माझी डॉक्टर सायलीवहिनी – भाग 3

मित्रांनो, ही गोष्ट वाचण्याआधी याचा आधीचा भाग “माझी डॉक्टर सायलीवहिनी – भाग 1” व “माझी डॉक्टर सायलीवहिनी – भाग 2” नक्की वाचा. तर आता लगेच पुढे काय झालं ते सांगायला सुरू करतो.

वहिनी हळू हळू माझा बुल्ला हलवत होती, मी तिला थांबवले. वहिनीने हाताने हलवून माझे गळाले तर ही नंतर संधी मिळेल की नाही कोणास ठाऊक. वहिनीला मी इथपर्यंत तयार केलं आणि मुख्यकाम न करता आता सोडून द्यायचं नव्हतं. कितीही आढेवेढे घेतले तरीही, आता तिला एकदातरी बूल्ला आत घालून घ्यायला तयार करायचं होतं. काहीही करून मला आज सेक्सची मजा घ्यायची होती.

मी तिच्या बाजूला पडलो व निप्पल तोंडात घेवून चोखू लागलो व त्याचवेळी पुच्चीवर हात फिरवणे मी चालू ठेवले. मी पुच्चीच्या पाकळ्यावर बोट फिरवत होतो, दाणा घासत होतो. कधी मी बोटाच्या चिमटीच दाणा धरून दाबत होतो. वहिनीची उत्तेजना प्रमाणाच्या बाहेर वाढली व ती पुन्हा स्खलनाच्या टोकावर आली. पण मी लगेच तिच्या पुच्चीवरून हात काढला व वर सपाट पोटावर आणि खोल बेंबीत फिरवू लागलो. नंतर पुन्हा मी हात सायलीच्या पुच्चीवर पहिल्यासारखा फिरवू लागलो व ती पुन्हा स्खलनाच्या सीमेवर आली. पण यावेळीही मी पुन्हा हात काढून घेतला. असे दोनतीनदा झाले तशी ती वेडीपिसी झाली.

“ओह, अमोल…. डोन्ट स्टॉप!… तसाच हात फिरवत रहा…. आय अ‍ॅम व्हेरी क्लोज नाऊ…”

“मला तुला झवायचय, सायली…” मी तिला हळूच म्हटले.

“व्हॉऽट??? ओह नो…. हाऊ कॅन यू आस्क दॅट?” तिने आश्चर्याने विचारले.

“एकदा केल्याने लगेचच काही होत नाही, प्लीज प्लीज प्लीज, फक्त एकदाच करू दे.”

“ओह नो, अमोल! वूई कांट डू दॅट… तु माझा दिर आहेस… तु मला झवू शकत नाही… तु चालू ठेव जे तू करतोयस ते…. पण आपण सेक्स करणे अगदी चुकीचे आहे… फक्त तुझा दादाच तिथे घालू शकतो..”

“सॉरी…. पण दादापण तिकडे कोणालातरी करत असेल तर…. पाप पुण्य काहीही नसतं वहिनी…”

“ओऽह, अमोल!” एवढे बोलून सायली गप्प बसली व डोळे बंद करून विचार करू लागली.

पण मी ओठ तिच्या ओठावर ठेवून तिला किस केले तेव्हा ती पाघळली. डोळे वटारून ‘चावट कोठला’ च्या आविर्भावात बघत तीही किस करू लागली. किस करता करता जेव्हा तिच्या तोंडात जीभ सारण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तिने मला मागे सारले व म्हणाली,

“आई… ग.. अमोल, तु मला खरोखरच तापवतोयस…. पण हे बरोबर नाही… आता स्वत:ला आवरून शहाण्यासारखा वाग.” असे म्हणत ती थोडं बाजूला सरकली व म्हणाली, “अमोल! खरं तर तू मला प्रोटेक्ट करायला पाहिजे… पण तूच चावटपणा करतोय!”

मी इतका कामांध झालो होतो की वहिनीच्या बोलण्याकडे लक्षच देत नव्हतो. मी माझा हात तिच्या पुच्चीवर फिरवणे चालू ठेवले, खास करून तिच्या दाण्याशी खेळणे. तिने मला नकार द्यायच्या आत मला तिला पुन्हा पेटवायचे होते, तेव्हा मी पुन्हा तिचा निप्पल चोखू लागलो.

सायली हळुवारपणे मला म्हणाली, “ओह, अमोल!… हा सगळा चावटपणा आहे… मी तुला कसं थांबवू शकत नाही… मला खूप मजा वाटतेय आपण हे जे करतोय त्याने…. कोणालाच सांगायचं नाही हां… चुकूनही… आत्ता घरात काय चालूय ते.. मग मीही तुला मजा देईल… थांबू नको… असेच करत रहा….”

हे ऐकून मी तिचा कंबरेपर्यंत गेलेला स्कर्ट ओढून काढून टाकला. आता वहिनी वरूनपासून खालपर्यंत पूर्ण नागडी होती आणि ती उत्तेजीत होवून नाजूक सिंहकटी कंबर हलवू लागली व शेवटी माझ्या गालावर किस करत, मला कानात म्हणाली,

“वेल, अमोल! येऽ… एकदा केल्याने काही बिघडत नाही…”, वहिनी हसत म्हणाली.

ते ऐकून मी ताडकन उठलो व सायलीच्या मांड्यांमध्ये पोझीशन घेतली, वाकून पुच्चीची एक पप्पी घेतली.

“गो ऑन, माय लिटील बेबी! फक मीऽऽऽ… फक यूवर वहिनी….” तिने हसत डोळा मारला.

मी खुश होत चटकन तिच्यावर आलो आणि किस करत माझा बूल्ला वहिनीच्या पुच्चीत सारण्याचा प्रयत्न करू लागलो, पण तो सटकायचा आणि खाली जायचा, दोनतीन वेळा असे झाल्याने मी हिरमुसलो.

“पहिल्यांदाच करतोयस की काय, उम्म..?”, वहिनीने खळखळून हसत विचारले. माझी अवस्था बघून तिला हसू येत होतं.

“हम्म..” एवढंच मी लाजत म्हणालो.

“हाऊ क्यूटऽ!”, म्हणत तिने बुल्ला स्वतः हातात पकडत पुच्चीवर ठेवला, तिनेच स्वतःच्या भेगेत बुल्ल्याचा सुपाडा नेला व म्हणाली,

“हळू घाल, राजा.. तुझा मोठा आहे बरं…”. बुल्ल्याला आपोआप पूच्चीचं भोक जाणवलं आणि मी हळूच आत धक्का मारला. दोघांच्या तोंडून एकाच वेळी “आह!” चित्कार आला. बुल्ला मोठा असल्यामुळे फक्त पुढील सुपारीचा भागच आत शिरला होता, मग वहिनी हळु कंबर वर खाली करू लागली पण तिला त्रास होत होता. मग मी थोड थांबून जोरात एक धक्का मारला, तसा माझा अर्धा बूल्ला पुच्चीत जाताच वहिनी जोरात ओरडली.

“आई.. ई.. ई.. ग.., मेले.. मी… ऊँई ऊँई हुँ हुँ… खुप दुखतय रे.. थांब.. थांब.. काढ.. आता..”

रडवेली होत ती बुल्ला बाहेर काढायचा प्रयत्न करत होती पण मी तीची कंबर खाली दाबुन धरली होती, तस मी माझे हात तिच्या डोक्यावर फिरवत तिला शांत करत होतो. नंतर मी दोन्ही हातांनी तिचे स्तन व मनुके कुरवाळु लागलो व तिच्या कंबरेवर व गांडी वर हात फिरवु लागलो. मग ती शांत झाली. माझ्याकडे बघत लटक्या रागात म्हणाली –

“काय रे, इतक्या जोरात धक्का मारत का कुणी? मला किती त्रास होतोय माहीत आहे का!” म्हणत ती हळुहळु गांड वरखाली करुन बुल्ला आतबाहेर करू लागली आणि मी स्मितहास्य करत तिला साथ देऊ लागलो, त्याबरोबरच मी दोन्ही हातांनी ते गरगरित स्तन जोरजोरात दाबत होतो. त्यामुळे वहिनी जास्तच उत्तेजीत होवुन मादक सुस्कारे सोडत बुल्ला आतबाहेर करुन पुच्चीत घेत होती. असे करत आता एका ठोक्यात राहिलेला बुल्ला पुच्चीत तळापर्यंत घुसवला,

“उफ्फ…” ओरडली ती फक्त… “आत गेल्यावर अजुन मोठा झाल्यासारखा वाटतोय रे!!”

जसा मी पुच्चीत माझा बुल्ला आतबाहेर करू लागलो तसे तिने आपल्या हाताने माझ्या पाठीवर विळखा घातला मला घट्ट पकडले. तसेच जेव्हा मी तिच्या पुच्चीत खोलवर धक्का मारून खाली होतो तेव्हा तिने आपले पाय माझ्या कंबरेभोवती लपेटून मला जाम केले.

वहिनी झवायला तयार झाली हा एक क्रेझी एक्सपीरीयंस होता. ती पाय फाकवून पहुडली होती आणि मी तिला झवत होतो. ती मागे पुढे हलत होती, उडत होती. तिची छाती डुचमुळत होती व सपाट पोट आत बाहेर होत होते. तिचे डोळे ग्लानी आल्यासारखे अर्धवट बंद होते. हळू आवाजात “आऽऽह… ओऽऽऽह..” करत होती. मी अक्षरश: वेडापिसा झालो ते पाहून! सटासट माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीत आतबाहेर करत तिला झवू लागलो. तिच्या पुच्चीकडूनही मला आता रिस्पान्स मिळू लागला व तिच्या हालचाली बदलत गेल्या. तिही जोर जोराने नितंब हलवत मला साथ देवू लागली. आता तिच जास्त हालचाल करत होती मी जस जसा जोरात धक्का मारत माझ्या वहिनीची पुच्ची झवत होतो तस तशी ती वेडीपिसी होत होती.

मग मी सायलीला विचारले, “तुला माझ्या वर यायचे का? मला तुझे हे डान्सिंग बॉल बघायचेत.”

“हऽऽट… चावट कुठला!” म्हणत बुल्ला तसाच पुच्चीत ठेवून आम्ही वळालो व ती माझ्या अंगावर आली. हळु हळू ती माझ्या बुल्ल्यावर वर खाली होवू लागली. या पोझीशनमुळे तिच्या चेहऱ्यावर वेगळीच खुमारी आली कारण ती वर आल्याने तिला सहज हालचाल करता येवू लागली व ती जास्त सुख घेवू लागली. मला ही तिच्या हलण्याने मजा वाटत होती व उत्तेजना मिळत होती. सायली रंगात येवून माझ्या बुल्ल्यावर उसळ्या मारू लागली मी सायलीला खाली माझ्या अंगावर येण्याचा इशारा केला. जेव्हा मी तिला खाली ओढले व मिठीत घेवून आमचे झवणे चालू ठेवले व तिचे भरीव नितंब चोळू आणि चिवडू लागलो. याने तिचे गरगरीत बॉल माझ्या छातीवर दबले जाऊन किस करण्यात मजा येत होती.

ती मला फ्रेंच किसींग करू लागली. मी तिचे दोन्ही स्तन हातात पकडून खालून हिसके मारणे सुरु केले. कधी तिचे रसभरीत नितंब दोन्ही हाताने उचलून परत माझ्या बुल्ल्यावर अलगद आपटत होतो. त्यामुळे बुल्ला पुच्चीच्या तोंडापर्यंत बाहेर येऊन परत गपकन घुसत होता. प्रत्येक हिसक्यापाई ती गदा गदा हलत होती. तसे तिच्या कानातले डूलं थयथय नाचत होते. तिचे गरगरीत गोल स्तन मस्तपणे हिंदकळत असल्याचे माझ्या हाताला जाणवत होते.

This content appeared first on new sex story .com

आधी वहिनी नाही म्हणत होती. आता मात्र मस्तपणे ठोकून घेत होती. स्त्री आधी नाही नाही म्हणते. पण एकदा बुल्ला पुच्चीत घुसला की मग तिला हवाहवासा वाटतो, ते खरेच. आम्ही दोघेही बेधुंदपणे कामक्रीडेचा मनसोक्त आनंद घेत होतो. आमचा प्रणय अगदी बहरात आला होता. तिचा मदनमणी माझ्या जाडजूड बुल्ल्याने चांगला घुसडून निघत होता. आता मी पूर्ण पुरुष झालो याची मला पुरेपूर जाणीव झाली. सौदर्यांने नटलेल्या माझ्या वहिनीला मी ठोकत आहे, याचा मला खूप गर्व वाटायला लागला.

“किती मजा वाटतेय सख्ख्या दिराकडून झवून घ्यायला….”, सायलीला आता खरोखरच मजा वाटायला लागली होती. ती बेभान झाली अचानक ती खाली वाकली व आपल्या छातीचे गोळे तिने माझ्या तोंडावर दाबले.

“चोख, अमोल चोख….. माझा निप्पल चोख…. माझा निप्पल चाव…. हळू… हळू.. हळूवारपणे…. येसऽऽऽ…”

सायलीची पुच्ची एकदम बुळबुळीत झाली होती त्यामुळे मला बुल्ला आत बाहेर करताना मजा वाटत होती. मी तिची नाजूक कंबर दोन्ही हाताने धरून तिला त्वेशाने खालून झवत होतो.

“ओह… ओह… अमोल…. ओह, गॉऽऽड…. थिस इज टू मऽच… इट्स फील सोऽऽऽऽ गूडऽऽऽऽ…. ओऽह…. मला कळत नाही यात एवढी मजा कशी येत आहे…. एवढी मी एक्साईट कधी झाले नव्हते…. इट्स ग्रेट!…. अजून… अजून…. अजून ठोक….. जोरात…”

वहिनीचा फोन वाजत होता. मी बुल्ला बाहेर काढला ‘पऽक्ऽ’ आवाज करून तो बाहेर आला. तिने आश्चर्याने विचारले, “झालंपण का तुझं?”

“बघ ना, स्वीट हार्ट”, माझा फणफणणारा बुल्ला तिला दाखवत म्हणालो.

वहिनीने वाजणाऱ्या फोनकडे बघितलं व म्हणाली, “मरू दे तो फोन, कशाला काढलं बाहेर… चढ तू पटकन.”

आता मी वहिनीला माझ्याखाली घेतलं, मी तिच्या दोन्ही हाताच्या बोटात माझी बोटं गुंतवून बूल्ला पुच्चीच्या तोंडापर्यंत मागे घेऊन सराईत खेळाडूसारखा पुच्चीत गपकन घातला. पुच्ची बुळबुळीत असल्याने एका सटक्यात आत गेला.

“आऊच!, हऽळू नाऽ!”, ती हसत ओठ चावत म्हणाली.
तिच्या उन्नत स्तनाकडे पाहत पाहत मी बुल्ला पूर्ण बाहेर काढून पुन्हा एका दणक्यात आत ठोकला.

“जमलं की माझ्या सोन्याला..” म्हणत वहिनी लाजत हसली.

वहिनीच्या गोऱ्या मऊ उबदार पुच्चीत आता माझा जाडजूड बल्ला आत बाहेर करीत होता. मी तिला ठोकणे चालू ठेवले. रुममध्ये “पच पच… पच पच” आवाज येत होता.

“अमोल…. प्लीज, अमोल.. माझी छाती धर… माझी छाती दाब…. कुस्कर त्यांना… जोरात… अजून जोरात… ओह… ओह…”

मी तिचे स्तन करकचून दाबू लागलो. थोड थांबत मी वहिनीच्या सेक्सी गच्च मांड्या माझ्या खांद्यावर घेतल्या, याने तिची पूच्ची थोडी वर येऊन माझा बुल्ला आता अगदी खोलवर जात होता.

“काय मस्त ठोकतोयस रे…, माझ्या राजा…”, वहिनी सर्व लाज सोडून आता मजा घेऊ लागली. मी दणदण तिच्या पुच्चीवर दणके देत होतो व माझ्या पहिल्या संभोगाचा आवेग वहिनी सहन करत होती.

“ओऽह, अमोल… जोऽरात!” माझ्या हातावर आपले हात ठेवून सायली मला प्रोत्साहान देत म्हणू लागली, “अजून जोरात…. येऽऽस…. इट्स फील सोऽऽऽ गूडऽऽऽ! मला खूप मजा वाटतेय रे… माय लिटल बेबी….. कीप फकींग मीऽऽऽ… ओऽह… येसऽऽऽ…”

माझ्या प्रत्येक फटक्यावर आता तीही खालून वर धक्के मारू लागली. त्याने माझ्या बुल्ल्यावरचा माझा कंट्रोल संपू लागला.

“ओहह येसऽऽ… आय अ‍ॅम क्लोजर…. आय अ‍ॅम क्लोजर नाऊ….”

माझ्या वहिनीचे ते शब्द ऐकून मला चेव चढला. मी माझी सगळी शक्ती पणाला लावून तिला झवू लागलो. तिच्या पुच्चीत खोलवर माझा बुल्ला घूसत होता. माझ्या झवण्याचा जोर इतका होता की बेडही हलत होता करकर करत. माझ्या बुल्ल्यात विर्याचे फिलींग चालू झाले. असे वाटायला लागले की कधीही तिच्या पुच्चीत माझे विर्य उडणार. माझ्या वहिनीचा निप्पल चोखता चोखता मी खाली बघत होतो. खाली बुल्ला तिच्या पुच्चीत एकदम वेगात आतबाहेर होत असलेला मला जवळून दिसत होता. काय सेक्सी वाटत होते ते बघताना! “वहिनीच्या फाकलेल्या पुच्चीच्या ओठात माझ हत्यार आतबाहेर आतबाहेर… अहाऽहाऽहा” सायलीने उत्तेजनेने माझे डोके तिच्या छातीवर दाबून धरले होते.

मी आता सायलीला त्वेशाने झवू लागलो काही क्षणातच तोंडातून चित्कार बाहेर पडला व शेवटचा धक्का मारून तिच्या पुच्चीत विर्य सोडायला सुरुवात केली. माझ्या पहिल्याच पिचकारीने सायलीला टोकावर नेले आणि जोराने किंचाळी मारत तीही स्खलीत झाली. तिच्या स्खलनाची जाणिव मला तिच्या पुच्चीच्या आत जाणवली.
तो क्षण लाईफमध्ये कधीही विसरण्यासारखा नव्हता. माझ्या वहिनीला मी झवलो व तिची कामतृप्ती केली तो अनुभव जगावेगळा होता. शेवटचा थेंब तिच्या पुच्चीत सोडून माझा छोटा होत चाललेला व गळणारा बुल्ला सायलीच्या पुच्चीतून बाहेर काढत मी कसाबसा बाजूला पडलो. काही मिनीटे डोळे मिटून पडल्यावर मी नार्मल झालो.

“मला माहित नव्हते स्वत:च्या दिराबरोबर हे करणे एवढे एक्साइटींग असते.” त्यानंतर एवढेच सायली म्हणाली.

“तू खूप म्हणजे खूप खूपच मस्त आहेस, वहिनी. खूपच मज्जा आली.” मी.

सायलीवहिनी: “अमोल!…. किती चावट आहेस रे…. स्वतःच्या वहिनीलाच खाली घेतलेस आणि सगळं आतच ( पुच्चीकडे बोट दाखवत ) टाकलेस. श्शी! तु ना एक नंबरचा नालायक दिर आहेस…” असे म्हणत ती हसायला लागली व पुढे म्हणाली, “चल आता…. मला कपडे घालू दे. तुही लवकर निघ येथून आणि कपडे घाल आणि झालं गेलं विसरून जा.”

मी: ( आश्चर्याने ) का? सॉरी, मला आवरता आलं नाही, पण तू तरी थांबवायचं!

सायलीवहिनी: ( थोड चिडून ) स्वतःच्या सख्ख्या भावाच्या बायकोला असं ठोकतं का कुणी? बावळट कुठला! टेंशन आलंय मला.. प्रेग्नंट राहायचे मी इतकं गेलंय आत तुझं…

मी: ( घाबरून ) मग आता? काळजी नकोस करू… काही नाही होणार.. गोळी घेता येईल.. पण प्लीज चिडू नकोस.

सायलीवहिनी: आता कशाला तुझ्यावर चिडू… झालं ते झालं आता… ( थोडं थांबून ) ऐेक. पुढच्या वेळेपासून कंडोम वापरायचे आहेत. आणायला विसरू नकोस आणि आत्ता माझ्यासाठी एक पिल.

मी: ( उत्साहात ) पुढच्या वेळेपासून म्हणजे… आंऽ? थँक्यू वहिनी, आता आपण सारखं…

सायलीवहिनी: ( जीभ चावत मला थांबवत ) बरं बरं….! ( हसून ) खेळ आता आणि काय? नाही म्हणून तू थोडीच मला सोडणाराय! आणि हे आपलं टॉप सिक्रेट आहे बरं..

मी: “थँक्यू, वहिनी. लव्ह य्यू…. सो.. मच” मिठीत घेऊन तिला मस्त किस केली.

सायलीवहिनी: “बास बस.. चला आता लाडोबा. दहा वाजले रात्रीचे. जावा आधी घेऊन या मी सांगितलेलं आणि जेवण राहिलेय या नादात, काहीतरी येताना घेऊन ये पिझ्झा वगैरे, पळ पटकन…”

मी: राहू दे ना वहिनी… उद्यापासून वापरू.. ( मिठीत घेत ) आणि पिझ्झा ऑर्डर करू…

वहिनी: ( दादाचे मिस्ड कॉल दाखवत ) कसं सांगू, तुला? दादाचा फोन येईल तुझ्या.. त्यालाही खुश करायचं असतं फोन सेक्सवर.. कळलं का बाळा! चला…

मलापण आता बाहेर जायचंच होतं कंडोमची पाकिटं आणि वहिनीला गर्भनिरोधक गोळी आणायला. मी वळालो व तिच्या रूमच्या बाहेर आलो. तिने रूमचा दरवाजा लावून घेतला व लॉक केला.

यापुढे आम्ही आमचे आयुष्य आणि सिक्रेट जपत कशी मजा लुटली ते पहायचे असेल तर आपले मेसेज आल्यावरच पुढचा “माझी डॉक्टर सायलीवहिनी – भाग 4” येईल. वाचकांनो, हे आवडले असेल तर मला आपले मेसेज माझ्या मेल [email protected] वर नक्की करा. या गोष्टीवर कमेंट केलेतर खूप खूप आवडेल.

This story माझी डॉक्टर सायलीवहिनी – भाग 3 appeared first on dead

You cannot copy content of this page