भावाला फसवून दुसऱ्या बरोबर फिरणाऱ्या वहिनीची गांड मारलीहॅलो मित्रानो,

माझे नाव संजय आहे. मी शिपिंग कंपनी मध्ये काम करतो. बहुतेक वेळ मी घरापासून दूरच शिप वर असतो. ६ महिण्याने एकदा घरी येतो १५ ते २० दिवसांसाठी आणि परत जावे लागते शिप वर.

काही दिवस आधीच मी शिप वरून शहरात आलो होतो. पण ह्या वेळी मी घरी न जाता मित्राच्या घरी थांबलो होतो. मी घरातल्यान कळवले नाही, मी शहरात आलो आहे.

मी आणि माझी गर्लफ्रेंड आणि माझा मित्र आणि त्याची गर्लफ्रेंड आम्ही चौघांनी फिरायला जयाचा प्लॅन केला होता. ठरल्या प्रमाणे आम्ही बुधवारी एका रिसॉर्ट मध्ये गेलो. ते रिसॉर्ट शहरापासून दूर होते. आस पास पूर्ण जंगल होते. आम्ही सकाळी लवकर जाऊन परत संध्यकाळी घरी येण्याचा प्लॅन केला होता.

आम्ही रिसॉर्ट ला पोहचलो आणि तिथे दोन रूम बुक केले होते. पोहचल्या पोहचल्या आम्ही आप आपआपल्या रूम मध्ये गेलो. रूम मध्ये जाताच माझी मस्ती सुरु झाली माझ्या गर्लफ्रेंड बरोबर. तिला मी खूप वेळ झवले. खूप मजा केली गर्लफ्रेंड बरोबर.आता संध्यकाळ होत आली होती. आमचा रूम पहिल्या मजल्यावर होता. मला तिथून एक गार्डन दिसले रिसॉर्ट च्या मागे. मी माझ्या गर्लफ्रेंड ला म्हणालो चल आपण मागच्या बाजूला गार्डन आहे तिथे फिरून येऊ. आम्ही दोघे निघालो रूम मधून. मी रूम चा दरवाजा लॉक लावून बंद केला. जसा मी दरवाजा बंद केला आणि मागे वळलो तर मला खालच्या रूम मधून एक बाई बाहेर येताना दिसली.

वेवस्तीत पाहिले तर कळले कि ती माझी वहिनी प्रणाली आहे. मला आधी वाटले कि वहिनी आहे तर नक्की मोठा भाऊ पण असेल. मी थोडा घाबरलो. चालता चालता माझे खालीच लक्ष होतो, तेवढ्यात आतून एक अनोळखी माणूस रूम मधून बाहेर आला.

तो मुलगा बाहेर आला आणि तिने वाहिनीचा हात पकडला. ते पाहून मी एक्दम चकित झालो. मी स्वतःला लपवून हळूच चालत चालत त्याना वरून पाहत होतो. ते बाहेर निघाले रूम मधून. मुलाच्या पाठीवर बॅग होती. कदाचित ते घरी निघाले असतील. ते दोघे हात पकडून हॉटेल च्या बाहेर गेले.

माझ्या डोक्यात खूप विचार येऊ लागले. आम्ही दोघेच भाऊ आहोत. माझ्या मोठ्या भावाचे १ वर्षा आधीच लग्न झाले होते. आई नव्हती, फक्त वडील होते पण ते सुद्धा बहुतेक वेळा गावी असे. घरी फक्त भाऊ आणि वहिनी असे.

मी हॉटेलच्या खाली उतरलो आणि मागच्या गार्डनच्य दिशेने गर्लफ्रेंड बरोबर जाऊ लागलो. मी माझ्या गर्लफ्रेंड ला ह्या बद्दल काही सांगितले नाही. पण गार्डन मध्ये फिरताना माझ्या डोक्यात विचार चालूच होते. आम्ही चौघे काही वेळाने रिसॉर्ट मधून निघालो आणि घरी गेलो. त्या दिवशी मी माझ्या मित्राच्याच घरी थांबलो.रात्रभर मी वहिनी बद्दल विचार करत होतो. मला कळून आले कि भाऊ कामासाठी बाहेर गेला कि वहिनी त्याच्या बॉयफ्रेंड बरोबर रूम वर जाते. मला पण आता वहिनी बद्दल चावट चावट विचार येऊ लागले.

वहिनी तशी दिसायला गोरी आणि सुंदर होती. तिचे ३४ २९ ३६ चे शरीर मला नेहमी आवडायचे. पण वहिनी असल्याने जास्त कधी विचार नाही केला. मला ह्या गोष्टीत एक संधी दिसू लागली. हा मोका होता वहिनी कडून आपल्यला जे पाहिजे ते मागून घेण्याचा.

मी रात्रभर विचार केला आणि ठरवले कि उदय मी घरी जाईन आणि जे मी पाहिले ते वहिनीला सांगेन. ठरल्या प्रमाणे, मी दुसऱ्या दिवशी सकाळी घरी गेलो. तेव्हा १० वाजले होते. बाबा आणि वहिनी घरी होत्या. वहिनीने हिरव्या रंगाची साडी घातली होती त्यात ती खूप सुंदर दिसत होती. वहिनी कडून कळले कि मोठा भाऊ बेंगलोर ला गेला आहे. भाऊ ५ दिवसानंतर येणार आहे.

मी वाहिने समोर असे वागत होतो जसे काही झालेच नाही. वाहिनीने मला चहा नास्ता दिला. मी आणि बाबानी चहा घेतला आणि काही वेळाने बाबा बाहेर मित्रांना भेटायला गेले. आमचे घर एका सोसायटी मध्ये होते जिथे सर्व घर १ + १ ची होती. वरती दोन रूम होते. एक भाऊ आणि वाहिनेचे, आणि दुसऱ्या खोलीत मी झोपायचो.

मी माझी चहा संपवून माझ्या खोलीत गेलो. वहिनी स्वयंपाक घरात होती. मी माझ्या रूम मध्ये बेड वर पडून होतो आणि दरवाजा उघडाच ठेवला होता. मी वहिनी वरच्या खोलीत येण्याची वाट पाहत होतो. काही वेळाने प्रणाली वहिनी वर आली आणि त्याच्या खोलीत गेल्या.

मला जाऊन वहिनींना जे पाहिले ते सांगायचे होते. पण खूप भीती सुद्धा वाटत होती कि ती काय म्हणेल, पुढे काय होईल. काही वेळ मी बेड वर विचार करत बसलो. मग हिम्मत करून उठलो आणि हळूच वहिनीच्या रूम मध्ये डोकावून पाहिले. वहिनी आत भाऊचे कपडे गोळा करत होती धुण्यासाठी.

मी विचार केला, वहिनीला आवाज देत जातो रूम मध्ये म्हणजे त्याना काही वाटणार नाही. तर मी प्रणाली वहिनीला बाहेरून आवाज देत त्याच्या खोलीच्या दरवाज्यात येऊन उभा राहिलो आणि हसत त्याना म्हणालो, काल मी मित्रानं बरोबर रिसॉर्ट ला गेलो होतो तेव्हा मी तिथे तुमच्या सारख्या बाई ला पाहिले.

माझ ते बोलणं एकूणच प्रणाली वाहिनीच्या तोंडावरचा रंग उडाला. मला दिसून येत होते कि ती घाबरली आहे. प्रणाली वहिनीला धक्का बसला.

पण मी गोष्ट टाळण्यासाठी पुढे म्हणालो. तुमच्या सारखीच दिसत होती, पण कदाचित कोणी दुसरी बाई असेल. मी आवाज देणार होतो पण ते दोघे लगेच निघून गेलो रिसॉर्ट मधून.

अस म्हणून मी खाली आलो. आणि स्वयंपाक घरात पाणी पिण्यासाठी गेलो. मला वहिनीला कळवायचे होते कि मी त्याना पाहिले. मी पाणी पीत होतो तेवढ्यात वहिनी सुद्धा मागून आल्या आणि त्या गॅस वर काही काम करू लागल्या. मी पाणी पियालो आणि बाहेर जाऊ लागलो.

मी वळून बाहेर जात होतो तेव्हड्यात वहिनी ने मागून आवाज दिला. मी थांबलो. तेवढ्यात वहिनी घाबरलेल्या आवाजात म्हणाल्या कि ती मीच होती. पण ह्या बद्दल तुज्या भावाला नको सांगू. ते एकूण माझ्या चेहऱयावर आनंद उजळून आला. मी वळून वहिनींकडे  पाहिले आणि म्हणालो.

म्हणजे त्या तुम्हीच होत्या. त्यावर वाहिनीने मान डोलावून होकार दिला.

पुढे त्या म्हणाल्या तू जे सांगशील ते मी कारेन पण तुझ्या भावाला नको सांगू ह्या बद्दल.

तो शब्द माझ्यासाठी मनात उसुक्ता जागृत करणारा होता.

मी पुढे प्रणाली वहिनीला म्हणालो. अजून मी विचार नाही केला आहे कि मला काय पाहिजे आहे तुमच्या कडून. मी उद्या पर्यंत कळवेन. पण तुम्ही पण ह्या बद्दल कोणाला सांगू नका. तुमच्या बॉयफ्रेंड ला पण. जे पण काही होईल, ते आपल्या दोघात राहील.

पुढे मी म्हणालो, जे पण मी मागेन ते तुम्हाला दयावे लागेल. कारण हि तुमच्या साठी शिक्षा आहे.

त्यावर प्रणाली वहिनी खाली मान घालून हो म्हणाल्या.

मी निघालो स्वयंपाक घरातून आणि बाहेर गेलो. जवळच्या एका गार्डन मध्ये सिगारेट पीत मी विचार करू लागलो कि एक मोका आता मिळाला आहे. त्याचा पुरेपूर फायदा घ्याचा आहे. मोठा भाऊ पण ४ दिवसा नंतर येणार आहे. त्यामुळे खूप वेळ आहे आपल्यकडे.

मी विचार करत होतो कि तेवढ्यात माझ्या समोरून एक भाभी गेली. तिने जीन्स घातली होती. ती समोरून जाऊ लागली तेव्हा माझी नजर तिच्या मोठ्या गांडीवर गेली. तिची गांड मोठी आणि गच्च भरलेली होती. अस वाटत होते कि जाऊन तिच्या गांडीवर माझे तोंड घासू.

तिची गांड पाहून माझ्या तोंडून पाणीच येऊ लागले. तिची गांड पाहताच माझ्या डोक्यात विचार आला कि प्रणाली वाहिनीची पण गांड खूप रसदार आहे. मोठी गांड दाबायला खूप मजा येईल. मी काम करतो प्रणाली वहिनीची गांड मारतो.

ओह्ह.. हेच बरोबर आहे. प्रणाली वहिनीला तिची शिक्षा मिळाली पाहिजे.

प्रणाली वाहिनीची गांड मारून तिला शिक्षा देऊ.

मला पण कधी गांड मारायला मिळाली नव्हती. माझी गर्लफ्रेंड मला गांड मारायला देत नव्हती. त्यामुळे ती इच्छा अजून माझ्या मनात होती.

आता चांगला मोका होता. वाहिनीची गांड खूप मोठी आहे. गांड मारायला खूप मजा येईल.

मी पक्का विचार करून १ तासाने घरी आलो. वहिनी स्वयंपाक घरात होत्या. बाबा पण घरी आले होते. त्यामुळे मी नंतर विचारायचे ठरवले. दुपारी जेवताना बाबा म्हणाले मी उदय सकाळी गावी जाणार आहे तीन दिवसा साठी.

ते एकूण मला खूप आनंद झाला. मी पण बाबाना खोटे म्हणालो कि मी पण उदय परत जाणार आहे. मी जेऊन माझ्या खोलीत जाऊन झोपलो.

आता रात्र झाली होती. आम्ही सर्वानी रात्रीचे जेवण केले आणि मी माझ्या खोलीत जाऊन बसलो.

काही वेळाने वहिनी आपली कामे आटपून खोलीत गेल्या. मला त्याच्या दरवाजा बंद करायचा आवाज आला.

प्रणाली वहिनी खोलीत येताच मी त्याना व्हाट्सअँपवर मेसेज केला आणि विचारले काम झाले सर्वे.

त्यावर त्या म्हणाल्या हो झाले.

मी मग पुढे प्रणाली वहिनीला विचारले, मी ठरवले मला काय पाहिजे ते.

त्यावर वहिनी म्हणाल्या, “हो सांग”

मी पुढे म्हणालो, मला तेच पाहिजे जे तुम्ही तुमच्या बॉयफ्रेंड ला दिले.

त्यावर प्रणाली वहिनेने लगेच उत्तर दिले, “हो ठीक आहे”

ते उत्तर पाहून मला जाणवले कि प्रणाली वहिनींना हे उत्तर अपेक्षित होते. म्हणून वहिनीने जरा हि विचार न करता लगेच होकार दिला.

मी थोडा वेळ घेऊन आणि घाबरून पुढे म्हणालो, “मला खरतर तुमची गांड मारायची आहे.”.

प्रणाली वहिनीने तो मेसेज वाचला, पण त्यावर काही उत्तर दिले नाही.

मी काही वेळ वाट पाहिले आणि परत एकदा मेसेज करून विचारले, काय झाले वहिनी.

त्यावर प्रणाली वहिनी म्हणाली. नाही ते नाही जमणार. मी कधी केले नाही आहे. मला खूप भीती वाटतेय.

त्यावर मी त्याना म्हणालो. काही चिंता करू नका. आपण आरामात करू. मी तेल लावून करेन.

परत प्रणाली वहिनीने थोडा वेळ घेतला आणि पुढे म्हणाली नको ना भाऊजी. दुसरं काही पण करा चालेल मला. पण हे नको.

त्यावर मी प्रणाली वहिनीला उत्तर दिले. मला हेच पाहिजे. जर मला नाही मिळाले तर मी मोठ्या भावाला सांगेन.

ते वाचून प्रणाली वहिनी घाबरली.

तिने लगेच मेसेज केला. “नको अस करू नका”.

तू जे बोलशील ते मी करेन.

ते वाचून मी खूप कुश झालो. पुढे मी वहिनींना म्हणालो, उदय सकाळी बाबा गावी जाणार आहेत. संध्याकाळी आपण दोघेच असो तेव्हा प्लॅन करू.

वाहिनीने तो मेसेज वाचला आणि होकार दिला.

प्रणाली वहिनीचा होकार एकूण मी खूप कुश झालो. आम्ही दोघांनी उदयाचा प्लॅन करून एकामेकांना निरोप दिला.

दुसऱ्या दिवशी बाबा सकाळची गाडी पकडून गावी निघून गेले. मी झोपलो होतो. वहिनी लवकर उठून आपली कामे करू लागली.

मी उठून बाहेर निघून गेलो मित्रांना भेटायला.

आता संध्यकाळ झाली होती. मी ६ वाजता वहिनीला मेसेज केला कि मी ८ पर्यंत येन घरी.

त्यावर वहिनीने उत्तर दिले, हो ठीक आहे.

मी ८ वाजता पोहचलो घरी. वहिनी स्वयंपाक घरात होती. वाहिनीने मला घरात येताना पाहिले. मी लगेच माझ्या वरच्या खोलीत जाऊन बसलो.

मी गाणी ऐकत बसलो होतो पण माझी नजर दरवाज्यवर होती. तेव्हड्यात वहिनी वर येण्याचा मला आवाज आला. वहिनी माझ्या खोलीच्या दरवाज्यवर आली आणि म्हणाली, भाऊजी तुम्ही कधी जेवणार आहात.

प्रणाली वहिनी माझ्या समोर दरवाज्यात उभी होती. तिने निळ्या रंगाची साडी घातली होती. वहिनी खूप सुंदर दिसत होती. मी तिला वरून खाली पर्यंत पाहिले.

आम्ही दोघांनी एका मेकांच्या डोळ्यात पाहिले.

वहिनीकडे पाहता पाहता मी म्हणालो, इथे येऊन बस वहिनी, आपण काही गप्पा मारू. खूप दिवस झाले आपण बोललो नाही.

वहिनी सुद्धा हळूच पुढे चालत आली आणि बेड वर माझ्या बाजूला बसल्या. मी त्त्यांच्यशी माझ्या शिप वरच्या अनुभवाबद्दल सांगू लागलो. बोलता बोलता मी वाहिनीच्या हातावर हात ठेवला.

हळू हळू वाहिनीच्या हातावर माझा हात फिरवू लागलो. बोलता बोलता माझा हात मी खालून वर आणला आणि खांदयापर्यंत घेतला.

जसा माझा हात खांदयावर पोहचला, प्रणाली वहिनीने मान फिरवत… हळूच प्रेमाने तोंडातुन आवाज काढला.

आह्हह्ह अह्ह्ह

तिच्या चेहऱयावर एक वेगळीच मधहोस भावना होती. तिचा तो प्रतिशत पाहताच माझा लवडा ताठू लागला. मी लगेच उठलो आणि रूम चा दरवाजा बंद केला.

परत आलो वहिनी जवळ आणि तिला हात धरून उभे केले.

उभे करून मी प्रणाली वहिनीला घट्ट मिठी मारली. मिठी मारून तिच्या पाठीवर हात फिरवू लागलो.

मिठी मारताच मी जणू स्वर्गातच गेलो. माझी खूप वेळ पासून वहिनीवर नजर होती. आज प्रत्यक्षात वहिनी माझ्या मिठीत होत्या. मिठी मारताच मला तिचे हापूस आंबे छातीवर जाणवू लागले.

मी मिठी मारून पाठीवर हात फिरवत जेवढे होईल तेवढे माझे शरीर वाहिनीच्या शरीराला चिकटवत होतो. हळूच मी हात पाठीवर फिरवत, माझे होठ, प्रणाली वहिनीच्या होठांवर टेकवले आणि तिला चुंबन घेऊ लागलो.

अहाहा अह्ह्ह…. प्रणाली वहिनीचे होठ रसाने पूर्ण भरलेले होते. चुंबन घेताच माझा लवडा नाचायला लागला.

मी चुंबन घेताना वेडाच झालो आणि लगेच माझे दोन्ही हात पुढे आणून प्रणाली वहिनीचे बॉल जोरात दबवले. दोन्ही हाताने मी बॉल दाबू लागलो.

अहाहा अहाहा अहाहा अहाहा
अहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह

काय सुंदर बॉल होते प्रणाली वहिनीचे. मऊ मऊ बॉल हातात येताच मी स्वप्नाच्या दुनियेत गेलो. बॉल दाबताना प्रणाली वहिनीचा पदर हळूच खाली पाडला. मी होठांवर चुंबन करत खाली येऊ लागलो. मानेवर किस करू लागलो.

हळू हळू खाली आलो तर मला वाहिनीची गल्ली दिसली. गल्ली खूप खोलवर आणि सुंदर दिसत होती. मी लगेच माझे तोंड गल्लीत घुसवले आणि जिभेने गल्ली चाटू लागलो. मी पूर्ण गल्ली चाटून काढली.

गल्ली चाटताना मी हळूच माझा हात मागे आणला आणि ब्लॉउजचा हुक खोलला आणि वहिनीचा ब्लाउज काढून टाकला. वहिनीने आत गुलाबी रंगाचा ब्रा घातला होता. ब्रा वर वहिनीचे बॉल मादक दिसत होते.

मी वहिनीची साडी पकडली आणि हळू हळू साडी खेचत तिला भोगले करू लागलो. वहिनी माझ्या समोर गोल गोल फिरत होती. काही क्षणात पूर्ण साडी निघाली आणि आता वहिनी माझ्या समोर ब्रा आणि सफेद रंगाच्या परकर वर होती.

वहिनी भीती ने लाजत होती. तिचा स्वास चढला होता. तिचे बॉल स्वसाबरोबर वरखाली होत होते. तेवढ्यात मी वहिनीच्या जवळ गेलो आणि तिला घट्ट मिठी मारली. मिठी मारत मी तिच्या मानेवर किस करू लागलो. किस करत मी तिच्या परकराची नाडी खेचली आणि परकर झटकन खाली पाडला.

आता प्रणाली वहिनी फक्त गुलाबी रंगाच्या ब्रा आणि चड्डीवर होती. हळू हळू मी तिच्या पाठीवर हात फिरवत खाली जाऊ लागलो. कमरेवरून हात खाली आणत मी माझे दोन्ही हात वहिनीच्या मोठ्या गांडीवर ठेवले. गांडीवर ठेवताच मला तिच्या गांडीच्या वरच्या आवरणाचा स्पर्श जाणवला. गांड नरम जाणवत होती.

मला राहवले नाही तर मी जोरात वहिनीची गांड दाबली. वहिनीने सुद्धा मला घट्ट पकडले आणि तोंडाने आवाज काढला.

अहाहा अहाहा हहा
अहाहा अहाहा हाहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहाहा

मी जोर जोरात गांड दाबू लागलो आणि गांडीचे मजे घेऊ लागलो. वहिनीची गांड एवढी मऊ होती कि  काही क्षणातच माझी गांड मारण्याची इच्छा तीव्र झाली.

मी वेळ न घालवता, वहिनीला मागे बेड वर झोपवले. आता वहिनी माझ्या समोर बेड वर झोपली होती. प्रणाली वहिनीला गुलाबी ब्रा आणि चड्डीवर पाहून एक वेळ तर असे वाटले कि हिला तर पूर्ण खाऊन टाकू. वहिनींचे गोरे आणि भरलेले शरीर माझ्या डोळ्यसमोरून जातच नव्हते. त्यात तिच्या डोळ्यात जी हवस दिसत होती, ती पाहून तर मी वेडाच झालो.

मी माझा शर्ट आणि पॅन्ट काढून टाकली. माझ्या चड्डीवरुन लवड्यवर हात फिरवला आणि दोन्ही हाताने चड्डी धरून चड्डी पण काढून टाकली. चड्डी काढताच माझा नागोबा उड्या मारत बाहेर आला. वहिनी माझ्या नागोबाकडे काही क्षण पाहतच राहिली. माझ ६ इंचाचा लवडा खूप ताणला होता. मी लवडा हातात धरून लवडा वर खाली करून वहिनीला दाखवला.

त्यानंतर मी हळूच वहिनीची गुलाबी चड्डी दोन्ही हाताने पकडली. चड्डी पकडून मी हळूच तिला खाली खेचली. खाली खेचताच मला वहिनीची पुची दिसू लागली. वहिनीची पुची गोरी आणि रसदार दिसत होती. मी वहिनीच्या मांडीवर हात फिरवत बेड वर गेलो आणि तिच्या बाजूला बसलो.

बाजूला बसून मी तिच्या ब्रा च्य मागे हात घातला आणि हुक काढून ब्रा काढून टाकला. ब्रा काढताच वहिनीचे बॉल मोकळे पडले. बॉल बाहेर येताच मी लगेच दोन्ही हात बॉल वर आणले आणि जोर जोरात दोन्ही बोल पिळू लागलो. वाहिनी जोर जोरात ओरडू लागल्या.

अह्ह्ह अहाहा अह्ह्ह
अहाहा अहाहाहाहा आःह्ह अह्ह्हह्ह
आह्हह्हह्ह आह्हह्हह्ह आह्हह्ह

किती सुंदर बॉल होते वहिनीचे. माझा लवडा तर वेडाच झाला बॉल दाबायला सुरवात करताच. मी बेड वर वहिनीच्या बाजूला बसून बॉल दाबत होतो. अस वाटत होत जणू चपातीसाठी पीठ मळत आहे.

मग मी वाकून निप्पल तोंडात घेतले आणि चोखु लागलो. निप्पल चोखत मी दुसरा बॉल हाताने दाबत होतो. एक एक करून दोन्ही निप्पल चोखून घेतले.

त्यानंतर मी प्रणाली वहिनीवर स्वार झालो. प्रणाली वाहिनीवर झोपून मी तिला पोटावर किस करत खाली जाऊ लागलो. तिच्या कमरेवर किस केले.

खाली जाऊन मी तिचे पाय फाकवले आणि माझे तोंड तिच्या पुचीवर टेकवले.

अह्ह्ह अहाहाहाहा अहाहा

वहिनीची पुची एक्दम गरम लागत होती.

मी माझी जीभ लगेच बाहेर काढली आणि पुचीला चाटू लागलो. पुचित बोट टाकून तिला हलवू लागलो. पुचीतून मधुर असे पाणी निघत होते. मी पुचित बोट घालून ते माझ्या तोंडात टाकून पुचीचे पाणी चाटले. मधासारखे गोड पाणी मी चाटत होतो.

वहिनीची पूर्ण पुची चाटून ओली केली. हळू हळू मी पुचित बोट टाकून वर खाली करत पुचीचा दाना चोखला. पुचीच्या दाण्यावर जीभ ठेवून दाना पूर्ण चाटून घेतला.

त्यानंतर हळूच वहिनीच्या वर बसून सरकू लागलो. वर तोंडापर्यंत गेलो आणि बॉल वर बसून लवडा प्रणाली वहिनीच्या होठांवर लावला. प्रणाली वहिनीने हळूच आपले तोंड उघडले आणि मी माझा ताठलेला लवडा तिच्या तोंडात सरकवला.

हळू हळू लवडा वाहिनीच्या तोंडात आत बाहेर करू लागलो.

अहाहा ह्ह्ह्ह सह्ह्हह्हस आह्हह्ह
अह्ह्ह अहहहह अहाहा

लवडा प्रणाली वाहिनीच्या तोंडात जाताच माझ्या गोट्या घट्ट झाल्या. लवड्याची रुंदी अजून वाढली. मी पुढे दोन्ही हात ठेवून वाकलो आणि लवडा वाहिनीच्या तोंडात घुसवत तोंड झवू लागलो. जेव्हडा जाईल तेव्हडा लवडा आत घुसवून तोंड झवत होतो.

आता माझा लवडा पुची झवायला तयार झाला होता. पूर्ण लवडा वाहिनीच्या लाळेने भरला होता. मी लवडा काढला वाहिनीच्या तोंडातून आणि खाली सरकलो. खाली पायाजवळ जाऊन मी वाहिनीचे पाय फाकवले आणि दोन्ही पायांच्या मध्ये बसलो.

प्रणाली वाहिनीचे पाय फाकवुन मी हळूच लवडा हातात धरला आणि त्यावर कंडोम चढवला. मग पुचीवर टेकवला. वहिनी थोडी दचकली. मी हळूच पुचीच्या भोकात लवडा घुसवला. आणि वाहिनीवर झोपलो.

लवडा खालून वाहिनीच्या पुचित हळू हळू आत बाहेर करत मी वहिनीच्या डोळ्यात पाहत होतो. तिचे बॉल दोन्ही हातात पकडले आणि दाबत मी तिच्याकडे पाहत होतो. वहिनीच्या डोळ्यात हवस भरली होती. ती तिचे होठ कुरवाळत होती.

तिला पाहून मी मंत्रमुग्ध झालो. मी खालून गती वाढवली आणि लवडा आता जोर जोरात पुचीवर मारू लागलो.

पच..पच..पच.पच.पचपच.पचपचपच
पचपचपचपचपचपच पचपचपचपच

अह्ह्ह अहाहा हहा

माझां लवडा पुचित घासू लागला. वाहिनीच्या पुचीची खाज वाढू लागली. वाहिनी ची हलचल वाढू लागली. मी जोर जोरात पुची झवू लागलो.

अहाहा अहहह अहहह अहाहा
अह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह अहाहा
अहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह हाहाहा या

पुचित लवडा आता जोर जोरात फटके देत घुसत होता.

हहा अहाहा अहाहा अहहह
अह्ह्ह अह्ह्ह हाहाहा

काही वेळ झवून झाल्यावर.. मी उठलो आणि मागे सरकलो.

मग मी प्रणाली वाहिनीची कमर पकडून तिला उपडी होण्यास सांगितले. उपडी करून तिला कुत्र्या सारखे ढोपरावर वाकून बसवले. जशी ती कुत्र्या सारखी बसली. मला तिची मागून गांड दिसली.

अहाहा अहाहा अहाहा अहाहा
अहाहा अहाहाहाहाहाहा

वहिनीची गोरी आणि मोठी गांड पाहून मी वेडाच झालो. मी सर्वात आधी गांडीवर किस केले. दोन्ही हाताने गांड दाबून पाहिली. मग वाकलो आणि गांडीच्या फटीतून खालून वर पर्यंत जीभ फिरवत गांड चाटली.

आता ति वेळ आली होती ज्याची मी वाट पाहत होतो. हळूच मी माझा लवडा हातात घेतला आणि गांडीच्या फटीतून वरून खाली फिरवत गांडीच्या भोकावर आणला.

तेवढ्यात वाहिनी म्हणाली. “हळू कर”.

मी हळूच लवडा गांडीच्या भोकावर ठेवला. आणि लवडा आत घुसवू लागलो. लवडा थोडा आत जाताच वाहिनी गांड हलवू लागली. मी दोन्ही हातानी तिची कमर घट्ट पकडली आणि लवड्यला हळू हळू आत सरकवु लागलो.

प्रणाली वहिनीने गांड गच केली. मी तिला म्हणालो मोकळी सोड गांड. गच्च करू नको. वहिनीने माझे ऐकले आणि गांड मोकळी सोडली. माझा लवडा परत आत घुसू लागला. काही क्षणात माझा लवडा अर्धा आत घुसला होता.

मी हळू हळू लवडा आत बाहेर करू लागलो. मला जाणवले कि लवडा सुकत चालला आहे. तर मी माझ्या तोंडातली लाळ लवड्यवर लावली आणि लवडा ओला करून लवड्याला आत बाहेर करू लागलो. लाळेमुळे लवडा आत घुसू लागला.

प्रणाली वाहिनी ची हलचल सुरु होती. ती गांड हलवत होती. ती तोंडाने आवाज करू लागली.

अहाहा अह्ह्ह अहाहा अअअअ आ
अहाहा हं अहाहा अहाहाहाहाहा
अहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहाहा

मी लवडा आत बाहेर करणे सुरूच ठेवले. काही क्षणात माझा लवडा पूर्ण आत गेला. आता मी स्वतःला वेवस्तीत बसवले आणि प्रणाली वाहिनीची कमर दोन्ही हाताने पकडली. माझ्या समोर प्रणाली वाहिनीची सुंदर पाठ दिसत होती. खाली पाहिले तर गांडीची फट स्पष्ट दिसत होती.

मी आता हळू हळू गांडीत लवडा आत बाहेर करून प्रणाली वहिनीला झवू लागलो.

अहाहा अह्ह्ह हहा आह्हह्ह अह्ह्ह
आह्हह्ह आह्हह्ह आह्हह्ह अह्ह्ह
आह्हह्ह या हा ह्ह्हह्हह्ह  

डोळे बंद करून लवडा प्रणाली वाहिनीच्या गांडीत जाताना अनुभवू लागलो. प्रणाली वहिनीची गांड एक्दम घट्ट होती. लवडा हळू हळू आत घुसत होता.

आह्ह अहहह अहाहाहाहा अहहह
अहाहाहाहा हाहाहा अहाहाहाहा

आता माझा लवडा पूर्ण ताणला होता. मी जोर जोर गांडीवर फटके दयायला सुरवात केली.

अहाहा अहाहा हा हाहाहा
अहाहा आह्हह्ह अहाहा

प्रणाली वाहिनी पण ओरडू लागली.

अहाहा हहा अहाहा अहाहा अहाहा अहाहा
अहाहा अहाहा अहाहा अहाहाहाहाहा अहाहा

प्रणाली वाहिनीच्या गांडीवर माझ्या मांड्या जोर जोरात आपटत होत्या. गांडीच्या भोक लवड्यच्या चिकाने ओला झाला होता. लवडा पण गांडीत घुसताना आवाज करू लागला.

पच पच पच…. पच पच पच पच…
पच पच पच…. पच पच पच पच…

अहाहा ह्ह्ह्ह अहहह

खूप मजा येऊ लागली. मी प्रणाली वाहिनीच्या मोकळ्या पाठीवर हात फिरवत जोर जोरात लवडा गांडीत घुसवू लागलो. माझी गती वाढीला आणि मी जोर जोरात लवडा गांडीत खुपसू लागलो.

प्रणाली वाहिनी खाली वाकली आणि तिने तिचे डोकं खाली बेड वर ठेवले. त्यामुळे मागून गांड वर उचलली गेली. आता लवडा अजून खोलवर जाऊ लागला. मी लवडा पूर्ण गांडीच्या फटीवर दाबून मग बाहेर काढत होतो. लवडा पूर्ण ओला झाला होता. गांडीत आता आरामात घुसत होता.

माझा लवडा आता शेवटच्या क्षणात होता. मी जोर जोरात गांडीत लवडा घुसवत फटके देऊ लागलो.

अह्ह्ह हाहाहा हाहाहा हाहाहा अह्ह्ह
अह्ह्ह अहहह हाहाहाहा अह्ह्हह्ह
अह्ह्ह अहाहा अहाहा आहाहाहाहाहामी एक्दम वेडा झालो होतो. मला काहीच सुचत नव्हते. मी फक्त झवण्यात मग्न झालो होतो.

तेवढ्यात… मी जोराचा स्वास घेतला… आणि लवडा प्रणाली वहिनीच्या गांडीत पूर्ण घुसवून जोरात पाणी उडवले. आणि लवडा गांडीवर दाबून धरला. लवड्यचे पूर्ण पाणी मी प्रणाली वहिनीच्या गांडीत सोडले.

मग हळू हळू लवडा बाहेर काढला. आणि मागे सरकलो.

प्रणाली वहिनी.. तसाच बेड वर सरळ झोपल्या. आमच्या दोघांचा स्वास चढला होता.

मी तसाच प्रणाली वहिनीला पाहत समोर बसलो होतो.

शेवटी माझी गांड झवायची इच्छा आज पूर्ण झाली होती. माझ्या लाडक्या वाहिनीने माझी कित्येक वर्षाची इच्छा आज पूर्ण केली. मी पण तसाच तिच्या बाजूला वहिनीला मिठी मारून काही वेळ झोपलो.

काही वेळाने वहिनी उठल्या आणि कपडे घेऊन त्याच्या खोलीत गेल्या.


मी पण दरवाजा बंद करून असाच नागडा बेड वर झोपून गेलो.

त्या दिवसानंतर मी जेव्हा पण मौका मिळायचा, मी प्रणाली वहिनीची गांड मारायचो. मी वहिनीला गांड मारून देण्यासाठी पैसे देऊ लागलो त्यामुळे त्यानापण त्याचा फायदा होऊ लागला. दर वेळी चांगले पैसे मिळत असल्याने प्रणाली वाहिनीने कधी मला नकार दिला नाही.

Share this to…


  • Whatsapp

Loading

0

0

You cannot copy content of this page