बायकोला वेगवेगळ्या मित्रांकडून झवून घेतलेनमस्कार मित्रानो.

माझे नाव प्रतीक आहे आणि माझ्या बायकोचे नाव रुपाली आहे. आम्ही बोईसर इथे राहतो. आम्ही नुकताच नवीन घर घेतले होते. मी आणि माझी बायको दोघे नवीन ठिकाणी राहायला आलो होतो. बिल्डिंग १२ मजल्याची आहे, पण बहुतेक रूम खाली आहेत. बिल्डर ला नुकसान झाल्याने काम मधेच अडकले आहे. आमचा रूम १० मजल्यावर आहे.

आमच्या मजल्यावर फक्त आमचाच फ्लॅट आम्ही वेवस्तीत बनवून घेतला होता. बाकीचे ४ फ्लॅट अजून बनले नव्हते. त्याला दरवाजे सुद्धा नव्हते. त्यामुळे आम्ही ती जागा बिल्डर परत येई पर्यंत वापरू लागलो.

आमच्या बाजूच्या रूम मध्ये मी मित्राबरोबर पियाला बसायला जागा केली. फ्लॅट ला दरवाजा नव्हता, तर तो आधी लावला. तिथे चटई, एक लाईट आणि एक टेबल फॅन पण लावला. मी दर शनिवारी मित्राला बोलवून तिथे पियाला बसायचो. खूप शांत वातावरण होते. स्टेशन पासून दूर असल्याने आस पास जास्त माणसे पण राहत नव्हती.

आम्हाला आता इथे नवीन ठिकाणी येऊन जवळ २ महिने झाले होते. मी रुपालीला रोज वेग वेगळ्या प्रकारे झवायचो. कितेंदा आम्ही बाजूला दरवाजा नसलेल्या रूम मध्ये रात्रीच्या वेळी येऊन पूर्ण नागडं होऊन झवलो. एक वेगळीच मजा येते घराच्या बाहेर येऊन उघड्या मध्ये झवायला.नवीन जागा असल्याने सारखी झवायची इच्छा होयाची. आणि त्यात रुपालीचे ३४ २९ ३६ चे शरीर कोणाचा पण लंड उभा करायला पुरेशे होते. काही दिवस तर सर्व वेवस्तीत चालले होते. मग मला जाणवले, रुपालीचा सेक्स मध्ये इंटरेस्ट कमी होत चालला आहे. तेच तेच रोज करून ती कंटाळली आहे.

मला पण जाणून आले कि मला पण आता पहिल्या सारखी सेक्स मध्ये मजा येत नाही आहे. मी ऑफिस मध्ये असताना ह्या बद्दल विचार करू लागलो. तेव्हा एकदा शनिवारी मी माझ्या मित्राबरोबर ज्याचे नाव प्रसाद आहे त्याच्याबरोबर बाजूच्या रूम मध्ये पियाला बसलो होतो. जवळ १२.३० होऊन गेले होते. तो पिऊन टून होता. त्याला जरा हि भान नव्हते.

मी त्याला म्हणालो प्रसाद तू इथेच झोप. आणि तो खाली झोपला. मी पण विचार केला कि जाऊन झोपून जातो माझ्या खोलीत. तेवढ्यात माझे लक्ष प्रसादच्या पॅन्ट कडे गेले. प्रसादच लवडा ताठला होता. लवडा आडवा आत अडकला होता. वरून लवड्यची नक्षी दिसत होती.

मी प्रसादला उठवायचा प्रयत्न केला तर तो गाढ झोपेत होता. मला एक उक्ती सुचली. मी रुपालीला बोलावले. रुपाली माझी वाट पाहत आपल्या रूम मध्ये बसली होती.

ती आमच्या रूम मध्ये आली. तिने मॅक्सि घातली होती.तिने मला प्रसादच्या बाजूला बसलेले पहिले. मी तिला सुद्धा खाली बसायला सांगितले. ती थोडी विचारात पडली आणि माझ्या बाजूला बसली.

मी हसत तिला माझ्या बोटाने इशारा केला आणि प्रसादच्या लवड्याकडे पाहायला सांगितले. रुपालीने पहिले आणि ती हसली. आणि म्हणाली… काय पण…..शिस्स्स्स.

मी तिला लगेच म्हणालो. प्रसाद गाढ झोपेत आहे. काम कर तू त्याच्या लवड्यवर हात फिरावं.

रुपाली घाबरली. आणि म्हणाली… नको .. काही पण काय बोलताय.

मी परत तिला म्हणालो.. असच मस्ती म्हणून काही तरी करूयात ना.. मजा येईल..

रुपाली परत म्हणाली.. नको.. मी जाते..

आणि रुपाली उठत होती.. तर मी तिला परत हात पकडून बसवले.

तिला मी म्हणालो.. प्रसादला काही माहित नाही पडणार.. आणि तुझा नवराच तुला सांगत आहे ना. मी आहे ना इथेच..

रुपाली हसत.. लाजत उस्साहीत झाली..

मग रुपालीने हळूच आपला हात पुढे घेतला आणि ती आधी प्रसादच्या पॅन्टवरून हात फिरवू लागली. तिच्या चेहऱयावर आनंद दिसत होता.

मी तिला म्हणालो.. बटण उघड आणि चैन खाली कर..

रुपालीने पॅन्ट चे बटण उघडले आणि चैन हळूच खाली केली.. ती घाबरत होती..हात मागे घेत होती.

मी तिला म्हणालो.. घाबरू नको.. खाली कर पॅन्ट. तिने तसेच केले. हळूच पॅन्ट थोडी खाली केली.

प्रसादने आत निळ्या रंगाची चड्डी घातली होती..

आता मी रुपाली ला म्हणालो.. हळूच चड्डी पण खाली घे आणि लंड बाहेर काढ.

रुपाली घाबरली.. पण मी तिचा हात परत प्रसादच्या पॅन्ट वर ठेवला.

मग रुपालीने हळूच चड्डी खाली घेतली आणि प्रसादचा ताठलेला लवडा बाहेर पडला.

रुपाली लवडा पाहून दचकली… प्रसादचा लवडा जवळ ६ इंचाचा होता. आणि काळा होता.

रुपाली काही क्षण लवडा पाहत होती. मग मी तिला लवडा हातात घट्ट पकडायला सांगितले. तिने हळूच हात लवड्यभोवती फिरवला आणि प्रसाद चा लवडा मुठीत पकडला.

मग मी तिला म्हणालो.. हळवं त्याला आता वेवस्तीत.

रुपाली सुरु झाली. तिने वर खाली करून प्रसादचा लवडा हलवायला सुरवात केली.

हळू हळू रुपाली रंगात आली. आणि जसा ती माझा लवडा हलवते तशी आनंदात ती प्रसादचा लवडा हलवू लागली.

मी उठलो आणि प्रसाद च्या दुसरी कडे जाऊन बसलो म्हणजे रुपालीला लवडा हलवताना समोर पाहू शकेन. रुपालीला म्हणालो.. एक्स्पर्ट झाली आहेस तू लवडा हलवण्यात.. तर ती हसली… तिला प्रसादचा लवडा हातात धरून खूप मजा येत होती.

मी प्रसादची पॅन्ट आणि चड्डी अजून खाली घेतली म्हणजे गोट्या पण बाहेर येतील. मी प्रसादची पॅन्ट खाली करून, रूपातील म्हणालो एका हाताने गोट्या पण पकड.

रुपालीने लवडा हलवत प्रसादच्या गोट्या पण कुर्वळायला सुरवात केली..

रुपाली आता माझ्याकडे पाहतच नव्हती. ती प्रसादचा लवडा हलवण्यात मग्न झाली.

तेवढ्यात मी तिला म्हणालो.. कि लवडा तोंडात घेऊन चोक ना.

तर ती नाही म्हणाली….

मी पण तिला जबरदस्ती नाही केली.

मग रुपाली जोर जोरात प्रसादचा लवडा हलवू लागली. वर खाली करू लागली. लवड्यचा गुलाबी टोकातून थोडे चिकट पाणी निघत होते. ते रुपाली आपल्या बोटाने लवड्यवर फिरवत होती.

मी इथे रुपालीला प्रसादचा लवडा हलवत पाहून खूप खुश झालो. रुपालीला दुसऱ्या मुलाचा लवडा हलवताना पाहून मी इथे गरम झालो. माझा बाबुराव ताठला.

रुपाली जोर जोरात लवडा हलवू लागली… प्रसाद झोपेतच आवाज करू लागला.

अहाहा हाहाहा अहाहा अह्ह्ह
अह्ह्ह अह्ह्हह्हह्ह ह्ह्ह

तेवढ्यात प्रसादच्या लवड्यातून जोराचे पाणी उडाले. रुपालीने लवडा धरून ठेवला होता. ती हळू हळू वर खाली करत होती. सर्व पाणी लवड्यच्या टोकातून निघून रुपालीच्या हातावरून खाली वाहू लागले.

रुपाली हळू हळू लवडा हलवत होती. पूर्ण पाणी निघाल्याशिवाय तिने लवडा सोडला नाही.

काही वेळाने रुपालीने प्रसादचा लवडा सोडला. तिचा हात पूर्ण प्रसादच्या चिकाने भरला होता. ती म्हणाली मी हात धुवायला जातेय.

मी हि हो म्हणालो. आणि रुपाली आमच्या रूम मध्ये गेली. मी इथे प्रसादची चड्डी आणि पॅन्ट वर केली. बटण आणि चैन पण लावली. मग प्रसादला झोपू दिले. मी माझ्या रूम मध्ये गेलो. रुपाली बेड वर झोपली होती. तिच्या चेहऱयावर एक आनंद होता.

मी लाईट बंद केली आणि रुपालीवर चढलो. रुपाली आणि मी दोघे पण खूप तापलो होतो. रुपाली ला मी कचाकचा झवलो. खूप दिवसानंतर झवायला मजा आली होती.

दुसऱ्या दिवशी.. प्रसाद उठून घरी निघून गेला. मी हि कामासाठी बाहेर निघालो.

सोमवार उजाडला. मी ऑफिस ला गेलो. दुपारी मला रुपालीची आठवण येऊ लागली. तर आम्ही व्हाट्सअँपवर बोलत होतो. मी रुपालीला विचारले प्रसादचा लवडा हलवायला मजा आली ना.

रुपाली म्हणाली.. हो खूप मजा आली.

मी पुढे विचारले. परत करूयात का..

रुपालीने लगेच उत्तर दिले हो…

मला तिचा होकार मिळताच मी तिला म्हणालो.. ठीक आहे मग आज पासून मी वेग वेगळे मित्र बनवतो.

म्हणजे तुला वेग वेगळे लवडे पाहायला मिळतील..

रुपाली आनंदात हो म्हणाली..

रुपालीशी बोलताना माझी नजरऑफिस मधल्या एका मित्राकडे गेली. त्याचे नाव विजय होते. तो गोरा होता आणि जिम मध्ये पण जायचा. त्यामुळे चांगली बॉडी होती.

मी त्याच्याशी ओळख बनवली. आम्ही रोज बोलू लागलो. दुपारी जेवण्याच्या वेळी आम्ही दोघे फिरत ऑफिस बाहेर जात असे आणि गप्पा मारत असे. एकदा मी त्याला म्हणालो माझ्या घरी ये शनिवारी आपण पियाला बसुया. रात्र भर पिऊ. माझ्या इथे चांगली जागा आहे. दोघे बसू.

विजय लगेच हो म्हणाला. त्याचा हो एकूण मी खूप कुश झालो.

शनिवार येण्यास वेळ होती. मी रुपाली ला कळवले कि शनिवारी माझा एक ऑफिस मधला मित्र येणार आहे. आम्ही रात्री पियाला बसणार आहे. रुपालीला तो इशारा कळला.

शेवटी शनिवार आला. मी आणि विजय दोघे एकत्र ऑफिस मधून निघालो. येताना वाईनशॉप मधून आम्ही व्हिस्की घेतली.

घरी आलो. रुपालीने दरवाजा उघडला. मी विजयला सोफावर बसायला सांगितले. रुपाली त्याला पाणी द्यायला गेली. रुपालीने गुलाबी रंगाची साडी घातली होती. मला रुपाली आदीच रंगात दिसत होती.

काही वेळ आम्ही बोलत बसलो. मग मी विजयला घेऊन बाजूच्या फ्लॅट मध्ये गेलो. तिथे खाली चटईवर बसून आम्ही आमचा कार्यक्रम सुरु केला. मी बाजूला माझ्या मोबाइलला एक मूवी लावला. आम्ही दोघे ते पाहत पीत बसलो. मी मुद्दाम जास्त पाणी ग्लास मध्ये टाकून हळू हळू पीत होतो.

विजय पियाला सुरु झाला तर थांबलाच नाही. जवळ ११.३० ला विजय पूर्ण टून झाला. मी विजयला हळूच खाली झोपवले. काही वेळाने त्याला हलवून पहिले पण तो काही उठला नाही.

आता आमचा खरा कार्यक्रम सुरु होणार होता. मी रुपालीला मेसेज करून बोलावले. रुपाली लगेच आली.

मी दुसरीकडे जाऊन भिंतीला टेकून बसलो. आणि ग्लास हातात घेतला. इथे रुपाली कामाला लागली. आज मला तिला काही सांगावे लागले नाही. रुपालीने हळूच विजयची पॅन्ट उघडली आणि खाली खेचली. लवडा बाहेर येताच ती लवड्याला पाहून वेडी झाली.

विजयचा लवडा ताठला होता. गोरा आणि ७ इंच मोठा लवडा भारी दिसत होता. रुपालीने हळूच त्याचा लवडा धरला आणि वर खाली करू लागली. वर खाली करताना लवड्यचा गुलाबी टोक बाहेर पडला.

आता रुपालीचे माझ्याकडे काही लक्ष नव्हते. ती एक्दम मग्न होऊन विजयचा लवडा वर खाली करू लागली.

मी तिला पाहून खूप कुश होतो. स्वतःची बायको दुसऱ्याचा लवडा पकडून हलवते आहे हे पाहून एक वेगळीच मजा येते. रुपालीला पाहून माझा पण लवडा ताठू लागला.

मी रुपालीला म्हणालो तोंडात घे आता. तिने जरा हि विचार न करता. विजयचा लवडा तोंडात घेतला. आज ती खूप तापली होती. खाली वाकली तर तिचा पल्लू पण सरकला. मला रुपाली समोर विजयचा लवडा तोंडात घेऊन चोखताना दिसत होती.

त्यात तिची मोठी गल्ली समोर नजरेस आली.

रुपालीने लवडा चोखत असताना माझ्याकडे निर्लजासारखे पहिले.. विजयचा लवडा रुपालीच्या तोंडात आणि आम्ही दोघे एकमेकांना नजरेत नजर मिळून पाहत होतो.

मी माझ्या लवड्यवर हात ठेवून त्याला चोळू लागलो.

रुपालीचा लवडा चोखून झाल्यावर मी तिला पूर्ण नागडं होयला सांगितले. तिने माझे ऐकले आणि ती उभी होऊन आपली साडी सोडू लागली. मी रुपालीला माझ्या समोर नागडं होताना पाहू लागलो. आधी रुपालीचे हापूस आंबे बाहेर आले. मोठे आंबे बाहेर येताच वर खाली डुलु लागले. रुपालीला पाहत मी माझ्या लवड्यला कुरवाळत होतो.

काही क्षणातच रुपाली पूर्ण नागडी झाली. आज ती कोणतीहि रोकटोक करत नव्हती.

जशी रुपालीने तिची चड्डी आणि ब्रा काढला आणि ती नागडी झाली. मला तिच्या डोळ्यात हवस दिसू लागली.

मी रुपालीला लवड्यवर बसायला सांगितले. रुपालीने एक नजर माज्याकडे फिरवली आणि ती पायटाकून विजयच्या लवड्यवर बसली. लवडा हळूच रुपालीच्या पुचित शिरला. मग रुपाली हळू हळू लवड्यवर वर खाली करत लवडा पुचित आत बाहेर करू लागली.

रुपाली तोंडाने आवाज करू लागली.

आअहह अहाहाहाहा हाहाहाहा
अहाहा अहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह अहाहा
अह्हा ह्ह्ह्ह अहाहाहाहाहा ह्ह्ह

तिच्या त्या आवाजाने विजय उठला. तो अजून दारूच्या नशेत होता. थोडे डोळे उघडून त्याने वर पहिले तर नागडी रुपाली त्याच्या लवड्यवर बसलेली त्याला दिसले. त्याला काही कळत नव्हते.

विजयने रुपालीला अंगावर खेचले, दोन्ही हाताने तिचे बॉल दाबले आणि खालून पुचित दणके द्यायला सुरु केले.

मी विजयचा ७ इंचाचा लवडा रुपालीच्या पुचित वर खाली होताना पाहत होतो. ते दृश्य खूप मनमोहक होते. मला जाणवले, माझ्या बायकोला दुसरा लवडा किती मस्त झवत आहे.

विजय ने गती वाढवली… त्याने हात रुपालीच्या गांडीवर ठेवले आणि रुपालीची गांड दाबून खालून जोर जोरात दणके देऊ लागला. दोघे पण ओरडू लागले…

अहाहा अहाहा अह्ह्ह
अहाहाहाहा अहाहाहाहा या
ऊमऊमऊमऊऊउ मम्मूऊमु

अह्ह्ह अहाहाहाहा या
अहाहाहाहाहाहाहा

काही क्षणात विजयने जोराचा स्वास घेत रुपालीच्या पुचित सर्व पाणी उडवले… ते पाहून मी इथे अजून तापलो.. रुपालीने पण त्याला पुचित पाणी टाकू दिले. ती अशीच विजयवर झोपून होती.

इथे माझा घसा सुकलेला.. मी दारू पियालो…

मग काही वेळाने रुपाली उठली आणि विजयच्याच बाजूला नागडीच झोपली…रुपाली खूप थकली होती.

विजय परत गाढ झोपेत गेला….

इथे माझा लवडा फणफणत होता.

माझी नजर रुपालीच्या फाकलेल्या पायांच्या मध्ये गेली.. मला विजयचे पाणी रुपालीच्या पुचीवर दिसत होते. ..

माहित नाही मला काय झाले… मी उठलो आणि माझी चड्डी पॅन्ट शकत खाली घेतली. लवडा बाहेर काढून रुपालीचे पाय फाकवले आणि लवडा रुपालीच्या पुचित घुसवला.

रुपाली परत दचकली. मी लवडा रुपालीच्या पुचित टाकून तिला झवू लागलो.

माझ्या लवड्यला रुपालीचे चीक आणि विजय चे पाणी लागले. रुपालीची पुची पाण्याने भरली होती. मी दणके देत रुपाली ला शिव्या देऊ लागलो.

अहाहा आहाहाहाहा अहाहा रांड… साली….

अहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह अहाहा रंडीचींईईई…हाहाहाहाहा
झावडिईईईई अहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहाहा
तुज्या आईचा भोसडा…… अहाहाहाहाहाहा

दणके देत मी वेडाच झालो आणि जोर जोरात रुपालीची पुची झवू लागलो.

अहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह आह्ह्ह

अहाहा अहाहाहाहा

दणके देत देत अचानक लवड्यातून पाणी उडाले आणि रुपालीच्या पुचित जमा झाले…मग मी पण शांत झालो आणि रुपालीच्या बाजूला झोपलो.

मी पण खूप थकलो होतो..

रुपाली पूर्ण नागडी .. दोन लवड्याच्या मध्ये झोपली होती..

काही वेळाने मी उठलो.. रुपाली झोपलीच होती. मी तिला उठवले आणि आपल्या फ्लॅट मध्ये जायला सांगितले. ती अशीच नागडीच साडी वर पकडून काळोखात फ्लॅट मध्ये गेली.

मी विजयचा लवडा चड्डीत टाकला आणि पॅन्ट चे बटण लावले. आणि माझ्या खोलीत जाऊन झोपलो.

सकाळी उठलो तर विजय उठला होता.. तो घरी गेला.

त्या दिवंशानंतर रुपाली आणि मी मोकळे प्रमाणे बोलू लागलो. आदी मी रुपालीला गोळी खायला सांगितली कारण रात्री विजयचे पाणी पुचित गेले होते. त्यावर रुपाली म्हणाली, मी सकाळीच खाली गोळी.

मी त्या नंतर खूप वेळा वेग वेगळ्या मुलानं कढून रुपालीला झवून घेतले.


रुपाली खूप कुश झाली होती. मला जस पाहिजे तस झवायला देत होती. आम्ही एकमेकांना शिव्या देत झवू लागलो होतो..

Loading

0

0

You cannot copy content of this page