बघुन माझं हत्यार मावशी झाली शिकार [ २ ]सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्रचा नमस्कार.कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? असेच कथा वाचत रहा.असेच नेहमी मजा करत रहा.आनंदी रहा.

मित्र-मैत्रीनींनो आपल्याला उर्वरीत कथेत पुढे काय काय घडणार याची उत्सुकता लागुन राहीली असेल ना
तर आपला अधीक वेळ ना घेता कथेचा उर्वरीत भाग आपल्यासमोर सादर करतोय.चला तर मग पाहुया.

मावशी पाठमोरी होउन मला चिकटली होती.माझा बुल्ला तिच्या मादक फटीत फिट बसला होता.अन मी माझ्या एका हाताने तिच्या सिंहकटी कंबरेला विळखा घालुन घट्ट पकडले,अन दुसऱ्या हाताने तिचे ताठरलेले
मोठे स्तनांचे गोळे आळीपाळीने चोळायला लागलो.

मावशी खुप कामुक झाली होती,ती तिची गांड मागेपुढे करत माझा गरम झालेला बुल्ला गांडीच्या फटीत जोर जोराने रगडत होती.आता मी तिच्या कंबरेवरून हात फिरवत सरळ खाली तिच्या ओटी-पोटीवरून फिरवत सरळ खाली तिच्या पुच्चीवर ठेवला होता.

तशी ती आह् स्सस्स आह् स्स्स्सस आह् अशा मादक आवाजात कण्हत तिचे पाय फाकवुन जागा करून देत तिचा हात माझ्या हातावर ठेउन हळुहळु तिच्या पुच्चीवर दाबायला लागली होती.तिची पुच्ची गरम व ओलीचिंब झालेली होती.मी तिच्या रसाळ पुच्चीवर हात फिरवत,आंगठ्याने तिचा शेंगदाणा रगडत होतो.त्यामुळे मावशी बेभान होउन माझा हात जोरजोराने पुच्चीवर दाबत होती.मी पण अधीक उत्तेजीत होउन तिच्या मानेवर अन पाठीवर चुंबन करत माझ मधल बोट तिच्या ओल्या पुच्चीत सर्रकन घातलं.तशी ती अधीकच कामांध होत गांड मागेपुढे हलवुन बोटाने तिची पुच्ची झवुन घेउ लागली होती.

मावशीच्या पुच्चीला चांगलाच कंड सुटला होता.मीपण
माझे बोट पुच्चीत गोलाकार फिरवत होतो.त्याबरोबरच
तिचा शेंगदाणाही अंगठ्याने चोळत होतो.अन दोनतीन मिनीटातच मावशीच्या पुच्चीने गरम चिकट पाणी सोडु
लागली होती.

तस मी पटकन खाली गुडघ्यावर तिच्या समोर बसलो.
व तिच्या मांड्यावरून ओघळणारे पाणी जीभेने चाटत चाटत माझ तोंड तिच्या गरम ओल्या पुच्चीवर ठेवुन
माझी जीभ मुळासकट तिच्या पुच्चीत सर्रकन घालुन तिचा खारट,तुरट रस पिउ लागलो होतो तस मावशीने माझ्या डोक्यावर हातठेवुन पुच्चीवर दाबायला लागली थोड्याच वेळात ती शांत झाली होती.

मी तिच्या पुच्चीतुन जीभ बाहेर काढुन तिच्या गडद लालसर पाकळ्यांवर फिरवत फिरवत तिचा शेंगदाणा
जीभेच्या टोकाने रगडु लागलो, तशी मावशी मादक आवाजात आह् आह् स्स्सस स्स्स्ससस आइग ऊँ ऊँ
कण्हत माझ डोक धरून बाजुला करत म्हणाली बस कर ना रे सौमित्र आता नाहीरे सहन होत मला.आता पटकन चढ तुझ्या मावशीवर अन चांगली झवुन काढ तुझ्या या लांबलचक व जाडजुड हत्यारानं.

मावशी खुपच आतुर झाली होती माझा बुल्ला पुच्चीत घ्यायला.मलाही तेच पाहीजे होते.मग मी उठलो.तस मावशीने माझा बुल्ला हातात धरून ती बेडवर उताणी झोपत मला तिच्या अंगावर येण्यास भाग पाडलं.तिने तिच्या मांड्या फाकवल्या तसा मी तिच्या मांड्यामध्ये बसलो.तिच्या पाकळ्या एकमेकींपासुन दुर होउन तिच्या गुलाबी पुच्चीच भोक उघडल गेल होत.तिचा खजीना पाहुन माझा बुल्ला अधीक गरम,कडक होउन तिच्या पुच्चीवर दचके मारत होता.आतुन तिची गुलाबी,पाणी दार पुच्ची पाहुन माझा बुल्ला आत प्रवेश करण्यास उत्सुक झालेला होता.

मग मी ताठलेला बुल्ला एका हातात धरून निमुळती
टरारून फुगलेली सुपारी पुच्चीच्या तोंडावर आपटु लागलो, तशी मावशी किंचाळत नको ना रे अंत पाहुस
सौमित्र,घाल ना तुझा बुल्ला माझ्या पुच्चीत पटकन अन झव तुझ्या मावशीला.

आता माझाही धीर सुटत चालला होता.मी बुल्ला पुच्चीवर वरखाली रगडत तिच्या. भोकावर ठेउन एक जोरदार धक्का मारून मी एका झटक्यात पुर्ण बुल्ला तिच्या पुच्चीत खोलवर घालुन,मी तिची कंबर दोंन्ही हातांनी दाबुन धरली होती.

जसा माझाबुल्ला मावशीच्या पुच्चीच्याभोकाला रगडत
पुर्ण आत घुसला होता, तशी मावशी जोराने मादक अअआआआइइईईईगगगग आह् आह् आह् स्स्स्ससस
ऊँ ऊँ ऊँ ऊँई ऊँई आ आ आइग फाटली रेरे माझी आ
आह् आह् आअआइइईईईगग अशी मादक आवाजात
ओरडत मला बाजुला ढकलु लागली होती.

पण मी माझ्या मांड्यांनी तिच्या मांड्या दाबुन धरत सरळ तिच्या अंगावर पडुन तिच्या तोंडात तोंड घातले व तिचा आवाज बंद केला होता.माझा बुल्ला घट्ट पणे तिच्या छोट्या पुच्चीत खोलवर जाउन गर्भाशयाच्या तोंडावर रगडत होता.थोड्याच वेळात मावशी सावरली
अन ती डोळे उघडुन माझ्याकडे पाहु लागली होती.

मी मावशीच्या ओठांचे दीर्घ चुंबन घेत तिला म्हटल – कस वाटतय ग मावशी आता? तस ती माझ्या पाठीवर
फिरवत म्हणाली- आता बर वाटतय आता.पण किती जोरात दणका मारत तु तुझा एव्हढा मोठा बुल्ला आत
घातलास रे,मला तर वाटल माझी पुच्चीच फाडुन टाकलीस की काय ,

खुप दिवस झाल रे तिला बुल्ल्याचा स्पर्श ही झालेला
नाही अन तुझ्या काकाच तर तुझ्यापेक्षा आर्धच असेल
खुप तहानलेली आहे रे ती,व आज तुझा घोड्यासारखा
बघुन तिच्या व माझ्या सुप्तभावना परत जागृत झाल्या
अन मी बेचैन झाले होते,तुझा हा बलदंड बुल्ला माझ्या
पुच्चीत घालुन घ्यायला.

अस म्हणतती माझ्या कंबरेवरून हातफिरवत गांडीवर
फिरवत खालुन तिची गांड उचलत बुल्ला आतबाहेर करू लागली.मग मी समजुन गेलो आता हीला काय पाहीजे.मग मी तिचे स्तन दोन्ही हातात पकडुन धरून
माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीत आतबाहेर करत हळुहळु झवायला सुरवात केली.

पाच मिनीटांनंतर मी जोरजोराने धक्के मारत तिची पुच्ची झवु लागलो तशी मावशी पण तिची गांड वर उचलुन व मादक आवाजात कण्हत मला साथ द्यायला
लागली होती.अशाप्रकारे १५ मिनीटातच तिने पाणी सोडल होत.मग मी माझा बुल्ला बाहेर काढला होता.

अन तिला डाॕगी पोझिशन मध्ये १५ मिनीट कचाकच झवुन काढले होते.पण माझ पाणी इतक्यात गळणार नव्हत.मी परत बुल्ला बाहेर काढुन परत तिला घोडी बनवुन १०-१५ मिनीट घपाघप धक्के मारून तिच्या पुच्चीचा माज उतरून टाकला होता.

शेवटी मावशी बस कर सौमित्र आता.तुझ्या घणाघाती दणक्यांनी माझी पुच्ची व मांड्या दुखायला लागल्यात रे ,बस कर ना आता अजुन किती वेळ झवणार आहेस
माझातर जीव काढलास तु आज.आज पहील्यांदाच अस कुणीतरी घणाघाती दणके मारून झवतय रे.पण आता नाही रे सहन होत नाही ना.सवय नाही अस ठोकुन घ्यायची.थांबव आता हे.

आता तरी तुझ पाणी पाज माझ्या पुच्चीला.आणी थंड कर तिला.मग १०-१५ धक्के मारल्यावर आंम्ही दोघांचे ही एकाच वेळी वीर्यपतन झाले होते.तेंव्हा कुठे आंम्ही दोघ शांत झालो होतो.४०-४५ मिनीटांच्या पलंगतोड झवाझवीनंतर आंम्ही दोघही खुपच थकलेलो होतो. मग तसेच एकमेकांच्या मिठीत पडुन राहीलो होतो.

१५-२० मिनीटांनी मावशी तिची गांड हलवुन व माझ्या
पाठीवरून हात फिरवु लागली होती.तस मी डोळे उघडुन मावशीकडे पाहु लागलो.तर तिच्या चेहऱ्यावर
आनंद ओसंडुन वहात होता.ती माझ्याकडे स्मितहास्य
करत म्हणाली – अस काय बघतोय ? मजा आली ना मावशीला झवुन ?

मी तिच्या ओठांचे दीर्घ चुंबन घेत म्हटल हो मावशी.तु तर खुपच सेक्सी आणी हाॕट आहेस,खुप मजा आली तुला झवताना.अस वाटत होत की दिवसभर झवत रहावं.तु पण खुप मोकळेपणाने मला साथ देत होतीस
म्हणुन तर मी एव्ढा वेळ झवत होतो.

त्यावर मावशी म्हणाली- हो का सौमित्र,पण पहील्यांदा
त्रास झाला रे मला,नंतर खुपच मजा यायला लागली होती रे मला सौमित्र.आयुष्यात आज पहील्यांदाच मी
तृप्त झालेय बघ.तु तर एखाद्या अनुभवी विवाहीत पुरूषाप्रमाणे सर्व काही करत होतास.मलाही खुप नव नवीन अनुभव देउन खुश केलयस तु.

इतक बोलुन मावशी माझे ओठ चोखत आणी माझी गांड हातांनी दाबत होती.मग मी माझा अर्धवट बुल्ला
बाहेर काढुन एक धक्का तिच्या पुच्चीवर मारत म्हटल
मावशी अजुन एक राउंड होउन जाउदे का ?

मावशी-नको रे बाबा,पहील्याच राउंडला खुप दमवलय
तु मला, पार जीव मेटाकुटीस आणला होता माझा,अस वाटत होतं की कधी एकदा तु तुझ वीर्य माझ्या पुच्चीत
गाळुन मोकळा होतोय.तुला काय जातय झवायला. माझ्या घशाला कोरड पडलीय अन जोराची लघवीपण लागलीय.

मी – हो गं मावशी,मलापण खुप तहान लागलीय अन लघवीला पण लागलीय जोरात.अस म्हणत मी माझा बुल्ला बाहेर काढुन तिच्या अंगावरून उठत बेडवरून खाली उतरलो.

तशी मावशीपण उठुन बेडवरून खाली उतरली तसा
तिच्या पुच्चीतुन दोघांचा कामरस एकत्रीतपणे बाहेर येउन मांड्यांवरून खाली ओघळत होता.अन बेडवर
तर कामरस पसरून बेडशीटवर तळं साठलं होतं.ते पाहुन मावशी म्हणाली इतकं सारा माझा रस काढलस
तु सौमित्र,बापरे आज पहील्यांदाच पहातेय रे.

मी पाण्याची बाटली घेउन पाणी पिलो अन मावशीला
बाटली देत म्हटल पाणी पी आधी,नको जास्त विचार करूस.हेअस पहील्यांदाच तु इतकावेळ आणी मोठ्या
बुल्ल्याकडुन झवुन घेतलय ना.त्यामुळे तुझ्या पुच्चीची
गर्मी सगळी बाहेर निघालीय मावशी.मावशीने पिउन माझ्या बुल्ल्याकड बघत म्हणाली – तुझा बुल्लापण किती चिकट अन बरबटलाय रे,अजुन
थेंब खाली पडतायत.चल आता आपल्याला आंघोळ
करावी लागणार आहे.मग मावशीने बेडशीट गोळा करून ती मशीधमध्ये धुवायला टाकली.अन आंम्ही दोघही बाथरूममध्ये गेलो.

आंम्ही दोघांनीही एकमेकांना आंघोळ घालुन तसेच नागडे बाहेर आलो.दुपारचे ३.३० वाजले होते.मावशी
म्हणाली – सौमित्र, आपल्याला मस्तपैकी चहा करते.
म्हणजे अजुन फ्रेश वाटेल.मी पण तिला हो मावशी मला चालेल.अस म्हणत मावशी तिची भरगच्च गांड हलवत किचनकडे जाउ लागली.

मावशीच्या गांडीचे गोळे चालताना वरखाली होताना पाहुन माझा झोपलेला बुल्ला वळवळ करू लागला होता.मी माझा बुल्ला हाताने कुरवाळत तिच्या मागे जात ते मादक दृश्य एकटक पहात होतो.ती किचनमधे
जाताच मी तिला मागुन चिकटलो.तसा माझा अर्धवट
ताटलेला बुल्ला तिच्या गांडीच्या फटीत रगडत होता.

माझ्या बुल्ल्याचा स्पर्श मावशीच्या गांडीच्या फटीत होताच ती शहारून आह् आह् स्स्सससस नको ना रे सौमित्र प्लीज थांब ना चहा करू दे मला आधी.मादक
आवाजात कण्हत बोलत होती.पण ती विरोध करत नव्हती.तिलाही हे हवच होत.मग मी तिच्या काखेतुन हात घालत तिचे दोंन्ही स्तन कुरवाळायला लागलो.

मावशीपण तिची गांड हळुहळु माझ्या बुल्ल्यावर रगडायला लागली होती.ती चहा बनवत मला साथ देत
होती.मावशीने तिचे दोंन्ही पाय लांब फाकवत बुल्ला
फटीत रगडत होती.मी आता एका हाताने माझा बुल्ला
धरून तिच्या उघडलेल्या गांडीच्या भोकावर रगडायला
लागलो.तशी मावशी आह् आह् स्स्स्ससस खुपच भारी
वाटतय रे.पण आता नको ना.आधी चहा पिउया.

मग मी बाजुला झालो.मावशीचा चहापण तयार झाला होता.मग आंम्ही दोघांनीही गप्पा मारत चहा घेतला.
इकडे बाहेर पावसाचे वातावरण तयार झाले होते.मी दार उघडुन पाहीलतर पाऊस पडायला सुरवात झाली
होती.झवाझवी करण्यास एकदम रम्य व अनुकुल वातावरण होते,

अशा रम्य वातावरणात मावशीपण तयार होती तिची भरगच्च आणी लुसलुशीत गांड मारून घेण्यासाठी, व माझीपण तीव्र इच्छा झाली होती.मग आंम्ही बेडरूम मध्ये गेलो.आणी १५-२० मिनीट मावशीची गांड कचा कच धक्के मारून ठोकुन माझे वीर्य आतच सोडले.
मावशी एकदम खुश झाली होती.तिने पहील्यांदाच गांड मारून घेत आनंद अनुभवला होता.


अशाप्रकारे मी दोन- तीन दिवस तिथे असेपर्यंत काका
आॕफिसला गेला की मावशी माझ्याकडुन दिवसभर झवुन घेत होती.तेंव्हा पासुन अधुन मधुन मावशीकडे
गेलो की ती माझ्याकडुन मनसोक्त पणे झवुन घेते.

तर मित्र-मैत्रीनींनो कथा आवडल्यास अभिप्राय जरूर
कळवा. धन्यवाद .

Share this to…


  • Whatsapp

0

0

You cannot copy content of this page