बायकोला गावी जाताना बस मध्ये झवलेहॅलो मित्रानो,

माझे नाव कल्पेश आहे. माझे वय २६ आणि माझ्या बायकोचे नाव कविता. कवितांचे वय २५ आहे. आमचे २ महिन्याआधी लग्न झाले आहे. आमचे लग्न परिवाराने जुळवून दिले होते.

कविता माझ्यासाठी अजूनही अनोळखी होती. आमची जास्त बोलणी होत नसे. कविता शांत स्वभावाची घरगुती मुलगी आहे. नेहमी हळू आवाजात बोलते आणि मला खूप मान देते.

लग्नानंतर गावी जावं लागत म्हणून आई वडलांनी आम्हाला गावी जाण्यास सांघितले. वडलांनी रात्रीची बस केली होती त्यामुळे आरामात झोपून प्रवास सुरु होता.

जवळ ३ तासानंतर बस एका गावात पोहचली. तेव्हा रात्रीची १ वाजले होते. बाहेर खूप अंधार होता. बस ने अर्धा प्रवास गाठला होता. बस ड्राइवर ने एका गावातल्या बसस्टॅण्डवर गाडी थांबवली. त्या बस स्टॅण्डवर खूप बसेस उभ्या होत्या.बस मधले प्रवासी सर्वे विचारू लागले ड्रायव्हरला कि इथे का थांबवली. तेव्हड्यात बस ड्राईव्हने प्रवास्यांना कळवले कि पुढे बस जाऊ शकणार नाही असे बाकीचे बस ड्राइवर म्हणत आहेत. काही कारणाने सर्व बस इथेच थांबले आहेत. पुढे बस ड्राइवर म्हणाला मी जाऊन बघून येतो कि नक्की काय विषय आहे म्हणजे कळेल.

अस म्हणून बस ड्राइवर बस मधून उतरला आणि बस स्टँडच्या ऑफिसच्य  दिशेने चालू लागला. तेव्हड्यात मी कविताला सांगितले मी थोडा वेळ खाली उतरून बघतो.

मी बस मधून खाली आलो तर सर्वीकडे प्रवासी पसरले होते. सर्व बस इथेच थांबत होत्या. मी पहिले काही बस ड्राइवर बस बंद करून प्रवास्यांना दुसऱ्या मार्गाने जायला सांगत होते. तो मोठा बस स्टॅन्ड होता. तिथे १० ते १५ बस एका रांगेत उभ्या होत्या.माझ्या बरोबर काही आमच्या बस मधले सुद्धा प्रवासी होते. आम्ही गप्पा मारत उभे होतो, तेव्हड्यात आमचा बस ड्राइवर समोरून चालत येताना दिसला. तो बस कडे आला आणि सर्व प्रवास्यांना म्हणाला कि बस पुढे जाणार नाही.

काही राजकीय पार्टीने रस्ता बंद केला आहे. कोणतीहि गाडी पुढे जाऊ शकत नाही. सर्व बस इथेच उभ्या राहातील सकाळ पर्यंत. त्यापुढे तो म्हणाला दुसरा एक मार्ग चालू आहे. त्यासाठी दुसरी बस तुम्हाला बस स्टँडवरून मिळेल.

ज्या परवासीयांना दुसऱ्या मार्गाने जायचं असेल त्याने दुसरी बस पकडून जाऊ शकता. आता हि बस सकाळीच चालू होईल. पण सकाळी सुद्धा बस पुढे जाईल कि नाही ह्याची खात्री नाही. सकाळी मार्ग उघडला तरच बस पुढे जाईल. असं म्हणून त्याने शेवटचा विचार प्रवास्यांवर सोपवला.

सर्व बस मधले प्रवासी एकमेकांशी बोलू लागले, विचार करू लागले. त्यातल्या काहींनी दुसरी बस पकडून पुढे जायचे ठरवले आणि ते बस मधून उतरून गेले. आता उरलेल्यां पैकी प्रवासिनी बस मध्ये बसायचे ठरवले आणि सकाळी बस सुरू होताच पुढचा प्रवास करायचा विचार केला.

जवळ ८ ते 10 प्रवासी होते ज्यांनी बस मध्ये बसायचे ठरवले. त्यात मी आणि कविता सुद्धा होतो. बस ड्रायव्हरने शेवटचं विचारला आणि म्हणाल मी बस एका कोपऱ्यात लावतो. त्याने बस सुरु केली आणि बस स्टॅण्डवर रांगेत उभ्या असलेला बसच्या रांगेत एक मोकळी जागा होती तिथे बस उभी केली.

बस पण त्याने अस्या ठिकाणी उभी केली ज्याच्या डाव्या बाजूला दुसरी बंद केलेली बस उभी होती. आणि उजवी कडे मोठी भिंत होती. त्यामुळे बस मध्ये आता पूर्ण काळोख झाला होता. बसच्या समोर दूरवर बस स्टॅन्डचे ऑफिस होते त्याचा थोडाफार उजेड बसच्य पुढच्या काचेतून येत होता.

बस कोपऱ्यात थांबली आणि बस ड्राइवर आणि कंडक्टर दोघे बस तिथे सोडून बस स्टँडच्या ऑफिस मध्ये झोपायला गेले.

आता बस मध्ये आम्ही फक्त १० प्रवासी उरले होतो. काही वेळाने काही पावशी खाण्यासाठी बस स्टॅण्डवर गेलं. मी आणि कविता आम्ही दोघे बस मध्ये झोपायचा प्रयत्न करत होतो पण झोप लागत नव्हती.

जवळ अर्ध्या तासाने उरलेले ४ प्रवासी सुद्धा खाली उतरले. ते काही वेळ बसच्या दरवाज्याकडे उभे होते पण ते सुद्धा बस स्टॅण्डवर गेले. आता बस मध्ये मी आणि कविता फक्त राहिलो होतो.

बस स्टॅन्ड सुद्धा हळू हळू शांत होऊ लागला. प्रवास्यांची हलचल कमी होऊ लागली. गेलेले प्रवासी सुद्धा परत आले नाही. आता घड्याळात २ वाजले होते.

कविता खिडकीला डोके ठेवून आणि ‘डोळे बंद करून झोपायचा प्रयत्न करत होती. मला तेव्हड्यात तहान लागली तर मी बॅग मधून पाण्याची बाटली काढली आणि पाणी पियू लागलो. पाणी पीत असताना अचानक कवितांची ओढणी खाली पडली.

कवितांनी निळ्या रंगाचा पंजाबी ड्रेस घातला होता. तिची ओढणी खाली पडताच माझी नजर तिच्या स्तनांन कडे गेली. बाजूने तिचे स्तन खूप मोठे दिसत होते. मी पाणी पीत तिच्या त्या मोठ्या स्तनांना पाहू लागलो.

तेव्हड्यात कविता थोडी दचकली आणि उठली. तिने मला पाणी पिताना बघितलं तर तिला सुद्धा तहान लागली. तिने माझ्या कडे पाण्याची बाटली माघितली. तिला मी बाटली दिली तर कविता बाटलीला तोंड लावून पाणी पियू लागली.

ती पाणी पीत असताना मी एक टक लावून तिच्या दोन्ही बॉल ला बघत होतो. काही क्षणात तिचे पाणी पियुन झाले आणि तिने बाटली माझ्या हातात दिली. ती परत झोपायला जात होती तर मी तिला माझ्या कांद्यावर झोपायला संघितले.

कविताने ते ऐकले आणि मी तिच्या खांदयावर हात ठेवून तिला माझ्या जवळ घेतले आणि तिने माझ्या छातीवर डोकं ठेवले. मी दुसरा हात हळूच खालून कमरेवर ठेवला. काहीवेळ कविताला मी असच पकडून बसलो होतो.

मग मी हळू हळू कवितांच्या कमरेवर हात फिरवू लागलो. हात फिरवत फिरवत हळू हळू हात माझा वर येऊ लागला. काही क्षणात मी कवितांच्या स्तनांना हात लावला. मी असच स्तनांना हात लावून बसलो होतो.

मग मला राहवले नाही तर मी हळू हळू कविताचे स्तन दाबू लागलो. कविता त्यावर काही म्हणाली नाही. मी हळू हळू करून दोन्ही बॉल दाबत तिच्याकडे पाहू लागलो. दुसरीकडे माझं लक्ष बसच्या समोर काचेकडे सुद्धा होत. कोणी जर बस स्टँडवरून बस कडे येत असेल तर मला आधीच कळेल.

मी बाहेर लक्ष देत आता कविताच्या स्तनांना जोर जोरात दाबू लागलो. कविता तोंडातून आवाज करू लागली.

अहाहा आह्ह आ
अहाहा अह्ह्ह अहाहा अहाहा
अह्ह्ह अह्ह्ह

त्या आवाजाने माझा बाबुराव मोठा होऊ लागला. मी कविताचे बॉल दाबणे सुरु ठेवले. मग काहीवेळाने मी कविताच्या कुर्त्याच्या खालून माझा हात आणला आणि आत हात टाकून बॉल दाबू लागलो.

कविता दिसायला खूप सुंदर आणि तिचे शरीर ३६ २८ ३६ होते. तिचे बॉल दाबताना जणू दुधाने भरलेला फुगा दबतोय असं वाटत होते. कविताचे स्तन एक्दम कापसा सारखे मऊ होते. मी कविताचे स्तन दाबत दाबत हळूच तिचा ब्रा वर करून टाकला आणि तिच्या निप्पल बरोबर खेळू लागलो. तिचे निप्पल दोन्ही बोटाने पकडून दाबू लागलो.

निप्पल दाबताच कविता जोराने ओरडली.

अअअअअ अअअअअअअ
अअअअअअअ
अअअअअ

तिथे जवळपास ऐकायला कोणी नव्हते तर तिचे ओरडणे कोणाला ऐकू जाणार नव्हते. मी दोन्ही निप्पल एका पाठोपाठ एक दाबू लागलो. काही वेळ कविताच्या स्तन बरोबर खेळून झाल्यावर मला आता तिचे निप्पल चोखायचे होते. तर मी कविताच्या खांदयावरचा हात खाली घेतला आणि कविताला सरळ सीट ला टेकून बसवले.

कविताला सरळ बसवून मी तिचा कुर्ता वर केला आणि तिचे बॉल बाहेर काढले. तिचे ते दोन्ही कबुतर बाहेर येताच मी त्यावर तुटून पडलो. मी कविताला समोर नजर ठेवायला सांगितली. आणि इथे मी कविताचे दोन्ही बॉल दाबत तिचे निप्पल तोंडात घेऊन चोखु लागलो.

कविताचे दोन्ही स्तन मी चाटून काढले. जोर जोरात हाताने दाबत मी मजे घेऊ लागलो. स्तन चोखताना खाली माझा लवडा नाचू लागला. काही वेळ बॉल चोकून झाल्यावर मी मागे सरकलो.

मग मी समोर एकदा परत बघितले आणि उभा राहिलो. उभा होताच मी लगेच माझ्या पॅन्टचा बटण उघडला आणि पेंट खाली खेचून घेतली. त्याबरोबर मी माझी आतली चड्डी पण खाली घेतली. चड्डी खाली ओढताच, माझा ताठलेला लवडा उद्या मारत बाहेर पडला. लवडा एक्दम बांबू सारखा ताठला होता.

कविताने लवडा बघताच माझ्या डोळ्यात पाहिले. मी तिच्याकडे बघत माझा लवडा हातात धरला आणि कविताच्या तोंडाजवळ आणला. कविताने लवड्याला तोंडाकडे येताना बघून लगेच तोंड उघडले आणि लवडा तोंडात घेतला.

कविताने लवडा तोंडात घेताच माझ्या शरीरातून एक वीज गेली. लवड्यची खाज वाढू लागली. मी एक हात कविताच्या डोक्याच्या माघे ठेवला आणि कविताला तोंड माघे पुढे करण्यास इशारा दिला. मी म्हणताच, कविता लवडा तोंडात आत बाहेर करू लागली.

तिला लवडा तोंडात घेऊन चोखताना बघून मला तिच्यावर खूप लाड येऊ लागला. मी तिला हळू आवाजात म्हणू लागलो.

आहह्ह  किती गोड आहेस तू राणी.
माझी छकुली … आह्ह्ह
चाट….अहाहा
घे पूर्ण तोंडात. चोक माझ्या लवड्याचे दूध.
अह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह

मी कविताच्या डोक्यावर हात फिरवत तिला प्रोसाहन देऊ लागलो. कविताने पूर्ण लवडा आत तोंडात घेतला आणि ती आत बाहेर करून चाटू लागली. त्यात ती कधी लवडा बाहेर काढून गुलाबी भाग जिभेने चाटू लागली. कविताच्या त्या चोकण्याने लवडा एक्दम लोखंडा सारखा ताठला.

काही वेळाने लवडा चोखणं मी थांबवलं. आता मला कविताला झवायचे होते. पण एक भीती होती कि अचानक कोणी आलं बस मध्ये तर ते आम्हाला झवताना बघेल. दुसर म्हणजे बसच्या बाजूने कोणी जाताना काचेमधून सुद्धा बघू शकेल.

मी विचार करतच होतो कि तेव्हड्यात मला बसच्या शेवटची सीट दिसली. मागच्या सीट वर एक्दम काळोख होता. बसच्या मागे पूर्ण काळोख होता. जो पण प्रकाश येत होता तो पुढेंच्या काही सीट वर होता.

मी लगेच माझ्या पेंट चा बटण लावला. पण लवडा असच चैन मधून बाहेरच ठेवला. आणि मागे गेलो. मागे जाऊन सीट वर बसलो आणि आजूबाजूला बघून सर्व चवकशी केली. ती जागा झवन्यासाठी एक्दम बरोबर होती. मी लगेच कविताला हाक मारली आणि मागे बोलावले.

कविता मागे आली. ती येताच मी तिला सीट वर झोपवून टाकले आणि तिच्यावर चढून गेलो. कविताला मी होठांवर किस करू लागलो. तिचे बॉल जोर जोरात दाबू लागलो. तिच्या मानेवर किस करू लागलो. कविता पण माझ्या कृत्याने जोश मध्ये आली. तिच्या तोंडून पण आवाज येऊ लागला.

आह्ह अह्ह्ह अहाहा हं
अह्ह्ह अह्ह्ह अहाहा
अह्ह्ह अह्ह्ह

मी कविताचा कुर्ता वर केला आणि तिच्या पोटावरून किस करत परत बॉल वर किस करू लागलो. तिचे बॉल दाबून निप्पल तोंडात घेतले. तिच्या पोटावर किस करत खाली जाऊ लागलो.

कविताचा पैजामा इलास्टिक चा होता. मी लगेच तो पैजामा खाली सरकवला आणि तिच्या पुचीवर किस करू लागलो. कविताचा पैजामा मी ढोपर पर्यंत खाली खेचला तिचा आतल्या सफेद चड्डी शकत आणि तिच्या पुचीवरून जीभ फिरवू लागलो.

हे सर्व करता करता मी आजू बाजूला सुद्धा लक्ष ठेवत होतो. मला कविताची पुची चाटायची होती. पण अस वरून जमत नव्हतं. आणि पूर्ण पैजामा काढणं शक्य नव्हतं. कोणी येण्याची भीती होती. तर मी कविताचे दोन्ही पाय वर धरले आणि खालून डोक टाकून पुचित जीभ टाकली.

कविताची पुची सुद्धा ओली झाली होती. तिच्या पुचीतून पाणी पाझरत होत. मी पुचीला पूर्ण चाटून घेली आणि पाणी जिभेला लावून घेतला.

मग मी कविताला उलट झोपवलं आणि कविताच्या गांडीवर किस केलं. कविताची गांड मोठी आणि एक्दम गुबगुबीत होती. मी माझं तोंड कविताच्या गांडीच्या फटीत धुसवल. माझं नाक कविताच्या गांडीच्या फटीत एक्दम आत गेलं. मी गांडीवर तोंड घासू लागलो आणि गांडीची नरम आणि गरम जागा अनुभवू लागलो. मी कविताची पूर्ण गांड चाटली.

त्यानंर्र मी कविताला उठवले आणि मी सीट वर बसलो. मग कविताला मी माझ्याकडे तोंडकरून माज्या लवड्यावर बसवलं. लवडा पुचित जाताच, कविता वर खाली करून लवड्यवर उद्या मारू लागली.

कविता एक्दम मदहोश झाली होती, ती स्वतःच्या केसात हात फिरवत पुची वर खाली करून लवडा आत घेत होती. मी तिचे दोन्ही बॉल जोरात दाबले, तिच्या माडीवर पकडून मी सुद्धा जोर जोरात खालून धक्के देऊ लागलो.

आम्ही दोघे एक्दम रंगात आलो होतो. लवडा माझा पूर्ण आत पुचित घुसू लागला आणि कविताला झवू लागला. मग काही वेळाने कविता बाजूला झाली. मग मी तिला बसच्य मधल्या जागेत वाकून उभ केले आणि मागून तिच्या पुचित लवडा टाकला.

पुची आणि लवडा दोन्ही पूर्ण चिकट झाले होते. मी लवडा पुचीवर टेकवला आणि हळूच आत सरकवला. कविता बाजूच्या सीटला पकडून वाकून उभी होती. मी कविताची कमर पकडली घट्ट आणि मागून दणके देऊ लागलो. हळू हळू करून मी कविताला झवू लागलो.

पुचित आत घर्षण होऊ लागलं. लवडा आणि पुची दोन्ही तापू लागले. तेव्हड्यात कविता तोंडातून आवाज करू लागली.

अहाहा आहाहा अहाहा
अह्ह्ह अहाहा अहाहा अहाहा
अह्ह्ह आहाहाहा अह्ह्ह

तीच पाणी निघणार होत. तिने पुची घट्ट केली आणि लवडा पुचित अडकवला. मी जोर जोरात दणके देत मागून झवू लागलो. माझ्या मांड्या कविताच्या गांडीवर जोर जोरात आपटू लागल्या.

जोराचा आवाज होऊ लागला

पच पच पच पच पच पच

त्यात कविता पण आता जोर जोरात आवाज करू लागली

आह्ह अहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह अहाहा
अहाहाहाहाहा आह्हह्ह अह्ह्ह

झवत झवत कविताने एक जोराचा स्वास घेतला आणि पुचित पाणी सोडले. मला लवड्याला गरम पाणी लागू लागले पण मी गती नाही कमी केली. माझा पण लवडा पाणी काढायला तयार झालाच होता. मी जोर जोरात कविताला झवू लागलो.

मी डोळे बंद करून झवत होतो तेव्हड्यात मला दोन माणसांचा बाहेर बोलण्याचा आवाज आला.

मी लगेच घाबरून लवडा पुचीतून बाहेर काढला आणि पेंट वर खेचली. कविताने पण लगेच तिचा पैजामा वर करून घेतला आणि बाजूच्या सीट वर बसली.

आम्हाला बसच्या समोरून दोन माणसे जाताना दिसली. ती प्रवासी दिसत होते. आम्ही जरा हि आवाज न करता गप्पा बसून राहिलो. काही वेळात ते निघून गेले.

मी कविता कडे बघितले, ती खूप थकली होती. पण माझा लवडा अजून तापलेला होता. मी पुढे काही कविताला बोलेन त्या आधीच कविता म्हणाली मला जोरात मुतायला झाली आहे.

आता रात्रीचे २.45 झाले होते. समोर बस स्टॅण्डवर पण काही दिवे बंद केले होते. आणि थोडीफार माणसेच दूर झोपलेली दिसत होती.

मी कविताला म्हणालो. आपण एक काम करू. बसच्या मागे जाऊ, तीथे काळोख सुद्धा आहे. तीथे तू मुतून घे.

ती चालेल म्हणाली.

मी आणि कविता आम्ही हळूच बस मधून उतरलो आणि मागे जाऊ लागलो. कविता माझ्या मागेच चालत होती. मागे गेलो आणि आधी आजू बाजूला बघितले. तिथे थोडा उजेड होता. कोपऱ्यात असल्याने एकी कडे मोठी भिंत होती. दुसरी कडे बस उभी होती. त्यामुळे मागे कोणी पाहू शकत नव्हत आम्हाला.

मी कविताला बसच्य मागे जायला सांगितले. मी समोर उभा राहून तिला पाहत होतो. कविता बसच्य मागे भिंती कडे कोपऱ्यात गेली आणि ती बस कडे तोंड करून तिचा पैजामा खाली करू लागली. कविताला खूप जोरात मुतायला अली होती तर ती घाईत पैजामा आणि चड्डी खाली करू लागली.

कविताने पैजामा खाली केला आणि ती जशी खाली बसायला गेली, तिच्या पुचीतून जोराचा पाण्याचा फवारा उडाला. कविता अर्धवट बसली आणि पुचीतून निघणारा फवारा खूप दूर वर गेला. तिचा तो फवारा इंद्रधनुष्य उगवल्या सारखा अर्धा गोलाकार झाला होता. तो फवारा बघून अस वाटू लागले कि जाऊन समोर उभे राहावे आणि फवाऱ्या खाली अंघोळ करून घ्यावी.

त्यात मुतताना येणार पुचीतून आवाज मला वेड लावत होति

कविता खूप वेळ मुरली आणि पूर्ण पुचीला खाली करून घेतलं. मग ती उठली आणि तिने पैजामा वर केला. ती जशी माझ्याकडे आली मी तिला घट्ट मिठी मारली. मग तिच्या होठांवर किस केलं.

कविताने मला दूर करण्याचा प्रयत्न केला आणि म्हणाली कोणी इथे पाहिल आपल्याला.

त्यावर मी तिला म्हणालो पाहूदे मला आता फरक नाही पडत. आणि मी परत तिच्या होठांवर किस केलं.

मग मी तिला म्हणालो मी अजून शांत नाही झालो अहो. इथेच मी तुला शॉट मारतो.

कविता त्यावर नाही म्हणाली. आणि बस कडे जाऊ लागली. मी तिचा हात धरला आणि तिला मागून मिठीमारली. तिला म्हणालो अशीच इथे वाकून उभी राहा मी लगेच २ ते ३ शॉट मारतो मग आपण जाऊ.

तर ती म्हणाली लवकर कर. कोणी येईल नाही तर.

तिचा होकार मिळताच, मी तिला बसच्य मागे असं उभं केलं कि ती पुढून येणाऱ्याला बघू शकेल. ती वाकून बसच्य बाजूने पुढे पाहत होती, तेव्हड्यात मी मागून तिचा कुर्ता वर केला. आणि पैजामा खाली खेचला. चड्डी खाली खेचली आणि माझा लवडा बाहेर काढून तिच्या गांडीवर आधी लवड्याचा टोक घासला.

मग तिच्या पुचीला लवडा चिकटवला आणि हळूच लवडा पुचित घुसवला. लवडा आत जाताच कविता थोडी दचकली. मी तिची कंबर दोन्ही हाताने पकडली. आणि हळू हळू लवडा पुचित आत बाहेर करू लागलो.

घर्षणाने पुची परत तापू लागली. मला पुची ओली होताना जाणवू लागली. मी हळू हळू गती वाढवली आणि जोर जोरात कविताला झवू लागलो. जवळ १० ते १५ मिनटे जोर जोरात झवलो.

मी आता अंतिम क्षणाला पोहचलो होतो. लवडा पाणी सोडायच्या आधी मी एक्दम मदहोश होऊन गेलो आणि डोळे बंद करून कविताला झवू लागला. मी एव्हडा तापलो कि माझ्या तोंडून निघाले.

रांड झवाडी… अहाहा अहाहाहाहा अहाहा
झवाडी … अअअअअअअ अअअअअ आह्ह्ह
रांडेची … भडवी आःह अहाहाहाहा अहाहा

मी कविताला कधी शिव्या दिल्या नव्हत्या. पहिल्यादा मी तिला शिव्या देऊन झवत होतो. मी विसरून गेलो कि मी काय म्हणत आहे. जोरात झवता झवता मी दीर्घ स्वास घेतला आणि पाणी येण्याच्या आधी लगेच लवडा बाहेर काढला.

कविताला सरळ तोंड करून खाली बसवले आणि लवडा तिच्या तोंडात घुसवला. लवडा कविताच्या तोंडात जाताच माझे गरम पाणी जोरात कविताच्या तोंडात उडाले. कविताने पूर्ण तोंड भरून पाणी घेतले आणि तिने ते पूर्ण पियुन टाकले.

कविताने शेवटचा थेम्ब तोंडात पडे पर्यंत लवडा तोंडात धरून ठेवला. मग तिने लवडा तोंडातून काढला आणि लवड्यचा टोक चाटला. मग मी शांत झालो आणि मागे सरलो.मी पैंट घातली. कविताने पण कपडे सरळ केले आणि आम्ही बस मध्ये आमच्या सीट वर येऊन बसलो. कविता सीट वर बसताच तिने पाण्याची बाटली घेतली आणि पाणी पियू लागली.

पाणी पिताना अचानक कविता म्हणाली, मजा आली ना रांडेला झवून. ते एकूण मी एक्दम स्तब्द झालो. मी भीतीने खाली मान करून गप्प बसून विचार करू लागलो का मी असं बोललो कविताला. का मी तिला शिव्या दिल्या. मला थोडी भीती वाटू लागली कि काय विचार करत असेल ती.

पण तेव्हड्यात कविता म्हणाली, मला खूप मजा अली आज. असच मला रांडेसारखं झवत जा रोज.

ते एकूण मला एक वेगळीच भावना मनात येऊ लागली. मी कविताला जवळ घेतले आणि तिला मिठी मारली.

त्यावेळी मला कळले कि कविताला पण झवण्याची खूप इच्छा आहे. ती आता खुलली होती. मन मोकळे प्रमाणे बोलू लागली होती.

आम्ही मग बस मध्ये झोपून गेलो. सकाळी ६ वाजता परत ड्राइवर आला आणि काही प्रवासी पण आले आणि बस परत पुढे जाण्यास निघाली. आम्ही काही तासात गावी पोहचलो. गावी जाऊन सुद्धा आम्ही खूप झवाझवी केली.You cannot copy content of this page