बायकोची मावशी माझ्या लंडाची दिवाणी

सर्व चावट मित्र – मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार!! कसे आहात सगळे!! मजेत ना!! असेच मजेत रहा!! असेच झवाझवीच्या कहाण्या वाचत रहा!! मजा करा.!! असेच झवत रहा!! झवुन घेत रहा!!

मित्र – मैत्रीनींनो आज एक वेगळीच कहाणी आपल्या मनोरंजनासाठी घेउन आलोत, ती आपल्याला नक्कीच आवडेल. तर मित्रांनो आपला अधीक वेळ घेता सरळ कहाणीच सादर करतोय.

मित्रांनो मागील कहाणीत आपण वाचलच असेल की माझी बायको बाळंतपणासाठी माहेरी गेली होती. अन मला पुत्ररत्न होउन ३ महीने झाले होते. आणी आज बायको परत येणार होती मी सर्व तयारी करून ठेवली होती. आणी अवंतीवहीनी पण माझ्या मदतीला होतीच

रविवार असल्यामुळे मला सुट्टीच होती. आणी ११ च्या दरम्यान श्रृती माझी बायको तिचा भाऊ त्याच्या कार मधुन घेउन आला होता, बरोबर श्रृतीची मावशी पण आली होती. अवंतीवहीनीने रांगोळी, अन इतर सजावट करून बाळाच्या स्वागताची जय्यत तयारी केली होती.

मग बाळाच जंगी स्वागत समारंभ झाल्यावर सर्वांनी नाष्टा, चहा पाणी घेत गप्पा मारत होतो. श्रृती चा भाऊ थोड्यावेळाने निघुन गेला. आणी श्रृती ची मावशी काही दिवस इथेच राहाणार होती. कारण श्रृतीला घरकाम व बाळाला सांभाळण एकटीला अवघड होत.

श्रृतीच्या मावशीच नाव पुष्पांजली, पण श्रृती तिला पुष्पा मावशी म्हणत असे, म्हणुन मी पण तिला तसच बोलत असे. दोन दिवसात पुष्पामावशीच आणी माझ चांगलच सुत जुळल होत. म्हणजे ती बिनधास्त पणे माझ्याबरोबर गप्पा मारत असे. ती मला जावई बापु म्हणत असे. पण मी त्यांना सांगीतलकी मावशी तुंम्ही मला नावानेच बोलवत जा.

पुष्पा मावशी ३८-४० ची दोन मुलांची आई होती पण वाटत नव्हती कारण तिने स्वताःला मेन्टेंन ठेवल होत. उंची ५.४” फुट, दिसायला निमगोरी, फिगर ३४-३०-३८ एकदम कमनीय सेक्सी बांधा, नजरेत भरणारे अवयव कुणाचाही लंड खाडकन उभा राहील.

एक दिवस मी आफीसमधुन आल्यावर मी फ्रेश होउन श्रृतीच्या खोलीत गेलो तरती सुबोधला [म्हणजेमाझ्या मुलाच नाव] खेळवत होती. श्रृतीजवळ बसत तिच्या गालाच चुंबन घेत सुबोधला माझ्याकडे घेऊ लागलो. तशी श्रृती म्हणाली – तुंम्हाला काही वाटतं का, मावशीने पाहीलंतर काय म्हणेल ती?

मी – मग काय करू श्रृती अजुन किती महीने थांबायच तुच सांगबर अस म्हणतमी सुबोधला घेतल, अन तिच्या तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवले होते तशी श्रृती शहा रून गेली होती. तीपण मला प्रतिसाद देउ लागली होती आम्हा दोघांनाही आता इतक्या महीन्याचा विरह सहन होत नव्हता. दोघही एकमेकांच्या ओठांचे रसपान करत होतो.

इतक्यात पुष्पा मावशी माझ्यासाठी चहा घेउन आली अन आंम्ही पटकन बाजुला झालो होतो. ती माझ्याकडे मादक नजरेने बघत म्हणाली – सौमित्र चहा घ्या आधी थंड होईल. नंतर सुबोधला खेळवत बसा. मग मी त्याला पाळण्यात ठेवल. मग आंम्ही तिघही गप्पा मारत चहा पित होतो. मावशी माझ्या शेजारीच बसली होती. अन तिच्या मांड्या माझ्या मांड्याना घासत होत्या.

मग मी सुबोधला घेउन इकडे! तिकडे बाहेर फिरवायला लागलो होतो. असच मी हाँलमध्ये फिरवत होतो आणी थोड्याच वेळात तो झोपी गेला होता. मग मी मावशीला हाक मारली, तशी ती आली अन म्हणाली काय झाल हो सौमित्र? मी म्हटल हा झोपलाय. मग ती म्हटली – थांबा मी अलगद घेते हो, त्याला नाहीतर उठेल तो.

मगती माझ्याजवळ आली अन माझ्या हातातुन त्याला घेताना छातीवरून तिचा पदर बाजुला झाला होता व तिच्या घट्ट ब्लाऊजमधुन दिसणारे भरगच्च स्तन तिने माझ्या हातावर असे काही दाबलेकी मला तो गरम स्तनांचा स्पर्श हवाहवासा वाटु लागला. मग मी सुबोध ला तिच्याकडे देत तिचे दोंन्ही स्तन कचकन दाबले.

तशी पुष्पा मावशी मोहरून आह् स्स्सस असे मादक स्वर काढत माझ्याकडे स्मितहास्य करत निघुन गेली. अन मी मागुन तिच्या भरदार, गोलगरगरीत गांडीचे खालीवर होणारे गोळे पहात माझा लंड पँटवरूनच चोळत राहीलो. काय करणार अवंती वहीनीचे सासु – सासरे पण १५ दिवसापुसन तिच्याकडे आले होते अन त्यामुळे आंम्हाला संधीच मिळत नव्हती.

थोड्याच वेळात श्रृतीने जेवण तयार केल होत आणी आंम्ही सगळे जेवण केल होत. जेवण करून मी बाहेर जाऊन शतपावली करून आलो. अन माझ्या रूममध्ये जाऊन मी झोपलो. श्रृती आणी पुष्पामावशी आमच्या बेडरूममध्ये झोपत होत्या. पुष्पा मावशीसाठी दुसरा बेड त्या खोलीत लावला होता.

सकाळी मी ८ वाजता उठलोतर श्रृती ची रूम अजुन बंदच होती. मग मी टाँवेल घेउन बाथरूममध्ये गेलो. मला आँफीसला जायच होत. मी छान पैकी मावशीची फिगर आठवत माझा लंड हलवत आंघोळ केली. माझा लंड दांड्यासारखा कडक होउन उभा राहीलेला होता.

मी अंग कोरड करून टाँवेल कमरेला गुंडाळला पण लंड ताठल्यामुळे पुढे टाँवेलचा भला मोठा तंबु झालेला होता. मी बाहेर कानोसा घेतला कुणी उठलय का याचा तर बाहेर सामसुम होती म्हणुन मी तसाच दार उघडुन बाहेर येणार तशी, पुष्पा मावशी दार ढकलत आत याय ला लगली.

पुष्पा मावशी घट्ट परकर अन ब्लाऊजवरच होती अन छातीशी टाँवेल धरलेला होता. आंम्ही दोघ एकमेकांना जवळ जवळ धडकलोच अन माझा ताठलेला लंड टाँवेलवरून तिच्या पुच्चीवर रगडायला लागला होता आंम्ही दोघही या अनामिक स्पर्शाने बेचैन झालो होतो पुष्पामावशी माझ्या लंडावर तिच्ची जोराने दाबत होती

मला आँफीसला जायच होत म्हणुन मी एका बाजुला होत तिला आत येउ दिल पण तिने आत येताना माझ्या लंडावर तिची गांड रगडली तसा माझा टाँवेल बाजुला झाला आणी मावशीने माझ्या लंडाच ओझरत दर्शन घेतल. अन मी टाँवेल सांभाळत माझ्या बेडरूममध्ये गेलो. अन थोड्याच वेळात तयार झालो.

इतक्यात मावशी चहा आणी बिस्कीट घेउन आली अन म्हणाली सौमित्र हे घ्या चहा, बिस्कीट खाउन घ्या मी तिच्याकडे पाहीलतर पारदर्शक पिवळ्या रंगांची साडी आशी काही घट्ट नेसली होती की तिचे सर्व अव यव स्पष्ट नजरेत भरत होते, अन स्तनांची गोलाई अन मनुके पण स्पष्ट दिसत होते. मीते पहात चहा पित होतो

ती माझ्यासमोर बसत म्हणाली इतक काय रोखुन बघ ताय माझ्याकडे? तसमी भानावर येत म्हटल ही साडी खुप उठुन दिसतेय तुमच्यावर आलडली मला. तस ती मादक नजर माझ्यावर रोखत म्हणाली फक्त साडीच की अजुन काही? तस मी उठुन बँग घेत म्हटल – तस बरच काही आवडलय मला मावशी अन बाहेर आलो.

नंतर मी आँफीसला निघुन गेलो. पण दिवसभर माझ मनच लागत नव्हत. सतत मावशीचाच विचार माझ्या मनात येत होता. कसातरी दिवस मी घालवला आणी संध्याकाळी घरी आलो. फ्रेश होउन मी कपडे चेंज करुन श्रृती च्या रूममध्ये गेलो. तर ती बाळाला अंगावर पाजत होती. मी समोरच बसुन ते दृश्य पहात होतो.

श्रृतीने बटनांचा गाऊन घातला होता त्यामुळे बाळाला दुध पाजायला सोप जात होत. खुप दिवसांनी मी श्रृती चे स्तन पहात होतो. श्रृतीने मला अस पहाताना बघता म्हणाली – इतक रोखुन काय बघताय अस? मग मी म्हटल मला पण देना प्यायला श्रृती. त्यावर ती लाजुन म्हणाली – इश्श चावटच आहात तुंम्ही. आता ते फक्त सुबोधसाठीच आहेत.

इतक्यात मावशी सगळ्यांसाठी चहा घेउन आली अन हा घ्या चहा तुमच्यासाठी. मगती ही माझ्याजवळ बसत चहा पिउ लागली होती. सुबौधपण दुध पिउन खेळत होता. मग श्रृतीने त्याला बेडवर ठेवल अन मग आंम्ही गप्पा मारू लागलो होतो. नंतर श्रृती उठली व म्हणाली मी जेवण बनवते तोपर्यंत तुंम्ही गप्पा मारत बसा.

श्रृती गेल्यावर मी तिथेच हातावर डोके ठेउन सुबोध जवळ एका कुशीवर पडलो. तशी मावशीपण सुबोधला खाली वाकुन खेळवत होती, तिच्या साडीचा पदर पुर्ण खाली पडला होता. त्यामुळे तिच्या घट्ट ब्लाऊजमधुन एकमेकांने चिकटलेले कटोर्यासारखे दिसणारे स्तन अन त्यामधील खोलगट दरी पाहुन माझ्या तोडाला पाणी सुटल होत.

माझी नजर हटतच नव्हती. ते मावशीच्या लक्षात आल होत. मग मावशीपण माझ्याप्रमाणेच आडवी झाली. आता आमच्या दोघांचा चेहरा समोरासमोर होता. माझा एक हात बाळाच्या अंगावरून पलीकडे ठेवला होता. त्यावर मावशीचे एक स्तन दाबले गेले होते. मावशी मला म्हणाली इतक काय बघताय टक लावुन सौमित्र!!

मी – पहाण्यासारख सौंदर्य आहे तेच पहातोय मावशी.
मावशी – हो का. मग कस वाटल? आवडल का?
मावशीची मादक नजर मला घायाळ करत होती. एक तर माझी उपासमार चालु होती अन समोर चमचमीत जेवाणाच ताट वाढलेल असताना खाऊ शकत नव्हतो.

मावशीचे स्तन मी दाबत म्हटल खुपच मस्त आहेत. पण चोखल्याशिवाय कळणार नाही मला मावशी. तशी मावशी म्हणाली – इश्श काहीही काय बोलता सौमित्र आता ही वेळ आहे का? थोडा धीर धरा होईल सगळ तुमच्या मनासारख. अस म्हणत तिने तिचा एक पाय माझ्या लंडावर घासत होती. अशाप्रकारे दोघ नेत्रसुख आणी स्पर्शसुख घेत होतो.

तोपर्यंत श्रृतीने जेवण तयार केल होत अन सुबोध पण खेळुन झोपला होता. मग आंम्ही तिघांनी जेवण केल. मी बाहेर रोडला शतपावली करायला गेलो. त्यानतर मी दरवाजा बंद करून घरात आलो. तर श्रृती अन मावशी काम आटोपुन त्यांच्या रूममध्ये बोलत बसल्या होत्या मग मी सरळ माझ्या बेडरूममध्ये जाउन सर्व कपडे काढुन फक्त अंडरपँन्ट वरच झोपलो.

झोप लागत नव्हती पण मावशीचाच विचार मनात येत होता. रात्रीचे १२ वाजले तरी मी जागाच होतो. थोड्याच वेळाने मला जाणवल की माझ्या बेडरूमचा दरवाजा बंद झाल्याचा, मी पाहीलतर मावशी दरवाजा आतुन बंद करत होती. मी डोळे बंद करून उताणाच झोपलो होतो. अन डोळे किलकिले करून झिरो लाइटच्या मंद प्रकाशात मावशीला पहात होतो.

This content appeared first on new sex story .com

ती फक्त परकर, ब्लाऊजवर होती. ती बेडजवळ येउन तिचे ओठ माझ्या ओठांवर ठेउन चुंबन घेतल व खाली सरकत तिने माझ्या विशाल, मर्दानी नग्न छातीवर चुंबन करत खाली सरकत शेवटी तिचे ओठ माझ्या पिळदार व गोर्यापान मांड्यांवर फिरत होते. शेवटी तिने तिचे ओठ माझ्या झोपलेल्या लंडाच्या उभारावर ठेवले.

आता माझ्यापण भावना जागृत होऊ लागल्या होत्या पण मी अजुन झोपेच नाटक करत पडुन होतो. मावशी अंंडरपँट वरूनच माझा लंड तिच्या कोमल ओठांनी चावत होती अन तो स्पर्श माझा लंड जागा करत होता हळुहळु माझा लंड मुळरूपात येऊ लागला होता.

आता मलाही सहन होत नव्हत. तिची गांड माझ्याकडे करून ती माझ्या लंडाशी चाळे करत होती, मग मी एक हात तिच्या पोटावर फिरवत तिच्या परकरची नाडी सो डली. अन दुसरा हात तिच्या गोलगरगरीत गांडीवरून फिरवत तिचा परकर कमरेवरून खाली सरकवला, तसा तो तिच्या पायात पडला. तर तिने पँन्टी घातलीच नव्हती

तिच्या त्या विशाल, कमनीय गांड आणी गांडींच्या फटी त माझे हात आणी बोटे सराईतपणे फिरत होती अन माझा लंड अंडरपँट फाडुन बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत होता. माझ्या हाताच्या या अनामीक स्पर्शाने मावशी उत्तेजीत झाली होती. अनतिने माझी अंंडरपँट खसकन सरकवुन पायातुन काढुन टाकली.

तसा माझा लंड खाडकन खांबासारखारखा उभा राही ला होता. त्याला पाहुन मावशीने तोंडावर हात ठेवत म्हणाली बापरेरेरे केव्हडा जाडजुड आणी लांबलचक गोरापान लंड आहे तुमचा सौमित्र!! सकाळीच माझ्या लक्षात आल होत की तुमचा मोठा आहे पण आता पाहील्यावर वाटतयकी खुपच मोठा आहे हो.

मग मावशी त्याला दोन्ही हातात धरून हळुवारपणे कुरवाळत होती. तिच्या हातांचा स्पर्श होताच माझा होताच माझा लंड अधीकच उत्तेजीत होउन तिच्या हाताला झटके मारत होता. आणी मी इकडे एक हात तिच्या! ओल्याचिंब पुच्चीवर ठेवला ती आह् आह् स्सस अशी मादक स्वरात किंचाळली.

अन अधीक उत्तेजीत होत तिने माझा लंड दोन्ही हाता त धरून जोरात दाबायला लागली होती, तरी माझा लंड न थांबता तिच्या हाताला झटके मारत होता ते पाहुन मी म्हटल – मावशी काय झाल? आवडला की नाही माझा लंड?

मावशी – सौमित्र ऐका ना मला मावशी नका ना म्हणु, आपण दोघे एकांतात असताना तुंम्ही मला पुष्पा अस नावानेच बोलत जा. अन तुमचा लंड सकाळी पाहील्या पासुन मी वेडी झालेय तो बघण्यास व घालुन घेण्यास, खुपच आवडलाय मला. इतका महाकाय, शक्तीशाली आहेकी त्याला कधी एकदा माझ्यात सामावुन घेतेय अस झालंय. सकाळपासुन माझी पुच्ची एकसारखी पाझरतेय हो सौमित्र.

मी तीच्या पुच्चीत दोन बोट घालुन म्हटल मग पुष्पा तयार आहेस का तु घ्यायला? तर पुष्पा म्हणाली मी तर केव्हांची बेचैन झालीय घेण्यास सौमित्र. आता नाही सहन होतहो. अस म्हणताच मी पुष्पाच्या कंबरेलामिठी मारून तिला बेडवर माझ्या अंगाखाली घेतल, अन मी तिच्या मांड्या फाकवुन तिच्या फुललेल्या पुच्चीवर माझा लंड खालीवर घासु लागलो.

तशी पुष्पा मादक आवाजात किंचाळत गांड वरखाली करून लंड आत घेण्याचा प्रयत्न करत होती. पण खुप महीने तिच्या पुच्चीला लंडाचा सहवास न मिळाल्याने तिच भोक लहान झाल होते. पुष्पा बेचैन झाली होती, तिने माझा लंड तिच्या हातात धरून तीच्या भोकावर घासु लागली, अन मी तिच्या ब्लाऊजचे छातीवरचे हुक काढुन तिचे स्तन मोकळे केले.

तिचे स्तन व मनुके कडक झाले होते. मी दोंन्ही हातात तिचे स्तन धरून कचाकच दाबु लागलो. इकडे पुष्पा लंड आत घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत होती. ती ती माझ्याकडे वासनांध नजरेने बघत म्हणाली घालाना सौमित्र किती तडपवताय मला. पुष्पा ची तडफड पाहुन मी पुर्ण ताकदीने एक जोरदार धक्का मारला.

तशी पुष्पा आआईईईगगग करत ओरडली व मी माझ तोंड तिच्या तोंडात घालून तिचा आवाज बंद केला. एका धक्क्यातच माझा पुर्ण लंड तिच्या पुच्चीच भोक मोठ करत आत घुसला होता. पुष्पाच्या डोळ्यात आश्रु आले होते. मी तिचे ओठ चोखत माझी जीभ तिच्या जीभेवर घासत होतो. अन दोन्ही हातांनी स्तन दाबत होतो.

पाच मिनीटांतच पुष्पा धक्क्यातुन सावरली अन मला म्हणाली – काय हे सौमित्र इतक्या जोरात घालत का कुणी. आज पहील्यांदाच मला इतका त्रास झालाय की माझ्या पहील्या रात्रीपण नव्हता झाला. एकतर तुमच एव्हढ मोठ मुसळ एका धक्क्यातच माझ्या छोट्याशा ऊखळात घुसवलय, पण आता बर वाटतय.

पुष्पाला पण आता मजा येत होती अन ती आता गांड वर उचलुन ती माझ्या लंडाला पुच्चीत दाबत होती. मग मी पोझिशन घेत माझा लंड आतबाहेर करत धक्के मारू लागलो तशी पुष्पा पण साथ देउ लागली होती. १५ मिनीट न थांबता कचाकच पुष्पाची पुच्ची झवुन दोन वेळा तिच पाणी काढल होतं.

नंतर मी लंड बाहेर काढुन तिला कुत्री बनवुन मागुन तिच्या पुच्चीत लंड एकाच धक्क्यात आत घालुन १५ मिनीट कचाकच पुच्ची झवुन परत दोन वेळा तिच पाणी काढल होत. तशी पुष्पा म्हणाली बस ना आता सौमित्र खुप त्रास होतोय मला सोडा ना पाणी तुमच अन शांत करा पुच्चीला एकदाच.

नंतर मी माझा लंड बाहृर काढला अन परत पुष्पा ला उताणे झोपवुन तिचे पाय माझ्या खांद्यावर घेउन एका ठोक्यातच लंड पुच्चीत घालुन गपागप धक्के मारून पुष्पाची पुच्ची कचाकच झवुन काढत होतो. पुष्पा जोर जोराने कण्हत होती. बस बस म्हणत होती पण मी न थांबता तिला झवत होतो.

१५-२० मिनीटांच्या या राउंडमध्ये परत पुष्पाने दोन वेळा पाणी सोडल होत. झवुन झवुन तिला मी बेजार केल होत, आता माझाही परमोच्च क्षण जवळ आला होता. त्यामुळे बेधुंद होऊन जोरजोराने धक्के मारत होतो अन शेवटी आंम्ही दोघही एकाचवेळी स्खलीत झालो. अन मी तिच्या अंगावर झोपुन तिला माझ्या मिठीत करकचुन आवळल.

माझ्या लंडाने पुच्चीत वीर्याच्या पिचकार्या मारताच पुष्पाने तिची गांड उचलुन तिच्या दोंन्ही पायांची मिठी माझ्या गांडीवर मारून पुर्ण लंड पुच्चीत दाबुन ठेवला होता. अन मला तिच्या बाहुपाशात घट्ट पकडुन ठेवल होत. मग आंम्ही असेच पडुन राहीलो होतो. दोघही खुप थकलो होतो. १५ मिनीटांनी मी पुष्पाचे चुंबन घेउन उठलो.

तस पुष्पाने स्मितहास्य करत माझ्याकडे पहात होती. तिच्चा चेहरा आनंदाने फुलुन गेला होता. मला म्हणाली सौमित्र आज पहील्यांदाच मला तृप्त झाल्यासारख वाटतय. तुंम्हीतर कमालच केलीय किती वेळा पाणी काढलत माझ. माझा नवर्याला कधी जमलच नाही. तो पाच मिनीटातच पाणी सोडुन झोपतो.

आता ६ महीने झाले त्याच्या गुडघ्याच्या आजारपणाने काहीच करता येत नाही त्यांना. अनत्याचा खुपच छोटा आहे. किती वर्ष मन मारून जगतेय. पण आज तुंम्ही सर्व कसर एका राउंडमध्येच भरून काढलीत. तुमचा लंड तर कमालीचा आहे. पाऊण तास झवुन त्याने माझ्या पुच्चीचा माज जिरवुन टाकलाय सौमित्र.

मी तर तुमच्या लंडासाठी वेडी झालेय. आता मला २ महीने काळजी नाही. मला हव तेंव्हा तुमच्या बेडरूम मध्ये येउन झवुन घेत जाईन. तेवहढाच श्रृतीला ही मी असेपर्यंत आराम मिळेल. तिच बोलण ऐकुन मी माझा लंड पुच्चीतुन बाहेर काढला तर तो पुर्ण आमच्या दोघां च्या वीर्याने बरबटलेला होता.

मी तसाच गुडघ्यावर बसुन राहीलो होतो. माझा लंड अजुनही कडकच होता. पुष्पा उठुन गुडघ्यावर बसली अन माझा लंड गपकन तोंडात घेउन चोखु लागली अन दोन मिनीटातच तिने लंड चाटुन साफ केला. मग मी बेडवरून उतरून खाली उभा राहीलो. पुष्पाने बेड शीट पुर्ण खराब झालेल पाहुन खाली उतरली.

तिने ती बेडशिट गोळा काढुन दुसरी टाकली. अन मला म्हणाली झोपा आता शांतपणे सौमित्र. मग तिने तिचा परकर घालुन, ब्लाऊजचे हुक लावुन निघुन गेली होती.

अशाप्रकारे पुष्पा दोन महीने आमच्याकडे राहीली हो ती. तोपर्यंत पुष्पाने तिला हव तेंव्हा माझ्या लंडाकडुन मनसोक्तपणे झवुन घेत होती. आणी माझ्या लंडालाही नवीन पुच्चीचा उपभोग घेता आला होता.

मित्र – मैत्रीनींनो कहाणी आवडल्यास जरूर कळवा.
परत भेटुच आपण. तोपर्यंत काळजी घ्या.

धन्यवाद!!

[email protected]

This story बायकोची मावशी माझ्या लंडाची दिवाणी appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page