भावाला अभ्यासाकडे वळवण्यासाठी स्वतःच्या शरीराचे बलिदान दिले – 4दुसरा दिवस उजाडला. माझी सकाळी ६ वाजता झोप उडाली. मी उठून बसले. स्वतःकडे पाहिले तर दचकले. कारण सर्वात आदी माझी नजर माझ्या मोठ्या स्तनांकडे गेली. वेवस्तीत पाहिले तर कळले मी पूर्ण नागडी झोपले होते. मी आधी कधीच नागडी झोपले नव्हते. त्यामुळे कसे तरी वाटत होते.

तेवढ्यात मला लक्षात आले कि काल रात्री खूप थकले होते तर मी नागडीच झोपून गेली. बाजूला पाहिले तर माझा सखा भाऊ रवी झोपला होता. त्याची चादर अंगावरून बाजूला गेली होती. माझी नजर मी रवीच्या वरून खाली फिरवली तर मला दिसले, रवीचा लवडा ताठला आहे. लवडा आडवा होऊन मांडीवर झोपला आहे.

मी थोडे डोळे चोळले आणि मला लवडा जवळून पाहायची इच्छा झाली. मी अंगावरची चादर बाजूला केली आणि हळूच लवड्याच्या बाजूला जाऊन बसले. रवीकडे पाहिले तर तो गाढ झोपेत होता. त्याचा फायदा उचलून मी हळूच रवीचा लवडा हातात धरून सरळ उभा केला.

सकाळचं लवडा कसा ताठला माहित नव्हते. पण रवीचा लवडा हातात घेऊन मजा येत होती. मला रवीच्या लवड्यशी खेळायचे मन झाले. मी मुठीत लवडा पकडून हळू हळू वर खाली करू लागले. लवडा हलवताना मला जाणवले कि लवडा कडक होत चालला आहे. काही वेळातच लवडा पूर्ण कडक झाला आणि सरळ उभा राहू लागला.

मी हात बाजूला घेतला तर लवडा सरळ उभा राहिला. आणि मला जाणवले लवडा वर खाली डुलत पण होता जणू मला इशारा करून जवळ बोलवत आहे. मी परत एकदा रवी कडे पाहिले. तो अजून गाढ झोपेत होता. मी माझे केस बांधले आणि तोंड लवड्यवर आणून त्याच्या गुलाबी टोकाला जीभ लावली. आणि गोल गोल गुलाबी भागावर फिरवत लवडा चाटू लागली.चाटत चाटत मी हळूच लवडा माझ्या तोंडात घुसवला. आणि केवढा आत जातो हे जाणून घेण्यासाठी पूर्ण तोंडात घेतला. मग तोंड वर खाली करून लवडा तोंडात आत बाहेर करू लागली. रवी चा लवडा चोखायला सुरवात करताच, झोपेतच रवी तोंडातून आवाज करू लागला.

अहाहा आह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह अहहह
अहाहा अहाहा हाहाहा अह्ह्ह
अहाहा अहाहा अहाहा अह्ह्हह्ह
मऊमुमुमु मु मुंम उमुम्मुमु
मऊमुमूमुं मुमूमुं उमुंमुम्मुम

मी हातात मूठ करून लवडा पकडला आणि रवी चा लवडा तोंडात आत बाहेर करत जोरात चोखु लागले. लवडा आता पूर्ण कडक झाला होता. मी मुठीत पकडून दाबून पहिला तर तो एक्दम लोखंडाच्या सळई सारखा कडक झाला होता. मी जोर जोरात लवडा तोंडात घेऊन चोखत होती.

रवी जोरात आवाज करू लागला.

अहाहा अहाहाहा अहाहा
आ अअअअ या या या आ आहअचानक जोरात लवड्यातून पाणी उडाले.

एवढ्या जोरात पाणी उडाले कि थेट माझ्या घशाच्या आत गेले. गरम पाण्याची धारच लागली आणि माझे तोंड लवड्यतून निघणाऱ्या पाण्याने भरून गेले. मी असाच लवडा तोंडात धरून ठेवला होता. सर्व पाणी माझ्या तोंडात उडाले आणि जिभेवरून खाली सरत लवड्यवरुन उतरले. लवड्यभोवती सर्व पाणी जमा झाले. जे पाणी घस्यातून आत गेले त्याला तर मी काही करू शकत नव्हते.

मग मी लवडा तोंडातून काढला. आणि बेड वरून खाली उतरले. माझे रात्री काढलेले कपडे असेच जमिनीवर पडून होते. मी ते उचलले. माझी काळ्या रंगाची पॅंटी उचलताना मला वाटले, ह्याने रवीचा लवडा पुसून काढते नाही तर बेड खराब होईल.

म्हणून मी पॅंटी घेऊन परत लवड्याकडे गेली. आणि माझ्या काळ्या पॅंटी ने लवडा आणि त्याच्या बाजूचा पूर्ण ओला झालेला भाग पुसून काढला.

मग मी अंघोळीला गेले. अंघोळ करून लगेच नास्ता बनवू लागले. आज ऑफिस होते. म्हणून पटापट कामे आटपून मी ऑफिस ला निघून गेले. रवी अजून खोलीत झोपला होता. दुपारी १ च्या दरम्यान मी रवी ला व्हाट्सअँप मेसेज केला आणि त्याला जेवून घेण्यास सांगितले.

रवीचा त्यावर लगेच उत्तर आले, “हो ताई मी जेवून घेणं”.

मी त्याला म्हणाले, आज सुद्धा अभ्यास करून घे लवकर. बाहेर जाऊ नकोस.

त्यावर त्यानी लिहिले, ” हो ताई मी आता जेवून सुद्धा अभ्यास करणार आहे.”

मग मी त्याला लिहिले. तू जर माझ ऐकशील आणि वेवस्तीत अभ्यास करशील तर तुला जे पाहिजे ते मी तुला देईन.

त्यावर रवी ने लगेच रिप्लाय केला, ” हो ताई मी तुझे आज पासून सर्व ऐकेन. मन लावून अभ्यास करेन.”

संध्याकाळ झाली. मी ऑफिस मधून घरी आले. रवी त्याच्या खोलीत अभ्यास करत बसला होता. आतून त्याने मला काम करताना पाहिले. आज उशीर झाला होता म्हणून मी सकाळी घातलेले कपडे, सफेद कुर्ता त्यावर लाल फुलांची नक्षी असलेला ड्रेस आणि खाली काळ्या रंगाची लेगीस अशीच घालून ठेवली.

वेळ न घालवता लगेच जेवणाला लागले. स्वयंपाक घरात जेवण बनवत होते. तेवढ्यात रवी स्वयंपाक घरात आला. त्याने पाण्याची बाटली फ्रिज मधून घेऊन पाणी पिऊ लागला.

मी माझ्या कामात मग्न होती तेवढ्यात रवीने अचानक मला मागून घट्ट मिठी मारली. मी दचकली. रवीने त्याचे दोन्ही हात माझ्या स्तनांवर ठेवले आणि जोरात दोन्ही स्तन दाबले. स्तन दाबताच माझ्या तोंडून जोरात आवाज आला.

अहाहा अहाहाहाहा
अहा अहाहाहाहाहाहाहा

त्यात तो मागून त्याचा लवडा माझ्या गांडीवर घासू लागला. त्याची कमर हलवत तो लवडा मागे गांडीवर फिरवत होता. मला गांडीवर त्याचा ताठलेला लवडा जाणवत होता. मी पुढे काही विचार करेन तेवढ्यात रवी मागे खाली बसला आणि त्याने माझा कुर्ता वर उचलला.

कुर्ता वर उचलून त्याने माझी लेगीस मागून खाली खेचली. मी आत गुलाबी रंगाची पॅंटी घातली होती. लेगीस पूर्ण खाली जमिनी पर्यंत खेचली. मग रवी ने पॅंटीवर हात फिरवत पॅंटी सुद्धा खाली खेचून काढून टाकली.

पॅंटी काढताच माझी ३८ ची मोठी गांड बाहेर पडली. रवी दोन्ही हात गांडीवर ठेऊन तो जोर जोरात दाबू लागला. इथे मी कशीतरी जेवण बनवायचा प्रयत्न करत होती.

मग रवी ने माझ्या गांडीवर किस केले. तो पूर्ण गांडीवर त्याचे तोंड घासत सर्वीकडे किस करत होता. जीभ गांडीवर घासत माझी गांड चाटू लागला.

त्यानंतर त्याने माझ्या गांडीच्या फटींमध्ये त्याचे तोंड घुसवले. मला रवी चे नाक गांडीच्या फटीत खोलवर फिरताना जाणवू लागले. रवी आपले तोंड वरून खाली गांडीच्या फटीत फिरवू लागला. अचानक त्याने त्याची जीभ गांडीत घुसवली आणि माझी गांडीची फट तो पूर्ण चाटू लागला.

मी अशीच उभी होती. मला काही करता आले नाही. काही वेळ माझ्या गांडीशी खेळून झाल्यावर रवीने मला वाकून उभे केले. मग त्याने मागूनच माझी पुची चाटली. पुचित बोट टाकताच माझी पुची पाणी सोडू लागली. पुची चिकट झाली होती.

रवीची जीभ पुचीवर लागताच पुची जणू नाचूच लागली. रवी बरोबर पुचीच्या खालच्या भोकावर जीभ फिरवत होता आणि जीभ पुचीच्या भोकात घुसवत होता.

काही वेळाने तो उठला आणि त्याने त्याची शॉर्ट पॅन्ट खाली खेचून चड्डी सकट काढून टाकली. लगेच त्याचा ताठलेला लवडा बाहेर आला. रवी ने लवडा हातात धरला आणि मागून माझ्या पुचीवर टेकवला. मी वाकून माझी पकड किचन च्या फरशीवर घट्ट केली.

रवी ने हळूच लवडा पुचीच्या भोकात सरकवला. ओल्या पुचित लवडा आरामात आत घुसला. त्याने आधी पूर्ण लवडा पुचित खुपसला आणि असाच दाबून गांडीला चिकटून तो उभा राहिला. मग लवडा पुचीतच ठेवून त्याने माझी कमर घट्ट दोन्ही हाताने पकडली.

मला पुचित लवडा हलताना जाणवत होता. पण पुचीने त्याला घट्ट दाबून आत धरले होते. रवी ने माझी कमर घट्ट पकडताच मला जाणवले कि आता मशीन सुरु होणार आहे. मी आधीच मन बनवून तयार झाली.

रवीने हळू हळू लवडा आत बाहेर करायला सुरवात केली. लवडा पुचित घासू लागला. मला खूप आनंद येऊ लागला. पुचित खाज सुटली होती. लवडा पुचित घासू लागला तर बरे वाटू लागले.

रवी ने आपली गती वाढवली आणि आता तो जोर जोरात दणके देऊ लागला.

अहाहा आह्ह अहाहा अहाहा
अहाहा हाहाहा अहाहा अहाहा अहहह
अहाहा अह्ह्ह हाहाहाहाहाहाहाहा

मी फरशी पकडून वाकून रवी चे दणके सहन करत होती. रवी चा मोठा ताठलेला लवडा आत बाहेर होताना असं वाटत होते जणू कोणी तरी मला वाकवून मागून माझ्या पुचित काठी टाकत आहे.

रवी जोर जोरात लवडा पुचित घुसवू लागला. त्याच्या मांड्या माझ्या गांडीवर जोर जोरात आपटू लागल्या. रवीने माझी कमर घट्ट पकडली होती आणि लवडा पुचित आत बाहेर करत जोर जोरात ओरडू लागला.

आह्ह अहाहा अह्ह्ह हाहाहा अहाहाहाहा हं
अहाहाहाहाहाहा आहाहाहाहाहा अह्हाहाः
आह्ह अहाहा अह्ह्हह्ह अहाहाहाहाहाहाहाहा

मऊमऊमु उमउम्म्म अम्मूमम मुंउम्म्म
मुमूमुंम मुमूम्म मी मम मी मी मी मी व मऊ

तेवढ्यात माझी पुचित पाणी सोडायला तयार झाली. मी माझी पुची घट्ट केली..

अह्ह्ह हं आह्हह्ह या
मऊमुमुहम्म
मऊमुमुमूमुमु
मऊमुमुमूमुं
आह्हह्ह अह्ह्हह्हह्ह अह्ह्हह्ह

आणि काही क्षणातच माझ्या पुचीने पाणी सोडले. लवडा आता पूर्ण पुचीच्या पाण्याने भरला. रवी वेड्या सारखा मला मागून झवत होता. दोन्ही हात पुढे आणून तो बॉल दाबत लवडा पुचित टाकू लागला.अचानक रवी जोरात ओरडला

अअअअ अअअअअअ अअअअ
आ अहाहा या आह्ह्ह अह्ह्ह या
आह्ह आता या अअअअअअअ आःह

आणि त्याने माझ्या पुचीतच सर्व पाणी सोडले. मी घाबरले. पण आता काही उपाय नव्हता. मी अशीच वाकून उभी राहिले आणि रवीला जे करायचे आहे ते करून दिले.

मला माझ्या पुचित पाणी उडताना जाणवले. गरम गरम पाणी पुचित भरले. मग काही वेळाने रवीने लवडा पुचीतून बाहेर काढला.

मी परत सरळ उभी राहिले. रवीने आपली पॅन्ट वर खेचली आणि तो त्याच्या खोलीत निघून गेला.

इथे माझ्या पुचीतून रवीचे पाणी खाली सरू लागले. माझ्या मांड्यांवर थेम्ब थेम्ब पाणी पडत पायावरून खाली येऊ लागले.

मी माझी लेगीस आणि चड्डी उचली आणि बाथरूम मध्ये जाऊन पुची धुवून घेतली. पुचित पाणी गेले आहे तर गोळी खाणे जरुरीचे होते. तर मी लगेच बाहेर जाऊन मेडिकल मधून गोळी घेऊन आली आणि खाऊन घेतली.

मग रवी आणि मी जेवून घेतले. मी माझी कामे करून घेतली. आता जवळ ११.३० झाले होते. मी रवी चा खोलीचा दरवाजा उघडला तर रवी आधीच झोपून गेला होता. मी त्याला झोपू दिले आणि माझ्या खोलीत जाऊन झोपले.


झोपताना मला माझ्या गांडीवर अजून रवीचे जोरात मारलेले फटके आठवत होते. माझी गांड दुखत होती. मी पॅंटी घातली नाही फक्त मोकळा पायजमा घालून झोपले.

Loading

0

0

You cannot copy content of this page