत होतं. मी तेच पाहत होतो. बघता बघता घर जवळ आलं. आम्ही माझ्या बिल्डिंग मध्ये शिरलो माझ्या पाठी पाठी तो जिना चढत येत होता. शेवटी आलो एकदाच!

” घरात गेलो की पहिले लगेच बाथरूम मध्ये जा आणि कोरडा हो. ” मी लॉक खोलत म्हणालो.

त्याला थोडं विचित्र वाटलं म्हणून त्याने ” का? ” असा विचारलं.

मी त्याच्या कडे वळत बघून म्हणालो ” असच जर ओला फिरत राहिलास तर फरशी ओली होईल आणि ते नंतर मलाच साफ करायला लागेल म्हणून! ”

तो परत हसला ” किती विचार करतोस रे तू! बस मध्ये, परत रस्त्यावर पण लाजत होतास किती? ”

तो अजून पण हसतच होता.

मी दरवाजा खोलताच बेचाऱ्याला बाथरूम मध्ये पळवत नेलं आणि स्वतः बेडरूम मध्ये गेलो टॉवेल आणायला. त्याला टॉवेल आणून दिला आणि मी परत बेडरूम मध्ये गेलो अंग पुसायला.

” तुझं झालं की हॉल मध्ये बस. मी आलो. ” लगेच मी बेडरूम मधूनच माझा फोन बेड वर टाकत ओरडलो.

त्याचा काही रिप्लाय आला नाही.

मी लवकर लवकर आवरलं. टॉवेल कमरेला गुंडाळला आणि कपडे घ्यायला कपाटाचा दरवाजा उघडायला गेलो. कपाटाच्या दरवाज्याला आरसा होता. मी आता कमरेला टॉवेल गुंडाळून स्वतःला आरश्यात पाहत होतो. गोरं आणि जरा हेल्दी असलेलं माझं शरीर. छातीवर ट्रिम केलेले पण परत आलेले हलके-हलके केस, लुसलुशीत असलेले लव्ह हॅंडल्स, गोबरे-गोबरे गाल आणि ते नकटस नाक! स्वतः मध्ये एवढा गुंतलो कि वसंत माझ्या पाठी येऊन उभा आहे हे कळलच नाही मला.

शर्ट वर दिसतो तसा सडपातळ नाही तो. त्याच्या कंबरेभोवती गुंडाळलेल्या पिवळ्या टॉवेलमुळे आणि गळ्यात असलेल्या काळ्या लॉकेट मुळे त्याचे गोरे शरीर खूपच आकर्षक दिसत होते. पूर्ण केशवीरहित शरीर आणि हलके हलके से त्याच्या पोटावर ऍब्स होते. त्यात तो सावरिया मधील रणबीर कपूर दिसत होता.

मी अजूनही आरशातील वसंतकडे पाहत होतो. तो हळू हळू माझ्या जवळ येत होता तशी माझ्या चेहऱ्यावर स्माईल वाढत जात होती. एक गरम सा स्पर्श मला माझ्या कमरेला जाणवला. त्याने माझा टॉवेल सोडला होता! मी लगेच मागे वळालो आणि भुवया उंचावून त्याच्याकडे पाहिलं

तो माझ्या डोळ्यात डोळे घालून म्हणाला,

” अब काहे की शरम? ना यहां बस की भीड़ है और ना सताने वाली हवा। ”

” अब काहे की शरम? ना यहां बस की भीड़ है और ना सताने वाली हवा। ” असं म्हणत तो माझ्या जवळ येत होता. तेवढ्यात मी माझ्या पायाच्या बोटांवर उभा राहिलो डोळे मिटले आणि त्याने त्याचे ओठ माझ्या ओठाला लावायच्या अगोदर मी माझे ओठ त्याच्या ओठाला लावले. लगेच मी डोळे उघडले तर त्याची डोळे मोठे झाले होते. मी असं अचानक पण किस केल्यामुळे तो अचंबित झाला होता.

त्याचे हात आता माझ्या कंबरे भोवती गुंफले होते. मीही माझ्या हातांचा हार त्याच्या गळ्यात टाकला. आम्ही दोघे उभे राहून एकमेकांचे ओठ चोखत होतो. कधी तो माझ्या खालच्या ओठाला चोखत तर कधी मी त्यांच्या ओठांना चोखत होतो. मी माझे उंचावलेले पाय नकळत हळू-हळू खाली घेत होतो आणि तो त्याची मान पण. माझे पाय पूर्ण पणे जमिनीला टेकले आणि खाली पडलेल्या ओल्या टॉवेल चा स्पर्श मला जाणवला.

कमरेवर फिरणारे हात आता माझे लव्ह हॅंडल्स दाबू पाहत होते. जसा किसिंग चा स्पीड वाढत होता तसं तो माझे लव्ह हॅंडल्स जोरात दाबू लागला. मी ही अजून उत्तेजित होत गेलो. हळूच ओठ विलग करत आता वसंत माझ्या माने वर किस करत होता. शक्य तितका तो ओठ पसरवत माझी मान त्याच्या तोंडात घेत होता.

मी ही माझा मोर्चा त्याच्या कानाकडे वळवला. त्याचे मऊसुद कान सोडावेसे नव्हते वाटत. त्याच्या कानाच्या पाळ्या मी हलकेच दाताने चावल्या तोच तो झटकन मागे सरकला आणि माझ्या कडे पाहू लागला. डोळे बारीक करत माझ्या कडे पाहत हसला. त्याचे लांब केस हलकेसे डोळ्यावर आले होते. आणि परत माझ्या कुशीत शिरला. एकमेकांचं अंगाला अंग घासन चालू होत. त्याच्या छाती वर मी माझे डोके घुसळत होतो आणि तो माझ्या केसांशी चाळा करत होता. आमचे हात एकमिकांच्या पाठीवर फिरत होते. आम्ही आता जरा वेगळे झालो.

उभे राहून कंटालो म्हणून आता बेड वर गेलो. मी बेड वर बसलो होतो आणि तो तसाच त्या पिवळ्या टॉवेल वर माझ्या समोर उभा. माझं तोंड त्याच्या पोटासमोर होतं. त्याचे केस सावरत तो माझ्या कडे पाहत होता. आणि माझे हात हळू हळू त्याच्या टॉवेल कडे सरकत होते. मी त्याच्या छाती वर माझे हात फिरवत फिरवत खाली घेत होतो.

This content appeared first on new sex story .com

आता मी त्याच्या बेंबी वर हात फिरवत होतो हळूच आत बोट घालत होतो. तीच बोटे आता त्याचा टॉवेल मध्ये शिरली होती. तो माझ्याकडे बघत आणि मी त्याच्याकडे बघत हळूच टॉवेल सोडला. त्याचा लंड अगोदरच ताठ झाला होता. मी हळू हळू तो चोळत होतो. त्याच्या लिंगावरची त्वचा मागे पुढे करत त्याचं लिंग हळूच दाबत होतो. खूप रसदार दिसत होता तो लांब आणि जाड लवडा. तेच रसपान करायला माझे ओठ अतुरलेले.

मी त्याला बेड वर झोपायचा इशारा केला तसा तो बेड वर झोपला आणि मी पण बेड वर चढलो. तो हात डोक्यामागे उशीवर ठेऊन पडला. मी त्याच्या पाय जवळ होतो. त्याचे पाय दोन्ही हाताने पसरवत मी त्याच्या दोन्ही पायाच्या मध्ये बसलो आणि त्याचा लवडा हातात घेऊन चोळत होतो. वसंत आता निवांत झाला होता. डोळे बंद करून तो, ” आह्ह उंम्ह्ह्ह हम्मम्म्म हम्मम्म्म ” असं बोलत होता. अचानक तो ” ओह्ह्हह्ह्हह फक! ” असं ओरडला आणि डोळे उघडून खाली पाहू लागला.

तो माझ्या कडे पाहत होता. मी त्याचा गरम लंड तोंडात घेतला होता आणि तो तसाच तोंडात ठेऊन त्याच्या कडे पाहत होतो. तो माझ्या कडे पाहत रिलॅक्स चेहऱ्याने हसला व ” चुसो ना! ” असं म्हणाला. मग मी सुरूच झालो. दोन्ही पायांच्या मध्ये बसून मी त्याचा लवडा चोखत होतो. माझे हात मी त्याच्या मांडीवर ठेऊन त्याचा लवडा तोंडातून वर खाली करत होतो. मी हळूच माझा एक हात खाली नेला त्याच्या गोट्यांजवळ.

आता मी लंड चोखत चोखत त्याच्या गोट्या चोळत होतो. बाहेर मुसळधार पाऊस कोसळत होता पण त्या अवजापेक्षा वसंत चा आवाज जास्त येत होता. ” उंम्म्मम्म्म अहह्ह्ह उऊऊऊऊ और डीप. ” मी माझा हात गोट्यांपासून खाली त्याच्या बोच्या पर्यन्त नेत आणि तसाच हळुवार परत वर गोट्यांवर आणत तसा तो शहारात जात होता. त्याच्या पायावरची केस उभी राहत होती.

हा खेळ 15-20 मिनटं चालला. मी तोंडात साचलेला प्रिकम थुकुंन आलो. आणि परत त्याच पोझिशन मध्ये बसलो आणि परत त्याचा लंड तोंडात घेतला पण आता मी माझे हात त्याच्या पोटावर ठेवले होते. मी हळू हळू ते फिरवत होतो. गोल-गोल कधी वर-खाली पावसाचा जोर आता जरा कमी आला होता त्यामुळे वसंत चा आवाज खूपच ऐकू येत होता.

माझे हात मी त्याच्या निप्पल वर ठेवले आणि ते दाबू लागलो. तोंडातून काढताना जिभिने चाटत मी त्याचा लंड बाहेर काढला आणि बेंबीच्या खालच्या भागात माझे ओठ टेकवले. माझ्या ओलसर ओठांचा स्पर्श त्याला जाणवताच त्याने त्याचे दोन्ही हात मी त्याचे बुब्स दाबत असलेल्या हातांवर घट्ट ठेवले. जसा मी किससिंग चा जोर वाढवत गेलो तसा तो अजूनच जोरात त्याचे हात घट्ट करत फिरवत होता.

मी किस करत करत त्याच्या माने पर्यन्त आलो. आणि परत आमचे ओठ एकमेकांत विलीन झाले आणि त्याचे हात माझ्या पाठी वर फिरत होते. मी आता बेड वरून खाली उतरलो आणि तो पाय खाली सोडून बेड वरच बसला. पावसाच्या गारव्यात ही आम्हाला थोडा घाम सुटला होता.

मी गुडघ्यावर बसून परत त्याच्या लवडा तोंडात घेतला. त्याने जरा वाकून त्याचा हात माझ्या छातीवर ठेवला. ” ओह तुझे बॉल तर एकदम मऊ मऊ आहेत रे. ” तो खुश होऊन म्हणाला. मी लवडा तोंडात ठेऊन होकार दिला ” हंम्म्म हंम्म्म ” तो आता माझे निप्पल चिमटीत पकडून दाबत होता. मला दुखलं म्हणून मागे सरलो आणि तोंडातून लंड बाहेर काढत म्हणालो, ” अहह्ह्ह हळू ना दुखतंय. ” ” ओह सॉरी, थोडा दुखेल रे पण मी हळू करतो तुला मज्जा येईल माझे ” निप्पल चोळत तो म्हणाला.

मी परत चोखायला सुरवात केली. तो थोडासा वाकला आणि आता त्याची बोट माझ्या भोकावर फिरवू लागला. माझा अंग थरथरून निघालं. मी परत तोंडातुन बाहेर काढणार तेवढ्यात त्याने माझ्या छातीवरून हात काढत डोक्यावर ठेवला आणि माझं डोकं खाली दाबलं. त्याचा लंड माझ्या पडजीभेला लागुन आत गेला. त्याची बोट फिरतच होती मध्ये मध्ये तो माझा बोचा आणि डोकं दाबतच चालला होता.

मी मध्ये मध्ये त्याचा लंड तोंडातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करायचो पण तो मला पूर्ण काढूनच नव्हता देत, लवड्याच्या टोकापर्यंत आलो की परत मला तो खाली ढकलत होता. आणि त्यात त्याची बोट माझ्या बोच्यावर तांडव करत होती. मगासपासून शांत असलेला वसंत आता चांगलाच चवताळला होता. त्याच्या बरोबर पावसाने हि परत जोरदार वाऱ्यासह बरसायला सुरवात केली होती.

शेवटी माझी घुसमट बघून त्याने त्याचे हात परत पाठीवरून फिरवत माने जवळ आणले आणि मला हळूच वर घेतलं. वसंत तसाच बेड वर बसून होता आणि मी त्याच्या समोर उभा होतो. नजरेनेच मी त्याला ” आता पुढे? ” अस विचारलं. त्यांनी एक नजर माझ्या घामाने भिजलेल्या छाती वर टाकली आणि त्याने त्याच्या बोटांची जादू दाखवायला सुरवात केली.

एक हात माझ्या छातीवर फिरवत त्याने परत माझे निप्पल दाबायला सुरवात केली. तो जिभेने माझी मान चाटत होता. तीच जीभ हलकेच खाली येत होती आणि येता येता माझ्या छाती वर आली. शक्य तितका मोठा आ करून त्याने त्याची जीभ माझ्या एका बॉलच्या निप्पलवर ठेवत त्याच तोंड बंद केलं. त्याच्या दातांच्या स्पर्शाने मी शहारून निघालो. त्याच्या तोंडाने तो माझा एक बॉल चोखत होता आणि छाती वर फिरत असलेला त्याचा हात माझा दुसरा बॉल कुस्करत होता.

आता घामापेक्षा जास्त मला त्याच्या जिभिने ओला केला होता. माझा एक हात त्याच्या हातात गुंफून मी सुस्कारे सोडत होतो. मधेच मी माझी मान वर करत उजवी-डावी कडे फिरवत होतो जेणेकरून त्याची जीभ माझ्या पूर्ण गळ्याचा आस्वाद घेईल. माझ्या दुसऱ्या हाताने मी त्याच्या गळ्यातील लॉकेटशी चाळा करत होतो. अचानक बेड वर मला माझा व्हायब्रेट होत असलेला फोन दिसला. मी आता भानावर नव्हतो. लॉकेट मधून हात काढून फोन घेतला आणि वसंत ला सावरत मी कॉल कट करायच्या ऐवजी उचलला आणि समोरून आवाज आला,

” अभिषेक? ”

मी तसाच वसंत मध्ये गुंतलेल्या स्तिथीत उत्तर दिलं ” हंम्म्म ” .

” मुंबई मध्ये राहणारी मुलं पोहोचले त्यांचे पोहोचलो म्हणून मेसेज आणि कॉल पण आले. तू कॉलेज च्या जवळ राहतोस तरी तुझा काही पत्ता नाही? तुला मेसेज केला पण काही रिप्लाय नाही. अगोदर कॉल पण केला तरी उचलला नाहीस? नक्की पोहोचला ना घरी? ” मॅडम ने जरा चढ्या आवाजात विचारलं.

पण मला शुध्दाच नव्हती मी तसाच श्वास वर खाली करत मादक आवाजात बोलो ” होओओओओ. ”

आणि मॅम लागभग ओरडल्याच ” काआआय? ”

डोळे मोठे करत मी पाठी सरकलो. वसंत दचकला माझ्या हातात फोन पाहून. त्याला माहित नव्हतं मी कॉल वर बोलत होतो.

” म्हअअनजे पो-पोहोचलो ते मोबाईल डाउन झाला होता ना म्हणुन… ” मी अडखळत बोललो.

” बररररर ” म्हणून मॅम ने फोन ठेवला.

तो पर्यंत वसंत माझ्या कडेच बघत होता!

मला वाटलं मी वसंत आणि कॉल एकावेळी सांभाळेन पण माझाच पचका झाला!

माझा कावरा बावरा झालेले चेहरा बघून तो जोरदार हसू लागला. ” अच्छा खूप हसायला येतंय का हास मंग एकटाच ” अस म्हणत मी त्याच्या कडे पाठ वळवली तसा तो उठला आणि मला पाठून मिठी मारली मी पडता पडता वाचलो. त्याने मीठी अजूनच घट्ट केली. त्याने मिठी का घट्ट केली हे मला पुरत कळाल होत.

त्याची जीभ माझ्या खांद्यावर रुळत होती आणि हळू हळू त्याचा लंड माझ्या पार्श्वभागावर फिरत होता. त्याचे दोन्ही हात माझ्या छाती वर फिरत माझे निप्पल चिमटीत पकडले होते. आता त्याच हत्यार माझ्या भोकाकडे मोर्चा वळवत होता. मी हलकेच माझी मान मागे वळवली आणि म्हणलो ” तुला माहीत आहे ना मी ऍनल नाही… ”

” शुऊऊऊऊऊउऊ डिअर आय नो दयाट! ” तो छाती वरील एक हात माझ्या ओठांवर ठेवत म्हणाला.

आता परत आम्ही प्रणयसरीत चिंब होत होतो. मी सुस्कारे सोडत ” अहह्ह्ह उममम ” करत त्याला अजून उत्साहित करत होतो. तो ही आता माझ्या छाती वरची पकड घट्ट करत त्याचा लवडा माझ्या भोकावर आपटत होता. आणि मी पण त्याने माझ्या छाती वर ठेवलेल्या हातावर हात ठेवून त्याचे दणके भोगत होतो. मी माझे हात मोकळे करत पाठी नेले आणि त्याच्या गळ्यात घातले. त्याचे हात सुद्धा खाली सरकत होते.

छातीवरून पोटावर पोटावरुन कमरेवर आणि कमरेवरून शेवटी ते माझ्या बोच्यावर आले. हळू हळू त्याची बोट माझ्या जांघेत पसरत होती. त्याने जांघ फाकवत त्याचा लंड तिथे फिक्स केला आणि मला मांड्या घट्ट करायला सांगितले. ” रिअल मैं नही सही, पर फील ही देदो! ” वसंत हलकेच माझ्या कानात पुटपुटला. मला वाटलं नव्हतं की ‘रांझना’ मधील डायलॉग इथे ऐकायला मिळेल.

मी मिठी घट्ट करत त्याला होकार दर्शवला आणि त्याने मग वेग वाढवला. माझ्या मांड्या घट्ट पकडत त्याने दना दान दणके द्याला सुरवात केली. एक-दोनदा माझा तोल ही गेला पण लगेच वसंत ने मला सावरलं पण त्याचा स्पीड काही कमी नाही होऊन दिला. त्याच्या ओटीपोटीचा भाग माझ्या नितंबावर आपटून वेगळाच आवाज येत होता. त्यात जोरदार पाऊस वाऱ्यासह खिडकीवर आपटत होता त्यामुळे ” खाड-खाड ” असा आवाज येत होता.

वसंताच्या ठोकण्याचा आणि खिडकीच्या वाजण्याचा आवाज आता एक लयीत येत होता. वेग वाढवल्यामुळे वसंत ” अहह्ह्ह ऊहहह ऊहहह अअअअअअ ” असे आवाज काढत होता आणि मी त्याचे फटके बसत असल्यामुळे माझे ओठ दाबत कण्हत होतो. आता त्याचे हात वर आले होते. मी त्याच्या गळ्यातून माझे हात त्याच्या हातात दिले आणि हाताची घडी घालत त्याने मिठी घट्ट करत माझ्या खांद्यावर डोकं टेकवले.

त्याच माझ्या जांघेत लवडा घासन चालू होतं आणि मी त्याच्या गालाला माझा गाल घासत होतो. वसंत अचानक मला कडकडून मारलेली मिठी अजून घट्ट केली आणि तोंडातून व ” ऊहहहहह फक, ओऊहह हमम ” असा मोठा आवाज निघाला! एक उष्णशी धार माझ्या जांघेतून ओघळत पोटरीवर आली होती. वसंत माझ्या दोन्ही पायामध्ये बहरला होता! त्याच्या चिकाची धार माझ्या पायावरून खाली जात होती.

वसंत तसाच पाठी सरकत बेड वर बसला आणि मी समोर पडलेला टॉवेल उचलून बाथरूम कडे गेलो फ्रेश व्हायला. जाता जाता मी त्याच्या कडे एक कटाक्ष टाकला. घामाने भिजलेला वसंत दम खात होता. त्याचे लांब केस त्याच्या डोळ्यावर आले होते आणि नुसते डोळे वर करून माझ्याकडे पाहत एक स्मितहास्य दिलं.

मी ही गालातल्यागालात हसत बाथरूम कडे निघालो. थोड्यावेळाने मी बाहेर आलो, तोपर्यंत वसंत सुद्धा आवरून टॉवेल गुंडाळून बसला होता मी त्याला हात-पाय धुवून फ्रेश व्हायला सांगितलं.

तो बाथरूम मध्ये होता तोपर्यंत मी कपडे घातले आणि आमच्या दोघांसाठी मॅग्गी आणि कॉफी बनवायला घेतली. पाऊस काही कमी नव्हता झाला पण आम्ही हॉल च्या गॅलरी मध्ये बसून गरम गरम मॅग्गीची आणि कॉफीची मज्जा घेत पाऊस बघत होतो. गॅलरीत काही कुंड्या होत्या त्यातील झाडे पावसामुळे फुलून आली होते. समोर खाडी आणि त्यात वाढलेली झाडे होती ती ही हिरवीगार दिसत हाती. पण मला त्यापेक्षा आमचे चेहेरे जास्त टवटवीत वाटत होते.

This story पावसाळ्यातील वसंत appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page