मामी का आचल ( भाग 2 )

शेवटी मला संधी मिळाली. ( आता पुढे )

एके दिवशी आम्ही सगळे हॉल मधे जोपलो होतो. मी खाटेवर जोपलो होतो बाकी सगळे खाली झोपले होते. रात्रीचे बारा वाजले होते, अचानक मला वाईट स्वप्न पडलं आणि मी झोपेतच खाटेवरून खाली पडलो, धाडडडड असा आवाज आल्यावर सगळे जागे झाले. मला लागलं तर नव्हतं पण मी झोपेतच आहे असं नाटक केलं. मग् मला उठवन्यापेक्षा मामांनी मला तिथेच खाटेच्या खाली मामाीच्या शेजारी जोपवलं पण झोपेचं नाटक करताना मला खरंच जोप लागली.

अचानक मला लगविला झालं म्हणून जाग आली, उठलो लाइट लावली बाहेर गेलो. लगवि केली, परत आत आलो, लाइट बंद करणार तेवढ्यात मामी कडे लक्ष गेलं, मामीची गाऊन मांडी पर्यंत वरती गेला होता.

छाती जवळची गाउनची बटनं सुद्धा खूली होती. मी लगेच लाइट बंद करून मामीच्या शेजारी जाऊन झोपलो. आता तो शन आला होता, पण मला भीती वाटत होती. छाती जवळचा गाऊन थोडासा बाजूला केल्यावर डायरेक्ट एक बॅाल बाहेर आला. मामी चे निप्पलस काळे होते आणि खूप जाड आणि लांब होते. मी हळूवार निप्पलस वर जीभ फिरवू लागलो, हळू हळू अर्धा बॅाल तोंडात घेऊ लागलो, बॅाल चौकत चौकत हळू हळू अंगावरून हात फिरवू लागलो थोडा थोडा करत पूर्ण गाऊन कमरे पर्यंत आणला.

गाऊनच्या आत हात घालताच मला जाणवलं की मामी आतून सुद्धा नागडी आहे. मी आता हळू हळू गांडीवर हात फिरवू लागलो, मी तिच्या दोन पायाच्या मधे हात लावताच मला खूप गर्मी जाणवलि आणि ओलावा सुद्धा.

पण अजून सुद्धा मामीला जाग आली नव्हती, मी हळूच एक बोट मामीच्या योनीत घातलं आणि हळू हळू आत बाहेर करू लागलो. वरती तोंडाने बॅाल चोकत होतो आणि खाली योनीत बोट आत बाहेर करत होतो. हळूच अजून एक बोट योनीत गुसवलं योनीत मला खूप ओलावा जाणवत होता हळूच मी अजून एक बोट योनीत घातलं माझी तिनी पण बोटं खूप ओली झाली होती मी आता जोरात बोटं आत बाहेर करू लागलो, आणि तेवढ्यात मामीला जाग आली.

This content appeared first on new sex story .com

मामीने मला मागे ढकंलं आणि मामी माझ्याकडे पाठ करून जोपली मला खरंच खूप भीती वाटत होती. पण आज मला मामीची चव चाकायचि होती. पण मामीने गाऊन खाली घेतला होता आणि अंग झाकेल एवढि अंगावर चादर पण घेतली.

पण आता मी थांबणार नव्हतो मागून गच्च मिठी मारली आणि माझी नाइट पॅन्ट खाली करून मागे गांडीवर लिंग जोर जोरात घासू लागलो, दाबू लागलो तसंच छातीवर हात नेऊन बॅाल जोर जोरात दाबू लागलो. मामी मला मागे ढकलत होती विरोध करत होती पण मी आता ऐकायच्या मूड मधे नव्हतो.

हळू हळू मामीचा विरोध करणं थांबू लागलं होतं, चादर आता बाजूला झाली होती आणि गाऊन तर पोटा पर्यंत वरती झाला होता. मी आता मामीच्या गांडीच्या भेगेत लिंग चोळू लागलो होतो. कधी योनीत बोटं तर, कधी बॅाल दाबत होतो आता मामी पण साथ देत होती आणि आता आमच्यात प्रणय सुरु होणाऱ होता……..

This story मामी का आचल ( भाग 2 ) appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page