माझें कामजीवन 2

सगळ्या झवाड्यांना माझा हॅलो कसे आहेत मजेत ना। आणि हा हलवत आणि। बोट टाकत आहेत ना ते तर केलाच पाहिजे। माझे नाव rideitbaby ( बदललेला आहे ) माझे वय 26

मागे आपण वाचलं होतं कसा आह्मी एका मेकाला शांत केला हलवून तर मग आता पुळे। ती मला बोलली अंघोळला मी नशेत होतो मी नाही बोललो तिला राग आला ती तशीच गेली। मी निवांत पळून होतो बेड वर मला। कधी झोप लागली कडला नाही पण मग मला। काही तरी जाणवत होत एक चिकट द्रव माझ्या ओठांवर पडला कसा तरी झाला आणि बुल्लाच्या आजू बाजू ला गरम वाटू लागला होता मी हळूच डोळे उघडले आणि बगतो तर काई ही माझ्या तोंड वर पुच्ची ठेऊन माझा बुल्ला चॉकत होती आणि पुच्ची तुन पाणी। माझ्या तोंडार मी तसाच माझे दोन्ही हात नि तिच्या कमरे भवती टाकले आणि तिचे पुच्ची अजून जोर्यात माझ्या तोंड वर दाबली जशी माझी जीभ आत मध्ये सड सडत गेली ती उचकली।

👧 जागी झाला का भाड्या। चाट आता आणि पाणी पण पी पूर्ण।

मला पुच्ची चाटायला खूप आवडते। मी चाटत होतो आणि ती चोकत होती खूप जोर्यात चोकत होती एक सनक जात होती डोक्यात जस जसे तिचे ओठ आणि जीभ माझ्या सोट्या च्या टोकाला लागायची अरे बापरे असा वाटायचं की आतच सुटून जाइल मी। आणि थोडीच मागे राहणार होतो मी तर माझी चाटयची स्पीड अशी ठेवली होती की ती माझ्या तोंडातच पाणी कडला। दोन्ही पायनि माझ्या डोक्यला जोरात दाबला जसा मी खुंट पळून जात आहे आणि। तिचे पाय थर थर करत होते मला कडला ती आता पाणी सोडले मी वरून अजून दाब देऊन पुच्चीत जास्त आत जीभ टाकली आणि खालच्याया ओठा नि तिचा दाणा चोदत होतो लै मस्त वाटते ते। मग ती अशी झडलीना तोंडात बापरे विचारू नका मला स्वास घेण्यासाठी जागा नाही असा वाटलं मारतो आता मी। ती तसाच थर थरत पुच्ची माझ्या तोंड ठेवून होती आणि थर थरत होती मग ती तशीच पळून राहिली बुल्ला तोंडात घेऊन नुसता जीभ लावायची। बुल्ला तोंडात ठेऊन ती तशीच उठली आणि फिरली आता तिचा तिचा चेहेरा माझ्या समोर होता आमी बुल्ला तसाच तोंडात मग एक तृप्त नजरेने माझ्या कडे बघूलागली। मग मतिमंद तशीच तोंडात बुल्ला ठेवून बोलत होती मला समजत नव्हतं ही माझ्या लवड्या ला का सोडत नाही आहे। काहितरी बोलत होती।

👧 आऊन हानी कडी लालेल हुज। असा काही तरी बोलली ती।

जाट्टा काही समजला नाही मला। मग मी हळूच माझे पाय तिच्या माने भवती लावले आहे खालून जोरात तोंडात बुल्ल्याचा झटका दिला असा आत गेला ना तो गळ्या परेंत की खोकलात उठली.. 😆😂

👧 आईझवाड्या अअअ अस का केला तू।

तु काई बोलत आहे मला समजत नव्हतं आणि लावडा तू तोंडातून काडत नव्हती म्हणून असा केला।

👧 अरे तुझा पाणी कधी निघणार आहे।

ओह असा का। निघेल ना तुझ्या पुच्चीत। ये इकडं

👧 आदी घाल तर सही बेंचोद।

ती माझ्या बाजूला येऊन लेटली मी तिला कुरवाडत होतो ती सुद्धा मला किस करत होती मग मी किस करत करत तिच्या वर आलो आणि तिचे पाय फाकवले मस्त पुच्ची होती यार। मी हळूच तिला बगत पुचित जीभ टाकली आणि कडली मग तिच्या पुच्चीच्या चिरा वर माझा सोटा रगळत होतो तिला चिडवत होतो मी खूप। मग तिला ना समजेल अशा प्रकारे मी करत होतों तिचा लक्ष मला किस करण्यात होतो आणि मी तिचे हात पकळून हितो संधी पाहून, तेव्हाच मी खूप जोर्यात दणका दिला डायरेक्ट पुच्ची फडात बुल्ला आत गेला पूर्ण, ती माझ्या तोंडात जी ओरडली ना भो। अक्खा डोकं वाइब्रेट झाला ती नुसता ओरडत होती आणि कणत होती गांड हलवून दूर जाण्याचा प्रयत्न करत होती पण तिने गांड हलवली की बुल्ला अजून आत जाईचा। मी तिला बोललो शांत पळून राहा मी असाच थांबतो। ती ऐकत नव्हती मग कसा बस शांत केला आणि मी माझी कंबर हळू हळू हलवू लागलो पण तारी तिला थोडस दुखत होत। ती रागात बगत होती मला। बोलली लवड्या बायको ला। तर तू एका शॉट मधेच मारशील। हलु कर अजून चुतीया। मी थोडा हळू झालोच होतो पण मला सहन नाही झाला मी हरामी मग मी तिचे हात जोरात पकळले आणि तिला किस करत होतो तिला कडला आता आपण मेलो। म्हणून मी जी स्पीड वडवली बेंचोद ती डायरेक्ट रडायला लागली पण मी खुंट ऐकणार होतो दे दणका। पाच पाच पाच आणि आ आ आ,,,,,,, चा जो आवाज येत होता स्पीड मध्ये असतांना मला। काढलाच नाही मी काई करत आहे मी बुल्ला तसाच स्पीड मध्ये बाहेर काढला आणि जोर्यात झटका मारण्यासाठी आत टाकला पण,,, तो पुच्चीत नाही जाता तो गेला तिच्या गांडीत 🤣🤣. भाई तिला तर कढलाच नाही काय झाला आणि मग तिचे डोळे इतके मोठे केले तिने आणि तिने जो माझ्या पाठीवर नख मारले ते अजून पण आहे मांजर पण काई नख मारेल बेंचोद। आणि माझ्या लवड्यात खूप आग होत होती कारण झटक्या मुळे माझ्या बुल्ल्याचा वरचा मास पूर्ण मागे गेला होता आणि मी सुद्धा ओरडत होतो। मीथांबलो कारण बाहेर काढला की ती परत घालू देणार नाही आणि आत घातला की दुःखात होता खूब।
तिला समजला ते आणि मग तिने पटकन तिचे पाय माज्या गांडी वर सेट करून लगेच स्वता कडे धक्का मारला म्हणजे माझा बुल्ला अजून आत गेला। मी नाही बोललो प्लीज। तिने अजून जोर लावला आणि आत घेतला माझा बस जीव गेला आणि तिला पण दुखत होत पण अशी संधी का सोडेल ती। मग काई थोडा वेळ तसच पलुन राहिलो मग हळूच मागे पुळे करत होतो लवडा लाजून सेट नव्हता जाला दुखत होता मला अजून आणि। ती साली माजा घेत होती। मग मला। थोडा बर वाटल मी एक। दोन धक्के दिले मग मी तिच्या कडे बघून बस थोडी स्माईल केली मग मी। जे धक्के लावले। नुसता आ अअअ या। आआस अअअ। अस्संआ अअअ या अस या नुसता आवाज। मी बोललो मला झवन शिकवते का डार्लिंग। असाच झवून मी बुल्ला बाहेर काढला आणि बघतो तर काई रक्त तिचा नि माझा। ती अजून रडत होती मी तिला शांत केला आणि बुल्ला धून आलो। मग मी पुच्ची वर सेट केला आणि दे दणका पाचक पाचक पच पच आ आ उ ऊसाअस्स या या या या स सारा या असा आवाज ने अक्खी रूम मध्ये ऐकू येत होत
👧 बस कर मादरचोद खूप दुखत आहें मला आ आ
मी कोणाचा ऐकनार होतो आपला चालू मस्त तिला काई। झाला काई माहीत तिले मला घट्ट पकळले आणि। नख मारुलागली मला अजून जोर आला ती आता पूर्ण वाईब्रेट होत होती आणि। डोळे पांढरे केले माझी गांड फाटली की हिला काई झाला पूर्ण। आ आ आ आ आ आ आ करत ती वाईब्रेट होत होती आणि। मग मी। पण स्पीड वाढवली ती थर थरत मला किस करत होती मी काच काच उडत होतो आता मला कडला की। माझा पाणी निघणार आहे मी आणखी स्पीड वाडवली आणि ती आणि मी तसाच सोबत झडलो मी तसाच पळून राहिलो माझा बुल्ला तसाच आत मध्ये होता आणि काही वेळने तो पण छोटा होत बाहेर आला आणि पाणी सुद्धा निघत होत तिच्या पुच्ची तुन मी ते बगून तसच लवड्या नि इकडे तिकडे करत होतो ती जोर्यात स्वाश घेत होती आणि काही तरी आठवून हसत होती मी बोललो काई झाला
👧 असा मला आज परेंट सुख नाही मिळाला थँक्स
मी तिला जवळ घेऊन किस करत होतो ती सुद्धा मला सात देत होती मग फोन वाजला आणि तीने कपडे घालायला सुरवात केली तिला जाईचा नव्हता हे साफ दिसत होतं पण परत येईल हे सांगून ती निघून गेली।।
कशी वाटली स्टोरी मला सांगा mail [email protected] वर थँक्स।

This content appeared first on new sex story .com

This story माझें कामजीवन 2 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page