बायकोची उणीव शेजारणीने भरून काढली

सर्व चावट मित्र – मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार!! कसे आहात सगळे!! मजेत ना!! असायलाच हव!! झवाझवीच्या कहाण्या वाचत रहा!! मज्जा करा!! असेच झवत रहा!! झवुन घेत रहा!! आनंदी रहा!!

चला तर मित्र – मैत्रीनींनो आज मी आपल्या मनोरंजना साठी एक नवीन कथा घेउन आलोय ती आपल्याला नक्कीच आवडेल. चला तर मित्रांनो पाहुया काय आहे ती कहाणी.

मित्रांनो ही कहानी वर्षापुर्वीची आहे. नुकतच माझ प्रमो नशन झाल होत आणी माझी बदली दुसर्या शहरात कंपनीच्या कार्पोरेट आँफीसमध्ये झाली होती. माझही लग्न होऊन तेंव्हा वर्ष झाल असेल. मगमी एक चांगल घर ओळखीने घेतल होत. कंपनी भाडे भरणार होती. मग मी माझ्या बायकोसह तिथे राहु लागलो होतो.

हळुहळु आमच्या ओळखी होत गेल्या होत्या. बायको श्रृती पण खुपच खुश होती, हवा तसा एकांत आंम्हाला मिळत होता. मी हवा तितका वेळ तिच्या सोबत घालव त असे, फिरायला जाणे, नाटक, सेनेमा बाहेर जेवायला जाण. यामुळे श्रृती खुपच आनंदी होती. सुट्टी दिवशी तर श्रृती रिकामी असली की बेडरूममध्ये उचलुन नेत मन सोक्त झवत असे.

एक दिवस श्रृती म्हणालीपण – अहो तुंम्हाला काही वेळ काळ आहे की नाही कधीही सुरू करता तुंम्ही. पूर्ण – रात्र त्यासाठीच आहे ना! थोडा सुध्दा धीर धरवत नाही का हो. शेजारी पाजारी काय म्हणतील बर. मी म्हटल ते कशाला काय म्हणतील, त्यांना माहीत आहे नवीन लग्न झालय यांच.

मग श्रृती म्हणाली – अहो अवंतीताई एक दिवस मला बोलता बोलता म्हटल्या की काय ग श्रृती भाऊजी घरी असलेकी तुमच दार बंदच असत अन नको ते आवाज कानावर पडतात, भाऊजींना सांग जरा सावकाश करत जा म्हणुन. आहो मला तिच बोलण ऐकुन लाजल्यासार खं झाल होत, काय उत्तर द्याव मला कळतच नव्हत.

मग मी श्रृतीच बोलण ऐकुन ठीक आहे श्रृती इथुन पुढे असकाही होणार नाही. आता खुश आहेस ना. मग त्या दिवसापासुन मी स्वताःच्यात बदल करून घेतला होता पण का कुणास ठाऊक अवंतीला पाहील की माझ्या पँटमध्ये माझ हत्यार वळवळ करत असे.

एक दिवस ती एकटीच बाहेर ऊभी असताना मी तिचे अवयव पहात माझ्या पँटवरून माझ हत्यार कुरवाळत असता ना नकळत तिने मला पाहीलं तस तिने स्मित – हास्य करत तिचा हात गाऊनवरून तिच्या योनीला घा सुन मला प्रतिसाद देत होती. अन मी ते पाहुन स्मित – हास्य करत तिच्याकडे पहात होतो.

नंतर ५ मिनीटांनी मला फ्लाईंग किस देत घरात गेली. मी खुप खुष झालो होतो कारण मला अवंतीकडुन ग्रीन सिग्नल मिळाला होता. म्हणजे तिला ही मी आव डत होतो. आणी ती माझ्याकडे आकर्षित झाली होती. मित्रांनो ही अवंती म्हणजे कोण? आपल्याला सविस्तरपणे सांगत आहे.

आमच्या शेजारी एक कुटुंब रहात होत. अशोक एक मेडीकल रिप्रेझेन्टेटीव्ह म्हणुन कार्यरत होता. त्यामुळे तो कायम फिरतीवर असायचा. त्याची पत्नी अवंती खुप लाघवी, बोलकी आणी दिसायला सेक्सी होती. त्यांना एक १ वर्षाची मुलगी अंकिता असे तिघेजण रहात असत.

अधुन मधुन अशोकचे आई वडील इथे ८ – १५ दिवस रहायला येत असत. ते बोलायला पण सुस्वभावी होते त्यामुळे त्या कुटुंबाशी चांगले संबंध प्रस्थापित झालेले होते. मला सुट्टी असली की आमच चहा पाणी, गप्पा आमच्याच घरात होत असे. अंकिता चाही आंम्हा दोघां नाही चांगलाच लळा लागला होता.

अवंतीला काही काम असेल तेंव्हाती अंकिताला श्रृती कडे सोपवुन जात असे. आता अवंतीपण माझ्याशी मोकळेपणाने बोलु लागली होती. का कुणास ठाऊक पण माझ्यात झालेल्या बदलामुळे असेल किंवा अजुन काही कारणामुळे असेल. पण ती खुपच माझ्या जवळ येण्याचा प्रयत्न करत होती.

आणी आता श्रृतीलाही दिवस गेले होते. त्यामुळे आंम्ही दोघही खुप खुश होतो. आता अवंतीही श्रृतीला काय हव नको विचारत तिची काळजी घेत होती. त्यामुळे तिच आमच्या घरी येण जाण वाढल होत. मी ७ च्या आधी घरात येत असे.

कधी कधी अवंती अंकिताला माझे कडे देत असे. मी तिच्याकडुन अंकिताला घेताना तिच्या स्तनांना स्पर्श होत असे. तर कधी स्वताःहुन ती मला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करत असे. पण मी त्याकडे दुर्लक्ष करत होतो.

एक दिवस तर तिने मला हस्तांदोलन करत अभिनंदन भाऊजी खुपच लवकर नंबर लावला तुंम्ही. अजून वर्ष भर थांबुन मजा करायची ना. आहो तुमच नवीन लग्न झालय म्हणुन मी म्हणतेय, राग नका मानु भाऊजी. पण एकदा मुलबाळ झालं की अशी मजा नाही घेता येत.

मग मी हसत तिला म्हटल अस काही नसत वहीनी हे आयुष्य आपल आहे आणी आपण आपल्याला हव तस उपभोगु शकतो. तुंम्हाला नाही अस वाटत का? अवंती – हो भाऊजी मला ही वाटत हो. पण आता माझ च बघाकी हे आठवड्यातुन २ – ३ दिवस बाहेरचअसतात मला हवा तसा वेळ देऊ शकत नाहीत.

अवंतीचा उदास चेहरा पाहुन मी सर्व काही समजुन गेलो होतो. अन मी तिला धीर देत विषय बदलत असे. असेच दिवस निघुन जात होते आणी एक दिवस माझे सासु सासरे आले होते, आता श्रृतीला ८ वा महीना लागला होता. आणी ते तिला बाळंतपणासाठी घेउन गेले होते.

आणी आता मला आँफीसमधुन घरी आलोकी एकट वाटु लागल होत आणी रात्री बेडवर पडलोतरी श्रृतीची एकसारखी आठवण येत असे. पण आँफीसमध्ये वेळ निघुन जातअसे. असेच एकदिवस आफीसमधुन आलो तर अवंती बाहेरच ऊभी होती. मला उदास पाहुन मला म्हणाली भाऊजी तुंम्ही फ्रेश होऊन या मी चहा ठेवते तुमच्यासाठी.

मगमी त्यांच्याघरी गेलोतर अंकिता खाली खेळत होती मीतिला उचलुन तिच्या गालाचे पापे घेऊ लागलो होतो इतक्यात अवंती चहा घेउन आली होती मग तिने चहा खाली ठेवत माझ्याकडे आली आणी वाकुन अकिता ला घेऊ लागली तसे मला तिच्या गोर्यापान, भरीव अशा स्तनाचे दर्शन झाले, माझी नजर स्तनांवर खिळुन होती

इतक्यात अवंती म्हणाली अंकिताला द्या माझ्याकडे तुंम्ही चहा घ्या थंड होईल. मग तिने अंकिताला घेताना माझ्या हातावर स्तन असे काही घासलेकी माझ्या सर्व अंगाला वीजेचा करंट बसल्यासारखे झाले होते. मग मी गप्पा मारत चहा पिउ लागलो होतो. अवंती काहीच न घडल्यासारखी माझ्याशी बोलत होती.

मग ती म्हणाली भाऊजी तुंम्ही जेवायला इकडेच या मी आपल्यासाठी जेवण बनवते. मी नाही म्हटल तरी ती खुप आग्रह करत होती अन मी पण नकार देऊ शकलो नाही. मी म्हटलं वहीनी किती दिवास तुंम्ही मा झ्यासाठी हा त्रास सहन करणार आहात? दोन चार दिवस असते तर गोष्ट वेगळी होती, ४ – ५ महीने तुंम्ही माझ्यासाठी इतक काही करणार मला पटत नाही.

त्यावर अवंती म्हणाली – भाऊजी तुंम्ही मला वहीनी मानताना मग माझ्या ताई व भाऊजीसाठी इतक करू शकते ना. अन तुंम्हाला जर इतकच अवघडल्यासारख वाटत असेल! तर त्याचा मोबदला मी नक्कीच तुमच्या कडुन वसुल करेन मग तर झाल ना. मग तिने हसतच अंकिताला माझ्याकडे दिल, अन म्हणाली सांभाळा ही ला आता मी जेवण बनवते.

अशाप्रकारे अशोक घरी नसला की ती माझ्या बरोबर खुप सलगीने वागत असे. अन अशोक असला की ती थोडी फटकुनच रहात असे. असेच एकदा मी आँफीस मधुन लवकर घरी आलोतर मला अंकिताचा रडण्याचा आवाज ऐकु आला म्हणुनमी बाईक लावुन घरात गेलो तर ती खुपच रडत होती.

मी तिला माझ्याकडे घेतल तर तर ती तापली होती. मी म्हटल वहीनी हिला दवाखान्यात न्यायला हव तापलीय ती. अवंती खूपच घाबरली होती. घाबरू नका वहीनी चला तुंम्ही चेंज करा आपण हिला दवाखान्यात घेउन जाउया. मग तिने पटकन ड्रेस घातला अन जवळच्याच दवाखान्यात गेलो.

मग डाँक्टरांनी अंकिताला चेक केल अन तिला एक इंजेकशन दिल अन काहीऔषध लिहुन दिली. अन तिला ताप आला तरच औषध द्यायला सांगीतल होत मग मी डाँक्टरांच बील देउन घरी आलो. थोड्यावेळाने अंकिता झोपली होती. मी अवंतीला म्हटल वहीनी ताप कमी झालाय का? तर ती हो म्हणाली.

मगमी तिला म्हटल तुंम्ही बसा मी चहा करतो आपल्या साठी. तर ती उठुन म्हणाली अहो नको भाऊजी तुंम्ही फ्रेश व्हा इथेच, मी करते चहा अहो तुंम्ही आँफीसमधुन आलात अन तसेच आपण दवाखान्यात गेलो. पण मी तिच्याजववळ जात तिच्या खांद्यावर हात ठेउन म्हटल तुंम्ही बसा अंकिताजवळ मी करतो चहा.

हो नाही करताना ती बेडवरून उतरताना माझ्या लिंगा वर तिच नितंब रगडल गेल. अन तिचा तोल जाणार इत क्यात मी तिला धरायला गेलो तसे माझे दोंन्ही हातात तिचे स्तन आले तसे ती शहारली आणी लाजुन दुर होत म्हणाली – भाऊजी मी बनवते चहा, तुंम्ही फ्रेश व्हा

This content appeared first on new sex story .com

मग मी म्हटल घरी जाऊन चेंज करून अन फ्रेशपण होउन येतो वहीनी. आणी मी घरी आलो. कपडे काढुन मस्त फ्रेश झालो अन नाईटपँट व टीशर्ट घालुन तिच्या कडे गेलो. चहा तयारच होता, मग मी सोफ्यावर बसलो अवंती चहा घेउन आली अन मला चहा देत माझ्या जवळच बसली होती.

आंम्ही दोघही गप्पा मारत चहा पिलो. रात्रीचे ८ वाजुन गेले होते. मी म्हटल – वहीनी आज तुंम्ही जेवण नका बनवु मी घेउन येतो बाहेरून. तशी ती माझ्या मांडीवर हाथ ठेउन म्हणाली – का हो भाऊजी माझ्या हाताला चव नाही का?

मग मी पण तिच्या मांडीवर हात फिरवत म्हटलं – अस नाही वहीनी, तुंम्ही बसा अंकिताजवळ तिची काळजी घ्या. आराम करा तुंम्ही एक दिवसतरी. तेव्हढच तुंम्हाला चेंज पण वाटेल. मग ती हसत म्हटली ठिक आहे भाऊ जी तुंम्ही म्हणाल तसं. आणी नकळत मांडीवरून हात फिरवत माझ्या लिंगाला स्पर्श करत ती उठली. अन माझ्या हातातील कप घेउन किचनमध्ये गेली.

तिच्याया स्पर्शाने माझ लिंग ताठ झालेल होत. मी जसा उठून ऊभा राहीलो तसा माझ्या पँटचा ऊभार चांगला च तंबु सारखा झाला होता. अन त्याचवेळी अवंती ते रोखुन पहात म्हणाली काय हो भाऊजी श्रृती ताईची आठवण आली वाटत.

मी ते लपविण्याचा निष्फळ प्रयत्न करत असल्याच पाहुन अवंती म्हटली अहो लाजताय कायभाऊजी, अस होत कधी कधी खुप विरह नाही सहन होत. मगमी म्हट ल – काहीही काय म्हणताय वहीनी अस काही नाही हो अन मी बाहेर निघुन गेलो.

मी हाँटेलमधुन जेवण घेउन आलो तेंव्हा रात्रीचे ९.० वाजले होते. अवंती अंकिताला दुध पाजत होती. मी म्हटल – बर आहे का अंकिताला? तस ती म्हणाली हो आता ताप उतरलाय पुर्ण भाऊजी. मग मी म्हटल बघा मघाशी उगाच तुंम्ही घाबरला होता वहीनी.

मग काय करणार मी एकटी बाई, म्हणुन घरात एखादी प्रौढ बाई किंवा पुरूष हवा असतो. मग मी म्हटल – हो वहीनी तुमच बरोबर आहे. अंकिता आता झोपली होती मग आंम्ही दोघांनी जेवण केल. आणी अवंती टेबल आवरू लागली होती मी सोफ्यावर बसुन तिचे हलणारे आवयव निरखुन पहात होतो.

मग तिच आवरल्यावर मी उठुन तिला म्हटलं वहीनी मी निघतो आता, जाउन झोपतो सकाळी आँफीसला पण जायचय काय लागलं तर फोन करा मला. तशी अवंती माझ्या जवळ येत म्हणाली – काय हो भाऊजी, मघाशी मी इतक सांगितलं तरी तुंम्ही निघालात. रात्रीतुन परत अंकिताला ताप वगैरे आला तर मी एकटी काय करू?

ती माझा हात हातात धरून बेडरूममध्ये नेत म्हणाली आजच्या दिवस झोपा इथेच माझ्या सोबत, असही मला तुमची गरज आहे भाऊजी. आणी तुम्हांला श्रृती ताईच्या आठवणीत झोप लागणार आहे का? त्यापेक्षा मलाच श्रृती समजुन माझ्याजवळ झोपा अन मी सुध्दा अशोक समजुन तुंम्हाला साथ देईन.

अस म्हणत तिने मला मिठी मारत म्हटली किती दिवस आशी उपासमार करणार आहात भाऊजी. आपल्या दोघांचही दुःख एकसारखच आहे. अस म्हणताच मी अवंतीला माझ्या मिठीत घेत तिच्या थरथरत्या गुलाबी ओठांवर एक दीर्घ चुंबन केल, मग तिच्या कपाळावर, गालावर, डोळ्यांवर, नाकावर अन मानेवर चुंबनांचा वर्षा व करायला लागलो तशीती शहारली अन माझ्या पाठी वर हात फिरवत तिने माझा टीशर्ट झटक्यात काढुन टाकला.

अवंती खुपच उत्तेजीत झाली होती मग मलाही आता तिच नग्न रूप पहाण्याची ईच्छा झाली होती. मी तिच्या नितंबावर हात फिरवत फिरवत तिचा गाऊन वर घेत काढुन टाकला तशी ती पुर्णपणे नग्नावस्थेत झाली होती. तिने आतुन काहीच घातले नव्हते. तिचे दुधाने टंच भरलेले, गोरेपान, कटोर्यारसारखे स्तन माझ्या नग्न, विशाल छातीवर रगडत होते.

माझे दोन्ही हात तिच्या भरगच्च, गोलमटोल, कलिंगडा सारख्या नितंबावरून फिरत होते. तशी अवंती आह् आह् स्स्सस स्स्सस मादक स्वरात किंचाळत होती. अन माझ पँटमध्ये ताठलेल हत्यार तिच्या नग्न योनीवर घासत होत. त्यामुळे तिच्या भावना अनावर झाल्या होत्या. आता तिला माझ हत्यार पहाण्याचा अनावर मोह झाला होता.

तस अवंतीने माझी नाईटपँट क्षणार्धात खाली खेचली अन मी ती पायातुन वेगळी केली. तसा माझ आक्राळ विक्राळ, ताठलेल हत्यार तिच्या गोर्यापान, ओल्याचिंब योनीवर रगडायला लागल होत तस अवंती परत आह् आह् ऊँ ंउफ्फ् आउच् स्स्सस मादक आवाजात कण्हु लागली होती. अन माझ्या नितंबावर हात फिरत होती.

अवंतीची योनी माझ्या गरम झालेल्या हत्याराच्या घर्ष णाने एकसारखी पाझरत माझ हत्त्यार ओलचिंब करत होती. अवंती खुपच व्याकुळ झाली होती. ती पटकन खाली बसुन माझ हत्यार दोंन्ही हातात धरून त्याला कूरवाळत म्हणाली. बाईग केव्हढ लांबलचक, जाडजुड अन गोरपान हत्यार आहे तुमच भाऊजी.

श्रृतीने सांगितलं होत त्यापेक्षा मला मोठ वाटतय मला. कशी झेलत असेल ती याला माहीत नाही. मला तर भिती वाटायला लागलीय तुमच्या हत्याराची. म्हणत ती तिची जीभ माझ्या हत्याराच्या शेंड्यावर फिरवायला लागली होती. तिच्या कोमल जीभेचा पहील्यांदाच असा स्पर्श होताच माझ हत्यार अजुन जाड झाल होत

आता मलाही सहन होत नव्हत मी अवंतीला उचलुन बेडवर झोपवल. अनतिच्या दोन्ही पाय फाकवुन तिच्या दोन्ही मांड्यात बसुन तिच्या गोर्यापान, मखमली, फुगीर ओलीचींब योनीवर माझे ओठ ठेउन दीर्घ चुंबन घेतल तशी अवंती मादक आह् स्स्सस स्ससस आशा स्वरात किंचाळत म्हणाली नको ना भाऊजी नाही सहन होत आता, आधी तुमच हत्यार घाला पटकन माझ्या योनीत अन चांगली रगडुन शांत करा तिला खुप दिवसापासुन ती व्याकुळ होती तुमचा घैण्यासाठी..

मगमी माझ हात्यार एकाहातात धरून तिच्या योनीच्या फटीत घासु लागलो तशी अवंती खालुन तिची कंबर वर उचलुन हत्यार योनीत घेण्याचा प्रयत्न करत होती मी योग्य संधी साधुन एक जोरात धक्का मारून माझ आर्ध हत्यार तिच्या योनीत घुसल होत. तशी अवंती आ आईईईगगगग आह् आह् उफ्फ् ऊँ ऊँ आय् आय् ऊँई जोरात ओरडत होती.

आणी मी न थांबता तिच्या योनीवर घणाघाती धक्के मारत तीची तहानलेली योनी झवत होतो. आता माझ्या हत्याराची उपासमार संपलेली होती या खुशीतच मी अवंती ची योनी न थांबता २५ – ३० मिनीट झवत तिच ४ वेळा पानी काढल होत आणी शेवटी मी पण तिच्या योनीत पाणी सोडून शांतपणे तिच्यावर झोपुन राहीलो

अशाप्रकारे त्यारात्री मी अवंतीला एकुन३ वेळा वेगवेग ळ्या पोझिशन मध्ये झवुन खुश केले होते. अन दोघही एकमेकांच्या मिठीत शांतपणे झोपुन गेलो होतो. मग सकाळी उठुन मी तिथेच सर्व आटोपुन आँफीसला गेलो होतो.

तर मित्र – मैत्रीनींनो अशाप्रकारे माझी बायको येईपर्यंत अठवड्यातुन २ – ३ दिवसतरी मी अवंती वहीनीच्या बेडरूममध्ये घालवुन आमच्या दोघांची शारीरीक भुख मिटवत होतो. अवंती वहीनी खुपच वेडी झाली होती माझ्यासाठी आणी माझ्या हत्यारासाठी. तिला आता चैन पडत नव्हत माझ्या हत्याराशिवाय.

त्यामुळे माझी बायको आलीतरी आंम्ही संधी मिळेल तेव्हा त्या संधीचा फायदा घेत होतो आणी अजुनही घेतोय.

तर मित्र – मैत्रीनींनो तुम्हांला सुध्दा असेच शेजारी लाभ तील ही सदिच्छा!! कहाणी आपल्याला कशी वाटली जरूर कळवा!!

धन्यवाद!!

[email protected]

This story बायकोची उणीव शेजारणीने भरून काढली appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page