मामाच्या मुलीने माझ्याकडून झवुन घेतले. [३]सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्रचा नमस्कार.कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? असेच गरमा गरम कथा वाचत रहा.अन मजेत रहा. असेच आनंदी रहा व इतरांनाही आनंदी ठेवा.

मी दणादण दणके मारत नेत्राची कोवळी पुच्ची झवुन काढत लालभडक झाली होती.आणी माझा गोराबुल्ला

घासुन घासुन लालभडक झाला होता.तिच्या पुच्चीतुन

वहाणार्या चिकट कामरसामुळे माझा बुल्ला पुर्ण ओला व चिकट झाला होता.अन तो शुभ्र प्रकाशात चमकत होता.आणी तो चमकणारा बुल्ला नेत्रा तिच्या पुच्चीत आतबाहेर होताना बघुन खुपच चेकाळली होती.

तिच्या पुच्चीतुन वहाणारा कामरस ओघळुन तिच्या गांडीच्या ताणलेल्या भोकाला ओलं करत खाली ऊशी वर ठिबकत होता.माझ्या अंडगोट्या ओल्या व चिकटहोउन प्रत्येक धक्क्यासह त्या तिच्या गांडीच्या ओल्या भोकावर आपटत एक मादक आवाज निघत होता.

त्यातच बुल्ला पुच्चीत आतबाहेर होताना मादक असा पच पच पचक फच पुच पुचुक पचक पच पच आवाज

अन नेत्राच्या तोंडुन निघणारा आहाहा आह् स्स्स्ससस ऊँ  ऊँ ऊँ उफ्फफ ऊँई आह् आह् अअआआईईगगग किती जोराने झवतोय रे सौमित्र आह् आह् स्स्सससस

असे मादक स्वर त्या बंद खोलीत घुमत होते.त्यामुळे आंम्ही दोघही वासनेने पेटुन उठलो होतो.

आणी मनसोक्तपणे एकमेकांना साथ देत!झवण्याचाआनंद उपभोगत होतो.ना कोणी बघायला होत की ना कोणी ऐकायला जवाळपास कोणी होत.आणी नेत्रा पहील्यांदाच  तिची झवुन घेण्याची ईच्छा पुर्ण करून घेत होती.जवळपास २० मिनीटांच्या या झवाझवीच्या नंतर माझा बुल्ला गळण्याच्या बेतात होता.

मी दोन चार धक्के मारताच नेत्राने जोराने किंचाळत तिची कंबर वर उचलली व तेचे दोंन्ही पाय वरती हवेत

उचलुन माझा गरम व मोठा झालेला पुर्ण बुल्ला आत

घेतला होता अन दुसऱ्याच क्षणी तिच्या पुच्चीने गरम कामरसाचा प्रवाह माझ्या बुल्ल्यावर सोडला.व डोळे बंद करून मादक स्वरात किंचाळायला लागली होती.

तिच्या त्या गरम कामरसाच्या स्पर्शाने आधीच घायाळ झालेला बुल्ल्याने,५-६ धक्के मारल्यानंतर वीर्याच्या

जोरदार पिचकार्या तिच्या पुच्चीच्या तळाशी मारायला

लागला होता.वीर्याचा गरम स्पर्शाची जाणीव होताच

तिच्या पुच्चीने माझा बुल्ला करकचुन आवळुन धरला

होता.

अन तिने तिच्या दोंन्ही हातांनी घट्ट मिठीत घेत, तिच्या  पायांचीमिठी माझ्या कंबरेवर मारत माझाबुल्ला तिच्या पुच्चीत दाबुन ठेवला होता.मग मी सुध्दा तिला माझ्या मिठीत घट्ट पकडत तिच्या खांद्यावर माझ डोक ठेउन शांतपणे डोळे मिटुन पडुन राहीलो होतो.अन नेत्राही माझ्या गालाला गाल चिटकुन शांतपणे पडुन राहीली होती.

माझा पुर्ण वीर्यपात होईपर्यंत नेत्राची पुच्ची माझ्या बुल्ल्यातुन निघणाऱ्या वीर्याचा एकेक थेंब खेचुन घेत

पहील्यांदाच पुरूषाच्या वीर्याचा स्वाद घेत होती.अन आंम्ही दोघही आता कुठे शांत झालो होतो.दोघही खुप

थकलेलो होतो.आंम्ही दोघही एकमेकांच्या घट्ट मिठीत असे किती वेळ पडुन होतो,आंम्हालाही कळल नाही.

मला जाग आली ती नेत्राने माझ्या गालावर घेतलेल्या

दीर्घ चुंबनाने,रात्रीचे १२.० वाजले असतील.मी डोळे न

उघडता शांतपणे तसाच पडुन होतो.नेत्राचे दोंन्ही हात

माझ्या पाठीवरून फिरत,खाली कंबरेवर फिरवत ती

माझ्या गांडीवर फिरवायला लागली होती.मी गपचुप पडुन मजा घेत होतो.

आता हळुहळु ती तिची कंबर हलवुन तिच्या पुच्चीत झोपलेल्या माझ्या बुल्ल्याला जागे करण्याचा प्रयत्न करत होती.पण मी माझ्या भावनांना आवर घालुन शांत झोपल्याच नाटक करत होतो.पण नेत्राची झवुन

घेण्याची तीव्र ईच्छा झाली होती.त्यामुळे तिचे प्रयत्न सुरुच होते.आतातर ती तिचे हात माझ्या गांडीच्या फटीवर फिरू लागले होते.

आता  माझा बुल्ला तिच्या गरम झालेल्या पुच्चीमुळे व

तिच्या हाताच्या मादक स्पर्शाने हळुहळु वळवळ करू लागला होता.आतातर तिचे हात माझ्या गांडीची फट ताणत तिच बोट माझ्या गांडीच्या भोकावर गोलाकार फिरवुन दाबत होती. मधुनच ती माझी गांड करकचुन

दाबत होती.आता मात्र मला झोपेच नाटक थांबवाव

लागणार होतं.

कारण माझा बुल्ला नेत्राच्या पुच्चीत गरम होऊन ताठ

झाला होता.तस मी डोळे उघडुन मी तिच्या ओठांवर ओठ ठेवत दीर्घ चुंबन घेतल.तस नेत्राने स्मितहास्य करत खालुन तिची कंबर वरउचलत व तिच्या दोंन्ही मांड्या फाकवत माझा भलामोठाबुल्ला तिच्या पुच्चीत

घालुन घेतला.आणी माझ चुंबन घेत म्हणाली.

सौमित्र झोपमोड झाली का रे तुझी ? त्यावर मी तिची

फिरकी घेत म्हटल- हो नेत्रा,किती छान झोप लागली होती ग माझी.अन माझा बुल्ला सुध्दा तुझ्या पुच्चीच्या कुशीत शांतपणे झोपला होता गं.तुच त्याला उठवलय.

माझ बोलण ऐकुन नेत्रा म्हणाली – हो का सौमित्र,पण

मी तरी काय करणार होते ? 

तुझा बुल्ला पुच्चीत असल्याने मला जाग आली तेंव्हा

तिला बुल्ल्याची जाणीव होताच ती उत्तेजीत झाली.

त्यामुळे तुझ्याकडुन परत एकदा झवुन घेण्याची माझी

तीव्र ईच्छा झाली.म्हणुन मी तुम्हा दोघांना जागे करत होते.सौमित्र तु खुप भारी झवतोस रे,खुप त्रास झाला मला पण मजाही खुप आली.अस पहील्यांदाच झवुन घेताना आणी ते ही तुझ्या भल्यामोठ्या बुल्लूयाकडुन.

नेत्राच बोलणं ऐकुन मी अधीकच उत्तेजीत झालो होतो

अन मलाही तेच पाहीजे होतं.मग मी तिच्या अंगावरून

उठत तिचे दोंन्ही स्तन आळीपाळीने चोखले होते.मग

मी गुडघ्यावर येत तिचे दोंन्ही पाय माझ्या खांद्यावर  घेतले.व हळुहळु धक्के मारत माझा बुल्ला आतबाहेर करत तिचीपुच्ची झवायला लागलो होतो.तशी नेत्रापण

मला साथ द्यायला लागली होती.

पाच मिनीट हळुहळु धक्के मारत झवल्यावर नेत्राच्या

भावना अधीकच भडकल्या होत्या.तशी नेत्रा मादक आवाजात आहा आह् आहाहाहा आहाहाहा  हु  हुँ  ऊँ 

ऊँ स्स्स्ससस आह् आह् सौमित्र खुप मस्त वाटतयरे आह् आह् अजुन जोरात धक्के मार अआईगग आह्

हा हा आहा असेच जोरात दणके मार असे किंचाळत

बोलत होती.

तसा मी पेटुन उठलो आणी माझा दंड्यासारखा कडक

झालेला पुर्ण बुल्ला तिच्या पुच्चीतुन बाहेर काढुन परत

कचकन आत घालायला लागलो होतो.तशी ती माझ्या जबरदस्त धक्क्याबरोबर बेडवर फुटभर वरखाली होउ

लागली होती.असे ७-८ जोरदार धक्के मारताच तिच्या

पुच्चीने चिकट कामरसाने माझ्या बुल्ल्याला आंघोळ घातली होती.

 मी तसेच धक्के मारत तिची पुच्ची माझ्या बुल्ल्याने घुसळुन काढत होतो.व प्रत्येक धक्क्याबरोबर घुसळुन

तयार झालेला पाढरा,चिकट कामरस पुच्चीतुन बाहेर

येत होता.आणी नेत्रा मादक आवाजात ओरडत होती.

अन थोड्याच वेळात शांत झाली होती.मग मी माझा

बुल्ला बाहेर काढला होता.माझा बुल्ला आता लवकर

गळणार नव्हता.

त्यामुळे मी नेत्राला चांगलच झवुन तिच्या पुच्चीची खाज मिटवायची ठरवलं होत.अन मी तिला माझ्या दोंन्ही हातांनी धरून डाॕगी पोझिशन मध्ये झोपवले.

नेत्राला पण आता मी पुढे काय करणार आहे याबद्दल 

उत्सुकता लागुन राहीली होती.ती उशीवर डोके ठेवत, डोळे उघडुन बघत होती.

आता मी तिच्या मागे गुडघ्यावर उभा होतो.आणी मी

तिच्या गोलाकार गांडीवरून व मांड्यांवरून माझे हात

फिरवत तिचे दोंन्ही गुडघे दुर फाकवले, तस तिच्या  गुलाबी पुच्चीच भोक आ वासुन माझ्या बुल्ल्यासमोर

आले.आणी माझ्या बुल्ल्याचे निमुळते,गुलाबी,मुलायम

टोक तिच्या भोकाला स्पर्श करायला लागले होते.

माझ्या ओल्याचिंब कडक बुल्ल्याचा स्पर्श होताच ती

तिची कंबर मागे सरकवतत माझ्या बुल्ल्याच निमुळत

टोक तिच्या पुच्चीच्या भोकात घालुन घेउ लागली होती

तिच्या गरम व ओल्याचिंब पुच्चीचा स्पर्श माझ्या गरम व ओल्याचिंब बुल्ल्याला होताच तो झटके मारत आत

घुसण्याची धडपड करू लागला होता.आता मी खुपच

जोशमध्ये आलो होतो.

आणी तिची नाजुक कंबर दोंन्ही हातात धरून जोरदार

धक्का मारला तसा माझा पुर्ण बुल्ला तिच्या पुच्चीत घुसला होता.तशी नेत्रा जोराने अअआआईईईगगग ऊँ

ऊँ  स्स्स्सस आह् आह् आहाहाहा अअआआईईगगगग

आशी मादक स्वरात किंचाळायला लागली होती.मग

मी तसाच तिच्या पाठीवर झोपुन तिचे लोंबकळणारे दोंन्ही स्तन माझ्या दोंन्ही हातात घट्ट धरले होते.

आणी मी माझी कंबर हळुहळु मागेपुढे करत धक्के मारायला लागलो होतो.तशी नेत्रा तिच्या डोळ्यांनी माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीत आतबाहेर होताना बघत होती.अन ती सुध्दा तिची कंबर हलवत मला साथ देत

होती.अन मधुनच ती तिचा हात पुच्चीवरून फिरवत, तिचा गुलाबी दाणा बोटांनी रगडत होती.व मधुनच माझ्या बुल्ल्याला कुरवाळत होती.

आता मी सरळ उभा रहात,जोरजोराने धक्के मारत तिची पुच्ची कचाकच झवायला लागलो होतो.व नेत्रा प्रत्येक धक्क्याबरोबर मागेपुढे होत मादक आवाजात किंचाळत होती.अन मी अधीकच उत्तेजीत होत तिची

कोवळी पुच्ची माझ्या बुल्ल्याने जोरदार दणके मारत ठेचुन काढत होतो.

१०-१५ मिनीटांनी परत एकदा तिच्या पुच्चीने कामरस

सोडला होता.अन मी नथांबता दणादण दणके मारत

तिची पुच्ची घुसळत होतो.माझ्या धक्क्यांनी तिची पुच्ची, गांड व मांड्या लालभाडक झालेल्या होत्या,व माझ्या मांड्या देखील लालभडक झाल्या होत्या.तिचा

कामरस आमच्या दोघांच्या मांड्यांवरून ओघळत  मांड्या चिकट चिपचिपीत झाल्या होत्या.

नंतर मी माझा बुल्ला बाहेर काढला.तस नेत्रा म्हणाली

का रे,काय झाल सौमित्र,तुझा बुल्ला असा एकदम बाहेर का काढलास ? अरे किती मज्जा येत होती मला

या पोझिशनमधे,तुझा पुर्ण बुल्ला मुळासकट माझ्या पुच्चीत घुसत होता.मलातर स्वर्गसुख अनुभवायला मिळत होत.त्यावर मी म्हटल,मग तुला अजुन मज्जा

घ्यायचीय का ?

अस म्हणत मी गादीवर उताणा झोपत तिला म्हटल –

नेत्रा आता तु माझ्या अंगावर ये,आणी तुला हव तस मनोसक्तपणे झवुन घे माझ्या बुल्ल्याकडुन.मी अस बोलताच नेत्रा स्मितहास्य करत माझ्या अंगावर बसत म्हणाली- सौमित्र तु तर एखाद्या अनुभवी पुरूषासारख

सुख व मजा देतोय रे.कुठ शिकलास रे हे सगळं.

अस म्हणत ती गुडघ्यावर आली, माझा बुल्ला हाताने

धरत तिच्या उघडलेल्या पुच्चीच्या फटीवर घासायला लागली होती.अन संधी साधुन मी खालुन माझी कंबर 

उचलुन एक जोरदार धक्का तिच्या पुच्चीवर मारला तसा माझा पुर्ण बूल्ला तिच्या पुच्चीत घुसला होता.

तशी नेत्रा आहाहा आह् आह् स्स्स्सस आहाहाहा आह् आह्र  करत मादक सुस्कारे टाकत माझ्या बुल्ल्यावर बसली होती.ती आता खाली वाकुन माझ्या ओठांवर 

तिचे ओठ ठेउन चुंबनांचा वर्षाव करत होती.तसे मी माझे दोंन्ही हात तिच्या पाठीवरून,कंबरेवरून आणी तिच्या गांडीवरून फिरवायला लागलो होतो.मधुनच

मी तिच्या गांडीच्या फटीत बोटे फिरवत होतो.

तशी नेत्रा अधीकच उत्तेजीत होत तिची कंबर हळुहळु

वरखाली करत माझा!बुल्ला तिच्या पुच्चीत आतबाहेर

करायला लागली होती.त्याबरोबरच ती आता तिची जीभ माझ्या छातीवर फिरवत,माझ्या दोंन्ही मनुक्यांना

आळीपाळीने रगडत होती.आणी मधुनच ती त्यांना चोखत होती व दातांनी हलकेच चावत होती.त्यामुळे मी एकदम बेधुंद झालो होतो.

माझ्या वासना अधीकच भडकल्या होत्या.तसा मी खालुन माझीकंबर वरखाली करत माझाबुल्ला तिच्या

पुच्चीत आतबाहेर करत होतो.आणी मी आता माझ्या

दोंन्ही हातांनी तिचेमनुके रगडायला लागलो होतो.तशी

नेत्रापण अधीकच रंगात येत माझ्या गरम बुल्ल्यावर

उड्या मारत तिची पुच्ची झवुन घ्यायला लागली होती.

अन एकसारखी मादक आवाजात किंचाळत होती.

आंम्ही दोघही बेधुंद होऊन एकमेकांना उपभोगत होतो

अशाप्रकारे १५-२० मिनीट ती माझ्या बुल्ल्यावर उड्या

मारत माझ्या बुल्ल्याकडुन कचाकचा झवुन घेतल्यावर

आंम्ही दोघही आता परमोच्च शीखरावर पोहोचलो होतो.आणी पुढच्या ५-६ धक्क्यातच आमच्या दोघांचे वीर्यपतन झाले होते.आणी आंम्ही दोघही शांत होउन

एकमेकांच्या बाहुपाशात झोपी गेलो होतो.

आंम्हाला जाग आली तेंव्हा पहाटेचे ४.० वाजले होते.

मग आंम्ही दोघही उठलो.तर नेत्राला चालायला त्रास होत होता.ती लंगडत व पाय फाकवत चालत होती.ती माझ्या खांद्यावर हात ठेवत म्हणाली- सौमित्र खुप दुखतय रे खाली.मांड्या पण खुप दुखतायत.मी खाली पाहीलतर तिची सुजुन लालभडक झाली होती.मी तिला म्हटल घाबरू नकोस,सर्वकाही ठीक होईल.

दोघांचही अंग चिकट चिकट झाल होत.मग आंम्ही तिथल्याच बाथरूममध्ये जाऊन एकमेकांना गरम पाण्याने आंघोळी घातल्या.मग मी तिची गरम पाण्याने

चांगलीच शेकुन काढली होती.तसा तिला थोडा आराम

वाटु लागला होता.तस नेत्राने ही माझा लालभडक झालेला बुल्ला बघून तिने त्याला एका हातात धरून मस्तपैकी शेकुन दिला.मलाही छान वाटत होत.

मग आंम्ही आपआपली कपडे घालुन खाली आलो वआमच्या जागेवर एकमेकांच्या बाहुपाशात,अंगावर पांघरून घेऊन झोपी गेलो होतो.

अशाप्रकारे मी तीन दिवस तिथे होतो.तर त्या तीन दिवसात नेत्रा संधी मिळेल तेंव्हा माझ्याशी लगट करत होती.अन मी तिला चांगलच चोळुन काढत होतो.अन

रात्रभर ती माझ्याकडुन मनसोक्त पणे झवुन घेत होती.

आणी मी सुध्दा तिला वेगवेगळ्या प्रकारे झवुन तिच्या पुच्चीच भोक चांगलच मोठ केल होतं.आणी नेत्राच्या सर्व ईच्छा पुर्ण केल्या होत्या.

त्यानंतर मी वरचेवर मामाच्या गावाला जाऊन नेत्रालाझवुन काढु लागलो होतो.नंतर दोन वर्षांनी तिचे लग्न 

होउन ती सासरी गेली होती.ती अधुनमधुन मला फोन

करत होती.अनमी सुध्दा तिला फोन करत असे.

———— समाप्त ——–

Loading


0

0

You cannot copy content of this page