भावाला अभ्यासाकडे वळवण्याची स्वतःच्या शरीराचे बलिदान दिले – 2रविवार असल्याने मी उशिरा उठली. रवी अजून झोपला होता. माहित नाही रात्री किती वाजेपर्यंत सेक्स विडिओ पाहत बसला होता.

रवी ला समोरून जाऊन विचारणे ठीक नव्हते. मला असं काही करावे लागेल ज्याने रवी स्वतःहून माझ्या जवळ येईल. मी विचार करू लागले. त्यावेळी मला सुचले कि मी त्याला मोहित करण्याचा प्रयत्न करते.

त्याच दिवशी रवी अंघोळीला जाईल त्याच्याआधी मी बाथरूम मध्ये माझी नवीन निळी पॅंटी आणि ब्रा समोर साबण ठेवतो त्याच्या बाजूला लटकून ठेवला म्हणजे त्याचे लक्ष जाईल.

रवी ११ ला उठला आणि अंघोळीला गेला. काही वेळाने रवी अंघोळ करून आला आणि आपल्या खोलीत गेला. मी लगेच बाथरूम मध्ये गेले तर मला दिसले, माझा ब्रा आणि पॅंटी खाली बादली मध्ये पडले आहेत.

मी उचलून पाहिले तर दोन्ही ओले लागत होते आणि साबण सुद्धा लागला होता. आणि पॅंटी चिकट पण जाणवत होती. जाणवत होते कि रवी ने खूप खेळ केला आहे ब्रा आणि पॅंटी चा.त्यानंतर संद्याकाळी मी स्वयंपाक घरात काम करत होती. मला माहित होते कि ८ च्या दरम्यान रवी मला पाहायला स्वयंपाक घरात रोज येतो. आज सुद्धा येईल. मला एक उक्ती सुचली. मी टीशर्ट आणि खाली निळी जीन्स पॅन्ट घातली होती. रवी येण्याआधी मी माझ्या जीन्स चा बटण उघडला आणि जीन्स थोडी ढिली केली.

त्यामुळे मागून माझी जीन्स खाली येऊ लागली. जसा मला बाहेरचा दरवाजा उघडण्याचा आवाज आला मी जीन्स मागून थोडी खाली केली आणि माझी काळ्यरंगाची पॅंटी वर केली ज्याने रवीला ती स्पष्ट दिसेल. मी फ्रिज च्या बाजूलाच पाठ करून बसले.

खाली बस्तान मला जाणवले कि माझी पॅंटी जरा जास्तच मागून बाहेर आली आहे. पण आता वेळ नव्हती वेवस्तीत करायला. रवी कधी पण येईल स्वयंपाक घरात म्हणून मी अशीच खाली बसून धान्य डब्यात भरायचे नाटक करू लागले.

तेव्हड्यात रवी मागून स्वयंपाक घरात आला. मी तिरक्या नजरेने पाहिले तर मला रवीचे पाय दिले. तो आला आणि काही वेळ असाच उभा होता. मग त्याने फ्रिज उघडला आणि पाण्याची बाटली घेतली. नेहमी तो बाटली घेऊन निघून जायचा, पण आज तो जास्त वेळ लावत होता.

मला कळून आले कि तो माझ्या पॅंटी कडे पाहत आहे. खूप वेळ रवी तिथेच उभा होता. मी विचार करू लागले हा जात का नाही आहे. मग मी स्वतःच उठण्याची हालचाल केली तर तो लगेच मागून निघून गेला.दुसऱ्या दिवशी रवी नेहमी प्रमाणे हॉल मध्ये बसला होता. झोपायच्या आधी मी हॉल मध्ये लादी पुसते हे त्याला माहित होते. ह्या वेळी मी त्याचा फायदा घेण्याचा विचार केला. माझ्याकडे एक ड्रेस होता. त्याचा गळा मोठा झाला होता. त्यामुळे घातल्यावर माझे बॉल वरून जास्तच मोकळे दिसायचे.

मी रूम मध्ये गेली आणि तो ड्रेस घातला. स्वतःला आरशात पाहिले तर कळले कि माझे बॉल वरून जास्तच बाहेर दिसत आहे. मी मागून माझा ब्रा अजून घट्ट केला. त्याने माझे बॉल जवळ खेचले गेले आणि एका मेकांना मध्ये घट्ट चिकटले. माझी गल्ली वरून दिसू लागली.

मी ड्रेस घालून स्वयंपाक घरात गेली. मला आता खूप भीती वाटत होती. स्वास चढत होता. कारण बॉल जरा जास्तच दिसत आहे. मला भीती वाटत होती कि रवी ने पाहून काही केले तर पुढे मी काय करणार. मी स्वतःला सांभाळले आणि हॉल मध्ये गेली. मी रवी ला समोर बसलेले पाहिले. तो टीव्ही पाहत बसला होता.

मी बघून त्याला न बाहीतल्यासारखे केले. मी मुदामून रवी ला माझी गल्ली दिसावी असे बसून लादी पुसू लागली. मी वाकून लादी पुसत हळू हळू रवी च्या जवळ जात होती. कापड पिळताना मी तिरक्या नजरेने रवी कडे पाहिले तर तो टक लावून माझ्या कडेच पाहत होता.

मी हळू हळू रवी कडे पोहचले. काही वेळात मी रवीच्या पायाजवळ लादी पुसत होती. मुदामून मी जरा जास्त वेळ घेतला रवीच्या जवळ आल्यावर म्हणजे रवीला माझे बॉल जवळून पाहायला मिळतील. मग उठले आणि परत स्वयंपाक घरात गेले.

मी ऑफिस मधून आल्यावर घरी घट्ट कपडे घालू लागली ज्याने माझे शरीर आकर्षक दिसेल. मला जाणवले, रवी संध्याकाळी बाहेर जात असे मित्रांना भेटायला पण आता त्याने जाणे बंद केले. तो हॉल मध्ये बसून पूर्ण वेळ टीव्ही पाहत असे. मीही त्याचा फायदा उचलून मुदामून कामाच्या बहाण्याने त्याचा समोरून जात असे.

काम करताना वाकून त्याला माझी गल्ली दाखवत असे. कधी समोर कपाटात कपडे ठेवायच्या बहाण्याने वाकून माझा बोच त्याच्या कडे करत असे. काही दिवस असेच माझे रवीला मोहित करण्याची क्रिया चालू होती.

मी माझ्या विचारात होतीच कि शनिवारी संध्याकाळी ऑफिस मधून घरी आल्यावर मी बाथरूम मध्ये गेली. बाहेर येताना आतून बाथरूम ची लाईट बंद करून बाहेर येत होती तेव्हा मला कोपऱ्यातून एक उजेड दिसला. मी आदीकधी कोपऱ्यातून उजेड तसा पाहिला नव्हता बाथरूम मध्ये.

मी हात लावून पाहिलं तर कळले कि तिथे एक मोठा भोक झाला आहे. आणि त्याला लपवायला कोणी तरी पुठा ठेवला आहे. भोक बरोबर पाण्याच्या टाकीच्या खाली होता त्यामुळे लगेच दिसण्यास येत नव्हता. रवी घरी नव्हता तेव्हा. तर मी लगेच दुसरीकडे जाऊन पाहिले. तेव्हा मला कळले कि तो भोक बाजूच्या बाथरूम मधून केला होता. तिथे वॉशिंग मशीन आणि बाकीचे सामान होते.

भोक असा केला होता कि कोणी पण टेबलावर उभं राहून दुसरी कडे पाहू शकतो. मी लगेच कोपऱ्यातील टेबल घेतला आणि त्यावर उभी राहून जेव्हा भोकातून पाहिले तर मला दिसले इथून समोर कोणीहि अंघोळ करताना स्पष्ट दिसेल.

मला लगेच कळून आले कि हे काम रवी चे असेल. मी तो पुठा असाच लावून ठेवला आणि बाहेर आले. मी माझ्या रूममध्ये जाऊन विचार करू लागले. रवीला माहित होते कि झोपायच्या आधी मी रात्री दररोज अंघोळ करते. त्याने नक्की मला अंघोळ करताना पाहायला तो भोक तिथे केला असेल.

मला भीती वाटू लागली. मला आता प्रश्न पडला. रवीला आपले पूर्ण नागडे शरीर दाखवायचे का? आणि मला नागडे पाहिल्यावर पुढे तो काय करेल?

मी विचारात पडले. खूप वेळ मी माझ्या खोलीत बसून विचार करत होती. वेळ पाहिली तर कळले कि खूप उशीर झाला आहे आणि अजून जेवण सुद्धा बनवायचे आहे. म्हणून मी विषय सोडला आणि स्वयंपाक करायला गेली.

रवी १० वाजता आला. मी त्याला जेवायला दिले. मग रोजच्या प्रमाणे मी कामे आटपून अंघोळीला जाणार होते. पण आता मला माहित होते कि अंघोळीला जाताच रवी येईल आणि मला त्या भोकातून अंघोळ करताना पाहिले. माझी चिंता वाढू लागली. कायकरावे कळत नव्हते.

शेवटी मी निर्णय घेतला मी जाते अंघोळीला. असे पण आज नाही तर उद्या मला माझे नागडे शरीर रवीला दाखवावेच लागेल.

असा निश्चय करून मी बाहेरची सर्व लाईट बंद केली आणि कपडे घेऊन बाथरूम मध्ये गेली. रवी रूम मधेच होता. मी बाथरूम चा दरवाजा बंद केला. कपडे ठेऊन मी काही वेळ अशीच उभी होती. तेवढ्यात मला बाथरूम च्या दरवाज्या समोरून कोणीतरी जाण्याचा आवाज आला. मला कळले कि तो रवी आहे.

मी लगेच समोरच्या भोक कडे पाठ फिरवली आणि कपडे समोर दोरीवर ठेवायचे नाटक करत होती. मग मी पाणी घेण्यासाठी खाली वाकली तेव्हा मी नजर चुकून वरती भोकाकडे पाहिले तर तो लावलेला पुठा तिथून काढला होता आणि रवी तिथून पाहताना दिसला.

माझी धड धड वाढली. मी परत सरळ उभी राहिली आणि वर भोकाकडे न पाहता मी हळू हळू माझे कपडे काढू लागली. मी माझा ड्रेस काढून टाकला. मग हळूच ब्रा काढून टाकला. माझे मोठे बॉल उघडे पडले. मी मुदामून स्तनाना हातात घेऊन दाबू लागली म्हणजे रवी पाहिलं.

मग मी माझ्या पायजमाची नाडी उघडली आणि पायजमा काढून टाकला. आता मी पॅंटीवर होती. मी पाठ फिरवली आणि पॅंटी दोन्ही हाताने पकडून वाकून खाली काढली आणि रवी ला माझी गांड दाखवली. मग पॅंटी बादलीत ठेवून मी माझ्या अंगावर पाणी टाकू लागली.

साबण घेऊन माझ्या बॉलवर लावू लागली. साबण लावून मी माझे बॉल दाबत होती. निप्पल चोळून चोळून धुवत होती. मग पुचीवर साबण लावून हाताने पुची घासू लागली. पुचीला साबण लावताना मला जाणवले पुचीतून पाणी निघत आहे. पुची तापली आहे.

रवी मला नागडं अंघोळ करताना पाहत आहे ह्या विचाराने पुची नाचू लागली होती. काहीवेळ पुचीवर साबण घासून झाल्यावर मी उलटी फिरली आणि पाठीवरून हात फिरवत गांडीवर साबण लावू लागली. गांड दाबत मी साबण लावत होती. पायाला समोर बादलीवर ठेवून मांड्याना साबण लावला.माझे ३५ चे स्तन, ३० ची कमर आणि ३६ ची गांड पूर्ण साबणाच्या फेस ने भरली होती. मी दररोज लगेच अंघोळ करून बाहेर येते. पण आज रवीसाठी मी मुदामून नखरे करत अंघोळ करत होती. कोणी आपल्यला नागडे पाहत आहे ह्या विचारानेच मला खूप कुतूहल वाटत होते.

मग बादलीतून पाणी घेतले आणि माझा अंगावर टाकले. मी माझे शरीर चोळून अंघोळ करू लागले. पाणी अंगावर टाकून माझे मोठे बॉल पिळू लागले. दोन्ही पायाच्या मध्ये हात टाकून पुची धुवू लागले. दुसऱ्या हाताने गांडीवर पाणी टाकले आणि गांड चोळली.

शेवटी तोंड धुतले आणि अंघोळ पूर्ण केली. मग टॉवेल घेऊन मी अंग पुसू लागले. तोंड टॉवेल ने पुसताना मी तिरक्या नजरेने परत वर भोकाकडे पाहिले. रवी अजून तिथेच उभा होता. मी त्याची मजा घेण्यासाठी परत पाठ करून उभी राहिले आणि वाकून पाय पुसू लागले ज्याने माझी गोलाकार गांड रवीला स्पष्ट दिसेल.

अंग पुसून मी कपडे घालू लागले. तेव्हड्यात मला बाजूच्या बाथरूम मधून हालचाल होण्याचा आवाज आला. मी वर डोकावून पाहिले तर रवीने पुठा परत लावला होता आणि तो तिथून निघाला. मला परत बाथरूम च्या दरवाज्या समोरून तो जाताना आवाज आला.

मी कपडे घालून बाहेर आले. रवीचा खोलीचा दरवाजा बंद होता. मी गेले माझ्या खोलीत. आता रवीला माझ्या शरीराचे पूर्ण दर्शन मी देऊन झाले होते. रवीच्या मनात इच्छा जागृत करण्यासाठी पुरेशी होती.

दुसरा दिवस उजाडला. नेहमी प्रमाणे कामे सुरु होती. रविवार असल्याने रवी उशिरा उठला. मी रवीला दुपारी जेवताना सांगितले कि दररोज संध्याकाळी मी तुझा अभ्यास घेणार आहे. तर जेवायच्या आधी ८ च्या दरम्यान आपण अभ्यास करून घेऊ.

पहिल्यांदा रवीने माझ्या कोणत्या गोष्टीला काही प्रतिउत्तर न करता होकार दिले होते. तो एक्दम सभ्य मुलासारखा वागला. मला त्याच्यात बदल दिसू लागले होते.

संध्याकाळ झाली.. ठरल्या प्रमाणे मी ८ वाजता रवीच्या खोलीत गेली. रवी पुस्तक घेऊन खुर्ची घेऊन बसला. मी त्याच्या बाजूला खुर्चीवर बसले… रवीने वाचन सुरू केले. मी माझा फोन घेऊन त्यात पाहत बसले होते. तेव्हा मला दिसले कि रवी पुस्तक वाचता वाचता माझ्या मोठ्या स्तनाना पाहत आहे.


मी ओढणी घेतली नव्हती त्यामुळे माझे स्तन जवळून गोलाकार आणि मोठे दिसत होते. रवी तिरक्या नजरेने पाहत होता…

Loading

2

2

You cannot copy content of this page