भावाला अभ्यासाकडे वळवण्यासाठी स्वतःच्या शरीराचे बलिदान दिले – 6रवी नात्याने माझा सखा लहान भाऊ होता पण आता जणू आमच्यात नवरा बायको सारखे प्रेम निर्माण झाले होते. रवी आणि मी मोकळे बोलायला लागलो होतो. रवी नेहमी माझ्याशी बोलताना सेक्स बद्दलच बोलत असे. मी ऑफिस मध्ये असताना, रवी ला माझी आठवण आली कि लगेच मला मेसेज करून चावट गप्पा करत असे.

दिवस मंगळवार होता. मी ऑफिस मध्ये होती. तेव्हा बाबांचा फोन आला कि ते घरी येणार आहेत आज. मी वडिलांशी फोन वर बोलली आणि फोन ठेवताच लगेच रवीला कळवले कि बाबा येणार आहेत तर घरी सर्व वेवस्तीत करून ठेव.

आणि पुढे रवीला हे पण म्हणाली कि बाबा जो पर्यंत घरी आहेत, काही वेडेवाकडे चाळे करू नको. बाबाना कळले तर खूप मोठा वाद होईल.

मी ऑफिस चे काम संपवून नेहमी प्रमाणे घरी पोहचले. घरी बाबा आले होते. मी त्याची विचारपूस केली, काम वगैरे कसे चालले आहे विचारले. तेव्हा बाबा बोलता बोलता म्हणाले, ते ३ दिवस राहणार आहे. शनिवारी रात्रीच्या गाडीने परत जातील. त्याना मध्यप्रदेश मध्ये एका कंपनी मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट मिळाला आहे.

ते एकूण मला जरा बर वाटले. आता फक्त ३ दिवसाची गोष्ट होती. रवी आपल्या रूम मध्ये बसला होता. मी माझ्या खोलीत गेली आणि रवीला मेसेज करून सांगितले कि बाबा रविवारी जातील. तो पर्यंत काही नाही.दुसरा दिवस उजाडला. बाबाना मी सकाळी नास्ता करून दिले आणि जेवण बनवून ऑफिसला निघाले. रवी आणि बाबा दोघे घरी होते. रवी घरी राहून आपला अभ्यास करत असे. त्याला पाहून बाबाना पण मनाची शांती झाली होती. मी बाबाना कळवले कि रवी रोज वेवस्तीत अभ्यास करू लागला आहे. रवी मध्ये बदलावं पाहून बाबा पण खूप कुश होते.

जवळ २ दिवस होऊन गेले. मी दुपारचे जेवण संपवून ऑफिस मध्ये एकटीच आपल्या जागेवर बसली होती. ऑफिस मधली मुले बाहेर गेली होती. तेवढ्यात रवी चा व्हाट्सअँपवर मेसेज आला.

रवी ने लिहले होते, “ताई मला कंट्रोल नाही होत आहे. लवडा खूप ताठला आहे. मला झवायची खूप तीव्र इच्छा होत आहे.”

मी रवी ला म्हणाले, आता नाही. बाबा आहेत घरी. ते गेल्यावरच शक्य होईल.

रवी ने त्यावर उत्तर दिले, “ताई मी नाही थांबू शकत. माझ मन नाही लागत आहे अभ्यासात. सारखं तुला झवायचेच विचार येत आहेत.”मी त्याला स्पष्ट नाही म्हणाले. बाबा गेल्यावर जे काही करायचे आहे ते कर असे सांगितले.

सांदयकाळी मी ऑफिस मधून घरी आले. बाबा हॉल मध्ये सोफावर बसून टीव्ही पाहत होते. मी आत माझ्या खोलीत जात होती तेव्हड्यात रवीने आपल्या खोलीचा दरवाजा उघडला आणि माझ्याकडे पाहू लागला. मला त्याच्या डोळ्यात हवस दिसत होती. त्याच्या कडे पाहताना माझी नजर त्याच्या लवड्यवर गेली. त्याचा लवडा पॅन्ट मध्ये ताठला होता. रवी मला त्याचा ताठलेला लवडा दाखवायला आला होता

मी त्याला दुर्लक्ष केले आणि माझ्या खोलीत गेले. मी जेवण वगेरे बनवून घेतले. रवी सारखा स्वयंपाक घरात येऊन मला मनवायचा प्रयत्न करत होता. पण मी काही लक्ष दिले नाही. त्याच्या अश्या वागण्याने इथे माज्या पण मनात इच्छा जागृत होऊ लागली होती.

शेवटी शनिवार आला. मी सकाळचा नास्ता बाबाना दिला. आणि नास्ता देताना बाबाना विचारले, बॅग भरून देऊ का. त्यावर बाबा म्हणाले. माझे जाणे रद्द झाले आहे. कंपनी कडून फोन येईल काही दिवसात तेव्हा ते जातील. ते एकूण जणू मला धक्का बसला. माझे मन उदास झाले.

मी काही न म्हणता स्वयंपाक घरात गेले. आपली कामे आटपून ऑफिस ला पोहचले. ऑफिस मध्ये माझे मन लागत नव्हते. मी रवी ला मेसेज करून सांगितले कि बाबा नाही जाणार आहेत. त्याचे जाणे रद्द झाले. तो पण उदास झाला.

खर सांगू तर रवी पेक्षा जास्त मला रवीचा लवडा बघायची व्याकुळता लागली होती. मला रवी ला दर शनिवारी नागडं पाहायची सवय लागली होती. ह्या शनिवारी मला त्याला पाहता येणार नाही ह्या विचाराने मन नाराज झाले होते. मी समजू शकत होते कि रवी च्या मनात काय सुरु असेल. पण दुसरा काही उपाय दिसत नव्हता. बाबा घरी असताना काही करणे खूप धोक्याचे होते.

मी विचारात होतेच कि तेवढ्यात रवीचा व्हाट्सअँपवर मेसेज आला, “ताई मी नाही राहू शकत आता. मी वेडा होऊन जाईन.”

मी मेसेज वाचला पण काही रिप्लाय नाही दिला.

मी संध्यकाळी घरी आले ऑफिस मधून. बाबा जेवण्याच्या आधी पियाला बसले होते. मग सर्वानी जेवून घेतले. आता जवळ १०.३० झाले होते. बाबा हॉल मध्ये चादर पूर्ण तोंडावर घेऊन झोपले. मी हॉल ची लाईट बंद केली. रवी त्याच्या खोलीत होता. मी माझी कामे आटपून घेऊ लागली.

मी स्वयंपाक घरात भांडी घासत होती, तेवढ्यात रवी आत आला. आणि त्याने फ्रिज उघडला पाण्याची बाटली घेण्यासाठी. मी त्याकडे लक्ष दिले नाही पण तिरक्या नजरेने तो काय करतोय ते पाहत होते.

रवी ने पाण्याची बाटली घेतली आणि असाच फ्रिज चा दरवाजा उघडा ठेऊन त्याने त्याची पॅन्ट खाली केली आणि ताठलेला लवडा बाहेर काढला. रवी फ्रिज च्या दरवाज्याच्या आड उभा होता.

मी नजर फिरवून त्याला लवडा बाहेर काढताना पाहिले पण काही म्हणाले नाही. मग लवडा बाहेर येताच, त्याने हातातील थंड पाण्याची बाटली लवड्यवर लावली आणि थंड बाटली लवड्यवर घासू लागला.

रवी मला इशारा करून सांगत होता कि त्याचा लवडा खूप गरम झाला आहे. रवी लवड्यवर पाण्याची बाटली घासत असताना मी त्याच्या डोळ्यात डोळे टाकून पाहिले. दोघांना पण इच्छा झाली होती पण भीती पण वाटत होती.

मग रवी स्वयंपाक घरातून आपल्या खोलीत गेला. मी काम करून अंघोळीला जात होती तेव्हा पाहिले तर रवी त्याच्या खोलीचा दरवाजा उघडून तिथेच उभा होता. मी त्या कडे पाहिले, त्याच्या तोंडावर मला भूक दिसत होती. तो गरीब माणसासारखा उभा होता. त्याला पाहून मला पण राहवले नाही.

मी माझे हातातले कपडे बाथरूम मध्ये ठेवले आणि लगेच बाहेर आले. मी लगेच रवी च्या खोलीच्या दरवाज्या कडे आले आणि मागे वळून पहिले तर. बाबा चादर घेऊन झोपले होते. इथून फक्त बाबांचे पाय दिसत होते.

मी रवी च्या खोलीत आले आणि रवी ला दरवाज्याच्या बाजूलाच भिंतीला टेकून उभे केले. खोलीचा दरवाजा उघडाच ठेवला म्हणजे बाबा उठले तर लगेच मला बाहेर जाता येईल. रवीला भिंतीला टेकून उभं केले आणि मी लगेच त्याच्या समोर खाली बसले.

मग जरा हि वेळ न घालवता, रवीची काळ्या रंगाची शॉर्ट पॅन्ट मी खाली खेचली. आतली चड्डी दोन्ही हाताने खाली घेतली. रवीचा ताठलेला लवडा लगेच उद्या मारत बाहेर पडला. लवडा खूप मोठा झाला होता आणि डुलत होता.

मी लगेच रवीचा लवडा मुठीत पकडला आणि तोंडात घेतला. लवडा तोंडात जाताच माझ्या मनाला शांती मिळाली. कधीपासून लवडा तोंडात घेण्यासाठी मी व्याकुळ झाली होती. मला तेव्हा कळून आले कि मला आता रवीच्या लवड्यची चव लावली आहे. लवडा तोंडात घेतला नाही तर माझे मन वेडे होऊन जाते.

मी एका डोळ्याने बाहेर बाबानं कडे पाहत लवडा तोंडात घेऊन आत बाहेर करून चोखु लागले.

अहाहा हाहाहाहा अहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहा हहा
अहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहा

लवडा खूप गरम झाला होता. मी जेवढा लवडा आत जाईल तोंडात तेव्हडा आत घेऊन चोखत होते. काही वेळ लवडा चोकून झाल्यावर, मी रवी चा लंड तोंडातून बाहेर काढला. लंड पूर्ण ओला झाला होता. मग लवडा डाव्या हाताने घट्ट धरला आणि वर उचला. वर उचलताच खालून रवी च्या गोट्या समोर आल्या. मी उजव्या हाताने गोट्या हातात धरून कुरवाळू लागले. मग तोंड पुढे आणून गोट्या तोंडात घेतल्या आणि चाटू लागले.

रवी च्या पूर्ण गोट्या चाटून घेतल्या. दोन्ही गोट्या माझ्या लाळेने ओल्या झाल्या होत्या. मग उठले आणि रवी समोर उभे राहून माझा ड्रेस पुढून वर केला आणि माझे स्तन बाहेर काढून रवीला चोखायला दिले. रवी ने जरा हि वेळ न घालवता माझा उजव्या बॉल चा निप्पल तोंडात घेतला आणि दोन्ही बॉल दाबत चोखु लागला.

मी बाहेर बाबाना पाहत होते. इथे रवी माझे दोन्ही बॉल दाबत निप्पल चोखत होता. मी त्याच्या केसात हात फिरवत त्याला प्रोसाहन देत होती. मला खूप मजा येऊ लागली. पुची तापू लागली. रवीने खूप वेळ बॉल दाबले. तो जोरात माझे बॉल पिळत होता.

काही वेळाने मी त्याला मागे केले. मग दरवाज्याच्या आड मी वाकून उभी राहिली. आणि मागून माझा ड्रेस वर केला. खाली काळ्या रंगाची लेगीस घातली होती. कमरेवर दोन्ही हाताने माझी लेगीस पकडली आणि वाकून चड्डी सकट लेगीस खाली केली.

लेगीस खाली करताच मागून माझी गांड आणि खाली पुची मोकळी झाली. रवी मागेच उभा होता. माझी नागडी गांड पाहून त्याने लगेच दोन्ही हात गांडीवर आणले आणि जोरात माझी गांड दाबली.

मग रवी खाली बसला. मी बाहेर वाकून पाहत होते. तेवढ्यात मला पुचीवर रवीची जीभ जाणवली.. आणि माझ्या तोंडून अचानक आवाज आला… अहाहा अहाहाहाहाहाहा अहाहा.

मुलाची जीभ पुचीवर लागताच एक वेगळीच अंगात ऊर्जा येते. रवी ने तोंड माझ्या दोन्ही पायात घुसवले आणि तो पुची चाटू लागला. पुचीतून आधीच चिकट पाणी पाझरत होते. रवी पुचीचे पाणी जिभेवर घेऊन गांडीच्या फटीतून वर येत होता.

रवी पुचीतून पाणी जिभेवर घेत होता आणि जीभ गांडीच्या भोकावर लावून चीक भोकाला घासत होता. त्याने माझी गांड दोन्ही हाताने फाकवुन धरली होती आणि पुचीपासून गांडीच्या फटीच्या वरच्या टोकापर्यंत जीभ घासत येत होता. खूप वेळ त्याने असेच केले आणि माझी पुची पूर्ण चाटून घेतली.

मग तो उभा राहिला. मी अशीच वाकून उभी होती. रवी उभा झाला आणि त्याने हळूच माझ्या पुचित त्याचा लवडा घुसवला. लवड्यचा टोक त्याने पुचित टाकला. मग दोन्ही हाताने माझी कमर घट्ट पकडली आणि हळू हळू करत लवडा पुचित आत बाहेर करू लागला. रवी चा लवडा मला पुचित आत जाणवू लागला.

खूप दिवस झाले लवड्यचे पाणी निघाले नव्हते त्यामुळे लवडा आज जास्त कडक झाला होता. रवी ने हळू हळू गती वाढवली. इथे माझ्या तोंडून आवाज येत होता तर मी लगेच माझा हात माझ्या तोंडावर धरला आणि आवाज दाबून ठेवला.

तरी हळू हळू तोंडातून आवाज येणे मी थांबू शकले नाही.अहाहा अहहह अहाहाहाहाहाहा हाहाहा
अहाहाहाहा हाहाहा हाहाहाहाहाहा या
अहाहा अहहह अहहह अहाहाहाहाहाहा
अह्ह्ह अहाहा अहाहाहाहाहाहाहाहाहा

रवी ने आता गती वाढवली होती. तो जोर जोरात गांडीवर दणके देत लवडा पुचित घुसवत होता. मी कशी तरी भिंतीचा कोपरा धरून वाकून बाहेर पाहत उभी होती. रवी आता एक्दम जोश मध्ये आला आणि जोर जोरात मला झवू लागला.

अह्ह्ह अह्ह्हह्ह अह्ह्हह्ह या
आह्हह्हह्ह अहाहाहाहाहाहाहा अहहहह

काही क्षणात रवीने लवड्यतून पाणी पुचित उडवले. मला पुचित गरम पाणी जाणवले. लवड्यतून पाणी निघत होते पण रवी अजून दणके देतच होता. खूप दिवसाचे साचलेले पाणी निघायला वेळ लागले.

काही वेळेने रवी ने लवडा हळूच मागे खेचला आणि पुचीतून बाहेर काढला. मी लगेच सरळ उभी झाले आणि माझी चड्डी घालून घेतली आणि लेगीस वर खेचली. मी कपडे वेवस्तीत केले आणि बाहेर निघतच होती कि रवी ने मला परत खेचून माझ्या होठांवर गच्चं किस केले. मी किस करून लगेच स्वतःला सोडवले आणि बाथरूम मध्ये गेले.

बाथरूम मध्ये जाऊन समाधानाचा स्वास घेतला. कारण बाबा पाहतील हि एक भीती होती. काही वेळ मी जोर जोरात स्वास घेत अशीच उभी होती. मन शांत झाले होते. चेहऱयावर एक आनंद होता. मग स्वतःचे कपडे काढून अंघोळ करू लागले. आदी मी माझी पुची धुवायला घेतली. गांडीच्या फटीत पूर्ण रवी ची लाळ लागली होती. खूप वेळ लागला मला माझी गांड पूर्ण धुवायला.

मी अंघोळ करून बाहेर आले. रवी ने त्याच्या खोलीचा दरवाजा बंद केला होता. बाबा पण झोपले होते. मी गेले माझ्या खोलीत आणि बेड वर पडले. झोपायच्या आधी एक गोळी खाऊन घेतली कारण रवी ने पुचित पाणी टाकले होते.

आज भीती मध्ये झवण्याची एक वेगळीच मजा मिळाली होती. त्याबरोबर मला एक गोष्ट स्वतःबद्दल जाणवली कि मला पण आता रवी च्या लवड्यची चव लागली आहे. लवडा नाही चोखला तर मनात एक व्याकुळता निर्माण होते.


गेले होते लहान भावाला अभ्यासाकडे वळवायला, पण आता मी स्वतःच भावाच्या लवड्यकडे वळत चालली आहे. ऑफिस मध्ये काम करत असताना पण रवी चा लवडा आठवतो. मला कळत नाही आहे कि मला नक्की काय होत आहे.

Loading

0

0

You cannot copy content of this page