बायकोला ऑफिस चा विडिओ कॉल सुरु असताना झवलेहॅलो मित्रानो,

जी कथा मी तुम्हाला सांगायला जाणार आहे ती खरी घडलेली गोष्ट आहे. माझे नाव विक्रम आहे. मी अंघोळ करून टॉवेल गुंडाळून बाथरूम मधून बाहेर आलो. आज मला ऑफिस ला सुट्टी होती. पण बायकोला सुट्टी नव्हती. ती घरूनच काम करत होती.

बाहेर आलो तर पाहिले समोर माझी बायको कॉम्पुटरवर आपली ऑफिस ची मीटिंग करत होती. मला मीटिंग वर तिचा बॉस बोलण्याचा आवाज येत होता. आणि मागून अजून काही लोकांचा पण आवाज येत होता. मला कळून आले कि मीटिंग वर भरपूर लोक आहेत.

बायकोचे माझ्या कडे तोंड होते त्यामुळे मी कॅमेरावर दिसत नव्हतो. मी आधी दुर्लक्ष केले आणि माझ्या तयारीला लागलो. आरश्यात पाहून डोक्याला तेल लावत होतो तर माझी नजर टेबल खाली बायकोच्या पायांकडे गेली. टेबलचा पुढचा भाग खालून उघडा होता त्यामुळे तिचे पाय मला दिसत होते.

तिने स्कर्ट घातला होता आणि वर गुलाबी शर्ट. तिच्या दोन्ही पायामधील गुफा पाहून माझा लंड उठला. मी फिरून परत टेबलाखाली पाहिले. तेव्हा माझ्या बायकोचे माझ्या कडे लक्ष गेले. तिने लगेच तिचे पाय जोडले आणि गुफा बंद केली आणि परत कॉम्पुटरवर विडिओ कॉल ला लक्ष देऊ लागली.

पण आता माझा लवडा ताठू लागला. मी हळूच खाली बसलो. बायकोने ते पाहिले पण ती आता विडिओ कॉल वर होती त्यामुळे हलू शकत नव्हती. मी हळूच टेबल खालून तिच्या पाया समोर जाऊन बसलो.

तिने पाय जोडून ठेवले होते. मी हाताने पाय फाकवायचा प्रयत्न केला. पण तिने करू दिले नाही. मी जोर लावून तिचे पाय फाकवले. तिचे पाय फाकवुन मी हळूच तिच्या मांडीवर हात फिरवू लागलो. हळू हळू तिचा स्कर्ट वर केला.

तिच्या कोमल मांडीवर हात फिरवताना माझा लंड ताठला. झवाडे विचार करूनच टॉवेल च्या आत तंबू झाला. शरीर गरम होऊ लागले.

मी तिच्या मांडीवर हात फिरवत वर गेलो आणि तिची चड्डी खाली करून काढू लागलो. चड्डी काढताना ती मला पाय मारत होती पण मी थांबलो नाही. तिला कळून आले कि मी काही ऐकणार नाही. म्हणून तिने आधी उजवा बोचा वर केला. मी खाली चड्डी खेचली आणि मग दावा बोच वर केला तर पूर्ण चड्डी खाली सरकली.

मी तिची चड्डी काढून बाजूला ठेवली आणि पाय फाकवुन तिची पुची पाहू लागलो. मांडीवर हात फिरवर मी हात वर घेऊन गेलो आणि पुचीभोवती बोट फिरवू लागलो.मला तिची हालचाल जाणवत होती. ती तिची कमर हलवत होती. तिच्या चेहऱयावर थोडे भाव दिसू लागले होते.

मी हळूच तिचे पाय पकडून तिला खुर्चीवर पुढे घेतले. पुची आता माझ्या तोंडाजवळ आली. मी हळूच माझी जीभ तिच्या पुचीला लावली आणि तिची पुची चाटू लागलो.

अह्ह्ह अहाहाहा हहा
अहाहा आह्हह्हह

पुची खूप तापली होती. पुचीतून चिकट पाणी निघत होते. मी जिभेने ते सर्व तोंडात घेतले आणि पिऊन टाकले. बायको तापू लागली. तिने पण तिचा एक हात माझ्या डोक्यावर ठेवला आणि ती माझे तोंड पुचीवर दाबू लागली. माझ्या केसात हात फिरवत ती मला पुची चाटायला प्रोसाहन देत होती. तिथे तिचा बॉस मीटिंग घेत होता. सर्व विडिओ कॉल वर बोलत होते.

माझी बायको पण मध्ये मध्ये त्यांच्याशी होकार देत होती. मी इथे तिची पुची पूर्ण चाटून घेतली. मग मधला बोट पुचित टाकून आत बाहेर करू लागलो. तिची पुचीच घासत असताना माझा लवडा आता पूर्ण ताठला होता. मी टॉवेल बाजूला करून बसलो. खाली पाहिले तर लवडा सरळ खांबा सारखा उभा झाला.

मी लगेच एका हातात माझा लवडा धरला. लवडा सुकलेला होता. म्हणून मी माझा बोट बायकोच्या पुचित टाकून ओला करू लागलो आणि तिचा पुचीचा चीक माझ्या लवड्यवर लावून मी माझा पूर्ण लवडा ओला केला.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

मग एका हातात लवडा धरून मी वर खाली करू लागलो. आणि दुसऱ्या हाताने मी बायकोच्या पुचित बोट टाकून हलवू लागलो. काही वेळाने मी टेबल खालून बाहेर आलो.

आता मी पूर्ण नागडा होतो. लवडा ९० औंशाला ताठला होता. मी उभा झालो आणि बरोबर कॉम्पुटर च्या मागेच उभा होतो म्हणजे कॅमेरावर दिसणार नाही.

मग मी जेवढा लवडा कॉम्पुटर च्या बाजूला आणू शकेन तेवढा जवळ आणला. बायको पण थोडी पुढे सरकली आणि तिने तिचा हात पुढे आणून माझा लवडा धरला. आता कॉम्पुटर आणि लवडा बाजूबाजूला होते. ती कॉम्पुटरकडे पाहत एका हाताने माझा लवडा हलवत होती.

तिने मुठीत लवडा धरला आणि इथे माझ्या शरीराची आग वाढत चालली. लवडा हलवत ती कधी माझ्या गोट्या धरत होती तर कधी लवड्याच्या टोकावर आपला नरम बोट फिरवत होती. लवड्याच्या टोकातून निघणारे चीक ती बोटाला लावून लवड्यवर फिरवत होती.

खूप वेळ तिने असेच लवडा हलवून दिला.

माझी आता सहन शक्ती राहिली नव्हती. मला आता पुची झवायची होती. कधी मीटिंग संपेल असे झाले होते.

ना इलाजाने मी खाली काढून ठेवलेली बायकोची चड्डी उचली आणि बायकोसमोरच तिची चड्डी माझ्या लवड्यवर घासू लागलो.

लवड्याचे चीक चड्डीवर पुसून मी त्या चड्डीला माझ्या तोंडावर ठेवले आणि तिचा वास घेऊ लागलो. बायको समोर मला ते सर्व करताना पाहत होती.

मी तिची चड्डी तिच्या समोर चाटली. तिला असे कृत्य करून अजून गरम करत होतो.

तेवढ्यात मला आवाज आला कि बॉस ने मीटिंग संपली असे सांगितले.

मी खूप कुश झालो.

मी आता संतापलो होतो. पण अजून बॉस पुढे काही तरी बोलत होता. हा कधी जातोय मला असे झाले होते. तेवढ्यात बायकोने निरोप दिला आणि तिने कॉम्पुटर बंद केला.

कॉम्पुटर बंद होताच बायको झटक्याने उठले आणि माझ्या जवळ आली.

येऊन तिने लगेच माझ्या होठांवर चुंबन घेतले आणि आम्ही घट्ट मिठी मारून दोघे एका केमांच्या शरीराला आपले शरीर घासू लागलो.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

माझा लवडा खाली खूप तडफडत होता. मी अशेच बायकोला कमरेवर उचलले आणि खालून लवडा पुचित घुसवला. मागून गांडीवर हात आणला आणि गांड दाबून जोर जोरात पुचीला लवड्यवर आपटू लागलो. लवडा पुचित गचकन घुसला आणि मी बायकोची पुची कचाकचा झवू लागलो.

वर बायको ओरडू लागलो.अहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा
याआह्ह्ह हा हा हा  हा हा ह्ह्हह्हह्ह
अहाहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहा

 कमरेवर बसून तिला जोर जोरात झवू लागलो. तिची पुची झवायला खूप मजा येत होती. कमरेवर घेऊन काही शॉट मारले. मग तशीच तिला खाली उतरवले आणि समोर खाली बसवले. खाली बसताच चिकट लवडा तिच्या तोंडात घातला आणि चोखायला दिला.

आह्ह अहाहाहाहाहाहाहाहा
अहाहाहाहा हाहाहाहाहाहाहा

झवाडी ने जोर जोरात लवडा चोखला. पूर्ण तोंडात आत बाहेर करत लवडा चोखु लागली. खूप वेळ लवड्याला चाटून झाल्यावर तिला उभे केले. तिचे शर्ट काढून बाजूला फेकले.

आता बायको पूर्ण नागडी झाली. तिचे बॉल हातात घेऊन जोरजोरात दाबू लागलो. निप्पल तोंडात घेऊन चोखु लागलो. एव्हडा गरम झालो होतो कि चक्क तिचे बॉल दोन्ही हाताने पिळत होतो.

मग मी तिला टेबलावर हात ठेवून वाकून उभे केले. मागे गेलो आणि मागून आधी गांड दाबली. गांडीवर किस केले. जिभेने गांड चाटली. मग उभ राहून लवडा हळूच पुचित घुसवला. लवडा पूर्ण आत गेला. मग दोन्ही हाताने तिची कमर पकडले. माझे पायफाकवून उभा झालो.

एकदा बायकोच्या गाडीवरून वर डोक्यापर्यंत नजर फिरवली. हि माझी सर्वात आवडती पोसिशन आहे त्यामुळे असे कुत्र्या सारखे झवायला मला खूप आवडते.

हळू हळू आता लंड मी पुचित आत बाहेर करू लागलो. बायको पण तोंडाने आवाज करू लागलीअहाहा अहाहाहाहाहा हाहाहाहाहा
अह्ह्ह हाहाहाहाहा अहाहाहाहा
अह्ह्हह्हह अह्हाआहाहाहाहाहा हं

मी माझी गती वाढवली. जोर जोरात तिला झवू लागलो.

अहाहा अहाहाहाहा अहाहा.. झवायला आज मजा येत होती.. जोर जोरात गांडीवर दणके देत लवडा पुचित घुसत होता. पुची पूर्ण पाण्याने भरली होती. चीक बाहेर पडत होते.

मी कचाकचा बायकोला काही वेळ झवले. मग माझे पाणी निघणार होते. मी जोर जोरात झवू लागलो. आणि पाणी निघायच्या आधी मी लगेच लवडा पुचीतून बाहेर काढला.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

बायकोला सरळ बसवले आणि तिच्या तोंडावर जोराची पिचकारी उडवली. बायकोने काही पाणी तोंडात घेतले काही तिच्या पूर्ण तोंडावर उडवले.

तोंडातले पाणी तिने पियुन टाकले.

मग मी शांत झालो. माझा स्वास चढला होता. मी मागे होऊन खुर्चीवर बसलो. बायको बाथरूम मध्ये गेली.

आज खूप मजा आली झवायला. मॉडर्न बायको करण्याचा हा एक मोठा फायदा असतो. झवताना खूप मजा देते.

Loading

0

0

You cannot copy content of this page