मावशीने आईलापण प्रवृत्त केले.- ४सर्व मित्र-मैत्रीनींना माझा नमस्कार.कसे आहात ? मजेत ना ? आशाच कथा वाचत रहा अन मजा करा.

नेहमी आनंदात रहा.
माझा बुल्ला लांबलचक व जाडजुड होत मावशीच्या गांडीच्या फटीत घुसत होता.मी शांत पडुन होतो.डोळे उघडले पण काहीच दिसतनव्हत.थोड्यावेळाने तिच्या
गांडीची हळुवार होणारी हलचाल माझ्या बुल्ल्याला जाणवु लागली होती.अन तो जास्तच वळवळ करू लागला होता.
अन नकळतपणे मी माझा हात तिच्या कंबरेवर ठेवला
होता.अन हळुहळु पोटावर फिरवु लागलो होतो.आणी
त्याचबरोबर तिच्या खोलगट बेंबीत बोट घालुन फिरवु लागलो तशीती तिची गांड माझ्या बुल्ल्यावर दाबायला
लागली होती.२ मिनीटांनी मी माझा हात वर सरकवत
तिच्या स्तनावर ठेवला.तशी तिची छाती वरखाली होउ
लागली अन तिच्या श्वासाची गती वाढली होती.
तस मी ओळखुन घेतलं की मावशी गरम झालीय.मग मी बेचैन झालो होतो.आणी मी तिच्या स्तनावर हात फिरवत तिचा मनुका चिमटीत पकडुन रगडु लागलो तसतिने माझ्या हात ठेवत स्तनावर दाबु लागली होती.
तस मी कचाकचा तिने मोठ ताठरलेल स्तन दाबायला सुरवात केली,तशी ती हळु पण मादक आवाजात आह् आह् स्स्ससस कण्हु लागली.
अन त्याचबरोबर तिची गांड माझ्या बुल्ल्यावर अधीक जोराने रगडत होती.अन दोन मिनीटातच सरळ उताणी
झाली.तस मी तिचा स्तन तोंडात घेउन चोखु लागलो.
तसा तिने एक हात डोक्यावर ठेवत स्तनावर जोराने दाबायला लागली होती.अन तिचे स्तन तोंडात घेऊन चोखत होतो.मधुनच दातांनी हलकेसे चावत होतो.
तशी मादक आवाजात किंचाळत होती.५ मिनीटांनी
तिने माझ्याकडे तोंड करून दुसरं स्तन माझ्या तोंडात
दिल अन मी ते आधाशासारख चोखत होतो.अन ती हाताने माझ तोंड तिच्या स्तनावर दाबत होती. आणी त्याबरोबर तिने तिचा एकपाय माझ्या कंबरेवर टाकला
होता.
तसा माझा लोखंडासारखा ताठलेला व गरम झालेला बुल्ला तिच्या ओल्याचिंब झालेल्या पुच्चीच्या तोंडावर
गचके देउ लागला होता.व आंम्ही दोघही त्या स्पर्शाने अधीकच उत्तेजीत होत एकमेकांच्या तोंडात तोंड घालुन एकमेकांच्या ओठांचे रसपान करायला लागलो होतो.
अन नकळतपणे दोघांचेही हात एकमेकांच्या पाठीवर
फिरत होते.मावशी खुपच गरम झालेली होती.थोड्या वेळानंतर ती मला तिच्या अंगावर ओढुन घेण्याचा प्रयत्न करत होती.पण काही बोलत नव्हती. बहुतेक आई आवाजाने सावध होईल या भीतीने ती बोलत नसावी,असे मी ओळखुन घेतले होते.
बहुतेक ती बुल्ला पुच्चीत घालुन घेण्यास आतुर झाली
असावी.अन माझा बुल्लाही बिळात घुसण्यास बेचैन झालेला होता.आता सरळ उठत अंगावरचे पांघरून दुर करत तिच्या मांड्यामध्ये बसलो,तस तिने तिच्या मांड्या फाकवल्या.तसा मी माझा बुल्ला एका हातात धरून तिच्या पुच्चीच्या फटीत वरखाली घासु लागलो.
तशी ती मादकपणे अ आ आह् आह् स्स्सस म्म्मम ऊँ  आह् म्म्मम स्स्सस हळु आवाजात कण्हत तिची गांड वर उचलत बुल्ला भोकात घालुन घेण्याचा निष्फळ प्रयत्न करत होती.पण मी घालत नव्हतो.मी आता तिच्या दाण्यावर माझ्या बूल्ल्याचा  फुगलेला गुलाबी शेंडा घासायला लागलो.
तस तिने अंधारातच चाचपडत माझा गरम झालेला बुल्ला तिच्या हातात धरला अन दुसऱ्या हाताने तिची पुच्ची फाकवुन तिच्या रूंद झालेल्या भोकावर माझ्या
बुल्ल्याचा शेंडा ठेवुन खालुन गांड उचलुन त्याला आत
घेण्याचा प्रयत्न करू लागली होती.तसा मी जोरदार धक्का मारला अन ती ओरडणार इतक्यात मी तिच्या
तोंडात माझ तोंड घातल होतं.
पण माझा आर्धाच बुल्ला तिच्या पुच्चीत घट्ट रूतुन बसला होता.बहुतेक माझाबुल्ला ओलाकेला नसल्याने
तो खुप टाईटपणे पुच्चीची त्वचा घासत असा काही आत घुसला होता.की मला वाटल माझा बुल्ला सोलुन
निघालाय.५ मिनीट आंम्ही दोघही असच एकमेकांच्या
ओठांचे रसपान करत होतो.
आणी मी माझ्या दोंन्ही हातांनी तिचे लुसलुशीत स्तन कचाकच दाबत होतो.तशी ती बेचैन होत खालुन तिची गांड हलवत माझ्या बुल्ल्यावर तिची पुच्ची दाबायला लागली होती.तस मी समजुन घेतलं की,तिला आता पुर्ण बुल्ला पुच्चीत घालुन घ्यायची तीव्र ईच्छा झालीय.
आणी माझा बुल्लाही तिच्या पुच्चीत घुसण्यासाठी तडफडत होता.तिची पुच्ची कमालीची गरम झालेली होती.अन मी माझा बुल्ला थोडासा बाहेर काढुन आत बाहेर करू लागलो होतो.तसा माझा गरम झालेला बुल्ला तिच्या पुच्चीच्या मखमली भितींना रगडत हळु हळु आत घुसत चालला होता.
तशी ती मादक आवाजात कण्हत तिची गांड उचलुन माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीत घालुन घेत होती.आणी मी
तिचे दोंन्ही स्तन करकचुन दाबत धक्के मारत होतो.व
५ मिनीटातच माझा पुर्ण बुल्ला तिच्या पुच्चीत घुसला होता.त्याचास्पर्श तिच्या गर्भाशयाच्या मुखावर होताच
तिच्या पुच्चीतुन गरम,चिकट कामरस वाहु लागला होता.तस तिने घट्ट मिठीत घेतल होत.
अन मी माझे ओठ तिच्या ओठांवर ठेवुन चुंबन घेत
हळु हळु धक्के मारत होतो.थोड्या वेळानंतर मी परत
पोझिशन घेत पुर्ण बुल्ला आतबाहेर करत जोरजोराने
धक्के मारायला लागलो,तशी ती माझ्या बुल्ल्याच्या होणाऱ्या घर्षणाने अधीकच उत्तेजीत होऊन,खालुन एकसारखी तिची गांड उचलत झवुन घेउ लागली होती
आज मी पहील्यांदाच अशाप्रकारे अंधारात झवण्याचा
अनुभव घेत होतो.अशाप्रकारे अंधारात,चोरून आणी मुकपणे झवण्यात काही वेगळाच आनंद मिळत होता.
आणी मावशीही रंगात येउन माझ्याकडुन मनसोक्तपणे झवुन घेत मला साथ देत होती.अनतिची पुच्ची सारखी
पाझरत होती.
त्यामुळे टाईट जाणारा बुल्ला आता सटासट तिच्या पुच्चीत आतबाहेर होऊ लागला होता.अन प्रत्येक धक्क्याबरोबर पच पच् पच् पचक फच् पूच पच् पचक
असा मादक आवाज शांततेचा भंग करत होता.अन तिच्या पुच्चीतुन बाहेर येणारा चिकटकामरस दोघांच्या
मांड्या ओल्या करत होता.मांड्यावर मांड्या आपटुन सट् सट फट् फट सट् असा आवाज निघत होता.
आणी प्रत्येक धक्क्याबरोबर माझ्या ओल्या झालेल्या
अंडगोट्या तिच्या गांडीच्या ओल्या झालेल्या भोकावर
आपटत होत्या.आणी तिच्या तोंडातुन निघणाऱ्या आह् आह् म्मम म्म्मम स्स्सस स्ससस  ऊँ ऊँ अशा मादक आवाजाने दोघही अधीकच बेधुंद होऊन एकमेकांना झवात होतो.
१५-२० मिनीट अशाप्रकारे कच कच कच कच कच तिला झवत होतोकी माझा बुल्ला शेवटच्या टप्प्यावर
पोहोचला होता.इतक्यात मावशीच्या पुच्चीने गरम कामरसाची धार सोडायला सुरवात केली तसा माझा
बुल्ला अधीकच जोमात आला अन मी रपा रप ५-६ धक्के मारले, तसा माझा बुल्लाही गरम वीर्याच्या पिचकार्या तिच्या पुच्चीत खोलवर मारायला लागला होता.
माझ्या बुल्ल्याने वीर्याची पिचकारी मारल्याची जाणीव
होताच मावशीने हवेत तिची गांड वर उचलत माझा पुर्णबुल्ला मुळासकट तिच्या पुच्चीत घालुनघेत तिच्या
दोन्ही पायांची घट्ट मिठी माझ्या गांडीवर मारत माझा
बुल्ला तिच्या पुच्चीत दाबुन धरला होता.अन मी तिच्या
अंगावर झोपत दोंन्ही हातांनी तिला माझ्या बाहुपाशात
घेतले.अन तिनेही मला घट्ट मिठीत घेतले होते.
आता आंम्ही दोघही शांत झालो होतो.मी माझ डोक तिच्या खांद्यावर ठेउन झोपलो होतो.दोघांचेही गरम श्वास एकमेकांना जाणवत होते.मावशीची छाती वर खाली होत होती.तिचे स्तन माझ्या छातीखाली दबुन गेले होते.अशा थंडीतही आंम्हाला घाम फुटला होता.
अन खाली तिची पुच्ची माझ्या बुल्ल्यातुन वीर्याचा एकेक थेंब खेचुन घेत होती.
आंम्ही दोघही खुप थकलो होतो.त्यामुळे तसेच झोपी गेलो होतो,नंतर माझी झोपमोड झाली ती मावशीच्या हलचालीमुळे.तिने माझ्या गांडीवरची पायांची मिठी सोडवत मला मोकळं केल.अन तिचे दोंन्हीहात माझ्या
पाठीवरून व खाली माझ्या गांडीवरून फिरू लागले होते.व त्याबरोबर तिच्या हाताची बोटं माझ्या गांडीच्या
फटीत फिरत,गांडीच्या भोकावर फिरवत होती.
मला खुपच मजा येत होती.माझा अर्धवट झोपलेला बुल्ला अजुन तिच्या पुच्चीतच आराम करत होता.अन
ती आता गांड हलवुन त्याला झोपेतुन जागे करत होती
तस मी माझ तोंड तिच्या तोंडावर ठेवत,दीर्घ चुंबन घेत
माझी जीभ तिच्या ंतोंडात घालुन तिच्या जीभेशी खेळु
लागलो.तशी ती सुध्दा गरम झाली अन माझी जीभ चोखायला लागली होती.
आणी हळुहळु तिची गांड वर उचलत माझा बुल्ला हळु हळु  तिच्या पुच्चीत घुसळु लागली होती.अन माझा बुल्ला हळुहळु गरम होउन मुळ रूपात आला होता.व
तिच्या पुच्चीत घट्ट बसला होता.तिची पुच्ची इतकी गरम झाली होती की,तिच्या स्पर्शाने माझा बुल्ला तर अधीकच जाडजुड झाला होता.
आणी मी आता गुडघ्यावर येत परत दुसऱ्या राऊंडला सुरवात केली होती.मी माझा बुल्ला आतबाहेर करत हळुवारपणे धक्के मारत झवायला लागलो होतो.तशी
मावशी पण खालुन गांड वर उचलत मला साथ देऊ लागली होती.हळुहळु माझा स्पीड वाढवत जोरजोराने
धक्के मारत १० मिनीट झवल्यावर तिचीपुच्ची पाझरू
लागली होती.
त्यानंतर मी माझा बुल्ला बाहेर काढला.अन तिला पालथी झोपवत तिच्या कंबरेखाली उशी ठेवली,तशी
तिची गांड अधीकच वर उचलली गेली.व तिची पुच्ची
अधीकच वर येऊन रूंदावली होती.मी दोंन्ही हातांनी तिची गोलगरगरीत,भरदार गांड कुरवाळत दाबत होतो
अन तिची गांड फाकवत तिच्या मादक फटीत माझ्या हाताची बोटे वरपासुन खाली पुच्चीच्या दाण्यापर्यंत फिरू लागली होती.
तशी ती मांड्या फाकवत मजा घेऊ लागली होती.मी थोड्यावेळ माझीबोटे तिच्या गांडीच्या भोकावर गोला कार फिरवत,एकबोट तिच्या भोकात घालुलागलो तशी तीतिची गांड हलवत मादक स्वरात कण्हायला लागली होती.आता दोघही अधीकच उत्तेजीत झालेलो होतो.
मग मी तिच्या कंबरेवर बसत एका हाताच्या बोटांनी तिच्या गांडीची फट फाकवुन धरत,दुसऱ्या हाताने  माझा बुल्ला धरून तिच्या गांडीच्या फटीत वरखाली
रगडत,तिच्या गांडीच्या उघडलेल्या भोकावर ठेवला.व
दाबु लागलो.पण माझा बुल्ला ओलाचिंब असुनही आत घुसत नव्हता.
———- क्रमशः —————-

Share this to…


  • Whatsapp

Loading

0

0

You cannot copy content of this page