मसाज करायला गेलो आणि झवुन आलोमाझ नाव रवि आहे , माझी ऊंची . इंच आहे , वय २२ वर्ष , शरीर मध्यम आकारचे कोनीही मला बगीतल की लगेच attract होईलअस .

तिच नाव श्रावणी आहे , वय ३५ वर्ष , तिला मूल आहेत ,दिसायला एकदम गोरी , शरीरावर अजीबात fat नाही , ३४ चे बॉल २६ चीनाजुक कंबर आणि ३६ चे गोल गरगरीत नीतंब , श्रावनी ही अतिश्रीमंत घरातली असल्यामूल २५२६ वर्षाच्या मूली सारख़ी दिसायची

(ही स्टोरी तुम्हाला आवडली तर मला नक्की कळवा )

Insta id-  massage_service_05

Personal Massage & Body Spa  Insta id –  massage_service_05

ही एक सत्य घटना आहे चला तर मंग सूरवात करुया …. जानेवारी २०२३ मधी मी online मसाज करायचा bussiness सूरु केलता ..

पण मला एक पण custemer मिळाले नाही नंतर मी दुरलक्ष करायला लगलो .. पण एका दिवशी मला एका लेडीज चा मॅसेज आला .

Hii मला मसाज करायची आहे किती पैसे घेता तुम्ही

मी तिला पैसे सांगीतले .. video कॉल करुण मी खात्री करुण घेतली , तीने मला advance म्हनून 500 रु पाठवले…. आणि  तिचा address पाठवला .. आम्ही रविवारी तीच्या घरी मालिश करायचा plan केला..

रविवारला दिवस बाक़ी होते तोपर्यंत आमच रोज़ बोलन होउ लागल .. एकमेकान सोबत चांगली ओळख झाली ..

आणि शेवटी रविवार चा दिवस आला , तिचा मला सकाळी वा. मेसेज आला .. Hii रवि तू ११ पर्यंत आमच्या घरी ये घरी कोनी नसेलतेव्हामी माझ सगळ आवरुन तीच्याकडे जायला निघालो११ः३० ला मी तीच्या घरी पोहचलो …. तीच्या घराची बेल वाजवली तिनेदार उघडल आणि माझ्याकड पाहुन छान smile दिली..

तीआलास का रवि .. ये आत ये

मी तीच्या घरात गेलो तिच घर खुप मोठ मोठ , मी हॉल मधी सोफ्यावर बसलो ..

तीनी मला पानी दिल , आणि विचारल रवि तुला काय चालेल चहा , कोफ़ी , कोलड्रिंक्स

मीकाहीही चालेल ….

तिने माझ्यासाठी कॅाफी बनवली

कॅाफी पीता पीता आम्ही गप्पा मारू लागलो..

तीने नीळ्या रंगाचा फिट टीशर्ट आणि काळ्या कलर ची जीन्स घातली होती त्यात ती एकदम कड़क दिसत होती

अर्धा तास गप्पा मारून झाल्यावर आम्ही मसाज करायच ठरवल ..आणि त्यासाठी  ती मला तीच्या बेडरूम मधी घेउन गेली

तीने मसाज ची सगळी तयारी करुण ठेवली होती ..

नंतर तीने तीचे सगळे कपडे काढुन मसाज चा टोवेल गुंढाळुन माझ्या समोर आली

मी तिला पाहुन shock झालो , तीच्या कड एकटक पहातच राहीलो खर तर ती एवढी गोरी होती की मी काधी एवढी गोरी आणि सुंदरबाई पहिली नव्हती

तीरवी आरे बगतच रहानार आहेस का , चल मसाज ला सुरवात करुया

मीहो

मंग मी तिला बेड वर बसायला सांगितल आणि तीच्या मागे जाऊन तिला relax शोल्डर मसाज करायला सुरवात केली

.

हलुहलु तीचे अंग चेपुन मोकल करुण घेतल

.

नंतर मी माझ्या bag मधुन मसाज तेल काढल ..

आणि तिला पालथ झोपायला सांगीतल ..

तीने तिचा टोवल काढ़ून टाकला आणि बेड वर पालथी जोपली ..तिने फ़्क्त पैंटी घातली होती तिच उघड आंग माझ्यासमोर होत .. तीएवढी गोरी होती की बास एकदम white आणि मुलायम त्वचा होती ..

आता मी मासज तेलाचे काही drops तीच्या पाठीवर टाकले आणि तिची पाठ हालक्या हातानी चोलु लागलोपाठीला तेल लावुनझाल्यावर तीच्या पायांना तेल लावल आणि मसाज ला सुरवात केली१५ मिनीट पाठिची मासाज करुन झाल्यावर मी तिला विचाराल

श्रावनी मॅम hips ची मसाज करायची आहे तर तुम्हाला  पैटी काढ़ावी लागेल ..

तीने लगेच तिची पैंटी काढ़ून टाकली .. आता तीची उघडी गांड माझ्यासमोर होती

तीचे नितंब एकदम गोरे आणि गोलआकर होते .

मी आता तीच्या गांडीवर तेल ताकून तिची गांड चोलायला लागलो .. गांडी पासुन पाया पर्यंत मसाज करु लागलो

नंतर तीच्या गांडी च्या फटित तेल टाकुन एका बोटानी तीच्या गांडीची मसाज केली तीच्या गांडीला बोटाचा स्पर्श होतच ती शहारुलागलीआणि सुस्कारे सोडु लागली

आऽऽ uuuu huuuu आऽऽ ….

तीच्या अंगावर काटा आला

अर्धा तास मसाज करुण झाल्यावर तिला सरल झोपायला सांगीतल

आता तीचे ३४ चे गोरेगोरे टाईट बॉल मला दिसत होते  .. तीचे ते बॉल मला वेड लावत होतेतिला अस उघड़ पाहुन माझा बुल्ला पूर्णकड़क झाला होता .. मी त्याला लपवायचा प्रयत्न करु लागलो

आणि तीच्या बेम्बित तेल ताकुन पोटाची मसाज करायला सूरवात केली .. पोटाची मासाज करता करता मी तीच्या बॉल ला तेल लावुनबॉल चोळु लागलो ती आता मूड मधी येऊन सुस्कारे सोडु लागली

अशे आवाज करत होती

मी माझा वेग वाढवला आणि तीचे दोन्ही बॉल दाबू लागलो

पण मला थोडी भिती वाटली पण ती मला काहिच बोलली नाही.. तिचा प्रतिसात पाहुन माझी हिम्मत वाढलीमी जोरात माझ्या दोन्हीहातानी तीचे बॉल दाबायला सुरवात केली….

ती आऽऽऽ uuu दाब …. रवि छान वाटतय रे खुप …..

मी बोलता माझ काम करित होतो

.

तीचे बॉल चोलुन झाल्यावर मी ख़ाली आलो आणि तीच्या मांड्यावर तेल टाकुन एकएका मांडीची मासाज केली

तिची गुलाबी पुच्ची मला स्पष्ट दिसत होतीतीच्या पुच्चीवर एक पण केस नव्हता तिची एकदम स्वच्छ आणि सुंदर पुच्ची माझ्यासमोरहोतीमला ती पुच्ची चटायची खुप इच्छा होऊ लागली ..

मांडी चोळता चोळता मी तीच्या पुच्ची च्या कड़ेनी हात फिरवत होतो

ती पूर्ण गरम झाली होती …. माझा बुल्ला पण खुप जास्त कड़क झालता

मी कसलाच विचार करता तीच्या पुच्ची वर हात ठेवला आणि पुच्ची चोळायला सुरवात केली ..

ती अचानक कींचाळलीआऽऽ

.

.

तीआऽऽ रवी …. जोरतआऽऽ आऽऽऽ

मी माझा वेग वाढवला आणि तिचा दाना चोलु लागलो

मधीच मी तीच्या पुच्चीत बोट घालत होतो ..

१० मिंनट तिची पुच्ची चोळली

ती हलुहलु मादक आवाज़ काढ़त होती

.

तीआऽऽ fast baby …. माझ पानी निघनार आहे

plese fast जोरात चोळ रवी

.

आणि तीने पानी सोडल आणि शांत पडून सुस्करे सोड़त होती

नंतर ती उठुन बसली आणि माझा बुल्ला pant वरुण हातात पकडला

.

तीखुप कड़क झालाय रे

आणि माझी pant काढ़ू लागती .. आणि मला shirt काढायला सांगती

मी माझा शर्ट काढुन टाकतो

आता ती आणि मी आम्ही दोघही आता पूर्ण उघडे होतो

माझा कड़क बुल्ला उड्या मारू लागला

.

ती माझा बुल्ला पाहुन खुप खुश झाली कारण माझा बुल्ला हा इंच लांब , गोरा आणि जाडजुड होता

.

तीरवी अरे किती मोठा आहे तुझा , एवढा मोठा मी पाहिल्यांदा बगत आहे

.

आणि तीने बुल्ला हतात पकडला आणि जीभेने शेंडा चाटु लागली

मला आता खुप मज्जा येत होती

हलु हलु तिने बुल्ला तोंडत घेतला आणि चोखु लागली ..

बुल्ला जोरजोरात तोंडात घेत होतीपूर्ण बुल्ला थुंकीने ओला होऊन पच पच आवाज करित होता सगल्या रूम मधी आवाज घुमतहोता

१५२० मींनट बुल्ला चोखल्यावर माझा बुल्ला पानी सोडायला तयार झालता

मीश्रावनी मॅम माझ गळनार आहे ….

अस तीला सांगीतल आणि मी चिकाचे फवारे तीच्या तोंडत सोडले..

तीने माझा सगला कामरस पेउन घेतला ..

आणि बुल्ला चाटून स्वच्छ केला

नंतर आम्ही लीपकिस करु लागलोतोंडत तोंड घालुन एकमेकांनची जीभ चोखु लागलो

.

किस करुण झाल्यावर मी तीचे बॉल दाबून तोंडत घ्यायला सूरवात केली … niples वरुण जीभ फिरवुन niples चाटु लागलो

ती आता परत mood मधी येत होती

तीरवि खाऊन टाक माझे बॉल ., जोरात चोख .., महीने झालेत माझा नवरा बाहेर देशात गेलाय .. माझी सगळी खाज मिटव आजआऽऽऽ आऽऽऽऽ uuuu खुप मज्जा येती.,,  छान वाटतय .. जोरात रवि

आणि मी जोरजोरात तीचे बॉल दाबतो

बॉल दाबुन झाल्यावर तीचे पाय फाकवुन मांडित डोक घालतो आणि पुच्ची चाटायला सुरवात करतो

ती आता जोरजोरत कन्हु लागतीआऽऽ ऊऊउ आऽऽऽऽऽ ऊऊऊउ आऽऽऽऽ आऽऽऽऽ

मी माझा वेग वाढ़वतो आणि सगळी जीभ तीच्या पुच्चीत घालुन गोल फिरवऊ लागलो .. तीच्या पुच्चीचा दाना चाटु लागलो  ….

तिला आता सहन होत नाही ती ओरडु लागती ., मादक आवाज़ करायला लागली ….

आणि तिचा कामरस सोडती मी तीच्या पुच्चीत जीभ घालुन तिचा सगळा रस पीतो आणि पुच्ची चाटुन स्वच्छ करतो

तीआऽऽ रवि बास कर आता ., सहन नाही होत रे

झव मला आता ., घाल तुझा बुल्ला माझ्या पुच्चीत आणि शांत कर मला आऽऽऽऽ उऽऽऽऽ aaaai uuu

.

ती आता खुप तड़फडत होती .. मी १०१२ मिनट तिची पुच्ची चाटुन तिला चांगलच गरम केल होत

.

माझा बुल्ला पण परत कड़क होऊन उसल्या मारत होता

.

पुच्ची चाटुन झाल्यावर मी बुल्ल्याच टोक तीच्या पुच्चीवर ठेउन वर ख़ाली घासु लागलो ..

मंग ती कन्हु लागली .. मादक आवाज़ काढत सुस्कारे सोडु लागलीतिचा श्वास मोठा झाला होता..

.

मी बुल्ला तीच्या पुच्ची च्या फटीत खालून वर दान्यापर्यंत फिरवत होतो मधीच तीचे बॉल दाबत होता तर मधीच तीच्या तोंडत तोंड घालुनजीभ चोखत होतो

.

आता ती मला request करायला लागली

तीरवि please झव मला ., घाल तुझा बुल्ला माझ्या पुच्चीत .. आता अजुन सहन नाही करु शकत रे plese झव मला

.

मी आता जास्त वेळ लावता बुल्ल्याच टोक हलूच तीच्या पुच्ची घालु लागलो

माझा अर्धा बुल्ला मी तीच्या पुच्ची घालून माग पुढ करु झवु लागतो

हलु हलु मी माझा speed वाढवला आणि एक जोरात झटका दिला आणि पूर्ण बुल्ला तीच्या गुलाबी पुच्चीत घातला

माझा बुल्ला खुप मोठा असल्यामूळ तिला सहन झाला नाही ती ओरडू लागली ..

तीरवि हलु कर खुप दुखतय .. आऽऽ एवढा मोठा बुल्ला मी पाहिल्यांदा घेती रे plese हलुच कर खुप त्रास होतोय

मी हलुहलु माझा वेग वाढवतो आणि जोरात झटके देऊ लागतों ., आता तिचा त्रास थोडा कमी झाला होतो आणि तिला मज्जा येउलागती

तीरवि छान वाटतय खुप .. झव आजुन जोरत .. फाड़ून ताक माझी पुच्चीदे जोरत झटके आऽऽऽ आऽऽऽऽऽ आऽऽऽऽ आऽऽऽऽजव झोरात ..

मी माझा वेग खुप जास्त वाढ़वतो आणि २० मिनट तिला जोरजोरात झवतो ….

सगळ्या रूम मधी आमचा झवन्याचा आवाज़ घुमतो ..आता तिच पानी गळनार असत …, ती तिच पानी सोडुन शांत पडून राहती …..

माझ पण पानी निघनार होत .. मी तिला विचारल श्रावणी मॅम माझ गळनार आहे कुठ गाळु तर ती म्हनाली आत पुच्चीत टाक पानीआणि शांत कर माझी पुच्ची

मी शेवटचे झटके खुप ज़ोरत देतो आणि तीच्या पुच्ची माझा रस सोडतो आणि तसाच तीच्या अंगावर जोपतो ., ती माला खुपघट्ट मीठी मारती आणि माझ्या तोंडत तोंड घालून मला किस करती ….

नंतर काही वेळानी आम्ही परत झवायला तयार होतो

त्या दिवशी मी तिला वेळा ठोकतो .आणि नंतर आम्ही सोबत अंघोळ करतो .., फ़्रेश होऊन मी माझ्या घरी जायला निघतो .., जातानी ती माला खुप पैसे देती

तेव्हा पासून मी तिला क़ायम झवतो ., तिला आठवण आली की मला बोलावुन घेती आणि पहिजे तस झवुन घेती

Personal Massage & Body Spa

Instagram Id –  massage_service_05

Loading


0

0

You cannot copy content of this page