भावाला अभ्यासाकडे वळवण्यासाठी स्वतःच्या शरीराचे बलिदान दिले – 3रवीची पुस्तकात कमी आणि माझ्या स्तना कडे जास्त नजर होती. तेवढ्यात मला खाली पडलेली पेन्सिल दिसली. मी पेन्सिल उचलण्यासाठी खाली वाकली आणि त्यावेळी मी माझा उजवा हात रवीच्या मांडीवर ठेवला. रवी ने शॉर्ट पॅन्ट घातली होती. त्याला माझा नरम हात जाणवला. जशी मी वर उठली, मला त्याच्या चेहऱ्यवरचे विचित्र भाव दिसले.

मी पाहून न पाहिल्यासारखे केले. मला जाणवले कि रवी सुद्धा उतावळा झाला आहे. मी विचार करत होते पुढे काय करावे, तेवढ्यात मला एक उपाय सुचला. मी त्याला म्हणाले तुझं वाचण्यात काही लक्ष लागत नाही आहे. आपण गणिताचा सराव करूया.

त्याने होकार दिला आणि आपली गणिताची वही आणि पेन घेतला. तो वहीवर लिहू लागला. रवी वहीवर लिहिताना मी मुद्दामून अजून जवळ आले आणि माझा उजवा हात बोलता बोलता त्याच्या मांडीवर ठेवला. रवी परत थोडा दचकला.

मग रवी लिहीत असताना मला त्याच्या हाताचा कोपरा समोर दिसला. तर मी पुढे येऊन माझे बॉल त्याच्या हाताच्या कोपऱ्याला चिकटवले. रवीचा हाताचा कोपरा आता माझ्या डाव्या बॉल ला लागत होता. माझा बॉल दाबला जात होता. रवीला सुद्धा ते आवडू लागले. तो सुद्धा मुदामून त्याचा हाताचा कोपरा माझ्या बॉल ला घासू लागला.

रवी च्या कृत्याने माझे शरीर गरम होऊ लागले. मी रवीच्या मांडीवरचा हात हळूच त्याच्या शॉर्ट पॅन्ट च्या खाली आणला आणि मांडीवर लावला. त्याच्याशी बोलता बोलता मी हळू हळू माझा हात त्याच्या मांडीवरून फिरवत शॉर्ट पॅन्ट च्या आत वर सरकवु लागली.काही वेळातच माझा हात वर पर्यंत पोहचला. मला आता माझ्या बोटाना रवीची आतली चड्डी भासू लागली. माझी धड धड वाढली. कारण आता थोडाही हात पुढे गेला कि रवीचा लवडा लगेच हातात येईल.

त्या विचारानेच माझ्या अंगात थरथराट वाढू लागली. रवी समोर पाहत वही वर लिहिण्याचे नाटक करत होता. मी त्याच्या तोंडाकडे पाहिले. त्याच्या होठांवर माझी नजर गेली. आणि मला राहवले नाही. रवी घाबरत होता त्यामुळे मलाच काही तरी केले पाहिजे हे मला जाणवले. मी काही क्षण थांबले.

आणि मी लगेच माझा दुसरा हात रवीच्या डोक्यमागे घेतला आणि रवी ला माझ्या कडे फिरवून त्याच्या होठांवर घट्ट चुंबन घेतले. जसे माझे होठ रवीच्या होठांना लागले. मी वेडीच झाली. मी लगेच दुसरा हातात रवीचा लवडा धरला. मला जाणवले रवीचा लवडा खूप मोठा झाला आहे.

रवी च्या लवड्याला हात लागताच माझ्या शरीरातून जणू वीज गेली. मी रवीच्या चड्डीवरुन लवडा घट्ट धरला होता. आणि त्याचा लवडा चोळू लागले. रवीने पण मला दोन्ही हाताने घट्ट मिठी मारली. मिठी मारत त्याने दोन्ही हात पुढे आणून जोरात माझे मोठे स्तन जोर जोरात दाबायला सुरवात केली.

मी माझे चुंबन रवीच्या होठांवर अजून घट्ट केले आणि रवीचा लवडा जोरात दाबून धरला.मग रवी माझे दोन्ही बॉल जोर जोरात दाबत माझ्या गालावर किस करू लागला. माझ्या तोंडून आवाज येऊ लागला.

अहाहा अहाहा हाहाहा अहाहाहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहा आहाहाहा
अहाहाहाहा अह्ह्हह्हह्हह्ह्ह

रवी ने माझ्या मानेवर किस करत पूर्ण तोंडावर किस केले. रवी माझे गाल चाटू लागला. मधेच होठांवर किस करू लागला. २ वर्षाआधी बॉयफ्रेंड सोडून गेल्यापासून कोणी माझ्या बॉल ला हात लावला होता. रवीचे बॉल दाबणे खूप बर वाटत होते.

इथे मी रवीचा लवडा कुरवाळत होते. त्यानंतर रवी माझ्या मानेवर किस करत खाली येऊ लागला. त्याने माझा कुर्ता पकडला आणि वर करून काढून टाकला. मी आत काळ्यरंगाचा ब्रा घातला होता. रवीची नजर माझ्या गल्लीवर पडली आणि तो वेडाच झाला.

रवी वाकला आणि त्याने माझी गल्ली जीभ आत टाकून चाटू लागला. जोर जोरात बॉल दाबत तो गल्ली चाटत होता. मला आता राहवले नाही. मी लगेच मागे हात नेहून माझ्या ब्रा चा हुक काढला आणि ब्रा मोकळा केला. रवीने पाहिले कि ब्रा निघाला आहे. त्याने लगेच ब्रा खेचून काढून टाकला.

ब्रा निघताच माझे दोन्ही स्तन उघडे पडले. रवी चकित झाला. माझे गोलाकार स्तन मोठ्या फ़ुटबाँल प्रमाणे कडक होते. नितंब ताठ्ले होते. रवीने प्रेमाने दोन्ही हात माझ्या नितंबावरुन फिरवून पूर्ण बॉल च्या आकाराचे जणू मोजमाप घेतले.

रवी च्या तोंडाला पाणी सुटले होते. त्याने माज्या डोळ्यात डोळे टाकून पाहिले आणि हळूच दोन्ही हाताने माझे स्तन दाबले.

माझ्या तोंडून आवाज आला. आहाहाहा आहाहा …

रवीला ते आवडले…

मी पण आता पूर्ण मदहोश झाली होती. माझ्या डोळ्यात सुद्धा हवस स्पष्ट दिसत होती.

रवीने लगेच माझ्या बॉल वर धाव मारली आणि आपले तोंड नितंबावर ठेऊन तो बॉल दाबत माझे स्तन चोखु लागला.

अहाहा अहाहा अहाहाहाहाहा…. किती भारी वाटत होते..

माझे स्तन चोखायला लागताच माझे शरीर जणू नाचू लागले.

मी रवीच्या केसात हात फिरवत.. त्याला प्रोसाहन देऊ लागले…

मला त्याचे नितंब चाटणे एवढे आवडू लागले कि माझ्या तोंडून त्याच्या बद्दल प्रेमाचे उचार आले..

मी रवीचे केस कुरवाळत त्याला म्हणाली,….

माझं बाळ …. चोख अहाहा हाहाहा … चोख पूर्ण बॉल. …
पियुन ताक पूर्ण दूध… तुज्यासाठीच आहे हे……

आह्ह अहाहा अहाहाहाहा

रवी ने मग दुसरा स्तन तोंडात घेतला आणि चोखु लागला.

मी रवी ला जणू माझा बाळाप्रमाणे स्तन चोखायला सांगत होती…त्याला प्रेम करत होती.

मग काही वेळाने रवी मागे झाला आणि तो उभा राहिला. त्याने त्याचे टीशर्ट लगेच काढले.

मी समोर खुर्चीवर बसून त्याला टीशर्ट काढताना पाहत होती. मला वाटले टीशर्ट काढून तो थांबेल, पण रवी एवढा उतावळा झाला होता कि त्याने लगेच त्याची शॉर्ट पॅन्ट पण पकडली आणि आतल्या चड्डी सकट पॅन्ट खाली खेचून पूर्ण नागडा झाला.

जशी चड्डी त्याने काढली त्याचा ताठलेला लवडा उड्यामारत बाहेर पडला. मी रवीचा लवडा पाहून घाबरलीच. कारण रवी दिसायला मध्य बांधाचा होता. पण त्याचा लवडा त्याच्या शरीराच्या तुलनेत खूप जास्तच मोठा होता. जवळ ७ इंचाचा आणि जाडा वाटत होता. माझ्या आधीच्या बॉयफ्रेंड चा लवडा ह्यच्या तुलनेत खूप लहान होता.

मी तर काही वेळ रवीच्या लवड्याकडे पाहतच राहिले.

मग रवी माझ्या जवळ आला. मी घाबरली. त्याने त्याच्या लवड्यचे टोक माझ्या होठांजवळ आणले. मला कळले तो मला चोखायला सांगत आहे. मी हसत हळूच त्याच्या लवड्यच्या टोकाला माझी जीभ लावली. लवड्यच्या गुलाबी भागाला माझी नरम जीभ लागतच रवीने तोंडातून आवाज केला.

अहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहा

मी मग मुठीत रवीचा लवडा पकडला आणि त्याला चाटू लागली. लवडा हातात पकडल्यावर परत मला जाणवले कि लवडा दोन्ही हाताने मुठीत पकडला तरी पूर्ण हातात नाही येणार एवढा मोठा आहे. पण लवडा हातात पकडायला आणि चाटायला खूप मजा येत होती.

काही वेळ लवडा चाटून घेतल्यावर मला जणू रवी च्या लवड्यशी प्रेमाचं झाले. आदी माहित असते घरातच एव्हडा चांगला मोठा लवडा आहे तर रोज येऊन भावाचा लवडा चोखला असता. बॉयफ्रेंड ची गरजच नव्हती.

मी जीभ रवीच्या लवड्यच्या गुलाबी भागावर फिरवत हळू हळू लवडा आत तोंडात सरकवला. मला कळले होते कि पूर्ण लवडा तोंडात तर जाणार नाही, पण जेवढा जाईल तेवढा मी आत घेऊन चोखु लागले. आत बाहेर लवडा करत मी लवड्यला चोखत होते.

त्याच बरोबर माझी नजर खाली गोट्यांवर गेली. लटकलेल्या गोट्या मी एका हातात पकडल्या आणि लवडा तोंडात चोखत गोट्या कुरवाळू लागली. गोट्याना हातात घेऊन दाबू लागली. मला जाणवले गोट्यान बरोबर खेळायची एक वेगळीच मजा आहे.

त्यानंतर मी लवडा तोंडातून काढला आणि मुठीत पडकून वर केला आणि खाली गोट्याना चाटू लागले. एक एक गोटी तोंडात घेऊन चोखु लागले. रवी ने पूर्ण केस काढले होते त्यामुळे चोखायला अजून मजा येत होती. मी पूर्ण गोट्या चाटून ओल्या केल्या.

मग मी मागे सरकले. लवडा हातातून सोडला तर जाणवले पूर्ण लवडा खालून वर पर्यंत चिकट झाला आहे. आणि चमकत आहे. मी ओल्याझालेल्या लवड्यकडे पाहत वर रवी कडे नजर फिरवली होतीच कि रवी लगेच माझ्या जवळ आला आणि त्याने माझे डोकं दोन्ही हाताने घट्ट धरले आणि लवडा जोरात माझ्या तोंडात घुसवला.

मी घाबरले आणि त्याला दूर करू लागले, पण तो काही एकला नाही. त्याने माझे डोकं घट धरले आणि जोरजोरात लवडा माझ्या तोंडात आत बाहेर करू लागला. मला जाणवले कि हात पाय मारून काही फायदा नाही आहे. रवीत आता हवस भरली आहे तर मी विचार केला करून घेऊ दे.

रवी जोर जोरात दणके देत लवडा तोंडात घुसवत होता. अचानक त्याने जोरात लवडा आत घुसवला आणि तो माझ्या घस्यापर्यंत गेला. माझा जणू स्वासाचं बंद झाला काही क्षण. माज्या डोळ्यातून पाणी आले. त्यावेळी मला जाणवले रवी मला मारूनच टाकणार आहे लवडा घासत खुपसून. मला काहीच करता येत नव्हते.

काहीवेळाने रवी ने मला सोडेल. मी स्वतःला सांभाळे.

मग रवी ने माझे दोन्ही हात धरून मला उभे केले. आणि मला घट्ट मिठी मारली. मिठी मारून रवी माझ्या पाठीवर हात फिरवू लागला. मानेवर किस करत त्याने लगेच दोन्ही हात माझ्या मोठ्या गांडीवर ठेवले आणि जोरात गांड दाबली.

गांड दाबत एक हात पुढे आणला आणि माझ्या पायजमाची नाडी खोलली. नाडी खोलताच पायजमा झटकन खाली पडला आणि मी आता माझ्या काळ्या रंगाच्या पॅंटी वर उभी होती. रवी लगेच माझ्या समोर खाली बसला आणि त्याने दोन्ही हाताने माझी पॅंटी पकडली.

आणि जोरात खाली खेचून त्याने पॅंटी काढली आणि मला पूर्ण नागडे केले. नागडे होताच माझे शरीर पूर्ण तापले. मला थोडी लाज वाटू लागली. मी पुढे काही विचार कारेन तेव्हड्यात रवीने त्याचे तोंड माझ्या दोन्ही पायात घातले आणि तो पुची वर जीभ फिरवू लागला.

अहाहा अहाहाहा अहाहाहाहा
अह्ह्ह अह्ह्ह अहाहाहाहा अहाहा

पुचीवर जीभ लागताच मी जणू उद्या मारू लागले. माझा मेंदू बंद पडला. मला फक्त पुची बद्दल विचार येऊ लागला.

रवी बोट पुचित घासत जिभेने चाटत होता. काहि वेळ त्याने मस्त पुची चाटून घेतली.

मग त्याने मला बाजूला बेडवर बसवलं आणि खालून दोन्ही पाय फाकवले. पाय फाकवताच पुचीच्या पाखळ्या उघडल्या. रवी पायामधे बसला आणि त्याने आपले तोंड पुचीवर चिकटवले आणि तो वेड्या सारखा पुची चाटू लागला.

अहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहाहा अहाहा
अहाहा अहाहा अह्ह्ह हहा अहाहाहाहा अहाहा
अहाहा अहाहाहाहा ह्ह्ह्ह
मऊमुमुं मी मुमूमुंम मुमूमुं
मऊमुमूमुंमम्मू मुम्म्म्ममम्मू

पुचीतून पाणी निघू लागले. रवी जिभेने चाटून पुची साफ करत होता. मधेच पुचित बोट टाकून जोर जोरात आत बाहेर करत होता. खूप भारी वाटत होते. एवढी वर्ष पुचीला कोणी चाटले नव्हते. हा अनुभ वेगळाच असतो.

मग रवी मागे झाला आणि माझ्या समोर उभा राहिला. मग त्याने मला त्याच्या जवळ खेचले आणि मला पाठ करून उभ केले. मला कळले नाही आता नक्की काय करतोय.

त्याने मला मागून धक्का दिला आणि मला बेड वर वाकून झोपायला सांगितले. मी बेड च्या बाजूला उभी राहून बेड वर हात ठेवले आणि वाकून त्यावर झोपले. मी झोपताच मागून रवीने त्याचे तोंड माज्या गांडीच्या फटीत टाकले.

माझ्या मोठ्या गांडीला रवीचे लहान तोंड असे वाटत होते जणू कोणी लहान नारळ माझ्या गांडीवर घासत आहे. माझी मोठी मऊ मऊ गांड रवीला खूप आवडली. तो जोर जोरात दोन्ही हाताने गांड दाबत आपले तोंड माझ्या गांडीच्या फटींमध्ये घासू लागला.

मग त्याने गांडीवर जीभ फिरवून गांड चाटणे सुरु केले. मी तेव्हा दचकली जेव्हा रवीने माझी गांड दोन्ही हाताने फाकवली आणि आपली जीभ गांडीच्या फटीत घालून माझी गांड चाटू लागला. मी गांड हलवून त्याला सांगण्याचा प्रयत्न करत होती कि नको करू असं. चांगल नाही हे.

पण रवी काही ऐकण्याच्या तयारीत नव्हता. रवी गांडीची फट वरून खाली चाटत आला. जसा तो माझ्या गांडीच्या भोकावर पोचला मला कसे तरी होऊ लागले. रवीने माझ्या भोकावर जीभ टेकवली आणि गोल गोल फिरवत गांडीचा भोक चाटू लागला.

माझ्या तोंडून नकळत आवाज येऊ लागला.

अहाहा अहहह आह्हह्ह आह्ह्ह
अहाहाहाहा अह्ह्हह्हह्ह अहाहाहाहाहा
अहाहाहाहाहा हहा अह्हाह्हह्हह्ह

माझा सखा भाऊ माझ्या गांडीच्या भोक चाटत आहे हा विचार करूनच मी वेडी झाली.

त्यानंतर रवी उभा राहिला. त्याने मागून माझी कमर घट्ट पकडली आणि लवडा हळूच पुचित घुसवला. घट्ट कमर पकडून जोर जोरात दणके देत मागून मला झवू लागला. त्याचा मोठा लवडा पूर्ण आत जात होता. माझी पुची ओरडू लागली होती.

अह्ह्ह अहाहाहाहा अहाहाहाहा
अहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहा
अहाहाहाहाहाहाहा अह्ह्ह

मग रवी उठला आणि त्याने मला बेड वर बसवले. मग तो बेड वर आला आणि माझे पाय फाकवले. पाय फाकवुन त्याने हळूच लवडा पुचीवर ठेवला. पुचित लवडा आत सरकवत तो माझ्यावर झोपला. मला खाली पुचित लवडा जाताना जाणवले.

मी खूप उसुक झाले. रवीने लवडा पुचित हळू हळू मागे पुढे करायला सुरवात केली. लवड्यच्या घर्षणाने माझ्या तोंडून आवाज येऊ लागला.

अहाहा अहाहा अहाहाहाहा
अह्ह्ह अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहा अहाहा
मऊमुमूमुंम मुमूमुं उमुम्मुमुमुं
मिमिमीम मिमिनिमीम
मुमूमुमूमुमुमूमुं आह्हह्ह आह्हह्ह

माझा आवाज एकूण रवी ने आपली गती वाढवली आणि जोर जोरात तो माझ्या पुचीवर दणके देऊ लागला. रवीचा मोठा लवडा माझ्या पुचित खोलवर गेला. लवडा जाडा असल्याने पुचित घट्ट बसला होता. पुचीतून पाणी येऊ लागले.

रवीने जोर जोरात दणके द्यायला सुरवात केली. मी ओरडू लागले.

आ आ आ या या या या या या या
या या या या या या या या या
उनुम्मुमुमुमु मी मी ममूमुं व
अहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहा

रवी ने माझे बॉल जोरात दाबले. आणि खालून जोर जोरात दणके देऊ लागला. खूप वर्षांनी झवायला मिळाले होते. पुचित लवडा जाताना खूप भारी वाटत होते… माझ्या चेहऱयावर एक कामुक हास्य होते. मी माझे दोन्ही हाताने बेड ची चादर घट्ट धरून ठेवली होती.

रवी सुद्धा आता जोर जोरात आवाज करू लागला.

अहाहा अहाहा अहहह अह्ह्ह अहाहाहाहाहा अहाहा
अह्ह्ह अह्हाह अह्ह्ह अहाहाहाहा अह्ह्ह
अहाहा हाहाहा हहा अहाहा हाच हाहाहाहाहा

मला कळून आले कि रवीचे आता पाणी निघणार आहे…मी लगेच त्याला म्हणाले पाणी आत टाकू नको..

त्यावर रवी दणके देत..मोठयामोठ्याने स्वास घेत म्हणाला मग तोंडात टाकू तुज्या….

मी लगेच हो म्हणाली…. आणि रवी ने आपली गती वाढवली. पूर्ण बेड जोर जोरात हालत होता.

जोर जोरात दणके देत. रवीने अचानक लवडा बाहेर काढला आणि तो माझ्या स्तनावर येऊन बसला. लवडा हातात धरून जोरात हलवू लागला. आणि मी माझे तोंड उघडले. तोंड उघडताच लगेच त्याचे गरम पाणी माझ्या पूर्ण तोंडावर उडाले.

काही माझ्या तोंडात गेले जे मी लगेच पियुन टाकले आणि काही माझ्या गालावर, कपाळावर, नाकावर आणि होठांवरुन खाली घसरू लागले. रवी चे पाणी खूप गरम होते. रवीने लवडा हलवून पूर्ण पाणी बाहेर काढले. आणि माझ्या मानेवर काही पडले.

मग असाच लवडा माझ्या होठांवर ठेवला आणि माझ्या तोंडात सरकवला आणि मला चाटून लवडा पुसायला सांगितलं. मी लवडा चाटून घेतला आणि रवी बाजूला जाऊन बेड वर झोपला.

मी उठले आणि अशीच नागडची बाथरूम मध्ये गेले आणि तोंड धुवून घेतले. परत रवी च्या खोलीत आले तर रवी नागडाच झोपून गेला होता. मला पण खूप झोप आली होती. तर मी विचार केला इथेच झोपून जाते. मी लगेच तोंड पुसले कपड्यने आणि रवीच्या बाजूला बेड वर झोपले.

रवीच्या अंगावर चादर टाकताना मला दिसले रवीचा लवडा आता पूर्ण लहान झाला आहे. मी पण नागडीच रवीच्या बाजूला झोपून गेले…


झोपण्या आधी मी विचार केला. पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. आता उदय पासून रावीशी मी स्पष्ट बोलू शकते आणि त्याला अभ्यासाला लावू शकते. बदल्यात त्याला जे हवं आहे ते त्याला दररोज मिळत राहील… असा विचार करून मी झोपून गेले.

Loading

0

0

You cannot copy content of this page