मामाच्या मुलीने माझ्याकडून झवुन घेतले. [१ ]सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार .कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? असेच गरमागरम कथा वाचत रहा .अन असेच मजा लुटत रहा.स्वताः आनंदी रहा व

इतरांनाही आनंदी ठेवा.

मित्र-मैत्रीनींनो आज आपल्यासाठी एक नवीन कथा

घेउन आलोय, ती कथा आहे मामाच्या मोठ्या मुलीच्या

लग्नाला गेलो होतो.तेंव्हा तिची छोटीबहीण माझ्याकडे आकर्षित झाली होती. तिने पहील्यांदाच माझ्याकडुन कसे झवुन घेतले होते. चला तर मग मित्रांनो आपल्यामनोरंजनासाठी ही कथा सादर करतोय.

मित्र-मैत्रीनींनो मामाच्या मोठ्या मुलीचं वृषालीच लग्न

असल्यामुळे मी व आई २-३ दिवस आधीच मामाच्या

गावाला गेलो होतो.अन बाबा लग्नाच्या दिवशी येणार

होते.त्यावेळी मी नुकताच इंजिनियरींग काॕलेजमधे प्रवेश घेतलेला होता.डिंसेंबर महीना म्हणजे थंडीचे दिवस होते.अशा या थंडीच्या दिवसात लग्नाचा मुहुर्त होता.

माझ्या मामाला एक मुलगा व दोन मुली आहेत. मोठा मुलगा त्याच लग्न दोन वर्षापुर्वीच झालेल होत.व तो एका चांगल्या कंपनीत नोकरीला असल्यामुळे तो शहरात त्याच्या बायकोसह रहात होता.दोन नंबरची वृषाली १९-२० ची अन छोटी मुलगी नेत्रा १५ वर्षाची असेल.नुकतीच १० वी झाली होती.मी दोन वर्षापुर्वी

मामाच्या मुलाच्या लग्नात तिला पाहीले होते.

तशी नेत्रा दिसायला खुपच सुंदर होती.गोरीपान ,नाके डोळी छान होती.उंची ५.४ फुट,फिगर म्हणाल तर नुकतीच यौवनात पदार्पण करू पहाणारी ३०-२४-३४ अशी होती.ती नेहमी मिडी,शाॕर्ट मॕक्सी,किंवा स्कर्ट घालुन घरात वावरत असते.घरात ती सर्वांची लाडकी

होती.तिला सगळे शेंडेफळ म्हणुन तिचे सर्वलाड करत असत.तिला हव ते तिला करु देत होते.

तेंव्हापासुन आमची चांगलीच गट्टी जमली होती.अन आता दोन वर्षानंतर भेटल्यावर दोघही एकमेकांकडे अधीकच आकर्षित झालो होतो.शरीरातील झालेल्या नैसर्गिक बदलामुळे असेल किंवा तारूण्यात पदार्पण केल्यामुळे एकमेकांच्या शरीराचे वाटणारे आकर्षण असेल.त्यामुळे आंम्हाला एकमेकांचा सहवास हवा हवासा वाटत होता.

आंम्ही गेलो तेंव्हा सर्व जवळचेच नातेवाईक जमलेलो

होतो.संध्याकाळचे ५.० वाजलेले होते.आणी सर्वजण गप्पा मारत चहा पाण्याचा आस्वाद घेत होते.आनंदी वातावरण अन खुप दिवसांनी सर्वजण एकत्र आल्याने

गप्पा चांगल्याच रगल्या होत्या.नेत्रा माझ्याजवळच बसलेली होती.ती म्हणाली- सौमित्र चल आपण वरती

गच्चीवर जाउन गप्पा मारूयात.

मग आंम्ही गच्चीवर जाउन तिथल्या काॕटवर बसलो. थंडीचे दिवस असल्यामुळे अंगाला थंड हवा जाणवत होती.तशी नेत्रा मला चिटकुन बसत म्हटली – सौमित्र तु आता काॕलेजमध्ये जातोय आणी तु इतका स्मार्ट व पिळदार शरीरयष्टीचा आहेस म्हटल्यावर तुझ्या मागे मुलींची लाईनच लागली असेल ना रे ? तुझी एखादी गर्लफ्रेंड पण असेलच ना ?

मी – अग अजुन तस काही नाही ग नेत्रा,आताशी कुठे माझ्या ओळखी होतायत त्यांच्याशी,पण आजुन तरी माझी कुणी गर्लफ्रेंड नाही गं.पण तु अस का विचारतेय ? तुझा आहे का कुणी बाॕयफ्रेंड ?

नेत्रा – चल काहीतरीच काय बोलतोय सौमित्र ,माझाही

कुणी बाॕयफ्रेंड नाही रे.

तिच ते बोलण ऐकुन मी मनातुन एकदमच खुश झालो

होतो.कारण ती अजुनतरी कुमारीकाच होती.मी म्हटल

हो का नेत्रा , त्यामुळेच तु अशी आहेस बघ.तुझी ताई बघ कशी हाॕट आणी सेक्सी दिसतेय.तारूण्य नुसत ओसंडून वाहातय तिच.पाहाणारा वेडाच होईल बघ. माझ ते टोचुन बोलण ऐकुन नेत्राने माझा गालगुच्चा काढत म्हणाली.

हो का रे सौमित्र,म्हणजे तु ताईचे कौतुक करतोय की मी कशी वाईट दिसतेय हे सुचवतोय.म्हणजे मी तुला आवडत नाही तर, मग जा ताई बरोबरच गप्पा मारत बस. आता मी तुझ्याशी बोलणारच नाही सौमित्र. 

मी टोचुन बोलल्यामुळे नेत्राला राग आला होता.तिला

समजावण्यासाठी मी माझा हात तिच्या उघड्या,गोर्या

मांडीवर ठेवत म्हटल- अग तस नाही नेत्रा,जे खर आहे

तेच मी बोललो ना, मग मी माझा दुसरा हात तिच्या टाॕपवरून तिच्या छातीवर ठेवत म्हटल- आता हेच बघ

ना तुझे हे स्तन किती छोटे आहेत,एखाद्या कैरीसारखे,

आतापर्यंत हे हापुस आंब्यासारखे झाले पाहीजे होते.

अस बोलत मी तिचे दोंन्ही छोटे स्तन आळीपाळीने माझ्या हातांनी दाबले अन परत माझा हात तिच्या गांडीवरून फिरवत म्हटल – हे पण तुझे आजुन मोठे अन गोलगरगरीत झाले पाहीजे होते ग नेत्रा.मी तुला नावं ठेवत नाही.पण मला एक सांग तुझ्या मैत्रीणींचे

पण असेच तुझ्यासारखेच आहेत का ?

इकडे बर्मुड्यात माझाबुल्ला हळुहळु ताठ होउ लागला

होता.अन नेत्रा माझ्या उघड्या मांडीवर हात फिरवत होती तसा तिच्या बोटांचा स्पर्श नकळतपणे माझ्या बुल्ल्याला होत होता.त्यामुळे तो अधीक उत्तेजीत होत

ताठ झाला होता.अन बर्मुड्याचा तंबु झाला होता.

माझ बोलण ऐकुन नेत्रा म्हणाली- तुझ खर आहे रे सौमित्र,माझ्या मैत्रीणींचे तर ताई सारखे मोठे आहेत तर काहींचे माझ्यापेक्षा बरेच मोठे आहेत.अन मागचा भाग तर चालताना डौलदारपणे वरखाली होत आसतो

पण मला सांग आता मी काय करू ? कशाने मोठे होतील ते ? आता तुच काहीतरी कर सौमित्र,आता तुच माझा बाॕयफ्रेड आहेस.

मलाही तेच हव होत.मग मी तिला म्हटल- ठीक आहे नेत्रा,आतापासुन मी तुझा बाॕयफ्रेंड आहे व तु माझी गर्लफ्रेंड.अस बोलत मी तिच्या गौर्यापान मांड्यावर हात फिरवत सरळ स्कर्टच्या आत जांघेपर्यंत नेत होतो

तशी ती शहारली आणी तिचा हात माझ्या बर्मुड्यामधे

घालुन बुल्ल्याला स्पर्श करायला लागली होती.तसा माझा बुल्ला उड्या मारायला लागला होता.

नेत्राची नजर माझ्या फुगलेल्या बर्मुड्यावरच खिळुन होती.मी तिला म्हटल काय झाल ग नेत्रा ? तशी नेत्रा म्हणाली – अरे सौमित्र,तुला आठवतय का लहानपणी आपण एकत्र किती खेळ खेळत होतो, व किती मज्जा करत होतो.आता पण खेळु या का एक खेळ,मला तर तुझ्याबरोबर डाॕक्टर डाॕक्टर खेळ खेळायला खुप मजा

येईल.चल आपण खेळुया.

थंडीचे दिवस असल्यामुळे लवकरच अंधार पडायला लागला होता.बोचरी थंडी अंगाला झोंबत होती तशी नेत्रा अधीकच मला बिलगली होती.नेत्राच ते बोलण ऐकुन मी हसत हसत तिला म्हटल- अगं नेत्रा आपण आता लहान आहोत का? असले खेळ खेळायला.तशी

ती म्हणाली – अरे मोठी माणसं पण खेळतात पण ते रात्रीच खेळतात, त्यांना दिवसभर वेळ नसतो म्हणुन.

तिच ते बालीश बोलणं ऐकुन मला परत हसायला आल होत अन मी हसतच तिला म्हटल – हे तुला कस

माहीत ? आणी कुणी सांगितलं तुला हे नेत्रा  ? 

नेत्रा – अरे मी मम्मी व पप्पांना असा खेळ खेळताना पाहीलय एकदा रात्री,त्याला खुप दिवस झाले.त्यानंतर

मी दुसऱ्या दिवशी मम्मीला विचारलं की,तु व पप्पा रात्री काय करत होतास , तेंव्हा तिने सांगितलं की आंम्ही डाँक्टर डाँक्टर खेळत होतो.आंम्हाला दिवसभर

खुप काम असल्यामुळे आंम्ही रात्रीचं खेळतो.

तिच ते बोलणं ऐकुन माझ डोकं सुन्न झाल होत.अशी कशी ही हिला एव्हढ ही कळत नाही का ? मी समजुन

गेलो होतोकी हीला आजुन स्त्री- पुरूष संबंधाबध्दल काहीच माहीत नाहीये.तिच ते उत्तर ऐकुन मी तिला म्हटल- तु मम्मी ला अजुन काही विचारलस का नेत्रा ?

तर ती म्हणाली – हो रे सौमित्र,मी बरच काही विचारल तिला या खेळाबध्दल,अन तिनेही मला सर्व सांगितलं. मी म्हटल- मग ते सर्व मला आधी सांग बघु नेत्रा.तशी

ती म्हणाली – ठीक आहे सौमित्र आता तुला सांगतेच.

मी मम्मीला विचारल की – पप्पा तुझ्या अंगावर बसुन छातीवरचे गोळे का दाबत होते ? तर मम्मी म्हणाली- अग मी त्यांना सांगीतल की माझ्या छातीत दुखतय, म्हणुन ते चोळत होते.परत मी विचारल की  पप्पांनी 

त्यांच्या मांडीमध्ये लोंबकळणारी छडी तुझ्या तोंडात का घातली होती ? तर ती म्हणाली- अग मला ताप आलाय का म्हणुन ते त्यांच हत्यार तोंडात घालुन ताप

चेक करत होते.

नेत्राच बोलण ऐकुन माझाबुल्ला अधीकच गरम झाला

होता.अन नेत्रा तिच्या बोटांनी हळुवारपणे कुरवाळत होती.मी पण उत्तेजीत होउन मी माझा एकहात तिच्या

टाॕपमध्ये घालुन तिचे छोटेसे स्तन कुरवाळत होतो.

नेत्राच बोलण चालुच होतं अन मी ऐकत होतो.

पुढे नेत्रा म्हणाली की – नंतर मी मम्मीला पुढे काही विचारायच्या आधीच तिने सर्व सांगितलं की – तुझ्या पप्पांना मी सांगीतल की माझ्या मांड्यामधल्या फटीत

दुखतय,तस त्यांनी त्यांच  हत्यार माझ्या फटीत घालुन

मागेपुढे धक्के मारून चांगलीच मसाज केली आणी फटीत औषध सोडल.मग दोघांनीही  डाँक्टर डाँक्टर खेळाची मजा घेउन झोपी गेलो.तुझ लग्न झाल्यावर तुलाही या खेळाची मजा घेता येईल नेत्रा.

नेत्राच ते बोलणं ऐकुन मी तिला म्हटलं- आता तुला कळलं का लग्न का करतात ते नेत्रा.म्हणुनच मुलगी १९-२० वर्षाची झाली की आई वडील लग्नाची घाई करतात.कारण तरूण वयात मुला मुलींना एकमेकांच आकर्षण वाटु लागतं आणी क्षणैक सुखासाठी नको ती चुक करून बसतात.पण तु तस काही केल नाहीस.

माझ बोलुन झाल्यावर नेत्रा म्हणाली- मग आपल्याला हा खेळ नाही खेळता येणार का रे सौमित्र ? माझी तर खुप ईच्छा झालीय रे.खेळ ना रे माझ्या बरोबर ,अस  म्हणत नेत्रा तशीच मागे झोपली.व मलाही मागे खेचल

तसा मी तिच्या शेजारी झोपलो.तस मी तिला म्हटल नेत्रा आता नको खेळायला, रात्री सगळे झोपल्यावर आपण खेळुया.खरतर या खेळाला झवाझवी म्हणतात

हो का सौमित्र,मला माहीतच नव्हतं रे, बर झालस तु सांगितलं ते. मग ये ना सौमित्र झवाझवी करूया थोडा वेळ. नेत्रा खुपच कासावीस झाली होती.मग मी तिचा

टाॕप वर करून तिचा स्तन तोंडात घेउन चोखायला लागलो होतो.तशी ती आहाहा ऊम्मम उम्मम स्स्ससस  ऊँ ऊँ  आहाहाहा अशी मादक आवाजात सुस्कारे टाकु

लागली होती.

तिचा पुर्ण स्तन माझ्या तोंडात मावत होता.आणी मी आळीपाळीने तिचे दोंन्ही गोरेपान कडक स्तन व छोटे मनुके चांगलेच चोखुन काढत होतो.तसे तिने दोंन्ही हात माझ्या डोक्यावर ठेउन तिच्या स्तनांनवर घुसळत होती.मला ते कोवळे,कडक स्तन चोखायला खुपच मजा येत होती.मी तसेच तिचे स्तन चोखत खाली उभा

राहुन तिच्यावर ओणवा झालो होतो.

आज पहील्यांदाच मी असे कोवळे,कडक स्तन चोखत

होतो.आणी नेत्रा पण माझ्याकडुन पहील्यांदाच तिचे स्तन चोखुन आनंद अनुभवत होती.इकडे माझा बुल्ला

तिच्या पँन्टीवरून तिची कोवळी पुच्ची रगडत होता. तिचा स्कर्ट पुर्णपणे कंबरेवर सरकला होता.माझ्या बुल्ल्याच्या रगडण्याने तिची पँन्टी ओलीचिंब झाली होती.

नेत्राच्या भावना अनावर झाल्या होत्या, आणी ती तिची कंबर खालुन उचलुन तिची पुच्ची माझ्या बुल्ल्यावर रगडत होती.व ती जोरजोराने मादक सुस्कारे टाकत एका हाताने तिने तिची पँन्टी खाली सरकवली.आणी दुसऱ्याच क्षणी माझ्या बर्मुड्यात हात घालुन माझा लांबलचक,गरम झालेला बुल्ला बाहेर काढला.आणी त्याचे निमुळते टोक तिच्या पुच्चीच्या छोट्या फटीमध्ये घासायला लागली होती.

गच्चीवर सर्वत्र अंधार दाटलेला होता.व जवळपासचे काहीच दिसत नव्हते.हळुहळु थंडी वाढत होती.आता नेत्रा माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीत घालुन घेण्यासाठी खुपच व्याकुळ झालेली होती.अन तिने आता माझा बुल्ला दोंन्ही हातात धरून तिच्या कोवाळ्या,फुगीर पुच्चीच्या भोकावर धरला होता.अन तिच्या पुच्चीच्या

गरम स्पर्शाने माझा बुल्ला अधीकच चवताळला होता.

मग मलाही सहन झाले नाही आणी मी माझी कंबर वरखाली करत माझ्याबुल्ल्याचे धक्के तिच्या कोवळ्या

पुच्चीवर मारायला लागलो होतो पण काही केल्याने माझा बुल्ला आत घुसत नव्हता.शेवटी तिच्या पुच्चीने

पाणी सोडले होते.आतातर माझा वर खाली सटकत होता.शेवटी मी तिला म्हटल बस कर आता नेत्रा. रात्री

आपण परत प्रयत्न करू.

अस बोलत मी माझे ओठ पहील्यांदाच तिच्या गुलाबी

ओठांवर ठेउन दीर्घ चुंबन घेतल तस नेत्राने ही मला प्रतिसाद देत माझे चुंबन घेत ,माझे ओठ चोखुन घेतले

होते.मगमी तिच्या अंगावरून उठुन तसाचउभा राहीलो

अन ती तशीच काॕटवर बसुन राहीली होती.

आणी त्याअंधारात माझा ताठलेला बुल्ला नकळतपणे तिच्या हाताला लागला,तस नेत्राने त्याला तिच्या दोंन्हीहातात धरून कुरवाळायला लागली होती. नेत्रा आज

पहील्यांदाच बुल्ला हातातघेउन त्याचा स्पर्श अनुभवत

होती.मलाही खुप मजा येत होती.नेत्रा माझा बुल्ला मागेपुढे हलवत म्हणाली – सौमित्र केव्हढा मोठा आहे रे तुझा बुल्ला.खुप मजा वाटतेय रे अस हातात धरून

हलवायला.

पण सौमित्र मला याला उजेडात बघायचाय कसा आहे तो.अस म्हणत तिने माझाबर्मुडा खसकनखाली ओढुन गुडघ्यावर सरकवला.तसा माझा बुल्ला आता मोकळा

होऊन उड्या मारू लागला होता.परत तिने त्याला    दोंन्ही हातात धरून तिचे ओठ माझ्या बुल्ल्याच्या गुवगुळीत,गुलाबी व निमुळत्या सुपारीवर ठेवत दीर्घ चुंबन घेतल व तिची जीभ त्याच्यावर फिरवु लागली.

तिच्या जिभेच्या होणाऱ्या स्पर्शाने मला स्वर्गसुखाचा अनुभव येत होता.अन नकळतपणे माझ्या तोंडुन आह् आहाहाहा आहाहाहा असे मादक सुस्कारे निघु लागले

होते. माझ्या तोंडुन निघणाऱ्या  मादक आवाजाने नेत्रा अधीकच उत्तेजीत झाली होती आणी तिने गपकन माझी सुपारी तोंडात घेउन चोखायला लागली होती.

———- क्रमशाः ————

Loading


0

1

You cannot copy content of this page