माझी काकी… 4 with शीला

हॅलो मित्रांनो मी संतोष, तुम्ही “माझी काकी… ३” ही पूर्व कथा वाचली असेलच. याच कथेचा हा पुढचा भाग तुमच्यासाठी लिहीत आहे. भाग ३ मध्ये तुम्ही काकी आणि माझं मसाज वाचलं असेलच. मसाज करून झवून झाल्यावर काकी आणि मी फ्रेश झालो. संध्याकाळची न्यहारी करून मी क्लास ला गेलो.
खरं तर मला क्लास ला जायची इच्छा नव्हती पण परीक्षा तोंडावर असल्याने काकीने मला क्लास ला धाडले. गणिताचा क्लास होता. क्लास ला मी १० मिनिटे उशिरा पोहचलो होतो. क्लास ला पोहचताच शीला मॅडम ने विचारलं “उशीर का झाला?” काय सांगावे मी पुरता गोंधळलो: “बरं वाटतं नाही” मी वेळ मारून नेली.
“ठीक आहे” मॅडम बोलल्या.
उशीर झाल्यामुळे मला शेवटचा बेंच बसायला मिळाला. मी एकटाच जाऊन बसलो.
शीला मॅडम च वय ३५ वर्षे असेल उंचीने कमी पण गोऱ्या आहेत त्या. मादक शरीर, उंच मोठे नितंब. काकी बरोबर सुख घेण्या अगोदर कितीतरी वेळा मी शीला मॅडम ला आठवून मूठ मारली असेल. आजही माझे डोळे परत त्यांच्या गांडीवर खिळले. माझा लंड पॅन्टमध्ये उभा राहीला. मला राहावेना , काय करू सुचत नव्हते. मी माझा मोबाईल काढला आणि तो silent mode वर करून गुपचूप मॅडमच्या गांडीचे फोटो काढू लागलो. आणि त्यांना zoom करून पाहत लवड्यावरून हात फिरवू लागलो. नंतर मी मोबाइल मांडीवर ठेऊन माझा आणि काकी चा मसाज करतानाच सेक्स विडिओ चालू केला आणि मान खाली करून पाहू लागलो. थोडा वेळाने मला आवाज आला.
“संतोष काय करतोयस मान खाली करून ? मोबाइल आहे ना?”
शीला मॅडम एकदम बाजूला होत्या त्यांनी मी काय करतोय ते पहिल होतं.
त्या पुढे बोलल्या: “आन तो मोबाईल इकडे, क्लास झाला कि मला तुझ्या घरच्या लोकांशी बोलायचं आहे.” मी मोबाईल लॉक केला तेवढ्यात त्यांनी मोबाईल माझ्या हातातून काढून घेतातला. मी घाबरलो, क्लास मध्ये माझं लक्ष्य लागेना. मॅडम जर आता घरात बोलल्या तर माझं आणि काकी च भांड फुटणार होत.
६ वाजले, क्लास सुटला. आज मॅडम ने १ तास लवकरच क्लास सोडला. क्लास मधले सगळे बाहेर पडले. मी मोबाईल मिळवण्यासाठी मॅडम ला विनंती करू लागलो. मॅडम ने विचारलं: “तू हे करायला क्लास मध्ये येतोस काय?”
मी: “नाही मॅडम.”
मॅडम: “ही कोण बाई आहे तुझ्या बरोबर?”
मी: “कोण नाही मॅडम”
मॅडम: “मग पैसे देऊन करतोस का हे सगळं?”
मी: “नाही मॅडम”
मॅडम: “खार सांगणार असशील तर मी हे प्रकरण जास्त वाढवणार नाही. अभ्यासाचं वय आहे तुझ आणि तुझी हि थेरं चालू आहेत?”
मी: “न.. नाही मॅडम please कुणाला काही सांगू नका मी नाही करणार असं परत.”
मॅडम: “नक्की पण खार सांग, कोण बाई आहे ती?”
मी: “काकी आहे. पण Please आता तुम्ही काही करू नका. मी परत असं नाही करणार.”
मॅडम: “घरी कोण कोण असत तुझ्या ?”
मी: “सध्या मी आणि काकी दोघेच आहोत घरचे बाकी लोक पुण्याला लग्नाला गेलेत.”
मॅडम: “ठीक आहे मला तुझ्या काकीला भेटावं लागेल, मी बोलते त्यांच्याशी.”
माझा चेहरा पुरता उतरला. मॅडम ने माझा पत्ता घेतला. मी घरी पोहचलो तोच मॅडम पण scooty ने गेट वर आल्या. माझं पूर्ण पाणी-पाणी झालं. मॅडम घरात आल्या आणि बोलल्या: “संतोष विषयी बोलायचं होत” मॅडम ने मला आत जायला सांगितलं. १०-१२ मिनिटे काकी आणि मॅडम मध्ये बोलणी झाली. थोडा वेळाने काकीने मला हाक मारली. मी बाहेर आलो. मॅडम समोर बसलेल्या होत्या. काकी मला बोलल्या: “आज जे तू क्लास मध्ये केलं त्यांने आज आपल भिंग फुटलं पण शीला मॅडम चांगल्या आहेत त्या कुणाला सांगणार नाहीत पण त्यांची पण एक इच्छा पूर्ण करावी लागेल तुला.”
मी: “कसली इच्छा ?”
काकी: “जे आपण करतो तेच तुला शीला बरोबर करावं लागणार आहे.”
मनातून मला आनंद झाला होता पण मी तास काही दाखवल नाही. मी शांतपणे काकी ला बोललो.
मी: “पण काकी… ?”
काकी: “आता पण वैगरे काही नाही, एकाच मार्ग आहे आपल्याकडे”
शीला मॅडम उठली तिने माझ्या हाताला पकडलं आणि बोलली: “घाबरू नकोस, मी नाही सांगत कुणाला, माझे पती नेव्ही मध्ये आहेत. मला या गोष्टी साठी ६-६ महिने तर कधी कधी १ वर्ष वाट पाहावी लागते. हवं तर तू मला मॅडम नको बोलू फक्त शीला बोल” मी काकीकडे पाहिलं. काकी ने होकारार्थी मन डोलावली. मी मॅडम कडे पाहिलं आणि ठीक आहे बोललो. लगेच शीलाने मला मिठी मारली. माझ्याकडे पाहून तिने माझ्या ओठांवर ओठ टेकवले आणि माझा किस्स घेऊ लागली. मी पण तास जोमात होतो. मी माझी जीभ तिच्या तोंडात कोंबली तशी ती अजूनच चेवाला आली. तिचे अंग माझ्या अंगावर घासून माझी जीभ तिचा तोंडात घेऊन चोखु लागली.

काकीने आम्हाला दोघांना बेडरुमधे जायला सांगितले. आम्ही बेडरूम मध्ये आलो. काकी तिथेच उभी होती. मी काकीकडे पाहिलं तर काकी बोलली “आज मला इतर लोक झवताना समोरून पाहायची इच्छा होती ती पूर्ण होतेय”
हे ऐकल्यावर मला मग चेव आला मी शीलाच्या कुल्यांवर हात ठेवला आणि तिला अजून जवळ ओढले. माझा \कडक झालेला लंड मी तिच्या साडीवरून तिच्या पुच्चीवर दाबत होतो. ती अजूनही मला किस्स करण्यात व्यस्त होती. आता मी तिला पाठीमागून मिठीत घेतले. माझा लवडा तर फडफडत होता तो मी तिच्या गांडीवर दाबून ठेवला आणि बोललो: “किती वेळा या गांडीकडे पाहून मूठ मारलीय. आज मारतो हिला बरोबर” आणि माझा सोटा मी तिच्या साडीवरूनच गांडीवर घुसळू लागलो. आत मी माझे हाथ तीच्या भल्या थानांवर नेले आणी ब्लाउज मधे हात घालून, टरकन ब्लाउज फाड़ला तीचा. “हो, बघाना कसा निर्दयी आहे.” ती बोलली. तिने माझ्याकडे तोंड फिरवले ब्लाउस-ब्रा काढून माझ्या समोर अर्धी नागडी झाली. मी पण समोरून तिच्या पुच्चीत हात घातला. तोंडात तोंड घालून परत किस्स करू लागलो. पुच्चीतून हात काढता काढता मी तिची साडी पण काढली , परकर ची नाडी सोडली. आता ती फक्त निकर वर होती तशीच तीला ओढून घेऊन जोरजोरात किस्स करू लागलो. तिचा पण हात आता माझ्या लवड्यावर फिरत होता. मी माझा शर्ट काढत होतो तोच ती खाली बसली माझी पॅन्ट काढून माझा लवडा तिने हातात घेतला.
शीला: “आई ग… किती मोठा आहे. त्या तुमच्या विडिओ मध्ये पाहूनच मी याच्या प्रेमात पडलेय.” असं बोलताच तिने तो तोंडात घेतला. एकदम हळुवारपणे तो तो चोखत होती. गोट्यांपासून लवड्याच्या टोकापर्यंत तो ती जीभेने चाटत होती. ती बोलली: “तो म्हणली एवढे मोठे हत्यार मी पहिल्यांदाच बघितले आहे”.
आज खूप मजा येईल असे म्हणून ती लवडा चोखू लागलो…… आम्ही 69 मध्ये आलो…. तिने तिची गांड माझ्या तोंडावर ठेवली… मी तिचौ गांडीचे गोलाकार काप चाटत होतो…. नंतर मी तिच्या गांडीच्या भोकात माझी जीभ घातली.. तिच्या गांडीच्या त्या उग्र वासाने मला अजून रोमान्स चढला एवढ्यात शीला सरळ झाली. मी उठलो आणि तिला सरळ झोपवले…. तिची पुच्ची चाटु लागलो. ५-७ मिनिटे पुच्ची चाटून झाल्यावर मी माझा लवडा तिच्या पुच्चीवर ठेवलं आणि आत घालू लागलो. तिची पुच्ची खूपच घट्ट होती कदाचित खुप दिवस झवलीच नसावी. मी लवड्यावर थुक लावून प्रयत्न करू लागलो. ती विव्हळत होती.. आहाहाह्ह्ह्ह दुखतंय…. अम्म्म पण तू थांबू नको.. अआह्ह. झवून कढ आज चांगली मला. हळूहळू माझा सगळं लवडा आत घातला आणि तिला झवू लागलो…

This content appeared first on new sex story .com

माझा लवडा मोठा असल्याने आत बाहेर करताना तिला खप मजा येत होती… मी तिच्यावर पूर्ण स्वर झालो होतो. छातीला छाती भिडली होती. तिचे दोन्ही स्तन माझ्या छातीखाली दाबले गेले होते. मी माझा लवडा बाहेर काढून त्याला थुंकी लावली आणि पुन्हा आता घातला… ती कंबर उचलून आता चांगली साथ देत होती. ती म्हणाली मी झडणात आहे स्पीड वाढव……. तसं मी तिला माझ्य अंगावर घेतला ती आता माझ्या अंगावर होती. तिने कमरेच्या दोन्ही बाजूला गुढगे टेकवले आणि माझा लंड आत घेऊ लागली. मी तीचे दोन्ही नितम्ब पकडले आणि खालून जोरजोरात शॉट देत होतो. आता माझा पण पाणी जाणार होतं. मी माझा स्पीड अजून वाढवला. तेवढ्या ती वेळी मोठ्याने ओरडली… आआआआआआआआआआआआःह्हह्हह्हहुजू…. आणि झाडली. मी पण माझा वेग अजून वाढवला….. तिचे बोचे माझ्या लावड्यावर दाबत फाच फाच फाच आवाज करत मी पण झडलो।….

तिचा पुच्चीतून पाणी बाहेर वाहत होत. काकी आता जवळ आली. माझा लवडा अजूनही शीलाच्या पुच्चीत होता. आम्हाला काही समजायच्या आत तिने तिची जीभ माझ्या लवड्याला लावली आणि तो रस ती चाटू लागली. आता मी शीलाला आम्ही असताना मॅडम बोलणं सोडून दिला. शीला उठली आणि बोलली: “घरी जायला हवं सासू-सासरे वाट पाहतात.”
काकी बोलली: “ठीक आहे. अजून दोन दिवस आम्ही दोघेच आहोत. वेळ भेटला कि ये आपण तिघे मिळून झवूयात” शीला हसली आणि बाहेर पडली. आता आमचा तिघांचा प्रणय मी पुढच्या भागात सांगतो.

This story माझी काकी… 4 with शीला appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page