मामाचा लहान मामा 10

सकाळी निघालेले निकीता आणि रुपेश रमतगमत १२च्या सुमारास मंत्रालयासमोर पोहोचले. रूपेशला काम संपवायला अर्धा तास लागला. तोपर्यंत निकीताला मोबाईलवर टाईमपास करावा लागला. मामा परत आला तेव्हा ती आनंदली. मामाने फाईल मागच्या सीटवर फेकली आणि निकीताला आलिंगन दिलं. तो खुश होता.
?? – ” लाखमोलाचा काम झालं बघ. आज तुला पार्टी! ”
??‍? – ” वाव! मग आज दिवसभर आपण कपल म्हणून राहायचं. इथे कोणी ओळखत नाही आपल्याला. एकदम खुल्लमखुल्ला! ”
?? – ” बरं राणी. चल मग बॅण्डस्टॅण्डला! ”
मामाने गाडी फिरवली. त्याच्या हात निकीताच्या मांडीवर होता. दोघे ठरल्या जागी आले. गाडी पार्क करून ते हातात हात घालून चालू लागले. बरेच जोडपं तिथे फिरत होते. रुपेशची मनातली इच्छा पुर्ण झाली. निकीता सारखी जोडीदार काही वेळासाठी का असेना त्याच्या सोबत होती.
रूपेशने तिच्या कंबरेत हात घालून जवळ खेचलं. ते चिपकून चालत होते. त्याच्या प्रेमाच्या आणि चावट गप्पा रंगल्या. ते एका निवांत जागी बसले. समुद्राच्या लाटा बघत होते. मामाने तिचा हात धरला आणि पप्पी दिली. निकीताने न लाजता क्षणात मामाच्या ओठांचे चुंबन घेतले. रूपेश जरा थबकला. त्याने निकीताला दुर करून किस तोडला.
?? – ” अगं काय करतीस. एवढं मोकळं? ”
??‍? – ” इथं सगळेच करतात. बघ सगळीकडे. कोणी अडवणार नाही. लाजू नको. ”
निकीता रूपेशचे केस कुरवाळत होती. मामाने एकदा तिच्या डोळ्यात बघीतलं आणि ओठांवर झडप घातली. तो अधाशासारखा तिचे ओठ चोखत होता. बराच वेळ झाल्यावर निकीतालाच किस तोडावा लागला!
नंतर ते दुसरीकडे जायला निघाले. एक आईस्क्रीम वाला तिथे निकीताला दिसला आणि तिने हट्ट केला. मामाने एक चोकोबार घेतला. निकीता ते चाटू लागली.
गाडीत बसल्यावर मामा तिला बघतच होता. तोंडाचा मोठा आ करून निकीता तो चोकोबार तोंडात घेत होती. तिचे लालचुटूक ओठ त्या चोकोबारभोवती बघून मामाचा बुल्ला तिथेच कडक झाला.
तो निकीताला म्हणाला.
?? – ” निके.. त्या रात्रीची लई आठवण येती. करायचं मन होत आहे. ”
??‍? – ” मग चल ना. कुठंतरी लॉजवर. माझा राजा. ”
?? – ” खरंच?? पण लई महाग असल इथं. ”
??‍? – ” इथं नको. वाटेत विक्रोळीला वगैरे चल. तिथून ठाण्याला पण लवकर पोहोचू. ”
?? – ” हा ठिकय.. एक घास दे की! एकटीच खात आहे. ”
तिने चोकोबार समोर धरला. मामाने एका घासात अर्धा तुकडा खाल्ला. निकीता खोट्या रागाने त्याला बघत होती! निकीताने विक्रोळीला एक छोटं हॉटेल बघीतलं. ते दोघे आत गेले. मामाने तिथली महागडी रुम बुक केली. रूम बघून निकीता खुश झाली. मामाने तिला मागून पकडली. गालावर पप्पी दिली. कानात विचारले.
?? – ” अजून काय हवं तूला सांग.. ”
??‍? – ” काय नको रे. फक्त तू आणि मी.. ”
?? – ” दारू मागवू? ”
??‍? – ” उमम.. काय रे.. मागल्या वेळी पण आपण शेवटचं एकत्र होतो तेव्हा तू दारू पिऊन आलेला. आता पण? नको ना. ”
?? – ” अगं तेव्हा मित्रांमुळे प्यावी लागली. आज तर आनंदाची पार्टी आहे ना. बरं फक्त वाईन घेतो. तु पण घे. कळणार पण नाही. ”
??‍? – ” बरं. ”
मामाने तिच्या नाजूक मानेवर ओठ फिरवले. ती शहारली. तिच्या पोटावर मामा हात फिरवत होता. मधेच त्याने फोनवरून रेड वाईन आणि चिप्स मागवले. ऐसी चालु करून तो सोफ्यावर बसला. त्याच्या मांडीवर निकीता बसली. मामाच्या केसातून हळुवार बोटं फिरवत ती मालीश करू लागली. मामा तिची कंबर चोळत होता. त्यांचा मुड बनू लागला. निकीता मामाच्या चेहऱ्यावर पप्पी देऊ लागली. मामा निवांत डोळे बंद करून होता. त्याचा हात निकीताच्या बॉलवर गेला. तो चोळू लागले. निकीताचं ओठ त्याच्या कपाळावरून खाली नाकावर, नंतर गालांवर गेलं. शेवटी त्याच्या ओठांवर जाऊन ते स्थिरावलं. ती त्याला हळुवार किस करू लागली होती. मामाचे हात निकीताच्या पाठीवर फिरू लागले. तिच्या सुटची चेन मामा खाली करू लागला. सुटमधे आत हात घालून तिची नागडी पाठ चोळत असताना निकीता त्याच्या शर्टचे एक एक बटण उघडू लागली. त्याच्या छातीवर निकीताने किस केला.
एवढ्यात दाराची बेल वाजली. मामा वैतागला. निकीता कपडे सावरत बाथरूममधे पळाली. मामा तसाच उघड्या शर्टवर दार उघडायला गेला. वाईन आणणाऱ्या वेटरवर तो खेकसला. वेटर चुपचाप आला आणि छोट्या फ्रिजर मधे बॉटल ठेवून निघाला.
मामाने दार बंद केला आणि निकीताला आवाज दिला. बाथरूमच्या बाहेर निकीताचा हात आला. तो रूपेशला आत यायला खुणावत होता. रूपेशने सगळे कपडे काढून फेकले. तो आत घुसला. आतमधे घुसताच त्याला निकीता शावरखाली दिसली. ती नागडी झाली होती. तिच्या अंगावरून पाणी वाहत खाली पडत होतं. केस भिजले होते आणि बॉल कडक झाले होते. तिने रूपेशला वरून खाली बघीतलं. त्याचं ते मर्दानी अंग ती कधी विसरुच शकत नव्हती! तिचं असं रूप बघून त्याचा बुल्ला उड्या मारायला लागला होता. तिने हात पसरवून त्याला जवळ बोलावलं. तसा त्याने झटकन तिला आलिंगन दिलं. त्या शावरखाली आणि तिच्या प्रेमात तो पण भिजून गेला.
रूपेश निकीताला किस करु लागला. त्यांचे अंग एकमेकांना चिपकून होते. बुल्ला तिच्या पोटावर टोचत होता. मामा तिची पुची चोळू लागला आणि एक बॉल तोंडात घेऊन चोखू लागला. निकीता गरम झाली. मामाचे तिच्यावर हल्ले वाढू लागले तशी तिचे पाय थरथरू लागले. मामाने तिला घट्ट आवळली. एक एक करत तिचे गुलाबी निप्पल मामा चोखत होता. पुची तर तिने कालच चिकनी केली होती. तिच्या पाकळ्या बोटांनी हलवत होता आणि एक बोट आतमधे टाकत होता.
तिने शावर बंद केलं. मामा हळुहळु खाली जाऊ लागला. त्यानेही एक पाय खांद्यावर घेऊन पुची फाकवली. तिच्यावर खालून वर जीभ फिरवू लागला. मामाची जीभ म्हणजे कमाल आहे. निकीता लगेच कुत्र्यासारखी विव्हळू लागली. मामाचे केस ओढू लागली.
??‍? – ” मामा… आहह… उमममम… आई गं.. आहह.. हळू… ”
मामाने तिच्या मांडीचं मास गचकन दातात पकडलं. तो वर तिला बघत होता. निकीता तडफडत होती. दाताचे निशान त्याला पाडायचे होते. निकीता कासाविस झाली आणि त्याचे तोंड दुर करू लागली. मामा तितक्याच जोमाने दात लावत होता. मामाने तिची मांडी चावून लाल केली. तिची पुची ओलसर झाली होती. मामाचे नाक तिच्यावर फिरत होतं. त्याने एक बोट हळुच पुचीत टाकलं. एकदम आतमधे नेत त्याने ते गोल फिरवलं. त्याच्या बोटाला गरमी जाणवली. तो बोट हलवू लागला. तिचा दाणा अंगठ्याने दाबत होता आणि अधीमधी ओठात पकडून चोखू लागला. निकीता वेडी झाली होती. झवून घ्यायला उतावीळ झाली. मामा आता दोन बोटं आतबाहेर करु लागला. चिकट पाणी त्याच्या बोटांना लागलेलं होतं. निकीताला तो पकडून होता. निकीता कंबर हलवून त्याचे केस ओढत होती. ती रडवेली झाली. मामामुळे ती त्रासुन गेली.
निकीताचे पाय लटपटू लागले. ती जोरात श्वास घेत होती. मामा आता अजून जोरात बोटं आतमधे घालत होता.
??‍? – ” मामा.. आह… मामा… सोड ना… मरेल मी.. आह.. येतंय.. ” .
?? – ” येऊ दे राणी.. येऊ दे.. पडू दे माझा अंगावर.. ”
निकीताने डोळे बंद केले. तिचा एक पाय मामाच्या खांद्यावर होता. मामा पुचीसमोर बसला होता. तिचं पाणी सुटायला लागलं. मामाच्या चेहऱ्यावर आणि छातीवर ते पडत होतं. मामाने पुची चोळून तिला शांत केली. निकीता दमली होती. मामाने पुची चाटून साफ केली.
निकीताला नंतर जोरात सुसू लागली. ती मुतायला म्हणून खाली बसणार तोच मामाने तिला तशीच पकडली.
?? – ” माझा अंगावर मुत. मला अंघोळ घाल. ”
निकीताला जरा विचीत्र वाटलं पण तिने धार सोडली. मामाच्या अंगावर तिची मुत्री पडू लागली. तिचे स्वतःचे पाय पण भरले. मामाला ती गरम मुत मस्त वाटली. नंतर त्यांनी परत शावर लावून एकमेकांना स्वच्छ केलं. दोघे बाहेर आले. निकीता आता ठिक झाली होती. तिचं शरीर खुललेलं होतं. बाहेर येऊन आधी तिने टॉवेलने अंग पुसलं आणि नंतर मामाचं अंग पुसून दिलं. मामा लाडाने तिला बघत होता. तिने मामाला नीट पुसलं. नंतर रूपेशने ग्लासमधे वाईन ओतली. ते दोघे वाईन पित बसले. अधूनमधून त्यांचे किस चालायचे. मामा उगीच तिचे बॉल दाबायचा. त्याचा बुल्ला जो मधी ठंड झाला होता त्याला निकीता चोळू लागली. तो परत कडक झाला.
?? – ” आता तर याला खुराक भेटायला पाहीजे. जानू चोख की जरा. जसं सकाळी चोकोबार चोखत होती! ”
निकीता हसली. तिने ग्लासातली वाईन संपवली. बुल्लाजवळ तोंड नेत ती जीभ फिरवू लागली. निकीताला बुल्ल्यासोबत असं खेळताना बघणं रुपेशला जाम आवडायचं. त्याने ग्लास भरला आणि एक एक घोट घेत तो निकीताला बघू लागला.
निकीताने चमडी खाली केली. गुलाबी टोपी दिसताच तिने त्याच्या भोकावर जिभेचं टोक ठेवलं. मग हळूहळू जीभेने टोपी चाटली. जीभ त्या टोपीभोवती गोल गोल फिरू लागली. मामाने तिचे खाली आलेले केस बाजूला सारले. त्याला निकीताच चेहरा दिसू लागला. निकीताने आता आ करून जाड टोपी तोंडात धरली. मामाच्या तोंडून सससस् निघालं. निकीताने एक हात गोट्यांवर चोळायला ठेवला तर दुसरा हात मामाच्या निप्पल वर ठेवला. ती बोटाने निप्पल चोळू लागली. तर हाताने गोट्यांची मालीश करू लागली. तोंडात बुल्ला आतबाहेर होऊ लागला. मामाने डोळे बंद केले. तो ढगात होता.
?? – ” ?.. निके.. कुठून शिकली गं हे.. आयला.. रांड पण अशी मजा देत नाही.. हाआआआ.. आहह.. ”
??‍? – ” उममम… उममम…. ओककक् हा.. ” . निकीता चोखतच होती. बुल्ला पुर्ण आत जाऊ लागला. अधीमधी तिने गोट्या चोखल्या. मामाचे निप्पल कडक झाले होते. तिने चिमटीत पकडून त्याची मजा घेतली. काही वेळाने निकीताचं तोंड दुखू लागलं. तिने विश्राम घेतला. मामा आता पेटून उठला. त्याने निकीताला बुल्ला वर बसायला सांगितलं.
निकीता पाय टाकून बसली. मामा तिला बघत होता. तिने पुची फाकवली आणि बुल्ला सरळ करून त्यावर बसू लागली. टोपी आत गेली. मामाने तिचे बॉल पकडले. निकीता वरखाली होऊ लागली. दोघेही गरम झाले. मामाचा देह अस्सल सातारी होता तर निकीता कोवळी शेंग! तिच्या गोऱ्या, कमनीय कंबरेवर त्याने हात टेकवले आणि तिला तो वर खाली करू लागला. निकीता मस्तीत मादक आवाज काढू लागली. मामाचा बुल्ला आतमधे जाऊन फसला होता. निकीताने मामाच्या छातीवर हात ठेवला आणि ती गांड हलवत झवून घेऊ लागली.
??‍? – ” आह.. मामा. खुप मीस केलं मी.. आज तर तू मुड बनवलास.. आहहह. झव मला.. आहह. ”
?? – ” मुड तर तू बनवला निकू.. काय चोखला.. आहह. तुला तर नेहमी झवणार.. आहह. ”
निकीताने वाकून त्याला किस दिला. झुकलेले बॉल मामाने दाबले.
एवढ्यात निकीताच्या आईचा फोन आला.
??‍? – ” शीट. आईचा फोन! ”
?? – ” बोलून घे. मामा कामात आहे सांग. ”
तेवढ्यात मामा उठून बसला होता. त्याच्या मांडीवर निकीता होती. बुल्ला पुचीत आतमधे फसला होता. निकीता फोनवर बोलत असताना रूपेश तिचे गाल, निप्पल आणि गळा चाटू लागला.
??‍? – ” हेलो. हं आई.. बोल. ”
??‍? – ” झालं का गं काम? ”
??‍? – ” नाही गं मामा तर मंत्रालयात आहे. मी कार मधे बसली आहे. वैतागली मी! ”
??‍? – ” म्हणूनच मी नको म्हणत होते. सरकारी कामाचा काही भरोसा नसतो. बरं या निवांत. घरी चिकन आहे आज. ”
??‍? – ” वाव.. मजा आहे आज! ठिक येतो. ”
तिने फोन ठेवला. मामाला हग केलं.
??‍? – ” आईने चिकन खायला बोलावलंय. ”
रुपेशने तिला कंबरेत पकडून खाली दाबली आणि कान चावत म्हणाला,
?? – ” माझं चिकन तर मी खात आहे आत्ता! ”
मामाने निकीताला बेडवर झोपवली. तिचं गोरं अंगावरून त्याने हात फिरवले. मग तो तिच्यावर झोपला. पुचीत बुल्ला परत टाकला. आता तो हळूहळू तिला झवू लागला.
वाईनची हलकीशी नशा तिला चढली होती.
ती बडबडू लागली.
??‍? – ” आह.. येस मामू.. फक मी.. आहह.. आत.. अजून जोरात.. उफफ्. ”
रूपेशला अजून चेव चढत होता. तिचा आवाज आणि गरमी बघून तो जोरात फटके देऊ लागला. निकीताने त्याला मिठी मारली. बुल्ला चिपचिपीत पुचीत एखाद्या मशीनच्या पिश्टन सारखा आतबाहेर होत होता. दोघे मजेत एकमेकांना किस करत होते आणि चावत होते. त्याचे हात निकीताचे बॉल पिळून काढत होते तर निकीताने नखाने त्याची पाठ ओरबाडून लाल केली होती.
अखेर त्यांच्या हॉटेलमधल्या झवाझवीचा खेळ संपण्यावर आला होता. मामा आता गळणार होता. त्याचा बुल्ला कमालीचा फुगला होता.
?? – ” निके.. आह… जान.. माझं येतय.. आई…. आहह… आत नाही टाकत… आहह.. सांभाळ मला… आहह.. ”
त्याने पुचीतून बुल्ला बाहेर काढला आणि निकीताच्या पोटावर धरला. क्षणात त्यामधून गरम पाणी गळायला लागलं. तिला पोटावर एकदम गरम वाटलं. मामा डोळे बंद करून बुल्ला हलवत होता आणि पाणी तिच्या बॉलपर्यंत उडत होतं. अखेर तो तिच्या बाजूला पडला. दमला होता.

This content appeared first on new sex story .com

निकीताने सगळं साफ केलं. मामाला बिलगून ती थोडावेळ झोपली. दोघांचाही काहीवेळ डोळा लागला होता. दोघांचेही शरीर आज शांत झाले होते.
सायंकाळी दोघे ठाण्याला पोहोचले. रात्री निकीताचे वडील आणि मामा जाम दारू प्यायले. मामाचा चिकनने पाहूणचार झाला. त्या रात्री तर नंतर काही झाले नाही. पण दुसऱ्या रात्री मात्र मामाचा बुल्ला परत फडफडू लागला. तो रात्रीचे दोन वाजता वरच्या निकीताच्या खोलीत गेला. तिथे तिला पहाटे चार वाजेपर्यंत दोनदा झवली. नंतर चुपचाप परत खाली पाहुण्यांच्या खोलीत येऊन झोपला. नंतर सकाळी निरोप घेऊन तो साताराला निघाला.
त्यानंतर दोघांनी बराच प्रयत्न केला एकट्यात भेटण्याचा पण योग आला नाही.
पण आजही मामा विडीओ कॉल करून निकीताला मनभरून बघतो आणि हलवून शांत करतो.

Thanks for feedback… Your all identity is secure email me : [email protected] or message me on inta id : hot_marathi_mulga0007. Don’t be shy I’m All yours.

This story मामाचा लहान मामा 10 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page