बायकोला वाढदिवसाच्या आदल्या रात्री कचाकचा झवलं – शॉर्ट स्टोरीहॅलो मित्रानो. माझं नाव प्रतीक आहे. मी आणि माझी बायको वंदना पुण्याला राहतो. दोघं पण ऑफिस जॉब करतो. ३ ऑक्टोबरला माझ्या बायकोचा वाढदिवस होता. आदल्यादिवशी आम्ही फिरालयला गेलो, जेवण बाहेर केलं, आणि वंदनाने नवीन कपडे पण खरीदी केले. आम्ही ११.३० ला रात्री घरी आलो. १२ वाजायला फक्त ३० मिनिटे होती. वंदना आतल्या खोलीत जाऊन कपडे बदलून आली.

वंदना जशी खोलीतून बाहेर अली मी एक्दम चकित झालो. तिने लाल रंगाचा ड्रेस घातला होता. त्यात तिचे स्तन एक्दम उठून दिसत होते. वरून तिची गल्ली स्पष्ट दिसत होती. आणि एकाबाजूने तिची गोरी मांडी बाहेर अली होती. तिला बघूनच माझ्या मनात काही तरी होयला लागलं.

वंदना म्हणाली मी कशी दिसतेस.

माझ्या तोंडून एकच उत्तर आलं. एक्दम भारी.

ती जवळ आली आणि आम्ही रात्री १२ ला cake कापला.

cake कापून तिने मला भरवलं मग मी तिला भरवले.

आणि मग वंदना तो cake घेऊन स्वयंपाक घरात घेऊन जाऊ लागली. जशी ती वळली आणि पुढे चालू लागली. मला तिची गांड मागून डोलताना दिसली. तिची गांड त्या गच्च बसलेल्या लाल रंगाच्या ड्रेस वर भारी दिसत होती.माझ्या लंडाची खाज वाढू लागली. मला आता राहवत नव्हतं. जशी वंदना आतून बाहेर आली, मी लगेच तिला जवळ घेतलं आणि तिला होठांवर चुंबन घेतलं. तिला घट्ट मिठीत पकडलं आणि तिच्या शरीराला माझ्या अंगाशी चिकटवलं.. आधी खूप वेळा मी वंदनाला झवलो होतो पण आज एक वेगळीच इच्छा जाणवत होती.

मी वंदनाला घट्ट मिठी मारून तिच्या पाठीवर हात फिरवू लागलो. मी हळूच एक हात पुढे आणला आणि तिचे हापूस आंबे जोरात दाबले. मग तिच्या उघड्य मांडीवरून हात फिरवत आत हात नेहला आणि चड्डीवर हात फिरवू लागलो. पुची दाबली त्या हाताने.

आता मी एक्दम तापलो होतो. मी वर तिच्या होटांवर चुंबन घेत होतो. वंदनाने पण माझ तोंड पकडलं होतं आणि ती पण गरम झाली होती. ती जोरात चुंबन घेत होती. मी इथे खाली एक हात तिच्या ड्रेसच्य आत टाकून पुची वर फिरवत होतो. आणि दुसरा हात गांडीवर ठेऊन तिची गांड दाबत होतो.

काही वेळाने मी तिचा ड्रेस धरला आणि वर करून पूर्ण काढून टाकला. ड्रेस काढून टाकताच वंदना माझ्या समोर ब्रा आणि पँटीवर होती. वंदनाने आत सुद्धा लाल रंगाचा ब्रा आणि लाल रंगाचीच चड्डी घातली होती. तिला त्या अवतारात बघून माझा लंड नाचायलाच लागला.

मी लगेच माझं tshirt आणि जीन्स पैंट काढली आणि वंदनाला जाऊन चिकटून गेलो. तिच्या मानेवर चुंबन घेत मी खाली माझा लंड तिच्या पुचीवर घासू लागलो. मी जरा हि वेळ न घालवता तिचा ब्रा काढून टाकला. आणि वंदनाच्य दोन्ही कबुतरांना मोकळं केलं. जसे दोन्ही बॉल तिचे बाहेर आले, मी त्यावर तुटून पडलो. मी जोर जोरात वंदनाचे बॉल दाबत तिचे निप्पल चोखु लागलो. जोर जोरात बॉल दाबत पूर्ण मी चाटून घेतले.

त्यानंतर मी वंदनाला माझ्या समोर बसवले. वंदनाने जराही वेळ न घालवता माझी चड्डी काढून टाकली. लवडा बाहेर येताच मी तो वंदनाच्य तोंडात कोंबला. वंदनाने पण लवड्याला पूर्ण तोंडात घुसवलं आणि चोखु लागली.

आह्ह्ह्ह माझ्या लंडाला वंदनाची जीभ लागताच लंड ताणला.

आह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह अहाहा

वंदनाची जीभ भरपूर गरम जाणवत होती लंडाला.

वंदनाने लंडाला आत बाहेर करून चोखणं सुरु ठेवल. ती एका हाताने माझ्या गोट्या कुर्वाळत लंड चोखत होती.

१५ ते २० मिनिटे लंड चोखून झाल्यावर वंदनाला मी वाकून उभं केलं टेबलाच्या समोर. वंदना समोर टेबलावर दोन्ही हात ठेवून वाकून उभी होती. तिची ती मागून लाल चड्डी बघून विचार आला. माझा हा बैलासारखा वाढलेला लंड चड्डी फाडून घुसेल पुचित आणि झवून टाकेल वंदनाला आज.

मी लगेच जवळ गेलो आणि वंदनाची चड्डी दोन्ही हाताने पकडून खाली खेचून काढली. त्यानंतर मी खाली बसलो आणि वंदनाच्य गांडीवर चुंबन घेतल. मग माझ तोंड दोन्ही पायात घालून वंदनाची पुची चाटली. १५ मिनिटे पुची चाटून झाल्यावर उठलो आणि माघे उभा राहून लंड हातात धरला. मग वंदनाच्य गांडीच्या फटीवरून फिरवत खाली आणला आणि पुचीच्या भोकात गचकन घुसवला.

लंड घुसताच, वंदना जोरात ओरडली आआह्ह अह्ह्हह्हतिचा आवाजाने अजून मला जोश आला आणि जोर जोरात लंड आत बाहेर करून वंदनाला झवू लागलो. एक एक झटक्या बरोबर वंदनाचा आवाज वाढू लागला आणि ती ओरडू लागली.

आह्ह्ह
अह्ह्ह आह्हह्ह अह्ह्हह्ह आह्हह्ह
हं हा ह्ह हा अह्ह्हह्हह्हह्ह हं ह्ह्ह्हह्ह हा
अह्ह्हह्ह आह्हह्हह्हह्ह अह्ह्ह

वंदनाची पुची ओली झाली होती. माझा लंड गचकन आत जाऊन पुचीच पाणी बाहेर घेऊन येत होता. माझ्या लंडावरून गोट्यांवर पाणी सरकू लागलं आणि पूर्ण गोट्या ओल्या होऊ लागल्या.

मी घट्ट वंदनाची कमर पकडली आणि गच गच वंदनाला झवू लागलो. लंड आता लाकडा सारखा कडक झाला होता. मी आता शेवटच्या क्षणावर पोहचलो होतो म्हणून जोर जोरात वंदनाला झवू लागलो. १० ते २० मिनिटे असच झवत होतो.

काहीवेळाने लंडातून पाणी येण्याच्या आधी मी लगेच लंड बाहेर काढला आणि वंदनाला सरळ माझ्या समोर बसवलं. वंदनाने पण तोंड पूर्ण उघडलं आणि मी एक जोराचा स्वास घेत लावड्याच पाणी वंदनाच्य तोंडात उडवलं. काही तिच्या होठांवर पडल आणि खाली बॉलवर उडालं. तिने तोंडात घेतलेल पाणी पूर्ण पिऊन टाकलं.

हळू हळू लवडा पण शांत होऊ लागला. त्या दिवशी, मी वंदनाला माझ्या लवड्याचे गंगाजल देऊन तिच्या मनाला शुद्ध करून टाकले. वंदनाचा वाढदिवस दोघांनापण खूप आठवणींचा ठरला.You cannot copy content of this page