माझी रांड काकू

नमस्कार मित्रानो…

माझे नाव प्रशांत आहे आणि मी 18 वर्षाचा एक शाळेकरू विद्यार्थी आहे मला पुस्तकान पेक्षा रिकामे कामे करायला खूप आवडते आणि मी तुम्हाला माझ्या सोबत झलेली एक खरी घटना सांगणार आहे.

उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यामध्ये मी नेहमी माझ्या गावाकडे जायचो बाबा नोकरीं ला असता म्हणून आम्ही शहरात राहतो पण माझे काका काकू ही गावातच राहतात आणि मला गावाला खूप आवडते काका शेतात जातात अन काकू ही घरीच काम करते माझ्या काकूंचे नाव हे संगीता आहे.

काकू दिसायला खूप हॉट अन काटा आहे अन तेवडीचं झवाडी पण तिची फिगर खरंच खूप भारी आहे, तिचे मोठे मोठे बॉल, लाऊचीक अशी कमर, गोल मॅटोर गांड, अन कातिल अदा.

खरं सांगायचं म्हटलं तर मीही गावाकडे काकूंसाठी जायचो मी रोज स्वप्नात काकू ला भोंगळी करून झवत आहे असं समजून झोपायचो अन खूप वेळेस मी काकूची आठवन कडून मोबाईल मध्ये BP लावून मुठ्या मारायचो. अन काकूला हे माहिती होत कि मला ती आवडते म्हणून अन मी दिसायला देखणा होता तर बोलायला छतरा… माझं बोलणे तिला खूप आवडायचे.

काकूला एक मुलगा अन एक मुलगी आहे मुलगा बाहेर गावाला शिकतो तर मुलगी हे 10 वर्षाची आहे. एके दिवशी काका रात्री शेतात पाणी द्यायला जाणार होते अन योगायोग असा मी पण घरीच होतो. काका गेले आणि आम्ही जेवण करून झोपायच्या प्लांनिंग मध्ये होतो तेवढ्यात काकु माझ्याकडे सतत पाहत अन हसत होती अन मुद्दाम तिची मांडी हे खाजावत होती, आणि तिने मला विचारले.

काकू – प्रशांत आपल्याला अंथरून कुठे टाकू, बाजीवर कि खाली?

अन असा प्रश्न विचारताना तीने हळूच गालात हसून बघितलं. तिने अश्या काही प्रकारे मला रिऍकशन दिली कि माझा लवडा एकदम मोठा झाला. मला फक्त असं वाटत होत कि कधी मी इला झवून काढतो अन कधी नाही. मग मी पण आगाऊ उत्तर देऊ म्हणालो.

मी – खालीच टाका काकू खाली मजा येते झोपायला.

असं म्हणताच ती मला बदमाश म्हणून हसून मागच्या रूम मध्ये चालले गेली अन मागे जाऊन मला आवाज दिला अन म्हणाली

काकू – प्रशांत इकडे या बर अन हे गाडी घेऊन जा.

मी – एकच मिनिट काकू.

आणि मी माझा उठलेला लवडा घेऊन त्या खोलीत गेलो अन मी रुंनींग करायच्या हाल्फ पॅन्ट वर होतो म्हणून त्यातून माझा लवडा हा पॅन्ट फाडून बाहेर येतो कि काय असा दिसत होता अन काकू माझा लवडा बघत सुद्धा होते. आणि गाडी काढता काढता मी माझा हाताचा कणा हा काकूच्या बॉल ला लागला ती काहीच म्हटले नाही अन समोरच्या खोलीत चालले गेले. मग 10 वाजले अन काकूच्या मनात पण आज माझ्या कडून कडून झवून घायचा मूड होता कि काय काय माहित काकू ने तिच्या मुलीला एका कोपऱ्यात झोपवलं अन मला एक कोपऱ्यात झोपवलं अन मधात येऊन तिच्या मुलीकडे तोंड करून झोपले. अन एवढ्या गर्मीत सुद्धा तिच्या मुलीच्या अंगावर टाकलं अन तिच्या पण अंगावर अर्धीच चादर घेतले माझ्या साईड ने चादर घेतलीच नाही.

मग आता इथून झाला खरा खेड सुरु.

मी काकूला मागून तिच्या गांडीला एक बोट टोचू लागलो… ती काहीही म्हणत नाही होती मग मी धीरे धीरे ते बोट जोर जोरात टोचत होतो तरीही ते काहीच नाही म्हणत होती…. असं करत असताना माझा लवडा अतिशय ताट होत होता, मी आता माझ बोट सोडून माझा हात तिच्या गांडीवर फिरवत होतो, असं करताना ती काहीही करत नाही होती अन ती फक्त मजा घेत होती असं वाटायचं. आता मी माझा हात काकूच्या गांडीच्या भोकाच्या जवळ फिरवत फिरवत तिची गांड दाबायला लागलो, तिची गांड दाबत असताना सुद्धा ते काहीही म्हणत नाही होती…

मग आता जर मी गांडीत बोट घालून पण ती काही बोलत नसेल तर माझा जोश अजून वाढत होता, आता मी धीरे धीरे माझा हात तिच्या समोर नेत होतो अन ती काहीच हालचाल देत नव्हती मग मी दिरे धीरे माझा हात तिच्या फोद्या कडे न्यायला सुरुवात केली अन तिची चुत हे माझ्या एका बोटाने मसाळू लागलो अन ती काहीच म्हणत नाही होती मग मी थोडा पुढे सरकालो अन तिला मागून टोचन द्यायला सुरु केल, माझा लवडा हा पान्ट नधूनच तिला मागून मागे पुढे टोचू लागलो, मग मी आता मूड मध्ये पूर्ण पणे घुसलेलो होतो मी आता माझा हाताने तिचा पदर खाली ओढत होतो धीरे धीरे मी तिचा सर्व पदर खाली केला अन तिला वरती फक्त ब्लॉऊस वरती ठेवली अन मला समजलं कि आता काकू काही बोलत नाही म्हणून, मग मी माझ्या एका हाताने काकूंची चुत हलवत होतो अन दुसरा हात एकदाच डायरेक्ट काकूच्या बॉल वरती ठेवला, माझी फाटली होती पण म्हटलं चुत पेक्षा बॉल महत्वाचे थोदि आहे, मग मी तिचे बॉल हे ब्लाउस वरतूनच दाबत होतो खाली चुत मध्ये बोट घालत होतो तरीही ते काहीच म्हणत नाही होती मग मी काकूला कानात हळूच म्ह्टले…

मी – काकू माझ्या कडे तोंड करून झोप.

अन ती खरंच माझ्या कडे तोंड करून झोपली मग मी धीरे धीरे खाली गेलो अन काकूंचे बॉल दाबले अन मग नंतर तोंडात दाबायला लागलो मग मी तिचा आवाज ऐकायसाठी तिचे निप्पल दाताने रगडू लागलो…. ती मला हळू आवाजात म्हटले…… आह्ह्हह्ह….. चावू नको आह्हह्हह्ह……. आह्ह्हह्ह…. चावू नको फक्त चोक…..

मग मी 15 ते 20 मिनिट काकूंचे बॉल फक्त दाबून चोखेले अन त्यात मला अन तिला खूप मजा आली…..

This content appeared first on new sex story .com

मग आता मी धीरे धीरे खाली सरकायला लागलो होतो तर तिनेच मला म्हटले कि तुझे पाय माझ्या डोक्याकडे करून झोप म्हणून मला आधी समजलं नाही का तर मग जेव्हा मी झोपलो तर तिने तिची साडी वर केली…. अन तिची निकर खाली केलीअन मला तिची चुत चाटायला सांगितली, अन तिने माझी पॅन्ट खाली केली अन माझा मोठा लवडा बघून ती मला हाताने इशारा करून म्हटलं खूप मस्त लवडा आहे असं म्हटलं मग मी तिची चुत 10ते 20 मिनिट मी तिची चुत चाटली अन तिने माझा लवडा चाटला…. मग आता आम्ही जोश मध्ये होतो मी सरळ झालो आणि तिला म्हटलं कि काकू मला एक किस दे ती नाही म्ह्टले…. मी तिचे हात धरून डाबरदस्ती तिचा किस घेतला अन ती मला बदमाश असं म्हटलं….. मग आता मी तिला म्हटलं कि काकू मागच्या खोलीत चाल म्हणून ती हो म्हटली…..

अन खरं सांगतो मित्रानो काकूला रोज मी साडी मध्ये केस बांधलेले असं बघायचो पण जेव्हा काकू मागच्या खोलीत येत होती तेव्हा ती फक्त ब्लॉऊस अन परकोर मध्ये होती त्यात पण ब्लाउज चे बटण खुलेले ब्रा मधून अर्धे बॉल वरती, अन ती हसत माझ्याकडे येत होती येताच ती खाली बसली अन माझा लवडा तोंडात घेऊन चोखत होती अन मी तिचे बॉल दाबत होतो, मग काकू वरती आली अन मला तिची चुत परत चाटायला सांगितले पण आता माझ्या अंगातला राक्षस बाहेर येत होता कारण मला मारू मारू झवायला आवडायचं मी तिला म्हटलं

मी – साली रांड कधी पासून तुझी गांड मारायची स्वप्न पाहत होतो छिनाल.

असं म्हणून मी एक जोरात चापट तिच्या गांडीवर मारली अन किस करायला लागलो अन तिच्या चुत मध्ये 3 बोटे टाकली असं म्हंनताच ती म्हणाली

काकू – घे नं मग झवून भडव्या तुझा काका तर छक्का आहे महिन्यातून एकदा झवतो तो फक्त भडवा.

तिने असं म्हणताच मी तिचे ब्लाउस अन ब्रा काढली, मग मी तिला थोडं जोरात शिव्या द्यायला लागलो

मी – ( तिच्या चुत मध्ये बोट आत बाहेर करताना ) हो नं रांड म्हणूनच तर तुझ्या फोड्याची आग विझवायला आलो आहे रांड छिनाल रंडी साली.

मग आता आमचा गोंधळ होत होता तिची मुलगी उठली असती म्हणून ति मला किचन मध्ये घेऊन जायला लागली अन किचन चा दरवाजा बंद केला तीच घर गावाच्या बाहेर असल्याने ते मला अन मी तिला जोरात बोलोत होतो

मग आता किचन मध्ये जाऊन तिला मी स्टूल वरती परकोर वरती करून तिला घोडी बनवून तिच्या चुत मध्ये माझा लवडा घातला अन जोरात झवू लागलो झवत असता मी तिला जोरात मारत होतो ती मारू नको आह्ह्हह्हह्हह्ह…… अअअअह्ह्हह्ह्ह…. भडव्या मारू नको आह्ह्हह्हह्ह……. असं म्हणत होती तर छिनाल थांब तुझी आज पूर्ण खाजच उतरवतो असं म्हणत तिला झवत होतो अन मारत होतो….. ती आईईईईईईई……. आह्हह्हह्ह….. हळुऊऊऊऊउ……… मेलीईईईईईईई ग आईईईईई…… अशे आवाज काडत होती मग आता मी माझा लवडा तिच्या चुत मधून कडून तिच्या गांडीमध्ये टाकायला लागलो पण ती नाही म्हणत होती पण मी कशाचा ऐकतो मी तिला माझा डेंग तिच्या तोंडात परत चोखायला लावला अन ओला करायचा सांगितला ती चोखत असताना मी तिच्या गालात मारत होतो तिला समजलं होत कि जो पर्यंत याचा लवडा शांत होत नाही हा काही आपल्याला सोडत नाही असं मी तिच्या तोंडात अन बॉल वर जोर जोरात चापती मारत होतो आता माझा लवडा ओला झाला तिला मी परत घोडी बनवली पण आता मी तिला गॅस च्या ओट्या जवळ घोडी बनवलं कारण ती स्टूल वरती पुढे पुढे सरकत होती आता तिला सरकायला चान्सच नाही होता मी तिला गांडीवर जोरात एक चापट मारली अन तिला म्हटलं

मी – ओ रांड बरोबर उभी राह नं छिनाल.

असं म्हणताच ती बरोबर घोडी बनली अन मी तिच्या गांडी मध्ये माझा लवडा घातला खरं सांगतो मित्रानो मी त्या दिवशी तिला उभीच घोडी बनवून अर्धा घंटा तिची गांड मारली…. अन शेवटी माझा वीर्य खाली पडला अन तिला उठवलं अन विचारल कसाकाय वाटला मग माझा लवडा काकू असं म्हणताच ती म्हटली असं झवाबाजी मला कधीच भेटली नसती अन त्या दिवशी मी काकूला 3 वेळेस ठोकले 1वेळेस 10.40 ला किचन मध्ये 1 वेळेस 11.30ला टेरिस च्या पायऱ्यान वर अन 1 वेळेस सकाळी 4 ला अंथरुणात अशी ठोकली काकू ला कि काकू 2 दिवस आजारी पडली… आता काकू अन मी नेहमी वेळ भेटला कि सेक्स करतो अन मी तिला महिन्यातून 2 4 वेळेला झवतो.

ही तुमच्या मित्राची छोटीशी स्टोरी काशी वाटली तर सांगा मित्रानो अन वाचण्या साठी धन्यवाद…

This story माझी रांड काकू appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page