मावशीने आईलापण प्रवृत्त केले – २सर्व मित्र-मैत्रीनींना नमस्कार.कसे अहात सगळे ? मजेत ना ? अशाच कथा वाचुन मजा करत रहा.अन नेहमी आनंदी रहा. असेच मजेत रहा.

बहुतेक आईला पहील्यांदाच असा अनुभव मिळत असल्यामुळे ती मादक आवाज काढत मजा घेत होती.आंम्ही दोघही आमच नातं विसरून मजा घेत होतो.व माझे दोंन्ही हात सराईतपणे तिच्या लुसलुशीत
गांडीवर फिरत होते.

मी आता तिच्या गांडीच्या फटीवर तेल सोडुन माझी बोटे वरपासुनखाली पुच्चीच्या फटीपर्यंत फिरू लागली होती.तशी मांड्या फाकवुन गांड उचलत तिच्या गरम झालेल्या पुच्चीला माझ्याबोटांचा स्पर्शकरून घेण्यास तडफडत होती.आईची पुच्ची ओल्याचिंब झाली होती.

अन ती एक सारखी मादकपणे अह् आह् आह् म्मम म्मम म्म स्स्सस आह् कण्हत होती.मधुनच मी तिची गांड दोंन्ही हातांनी दाबत होतो.तशी आह् सौमित्र खुप
बर वाटतय रे आता,किती मस्त चोळतोयस तु.आता
अजुन वर ये अन कंबर चोळ चांगली.इकडे मावशी माझा बुल्ला अंंडरपँटवरूनच कुरवाळत होती.

इतक्यात आईने तोंड फिरवलं,तशी मावशी बाजुला झाली.अन झोपत आईला म्हणाली- काय ग रोहीणी कस वाटतय ? तशी आई म्हणाली- खुप भारी वाटतय
गं शालीनी,आज पहील्यांदाच अस काही करून घेतेय
तेही तु आग्रह केलास म्हणुन.तुला बरच काही माहीत आहे ग शालीनी.तस मावशीने तिच्या तोंड घातल अन दीर्घ चुंबन घेतल
तशी आई म्हणाली- हा काय पांचटपणा करतेस ग , सौमित्र बघतोय ना ? त्याला काय वाटेल ? त्यावर मावशीने आईचा गालगुच्चा घेत म्हटली.त्यात काय एव्हढ,तसही सौमित्रने बरच काही बघीतलय तुझं,अस
म्हणताच आईने लाजुन तिला म्हटली-चल काहीतरीच काय शालीनी,खुप चावटपणा करतेयस तु.

त्यांच बोलण ऐकत माझे हात आईच्या ऊंच गांडीच्या उतारावरून फिरत तिची कंबर चोळायला लागले होते.
तशी आई मादक आवाज काढत म्हणाली सौमित्र खुप
आराम वाटतोय बघ मला, आता खांद्यापर्यंत चोळुन काढ चांगल म्हणजे सर्व अंग कस मोकळं होईल बघ.

तशी मावशी म्हणाली – सौमित्र आता तु आईच्या वर म्हणजे कंबरेवर बस म्हणजे तुला तिच्या खांद्यापर्यंत चांगल चोळता येईल.तसा मी उठुन गुडघ्यावर येऊन आईच्या कंबरेवर बसलो होतो.तसा माझा अंंडरपँटमधे ताठलेला बुल्ला आईच्या गांडीच्या फटीत बसला होता

आता मी आईच्या पाठीवर तेल सोडुन दोंन्ही हातांनी
कंबरेपासुन खांद्यापर्यंत चोळायला सुरवात केली होती
पुर्ण पाठीवरून खांद्यापर्यंत हात फिरवत चोळताना माझी कंबर मागे पुढे होत होती.अन माझा बुल्ला नकळतपणे आईच्या गांडीच्याफटीत रगडत होता.

तशी आई आह् आह् म्मम स्स्सस आह् हुँ ऊ ऊँ आह् स्स्सस असे मादक आवाजात कण्हत होती.आईचे मोठे स्तन बेडवर दाबले जात होते.अन तिच्या स्तनांचा
गोलाकार भाग बाहेर दिसत होता.आता माझे हात त्या भांगांनाही स्पर्श करायला लागले होते.तशी आईलाही
मजा यायला लागली होती.मलाही खुप मजा येत होती.माझा बुल्ला एकसारखा आईच्या गांडीच्या फटीत रगडत आधीकच गरम झाला होता.व आई त्या स्पर्शाने बेधुंद होत गांड एकसारखी
हलवुन मजा घेत होती.अन तिची पुच्ची एकसारखी पाझरत होती.अशाप्रकारे ३५-४०मिनीट मसाज करून
झाल्यावर आई म्हणाली – बस कर आता सौमित्र.

मग मी तसाच उभा राहीलो.माझे दोंन्ही पाय आईच्या
कंबरेच्या दोन्ही बाजुला होते.अन आई तशीच फिरून उताणी झोपली.तशी तिची नजर माझ्या अंंडरपँट च्या
झालेल्या मोठ्या तंबुवर पडली.अन माझी नजर खाली
आईच्या पुच्चीवर होती.ते पाहुन आईने तिचे दोंन्हीहात
पुच्चीवर ठेऊन झाकण्याचा प्रयत्न करू लागली होती.

तशी मावशी उठली.अन आईचा हात बाजुला करत म्हणाली- अग अस काय करतेस रोहीणी,अजुन अर्ध्या
अंगाच मसाज करायच राहीलय अजुन.तशी आई लाजत म्हणाली – नको आता शालीनी,मला बाई लाज वाटतेय ग सौमित्र कडुन अस काही करून घेताना.मी अशी या अवस्थेत अन तुंम्ही कपडे घातलेले असताना
लाज वाटेल नाहीतर काय होईल शालीनी.

आईच अस बोलण ऐकुन मावशीने तिचा गाऊन एका
झटक्यात काढुन टाकला तशी ती पुर्ण नागडी झाली होती.तिनेही आतुन काहीच घातल नव्हत.अन तसही
मावशी खुप वेळा माझ्यासमोर नागडी झालेली होती.
त्यामुळे ती लाजत नव्हती.तशी आई तिच नागड अंग
पहात परत माझ्या तंबुकडे पाहु लागली होती.

ते बघुन मावशीने समजुन घेतलंकी आता हिला बुल्ला
बघण्याची तीव्र ईच्छा झालीय.तस मावशीने माझी अंडरपँन्ट खाली ओढत पायातुन काढुन टाकली होती
तसा माझा लांबलचक,गोरापान अन जाडजुड बुल्ला
खाडकन बाहेर येत सलामी देऊ लागला होता. त्याला बघुन आई जोरात किंचाळली.

बबाबाईईगगग काय हे,एव्हढा मोठा,बापरे मी तर असा
पहील्यांदाच पहातेय ग शालीनी.आज पहील्यांदाच मी
सौमित्र ला अस नागडं बघतेय.अन आज मला माहीत
होतय की याचा एव्हढा मोठा मुसळासारखा आहे.अग
तुझ्या भाऊजींचा पण ह्याच्यापेक्षा आर्धाच असेल.

त्यावर मावशी आईच्या स्तनांवरून हात हळुवारपणे फिरवत म्हणाली – होग रोहीणी,हे तर नशीबाने दिलेले
दान आहे सौमित्रला अस समज.बर ते जाऊदे आता.
सौमित्र तु आता राहीलेलं आर्ध मसाज गुडघ्यापासुन चालु कर,म्हणजे आईला आराम मिळुन झोप लागेल.

मगमी आईच्या फाकलेल्या पायात बसुन गुडघ्यापासुन
मांड्याना तेल लावत चोळायला सुरवात केली होती. तस आईने डोळे झाकुन घेतले होते.चोळत असताना माझ्या बोटांचा स्पर्श तिच्या ओल्या पुच्चीला होत होता
तशी आई मांड्या अधीक फाकवुन मादक आवाजात कण्हत होती.अन डोळे किलकिले करून माझा बुल्ला
बघत होती.

आता मावशीने तिच्या हाताने आईच्या मांड्या आधीक
दुर फाकवल्या तस आईच्या गोर्पायान पुच्चीच पुर्णपणे दर्शन मला झाले.तिच्या पुच्चीवर बारीकसे केस दिसत
होते.बहुतेक तिने ४-५ दिवसांपुर्वी तिला शेव्ह केलेली असावी,तिच्या पुच्चीचा आकार विलोभणीय होता.अन
तिच्या गडद गुलाबी पाकळ्या अलगद वेगळ्या झाल्या
होत्या.

पुच्चीच भोक थोडसं उघडल्यामुळे आतील गुलाबी दृश्य बघुन माझ्या तोंडाला पाणी सुटल होत आणी बुल्ला अधीकच ऊड्या मारू लागला होता.माझी अशी
अवस्था बघुन मावशी मला तिच्या बोटाने दाखवत साःगु लागली इथे पण चांगल चोळुन घे.अन मग या पाकळ्यांना सुध्दा चांगल चोळुन काढ सौमित्र.

तस मी आईच्या पुच्चीच्या भोवताली वाटीतील तेल ओतु लागलो होतो.तशी आई डोळे उघडुन बघु लागली
अन मी दोंन्ही हातांनी तिच्या पुच्चीच्या भोवताली तेल
पसरवत चोळायला लागलो होतो.त्याचबरोबर तिच्या पाकळ्याही चोळायला लागलो होतो.तशी आई जोरजोराने मादक आवाजात आ अ आह् आह् स्स्सस स्स्सस म्मम ऊँ ऊँ आह् करत कण्हायला लागली होती.तिला तो स्पर्श सहन होत नव्हता.तस आईने माझा हात धरत म्हणाली नको रे सौमित्र,बस कर तिथ चोळायच आता,सहन नाही होत रे हे. तशी मावशी मला म्हणाली- बर सौमित्र राहु दे,आई म्हणतेय
तर.आता कंबरेवर बसुन वरती मसाज कर.

तसा मी गुडघ्यावर येत आईच्या कंबरेवर बसलो.तसा
माझा बुल्ला आईच्या पुच्चीवर रगडत होता.मी आता आईची खोलगट बेबी भोवती व छातीवर तेल सोडुन सर्वत्र तेललावत तिच्या मोठ्या स्तनांनापण तेल लावले
अन पोटापासुन चोळायला सुरवात करत.वरती सरकु
लागलो होतो.माझ्या होणाऱ्या हलचालीने माझा बुल्ला
एकसारखा तिच्या पुच्चीवर रगडत होता.

मावशीच बारीक लक्ष होत.अन आता माझे दोंन्ही हात आईच्या दोंन्ही स्तनांनवर गोलाकार फिरू लागले होते
अन मधुनच मी तिच्या ताठर झालेल्ला मनुक्यांना दोन बोटांनी कुस्करत होतो तशी ती मादकपणे अ आह् आ आ आह् आह् स्स्ससस स्सस म्म्मम म्म्मम ऊँ ऊँ आह् ऊँई ऊँई मौ म्म्ममम सौमित्र,खुप भारी वाटतय रे चोळ असच खुप मजा येतेय रे आह् आह् स्स्स् कण्हत होती

इकडे मावशी ते बघुन मजा घेत होती.तिने माझ्या मागे
येत,माझा बुल्ला आईच्या पुच्चीच्या बरोबर फटीमध्ये ठेवला. तसा माझ्या बुल्ल्याचा फुगलेला गुलाबी शेंडा
आईच्या पुच्चीच्या भोकावर रगडु लागला होता.अन माझी कंबर मागेपुढे होताना तो अधीकच रगडत होता

त्यामुळे आई अधीकच उत्तेजीत होऊन खालुन तिची गांड वर उचलुन तिची पुच्ची बुल्ल्यावर रगडायला लागली होती.अन मी सुध्दा अधीकच उत्तेजीत होउन
कचाकचा आईचे स्तन दाबायला लागलो होतो.अन मधुनच तिचे मनुके रगडत होतो.अन आई जोरजोराने मादक आवाजात किंचाळत होती.

अशाप्रकारे मसाज करत असतानाच आईने तिचे अंग आखडत,जोराने किंचाळत तिची गांड वर उचलत तिच्या दोन्ही मांड्यात माझा बुल्ला दाबून धरला तसा तिच्या गरम पुच्चीतुन चिकट पाण्याचा प्रवाह बाहेर येत माझा बुल्ला ओला करून टाकला होता.अन दोन मिनीटातच आई शांत झाली होती.

मग आईने तिचे पाय फाकवुन लांब केले.तसा मी तिच्या अंगावरून उठलो.अन बेडवरून उठुन खाली आलो.आई डोळे झाकुन शांतपणे झोपली होती. तशी
मावशी पण खाली उतरली अन माझा बुल्ला हातात धरून ओढत मला दुसऱ्या बेडरूममध्ये घेऊन गेली.


सौमित्र चढ आता माझ्यावर,खुप दिवास झाल तुझा घेतला नाही अस म्हणत ती बेडवर मांड्या फाकवुन झोपली.मग काय माझ्या बुल्ल्यालाही पुच्ची पाहीजेच
होती खुप वेळ तो एक सारखा तडफडत होता.मी मावशीच्या दोंन्ही मांड्यांमध्ये बसलो.अन एका हातात
बुल्ला धरून मावशीच्या ओल्या पुच्चीवर वरखाली घासायला लागलो.

तस मावशी मादक आवाजात किंचाळत तिच्या हाताने
पुच्ची फाकवुन धरत म्हणाली पटकन घाल सौमित्र, आता सहन नाही होत रे.तसा मी बुल्ला तिच्या ओल्या
भोकावर ठेऊन जोरदार धक्का मारला.तसा माझा पुर्ण बुल्ला तिच्या पुच्चीत घुसला होता.तशी मावशी आआईईगगग करत जोराने किंचाळली होती.
——— क्रमशः —————-

Share this to…


  • Whatsapp

Loading

0

1

You cannot copy content of this page