माझे जीवन 2

नमस्कार मंडळी मागील कथा आपण वाचली असेलच तर त्या पुढील धमाल मी आता सांगणार आहे.

मी त्या रात्री वैजूला आयेशा चा निरोप दिला आणि वैजू ने थोड्या वेळात येते असे सांगितले तस मी माझ्या रुम मध्ये आलो आणि आंघोळ करू म्हणजे थोडं फ्रेश होईल या विचाराने मी बाथरूम मध्ये गेलो मस्त पैकी शॉवर चालू केला आणि थंडगार पाणी अंगावर घेऊ लागलो दारू ची झिंग असल्यामुळे आणखीनच मजा येत होती थोडा वेळ फक्त शॉवर खाली उभा राहून अंगावर पाणी घेत होतो, इतक्यात रूमचा दरवाजा उघडल्याचा आवाज आला मी ओळखले की वैजू आली म्हणून मी पटकन साबण लावून अंघोळ आटपू लागलो तर परत दरवाज्याचा आवाज आला पण मी तिकडे लक्ष न देता अंघोळ करू लागलो मस्त पैकी साबण चोळून शॉवर चालू केला 10 मिनिटातच आंघोळ आटपली आणि अंग पुसून कमरेला टॉवेल गुंडाळून बाहेर आलो पाहतो तर बेड वर मध्यभागी वैजू मस्त गुलाबी साडी नेसून पदर डोक्यावर घेऊन वाट बघत होती मला घाई झाली की जावे हिच्या अंगावर आणि कचाकच कचलून काढावे वाटू लागले पण हा माझ्या आयुष्यातील पहिलाच सेक्स असल्यामुळे मी संयम ठेवून आवरू लागलो बाथरूम मध्ये जाऊन थ्री फोर्थ आणि टी शर्ट घालून आलो कपाटातील सेंट काढून फवारला आणि पाणी पिऊन बेड वर गेलो वैजू जवळ जाऊन तिच्या चेहऱ्यावरील पदर दूर करू लागताच वैजुने मला थांबवले आणि मला बदाम दूध प्यायला दिले आणि पदर डोक्यावर ठेऊनच मला वाकून नमस्कार केला आणि बेडवर बसली तसे मी हे काय केलेस विचारले तर म्हणाली की तुम्ही माझे पती आहात आणि ही आपली सुहागरात्र आहे आणि मला मिठी मारून रडू लागली थोडा मलाही गलबलून आलं आणि मी तिला गच आवळले तशी ती म्हणाली की मी आज एका तरुण परपुरुषाबरोबर झोपणार आहे, आणि माझी खाज भागणार आहे

मग मी लाईट बंद करू लागलो तस ती म्हणाली की मला उजेडातच हनिमून करायचा आहे त्यामुळे मी फार वेळ न घालवता तिचा पदर चेहऱ्यावरून दूर केला आणि तिला जवळ ओढून तिच्या ओठावर माझे ओठ ठेवले आणि आस्वाद घेऊ लागलो तसा तिने देखील प्रतिसाद देत मला बिलगत आपले तोंड उघडून जीभ माझ्या तोंडात घातली आणि आम्ही एकमेकांचे रसपान करू लागलो मी खोलवर तिच्या तोंडात जीभ घालायचो ती चोखायची मग ती खोलवर जीभ घालायची ती मी चोखायचो असा खेळ सुरू झालं हळू हळू मी माझा हात तिच्या उजव्या स्तनावर ठेवला आणि चोळू लागलो तिचा तो 36 चा स्तन माझ्या हातात मावत न्हवता मी तसाच ब्लाउज वरून दाबू लागलो तशी ती जास्त उत्तेजित झाली आणि माझ्या चेहऱ्यावर चुंबन घेऊ लागली माझा पूर्ण चेहरा तीन चाटून काढला आणि मग हळूच तिचा हात माझ्या लंडावर आला आणि शॉर्टस वरूनच ती त्याला दाबू लागली मग मी तिच्या ब्लाउजचा अडसर दूर करू लागलो हुक काढून तिचे माऊ मोकळे केले आणि तिची गुलाबी साडी अंगावरून दूर करू लागलो ती फक्त तिच्या गुलाबी दाण्यासाठी तिनही माझा शर्ट काढून टाकला आणि माझ्या छातीचे चुंबन घेऊ लागली मी तापलोच होतो एका झटक्यात तिच्या परकरचा नाडा ओढला आणि परकर ओढून काढला आता ती माझ्यासमोर फक्त काळी निकर आणि ब्रा मध्ये होती माझ्या डोळ्यात भाव बघून ती समजली की आता आपली शिकार होणार आणि तीन माझी शॉर्टस ओढून काढली तस माझं हत्यार तिच्या समोर उघड पडलं ज्यांन तिची शिकार होणार आहे माझा दांडा बघून ती घायाळ झाली आणि खाली वाकून ती त्याला तोंडात घेऊन प्रेमाने चोखु लागली तशा माझ्या भावना वाढायला लागल्या आणि मी तिची ब्रा आणि निकर फाडून काढली आता माझ्यासमोर एक भुकेली ललना पूर्ण नागडी होती मी तिला पाठीवर झोपवले आणि तिची केसाळ गुहा निरखु लागलो त्यात बोट घालून फिरवू लागलो मला जाणवले की ही तयार आहे तापली आहे तसा मी तिच्या पुच्चीवर माझे तोंड नेऊन मस्तपैकी चुंबन घेतले आणि पुच्चीत जीभ घालून दाणा चोखु लागलो तशी ती माझं डोकं आपल्या पुच्चीवर दाबू लागली मी पाच दहा मिनिटं पुच्ची चोखली आणि 69 पोझ मध्ये आलो मी तिची पुच्चीत जीभ घालून रस पिऊ लागलो आणि ती माझा लंड तोंडात घेऊन चोखु लागली हळू हळू तिची पुच्ची पाझरायला लागली आणि माझं हत्यार कडक झालं तशी तीन मला थांबवलं आणि आपण पाठीवर उताणी झोपली आणि आपले पाय फाकवले आणि म्हणाली माझ्या राजा तुझ्यासाठीच आहे माझी गुहा, तसा मी तिच्या गुहेत एक बोट घातलं आणि फिरवू लागलो मला जाणवलं की ही पाणवली आहे तसा मी तिच्या अंगावर चढून माझा लांबलचक जाडजूड लंड तिच्या पुच्चीच्या भोकावर ठेवला आणि जोरदार दणका दिला तसा माझ हत्यार तिची पुच्ची चिरत आत घुसल ती जोरात ओरडली तिला फार वेदना झाल्या मग मी हळू हळू दणके द्यायला लागलो माझ्या प्रत्येक दणक्याबरोबर ती विवळायला लागली तिला खूप वेदना होत होत्या मग मी तिला थांबू का विचारलं तर नको चालू दे तुझं झव मला फाड माझी पुच्ची म्हणाली आणि मी तिला लयीत झवू लागलो थोडं हळूहळू आणि मधेच जोरात दणके देऊ लागलो आणि तीही तेवढ्याच उत्साहात सहन करत होती तिची मागील 15 वर्षाची खाज मी भागवत होतो 15 मिनिट मी तिला एकसारखं झवत होतो त्यामध्ये ती दोन वेळा झडली आणि आता माझ्या झडण्याची वेळ आली तस मी तिला खुणावल आणि जोरात दणके मारू लागलो तिने तिचे दोन्ही पायांनी माझ्या कमरेला विळखा घातला आणि मी जोराचा दणका देऊन थांबलो माझ्या लंडातून विर्याचा फवारा सरळ तिच्या पुच्चीत खोलवर उडाला तीन मला गच्च आवळून धरलं वीर्याचा एक थेंब पण बाहेर येऊ दिला नाही मग मी तसाच तिच्या अंगावर झोपलो तीन मोठया आनंदानं सुस्कारा टाकला आणि माझ्या तोंडात तोंड घालून तसाच पडून राहिलो तिच्या चेहर्यावर समाधान पसरले होते एका दमदार स्त्रीनं मला चांगलंच दमवल होत माझा लवडा आता आखडला आणि मी तिच्या अंगावरून बाजूला कलंडलो तिच्याकडे पाहत विचारलं कस वाटलं ती फक्त हसली आणि रडू लागली आज 15 वरश्यानंतर एक दणकट पुरुष तिच्यावर चढला होता तिची खाज भागवली वासना शमवली होती.

This content appeared first on new sex story .com

मी तसाच पडून तिचे बॉल दाबत चुरत होतो आणि ती समाधानाने सुस्कारत होती. एवढ्यात खिडकी मागच्या पडद्या आडून आयेशा बाहेर आली आणि टाळी वाजवून मला किस केले मी तिच्याकडे आश्चर्याने पाहू लागलो तस तिने सांगितलं की तू जेव्हा आंघोळीला गेलास तेव्हाच मी तिथं लपून बसले आणि तुमचा खेळ पाहत होते तेंव्हा वैजयंती न माझ्या गालाचा गुच्चा घेतला आणि म्हणाली की मॅडम नी मला आधीच सांगितले होते ही त्यांची आयडिया होती यावर मी हसून आयेशाला जवळ ओढले आणि किस करू लागलो तशी वैजू उठली आणि बाहेर जाऊन पुन्हा व्हिस्की घेऊन आली 1 पेग भरला आणि आम्ही तिघे पिऊ लागलो मी आयेशाचे बॉल कुरवाळत तोंडात तोंड घालून चोखु लागलो माझा लवडा पुन्हा कडक होऊ लागला मी आयेशाच्या पुच्ची वर हात ठेवला तशी तिने माझा हात बाजूला करून वैजू कडे बोट दाखवले आणि म्हणाली की काय झवायचे ते तिला झव आज मला नाही आजचा दिवस वैजूचा आहे असं म्हणताच वैजुने माझा लंड पुन्हा तोंडात घेतला आणि चोखु लागली पुन्हा लंड कडक झाला आणि मी वैजूला जवळ ओढले तस आयेशा न आम्हला थांबवलं आणि वैजूला गुढग्यावर बेडवर ओणव व्हायला सांगितलं व मला म्हणाली की तू पाठीमागून तुझा लवडा तिच्या गांडीत घाल आणि तिची गांड मार हे ऐकताच वैजयंती घाबरली आणि नको पुच्चीत च घाल आणि पुच्ची झव म्हणाली मग आयेशाने रागवत नाही तू तिची गांडच मार माझ्यासमोर म्हणाली वैजू गयावया करू लागली मी याआधी कधी गांड मारून घेतली नाही माझ्या नवर्याने पण कधी मारली नाही म्हंटले तस आयेशाने तिला समजावले की पुच्ची बरोबरच गांड मारणं ही महत्वाचे आहे त्यात पण भरपूर सुख मिळते बघ तुला किती मजा येईल आणि मग कायमच गांड मारून घेशील मग वैजू तयार झाली आणि मी तिच्या मागे आलो तस आयेशाने माझ्या लवड्यावर कसलीशी क्रीम लावून पसरले आणि माझा लवडा वैजुच्या गांडीच्या भोकावर ठेवला आणि म्हणाली की मी टाळी वाजवली की तू लवडा आत सारायचा मी तयार झालो एक मोठा श्वास घेतला आणि टाळी वाजताच लंड वैजुच्या गांडीत घुसवला एवढा कडक 8 इंच लांब आणि 3इंच जाड लंड वैजुच्या गांडीत सटकन अर्धा घुसला तसा वैजू जोरात ओरडली आणि लंड बाहेर काढा सहन होत नाही म्हणू लागली त्यामुळे मी लंड बाहेर काढू लागलो तशी आईशाने मला अडवलं आणि म्हणाली की लंड बाहेर काढू नको अजून जोरात फटका दे आणि पूर्ण घुसव तिच्या गांडीत काय मरत नाही लगेच फाड तिची गांड मला बघायचे आहे आता मालकीण बाई सांगते म्हंटल्यावर मला तिचे एकने भाग पडले आणि नशेत असल्यामुळे मी परत जोराचा फटका मारला तशी माझा लंड वैजू ची गांड चिरत आतमध्ये पूर्ण गडप झाला इकडे वैजू रडायला लागली तिला ते सहन होत न्हवते पण मला पर्याय नसल्याने मी हळूहळू माझ हत्यार मागे पुढे करू लागलो तशी मला मजा येऊ लागली आणि मग नशेत मी जोरदार फटकेबाजी सुरू ठेवली आयेशा आ वासून आमचं झवन पहात होती आता माझं हत्यार वैजुच्या गांडीत पूर्ण आत बाहेर होत होत त्यामुळे वैजुसुद्धा गांड हालवून प्रतिसाद देत होती तिच्या कोऱ्या करकरीत गांडीचे उद्घाटन करण्याचा मान मला मिळाला होता मी आणि वैजू एकाचवेळी ते अवर्णनीय सुख उपभोगत होतो तिची गांड टाईट असल्यामुळे मी 10 मिनिटातच झडलो आणि माझं सगळं पाणी तिच्या गांडीत खोलवर सोडून दिलं. आणि तिच्या अंगावर पडलो थोड्या वेळानं माझा कर्तबगार लंड आखडून बाहेर आला आणि त्याबरोबर माझं पणी ही बाहेर पडू लागलं तशी वैजू ने उठून मला मिठी मारली आणि पप्पी घेऊ लागली आणि मला म्हणाली की मी आता पुर्णतः तुझी दासी आहे मला कधीही कसेही भोग हे ऐकून आयेशा ने तिच्या गांडीवर चापट मारत म्हंटल की फक्त याची नाही तर या घरातील सर्व पुरुषांची दासी आहेस सर्वाना सुख दे आणि तू ही घे असं म्हणताच तिने लाजत आपली मान होकारार्थी हलवली आणि बाजूला खुर्चीवर बसली तिला धड चालताही येत न्हवते आयेशा ने माझ्या ओठांवर आपले ओठ ठेवून किस केले आणि म्हणाली झोपा आता मी जाते आणि निघून गेली मी आणि वैजू एकमेकांकडे पहात बराच वेळ बसलो आणि मग तिने दरवाजा बंद करून लाईट घालवली आणि माझ्या कुशीत शिरली रात्रभर झवून घेण्यासाठी.

This story माझे जीवन 2 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page