भावाला अभ्यासाकडे वळवण्यासाठी स्वतःच्या शरीराचे बलिदान दिले – 5रवीची हवस आता वाढत चालली होती. तो आता घरात मी असताना वेग वेगळे चाळे करू लागला होता. मी
संध्याकाळी स्वयंपाक घरात उभी राहून जेवण बनवत होती तेव्हा रवी मागून आला आणि माझ्या दोन्ही पायात हात टाकला आणि माझी पुची दाबली. मी काही म्हणाले नाही आणि हसून त्याला जायला सांगितले.

मी काम करत असताना अचानक मागून येऊन माझे बॉल दाबत असे. बाथरूम मध्ये कपडे धुवत होते तर अचानक आला आणि लगेच पॅन्ट काढून लवडा माझ्या समोर बाहेर काढला. आणि मला लवडा चोखायला लावला. मी कपडे धुवत रवी चा लवडा चोखून दिला.

एकदा तर मी वाकून टीव्ही च्या खालच्या कपाटातून सामान घेत होती, अचानक आला आणि मागून माझी काळी लेगीस खेचली आणि आतली पॅंटी पण खेचली. मागून माझी गांड, पुची पूर्ण उघडी झाली. तसाच रवीने आपला लंड बाहेर काढला आणि मागून माझ्या पुचित टाकला आणि जोर जोरात झवू लागला.

त्याच्या वागण्यावरून मला कळून आले होते कि त्याला आता चव लागली आहे. रवी ला शांत करणे खूप जरुरीचे होते. नाही तर हळू हळू हि हवस वेडे पणात बदलेल आणि पुढे रवी काय काय करेल ह्यचे काही ठिकाण राहणार नाही.

मी विचार केला मी रवी ला माज्याशी मोकळे होऊन बोलायला लावते. आता पर्यंत आम्ही जास्त बोलत नव्हतो फक्त रात्री जे रवी ला हवं आहे ते मी त्याला देत होते. त्यामुळे मला रवी चे विचार कधी कळले नाही. रवी ला मोकळे बोलण्याची सूट देताच मला कळून येईल कि त्याच्या मनात माझ्या बद्दल काय विचार चालू आहे.रवी ला मोकळे करण्यासाठी मीच पुढाकार घेण्याचे ठरवले. संध्यकाळ झाली, मी घरी आले होते. रवी खोलीत होता. मी जेवण बनवून घेतले आणि आम्ही जेवलो लवकर. मी माझी कामे आटपून रवीच्या खोलीत गेली.

रवी टेबलावर बसून वह्या पाहत होता. मी त्याला विचारले आज सर्व अभ्यास केला ना. त्याने मला त्याच्या वह्या दाखवल्या. मी त्याच्या बाजूला खुर्चीवर बसले आणि वह्या पाहत होती.

माझ्या लक्ष्यात आले रवी ची नजर माझ्या बॉल कडे आहे. टीशर्ट घातले होते आणि आत ब्रा नव्हता. त्यामुळे थोडीसी गल्ली आणि निप्पल वरून दिसत होते.

रवी ने पूर्ण अभ्यास केला होता. सर्वकाही ठीक वाटत होते. मी रवी कडे पाहिले आणि त्याच्या जवळ गेले. जवळ जाऊन रवीच्या गालावर किस केले. मग रवी चा हात पकडून मी बेड वर घेऊन गेले. रवी बेड वर बसला. मी जाऊन रूम ची लाइट बंद केली फक्त एक लहान बेड च्या बाजूची लाइट चालू ठेवली.

मग रवी च्या बाजूला येऊन बसले. रवीला जवळ घेऊन मिठी मारली आणि म्हणाले आज आपण काही तरी नवीन करूयात. आज तू मला सर्व घाण घाण शिव्या शिकव मला आणि जे पण काही तुला घाण घाण बोलावसं वाटेल ते बोल मला.आपल्यलाला आता ह्या दोन शरिराना एक करायचे आहे. त्यामुळे आपल्याला एकामेकांची कोणतीही लाज वाटली नाही पाहिजे. माझे बोलणे संपताच रवीने मला घट्ट मिठी मारली, मला खाली झोपवले आणि माझ्या अंगावर येऊन झोपला.

अंगावर येऊन रवी ने माझ्या मानेवर किस केले, गालावर किस केले, होठांवर किस केले. मग हळूच आवाजात परत त्याने मला विचारले.

कोणतीही शिवी देऊ ना ताई. तुला राग नाही ना येणार.

मला कळले रवी घाबरत आहे. तर मी त्याला प्रोसाहन देण्यासाठी म्हणाले, “हो बोल काहीही. एक्दम घाण घाण बोल. मला खूप आवडेल ऐकायला”.

माझे शब्द ऐकताच, रवी सुरु झाला.

रवी : ताई तू मदरचोद आहेस….खूप आवडतेस मला.
मी : रवी च्या तोंडून मदरचोद ऐकताच माझे शरीर तापू लागले. मी रवी ला म्हणाले, अह्ह्ह अहाहाहाहा अहाहा.. किती मस्त वाटतंय तुझ्या तोंडून मदरचोद हा शब्द.

रवी: ताई तू भेन्चोद आहेस. तुज्या आई ची पुची. खूप मोठी झवाडी आहेस तू….
मी : अहाहा … मस्त…..बनव मला झवाडी..माझ्या प्रोसहाने रवी आता पूर्ण खुलला आणि सुरूच झाला.

रवी : ताई तुझ्या आई चा भोसडा, मदरचोद, रांड साली…. तुला तर मी उचलून उचलून झवणार आहे. तुझी गांड कचाकचा झवेन.

रवी: लहान पणा पासून तुझ्या शरीराचा विचार करून हलवत आहे. किती मस्त बॉल आहेत तुझे ताई. अहाहा हाहाहा…. झवाडी साली… तुज्या पुचित पाय… रांड..

मी : अहाहा अहाहाहाहा भारी.. झव तुज्या रांड बहिणीला… झव माझी पुची..पी माझे दूध.

रवी: ताई मी तुला आता जन्मभर माझी रांड बनवून ठेवणार. मी लग्न केलं नंतर पण तुला झवत राहणार. खूप भारी माल आहेस तू. तुझं शरीर फक्त झवण्यासाठीच बनवले आहे.

मी : हो ना. जीवन भर झवत राहा तू. तुझी सखी बहीण आहे. तुझा आधी हक्क बनतो. झव मला…

रवी : ताई खरं सांगू तर रक्षा बंधन ला तू मला राखी बांधायला वाकायचीच तेव्हा मी फक्त तुझ्या गल्ली कडेच पाहत असायचो. असं वाटायचे कि दाबू तुझे दोन्ही बॉल दोन्ही हाताने आणि पिळून टाकू तुझे निप्पल.

मी : आहाहा.. हो ना. दाबायचेस ना मग. रक्षाबंधन चे बक्षीस म्हणून झवायला पण मिळाले असते मला. तुझा लवडा चोखायला मिळाला असता.

रवी : पुढच्या रक्षाबंधन ला राखी बांधून तिथेच तुला नागडं करून झवेन. लवडा तोंडात टाकून तुझं तोंड चोदून टाकेन.

मी : हो कर… खूप मजा येईल.

रवी: ताई मला तुझ्या गांडीची पण खूप हाव आहे. एकदा तरी मला तुझी गांड मारायची आहे. तुझी मोठी गांड मला वेड करते. जेव्हा पण तू समोरून जाते, मागून तुझी गांड पाहून लवडा लगेच ताठतो.

मी: हो ना माझ्या राजा. माझी मोठी गांड तुजिच आहे. मार माझी गांड. खूप खाजवते माझी गांड. तुझ्या लवड्यने माझ्या गांडीची खाज मिटव.

रवी आता खूप तापला होता. मला त्याच्या शरीराची गर्मी जाणवत होती. रवीने माझे कपडे काढायला सुरवात केले. मी त्याचे कपडे काढले. मी फक्त टीशर्ट आणि पैजामा घातला होता. आत ब्रा आणि पॅंटी नव्हती तर रवी ने मला लगेच नागडे केले. मग रवी ने स्वतःचे पॅन्ट काढली आणि पूर्ण नागडा होऊन माझ्यावर लोळू लागला.

आमचे दोघांचे गरम शरीर आम्ही एकमेकांवर घासू लागलो.

रवीचे माझ्या बद्दल चे विचार एकूण माझी पुची नाचायलाच लागली होती. तिथे रवी पण वेड्या सारखा माझे बॉल दाबत होता, माझ्या होठांना चोखत होता.

रवीचे माझ्या नागड्या शरीराशी खेळणे सुरूच होते तेवढ्यात रवी म्हणाला, ताई माझ्या मनात अजून खूप घाण घाण विचार आहेत. पण सांगायला भीती वाटतेय तुला राग येईल.

मी पण आता खूप तापली होती. आणि मला पण घाण घाण विचार ऐकायला खूप मजा येत होती. मी लगेच रवी ला म्हणाले. रवी बघ आपल्यलाला ह्या दोन्ही नागड्या शरिराना एक करायचे आहे. त्यासाठी आधी आपले मन एक झाले पाहिजे. आपल्याला एकमेकांशी बोलताना जी भीती वाटतेय ती आता काढून टाकायची आहे.

आपल्या दोघात पण एक मेकांसाठी आता खूप हवस निर्माण झाली आहे. आता जे पण मनात येईल ते एकमेकांना बोलायचे.

मी तुझी सखी बहीण बाहेर लोकांसाठी आहे. इथे आपण दोघं मुलगा आणि मुलगी आहोत. तू मला एक नागडी मुलगी म्हणून बघ. मी तुझी रांड आहे.

रवी : ठीक आहे ताई.. आपण ह्या नागड्या शरीराला आज एक करून टाकुयात.
रवी: ताई मला तुझ्या तोंडात मुतायचे आहे. जोराची मुताची धार मी तुझ्या तोंडात टाकणार आणि तू माझे मूत पिणार. मग तू माझ्या तोंडात मूत आणि मी तुझे मूत पिणार.

मी: ते एकूण मी वेडीच झाली. काही वेळ तर मी स्तब्दच झाली. मग म्हणाली,,,अहाहा आहाहाहा.. किती सुंदर अनुभव असेल तो. आपण दोघे एकमेकांचे मूत पिणार.

रवी: मला तुला हगताना पण पाहायचे आहे. तू हगायला बसली असणार तेव्हा मी येऊन तुज्या तोंडात लवडा टाकून तुला लवडा चोखायला लावणार.

मी: हो… खूप मजा येईल. असाच बोल घाण घाण खूप मस्त वाटतंय.

रवी: ताई मी आता खूप गरम झालो आहे. लवडा वेडा झाला आहे. तू आज मला खूप गरम केलंस. तुज्या आई ची गांड, मदरचोद, भेन्चोद, भडवी रांड, छिनाल, तुज्या पुचित हत्तीचा लंड, ताई अजून काय काय बोलू काही समजत नाही आहे.

मी : रवी आता माझी पण पुची खूप तापली आहे. गरम वाफ निघत आहे. तुज्या तोंडून हे सर्व एकूण मी वेडी होत चालली आहे. खूप मस्त विचार आहेत रवी तुझे… मदरचोद आहेस तू. भडवा आहेस माझा. झव तुज्या रांड ताई ला.

मी बोलताच रवीने त्याचा लवडा माझ्या पुचित घुसवला आणि दणके देण्यास सुरु झाला.

रवी: ताइइइइ……आह्ह्ह अहहह हाहाहाहा. अह्ह्ह रांड……..ताई काय मस्त गांड आहे तुजी. अहाहाहाहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहा

मी : अह्ह्ह अह्ह्ह … झवाड्या….. लवड्या…. चोद मला…. झवून टाक…

रवी: ताई मी तुला माझ्या मित्रां कडून पण झवून घेणं.. तुला मी रांड बनवेन… दोन तीन लवडे तुज्या पुचित आणि गांडीत एकत्र घुसवेन…मी : अह्ह्ह अहाहाहाहा … रवी.. मला पण तेच पाहिजे. खूप त्रास देते मला माझी पुची. चोदून चोदून फाडून टाक तिला.. अहाहाहाहाहाहाहा

रवी ने मला जोर जोरात दणके द्यायला सुरवात केली. पुचीतून जणू पाण्याचा झराच निघत चालला होता. पहिल्यांदा मी एवढी गरम झाली होती.

रवी ने जोर जोरात लवडा पुचित टाकून माझ्या पुचीला दणके दिले. पूर्ण बेड हालत होता.. अचानक रवी ओरडू लागला.

आहाहा अहाहाहाहा हाहाहाहा
हाहाहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहा
अह्ह्ह आहाहाहाहाहाहाहाहा

ओरडत ओरडत रवी ने त्याचे पाणी लवड्यातून माझ्या पुचित उडवले. मला पुचित खूप मोठी गरम पाण्याची धार जाणवली..

रवीने काही वेळ असाच लवडा पुचित दाबून ठेवला. दोघे पण जोर जोरात स्वास घेत होतो.

मग काही वेळाने रवी बाजूला झाला आणि सरळ बेड वर झोपला.

दोघे पण एवढे थकलो होतो कि लगेच दोघांना पण झोप लागली.


त्यादिवसा नंतर माझे माझ्या लहान भावा बरोबर एक वेगळेच नाते निर्माण झाले. आता मी आणि रवी मोकळे होऊन कोणतेहि शब्द न वगळता, न घाबरता बोलत असे. आम्ही एकमेकांना प्रेमाने शिव्या पण देत असे. तो मला पुची बोलत असे आणि मी त्याला लवड्या.

Loading

0

0

You cannot copy content of this page