मामाच्या मुलीने माझ्याकडुन झवुन घेतले. [२]सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्रचा नमस्कार. कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? असेच गरमागरम कथा वाचत रहा.अन असेच मजा करत रहा.स्वताः आनंदी रहा व इतरांनाही आनंदी ठेवा.काळजी घ्या स्वताःची.

तर मित्रांनो उर्वरीत कथेचा आस्वाद घेण्यास आपण उत्सुक असाल ना ? चला तर मग,पाहुया पुढे काय घडतेय ते.

माझ्या तोंडुन निघणाऱ्या मादक आवाजाने नेत्रा खुपच

उत्तेजीत झाली होती.तस तिने गपकन माझी सुपारी गपकन तोंडात घेउन चोखायला लागली होती.नेत्राच्या

त्या चोखण्याने माझ्या भावना अधीकाधीक उत्तेजीत होत होत्या,अन मला स्वर्गसुखाचा आनंद मिळत होता.नकळतपणे माझा एक हात तिच्या डोक्यावर व दुसरा

हात तिच्या स्तनांनवर फिरू लागला होता.

आज पहील्यांदाच एक तरूण कोवळी मुलगी माझा बुल्ला चोखत होती.व नेत्राही पहील्यांदाच कुणाचातरी

बुल्ला तोंडात घेउन स्वर्गसुख अनुभवत होती.नेत्राचे कोवळे मनुके मी आळीपाळीने माझ्या बोटांनी रगडत

होतो.तशी ती अधीकच बेधुंद होऊन आधाशासारखा माझा बुल्ला अधीक अधीक तोंडात घेउन चोखत होती

माझा बुल्ला लांबलचक व जाडजुड असल्यामुळे नेत्रा 

आर्धाच बुल्ला तोंडात घेउ शकत होती.ती आर्धाच पण असा काही चोखत होती की माझ नियंत्रण हळुहळु सुटत चालल होत.आणी मी माझी कंबर मागेपुढे करत

तिच तोंड झवायला लागलो होतो.आणी आता माझा बुल्ला गळण्याच्या उंबरठ्यावर होता.

मी नेत्राला थांबवण्याचा खुप प्रयत्न केला,पण ती माझ

बोलणं ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हती.अन शेवटी जे

व्हायचे तेच झाल होत.माझ्या बुल्ल्याने गरम वीर्याच्या

पिचकार्या तिच्या तोंडात खोलवर मारायला सुरवात केली होती.व नेत्रा ते वीर्य गटागट पिउन टाकत होती.

दोन मिनीटातच माझा बुल्ला शांत झाला होता.आणी नेत्राने त्याला छानपैकी चाटुन साफ केला होता.

मग नेत्राने माझा बुल्ला तोंडातुन बाहेर काढुन त्याच दीर्घ चुंबन घेतलं व म्हणाली- खुप मोठा आहे रे तुझा

बुल्ला सौमित्र,अरे तोंडातच मावत नाही बघ माझ्या, कसातरी एव्हढाच घेतला,पण खुप मजा वाटत होती रे

मला चोखताना,आणी त्यातुन गळालेला चीक तर खुप

भारी चवदार होता रे,अस वाटतय की अजुन चोखावा.

मग ती उठली तस मी तिला मिठीत घेत दीर्घ चुंबन घेत

म्हटल- तुला मजा आली ना नेत्रा झाल तर मग,आता रात्री मी तुझा चीक पिउन तुला खुप आनंद देणार आहे

मी अस म्हणताच तिने माझ्या ओठांचे चुंबन घेतल व म्हणाली हो चालेल सौमित्र पण आता आपण पटकन

खाली जाउयात,नाहीतर सर्वजण शोधत बसतील आपल्याला.

मग आंम्ही कपडे व्यवास्थित करून खाली गेलो होतो. तोपर्यंत अणखी ४-५ पाहुणे आलेले होते. त्यामुळे आमच्याकडे लक्ष द्यायला कुणाला वेळच नव्हता.तसे आंम्ही त्यांच्यात सामील झालो होतो.मग काही वेळाने जेवणाची तयारी सुरू झाली होती.अन आंम्ही सर्व 

मुलं ,मुली एका खोलीत जेवायला बसलो होतो.

जेवणानंतर मामाने सांगितलं की तुंम्हीसर्व बच्चे कंपनी

वरच्या खोलीत झोपा.तुमची व्यवस्था तिथे केलीय.मग

आंम्ही सर्वजण वरच्या खोलीत गेलो.आंम्ही मुलं-मुली मिळुन  १०-१२ जण होतो.रात्रीचे ९.० वाजलेले होते.

थंडीमुळे बाकीची मुल जागा मिळेल तिथ पांघरून घेत

आडवी झाली होती.मी अन नेत्रा आधीच एका कडेला

एकाच गोधडीत चिटकुन झोपलो होतो.

नेत्रा माझ्याकडे पाठ करून मला चिटकुन झोपली होती.मी माझा हात तिच्या छातीवर ठेउन तिचे स्तन कुरवाळत होतो.अन ती तिची गांड मागे करत माझ्या

बुल्ल्यावर घासत होती.आणी माझा बुल्ला बर्मुड्यातच

ताठ होउ लागला होता.तस नेत्राने कुस बदलत माझ्या कडे तोंड करत तिचेओठ माझ्या ओठांवर ठेवत चुंबन

घेउ लागली होती.

खाली माझ्या बर्म्युड्यात ताठलेला माझा बुल्ला तिच्या मांड्यामध्ये घासत होता.मी माझा एक हात खाली तिच्या पँन्टीवर फिरवायला लागलो.तशी नेत्रा म्हणाली

सौमित्र इथेनको काही करायला,आपण  गच्चीवरच्या स्टोअररूममध्ये जाउया.तिथे कुणी येणार नाही.मग आंम्ही दोघही हळुच उठुन रूमच्या बाहेर आलो.दार बंद करून गच्चीवर आलो.

गच्चीवर तर खुपच थंडी लागत होती.नेत्राने पटकन स्टोअररूमचे दार उघडुन लाईट लावली.तर आर्धी रूम

रिकामीच होती.मग तिने तिथली गादी खाली टाकली व त्यावर चादर टाकली.तोपर्यंत मी दरवाजा बंद केला

तशी थंडी कमी जाणवायला लागली.नेत्राने उशा ठेवत

बिछाना तयार केला होता.

माझा बुल्ला ताठलेलाच होता ते पाहुन नेत्राने जवळ येत खसकन माझा बर्मुडा खालीओढत काढुन टाकला

तसा माझा बुल्ला खाडकन बाहेर येत तिच्या समोर डोलायला लागला होता.मी पण तिचा टाॕप,स्कर्ट आणी

पँन्टी काढुन तिला पुर्ण नागडी केली.आता आंम्ही दोघ

एकमेकांसमोर नागडे होतो.अन एकमेकांच्या नागड्या

शरीराच निरीक्षण करत होतो.

इतक्यात नेत्राने तिच्या दोंन्ही हातात माझा ताठलेला बुल्ला धरत म्हणाली- बापरे, किती मोठा,लांबलचक व गोरापान बुल्ला आहे रे सौमित्र तुझा.माझ्या पप्पांचा ते मम्मीच्या तोंडात घालताना पाहीला होता,तो एकदम काळा आणी तुझ्यापेक्षा लहान दिसत होता.तुझा हा बुल्ला मला खुपच आवडलाय रे.आजपासुन हा माझा आहे रे सौमित्र.अस म्हणत ती हलवु लागली होती.

आणी मी तिच्या गोर्यापान,कोवळ्या,फुगीर,तुळतुळीत

पुच्चीवर हात फिरवु लागलो तशी नेत्रा मादक स्वरात आहाहा स्स्ससस आहाहाहा  ऊँ ऊँ आह् आहाहा स्सस

खुप मजा येतेय रे सौमित्र असे सुस्कारे टाकत होती. तिची कोमल ,व कच्ची कळीसारखी,मादक , गरम  पुच्ची बघुन माझ्या तोंडाला पाणी सुटल होत.

नंतर मी एका झटक्यात तिला माझ्या दोंन्ही हातांनी अलगद उचलत तिचे चुंबन घेउन,तिचे दोंन्ही स्तन चोखुन तिला गादीवर झोपवले.तिच्या कमरेखाली एक

उशी ठेवली तशी तिची पुच्ची वर उचलली गेली होती.

मग मी ६/९ पोझिशन घेत तिच्या दोंन्ही मांड्यांवर चुंबनाचा वर्षाव करत वर सरकत होतो.आणी शेवाटी

तिच्या पुच्चीवर चुंबनाचा वर्षाव करू लागलो होतो.

आज पहील्यांदाच नेत्राच्या पुच्चीवर एका पुरूषाच्या ओठांचा स्पर्श होत होता.त्यामुळे तिला खुपच मजा येत होती.व तो आनंद घेत ती मादक आवाजात आह् आहाहाहा आहाहाहा स्स्सससस सुस्कारे टाकत होती.

अन तिच्या मांड्या फाकवत तिची कंबर हलवत होती.

तिच्या पुच्चीचे छोटेसे भोक ताणले जाउन ते उघडुन आतील गुलाबी भाग शुभ्र प्रकाशात चमकत होता.

इकडे माझा बुल्ला नेत्राच्या तोंडावर लोंबकळत होता.

ते पाहुन तिने माझा बुल्ला तिच्या दोंन्ही हातात धरून

तो तोंडात घेउन चोखायला लागली होती.अन तिचे दोंन्ही हात आता माझ्या गांडीवर हळुवारपणे फिरत होते.मला खुपच मजा येत होती.अन मी अधीकच उत्तेजीत होत होतो.

मी माझी टोकदार जीभ हळुहळु तिच्या कोवळ्या अन

गुलाबी पुच्चीत घालु लागलो होतो.तशी नेत्रा तिची गांड वर उचलत माझी जीभ तिच्या पुच्चीत घालुन मजा घेत मादक आवाजात किंचाळत होती.त्यामुळे मी अधीकच उत्तेजीत होत माझी पुर्ण जीभ तिच्या पुच्चीत घालुन गोलाकार फिरवु लागलो होतो.

तशी नेत्रा तिची कंबर जोरजोराने वरखाली करत अन माझ डोक हातांनी दाबत मादक स्वरात किंचाळायला लागली होती.तिची पुच्ची तापलेल्या तव्यासारखी गरम

झालेली होती.अन दुसऱ्याच क्षणी तिच्या पुच्चीने गरम

कामरस माझ्या तोंडावर सोडला होता.अन मी तो रस

गटागट माझ्या जीभेने चाटुन पित होतो.थोड्याच वेळात ती शांत झाली होती.

मग मी उठलो अन तिच्या मांड्यामध्ये बसत माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीवर वरखाली घासायला लागलो.व

दुसऱ्या हाताने तिचा लपुन बसलेला दाणा बोटाने रगडत होतो.तशी ती परत उत्तेजीत होत मला म्हणाली

सौमित्र बस ना रे आता किती छळतोस मला,आता तरी घाल ना तुझा बुल्ला माझ्या पुच्चीत पटकन.

तस मी तिला म्हटल नेत्रा तु तयार आहेस ना ? तुला खुप त्रास होईल.तशी ती म्हणाली- अरे होउ दे त्रास, पण तु आधी घाल तर,मी केंव्हाची उतावीळ झालीय

आत घालुन घ्यायला. नेत्रा अस म्हणताच मी तिच्या पुच्चीच्या भोकावर माझ्या बुल्ल्याचे निमुळते टोक ठेउन जोराने दाबत सुपारी आत घालु लागलो होतो.

ते दृश्य बघुन नेत्राने तिची कंबर कचकन खालुन वर

उचलली तशी माझी सुपारी सर्रकन तिच्या पुच्चीत जाउन आडकली होती.तशी अअआआईईगगग करत

नेत्रा ओरडली अन मी तसाच बुल्ला तिच्या पुच्चीवर दाबुन धरत तिच्या ओठांवर माझे ओठ टेकवत तिचा आवाज बंद केला.आणी माझ्या दोंन्ही हातांनी तिचे स्तन चोळायला लागलो.

नेत्राची गरम झालेली कोवळी पुच्ची आकुंचन प्रसरण पावत होती.पहील्यांदाच एका!बुल्ल्याचा प्रवेश तिच्या

कोवळ्या पुच्चीत होत होता.त्यामुळे ती कमालीची उत्सुक होती त्याला आत घ्यायला.अन माझा बुल्लाही

उत्सुक होता तिच्या पुच्चीच सील तोडायला.मग काय

मी हळुहळु माझा बुल्ला थोडा थोडा आत बाहेर करत

धक्के मारू लागलो होतो.

तशी नेत्रापण खालुन तिचीकंबर वरखाली करत माझा

बुल्ला आत घेण्याचा प्रयत्न करत होती.पाच मिनीट अस करत मी संधी साधत एक जोरदार धक्का मारत

माझा आर्धा बुल्ला तिची कोवळी पुच्ची फाडुन आत घातला होता.अन नेत्रा हातपाय झाडत ओरडण्याचा प्रयत्न करत होती.पण मी आधीच तिच्या तोंडात तोंड

घालुन तिच तोंड बंद केल होत.

नेत्राच सील माझ्या बुल्ल्याने तोडुन तो एकदम खुशीत

अजुन आत घुसण्याचा प्रयत्न करत होता.दोन मिनीट मी तसाच थांबुन तिचेस्तन चोळत परतहळुहळु धक्के

मारू लागलो होतो.बुल्ला ओला असल्यामुळे हळुहळु आत घुसत होता.आणी नेत्राची पुच्ची त्याला आतमधे येण्यास वाट मोकळी करुन देत होती.तिची पुच्ची खुप गरम झाली होती.व माझा बुल्ला घट्ट पकडुन घेत होती

पुच्चीच भोक लहान असल्याने माझा बुल्ला खुपच घट्ट

आतमधे रूतुन बसला होता.अस वाटत होत की माझा बुल्ला कोणीतरी सोलुन काढतय,प्रचंड घर्षन होत होते

मी नथांबता हळुहळु धक्के मारत १० मिनीटात माझा

पुर्ण बुल्ला आत घातला होता.आणी तिच्या पुच्चीने परत एकदा कामरस सोडला.अन नेत्राने मला अंगावर

ओढत घट्ट मिठी मारली होती.

तिची बोटे माझ्या पाठीत रूतुन बसली होती.व तिच्या

नखांनी माझी पाठ रक्तबंबाळ केली होती.पण त्यात

पण खुपच आनंद मिळत होता.दोघही बेधुंद असल्याने

दुसर काही सुचत नव्हत.पाच मिनीटांनी मी तिच चुंबन

घेतल तस तिने डोळे उघडले.अन स्मितहास्य करत म्हणाली- सौमित्र तुझा बुल्ला पुर्ण आत गेला ना रे, खूप दुखतय बघ खाली,माझी पुच्ची फाडलीस ना तु?

त्यावर मी गुडघ्यावर बसत म्हटल – हो नेत्रा पुर्ण बुल्ला

तुझ्या पुच्चीने गिळुन टाकलाय आणी तुझ सील पण तोडलय बुल्ल्याने,आता तु एक स्त्री झालीय,आता तुझ्या कळीच फुल होणार आहे.बघ तुझ्या डोळ्यांनी.

तस नेत्राने खाली पाहीलतर माझा पुर्ण बुल्ला तिच्या पुच्चीत जाउन फिट बसला होता.

तशी ती खुश होत म्हणाली- खरच रे सौमित्र,माझा तर

विश्वासच बसला नाही की तुझा हा भलामोठा बुल्ला माझ्या पुच्चीने गिळलाय तो.खुप भारी वाटतय रे,अस म्हणत तिने तिचा हात पुच्चीवर ठेउन चापसु लागली तससा मी माझा थोडा बुल्ला बाहेर काढला होता.तस तिने माझ्या बुल्ल्याला लागलेल रक्त पाहुन तिने त्याला

हात लावला होता.आणी हाताला लागलेल रक्त पाहुन ती खुपच आनंदी झाली होती.आणी मी कचकन धक्का मारत बुल्ला आत घातला.तशी ती मादक आवाजात आह् स्स्ससस

कण्हत म्हणाली- असेच धक्के मारत रहा सौमित्र,खुप

भारी वाटतय मला.अस म्हणत खालुन गांड वरखाली करायला लागली होती.

आता मलाही जोर चढला होता.मी आता आर्ध्यापेक्षा जास्त बुल्ला बाहेर काढुन जोरजोराने धक्के मारत तिची पुच्ची झवयला लागलो होतो.तशी ती प्रत्येक धक्क्याबरोबर वरखाली होउ लागली होती.आणी ती मादक आवाजात सुस्कारे टाकायला लागली होती.

माझा लोखंडासारखा कडक झालेला बुल्ला तिच्या पुच्चीच्या भोकाला चांगलेच घर्षण करत होता.

त्यामुळे आंम्ही दोघही बेधुंद होउन मनसोक्तपणे काम- क्रीडेचा उपभोग घेत स्वर्गसुख सुख अनुभवत होतो. नेत्रा चांगलीच रंगात येउन तेचे पाय हवेत उंच उचलत

व दुर फाकवत माझा तापलेला बुल्ला तिची कंबर वर खाली करत आतबाहेर करून झवुन घेत होती.तर मी

दणादण दणके मारत तिची पुच्ची झवुन काढत लाल भडक करून टाकली होती.

———— क्रमशाः ————-

Loading


0

0

You cannot copy content of this page