मावशीने आईलापण प्रवृत्त केले. – ५सर्व मित्र-मैत्रीनींना नमस्कार.कसे आहात सगळे ?

मजेत ना ? अशाच कथा वाचत रहा.अन मजा करा.
सदैव आनंदात रहा.
मी जोर लावुन माझा बुल्ला मावाशीच्या गांडीत घालु लागलो पण जात नव्हता अन ती गांड हलवत होती. शेवटी तिने एका हाताने माझा बुल्ला धरून तो खाली सरकवुन पुच्चीच्या भोकावर ठेवला.तसा मी जोरदार एक धक्का मारला तसा सर्रकन माझा पुर्ण बुल्ला तिच्या पुच्चीत घुसला.
तसा मी खाली तिच्या अंगावर झोपत,खालुन हात घालुन तिचे दोंन्ही खांदे घट्ट पकडुन कचाकच जोराने
धक्के मारत झवायला लागलो होतो.तशी ती मादक आवाजात कण्हत,व तिची गांड उचलुन माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीत घेउ लागली होती.व मलाही खुप मजा
येत होती.
हळुहळु करत मी धक्क्यांचा जोर आणी!वेग वाढवत घपाघप तिच्या पुच्चीवर उडत होतो.प्रत्येक धक्क्या बरोबर ती वरखाली सरकत होती.आज पहील्यांदाच अस अंधारात या पोझिशन मध्ये झवुन मनसोक्त पणे मजा लुटत होतो.अन शेवटी १५-२० मिनीटांच्या अशा
झवाझवीनतर दोघही अत्युच्च शिखरावर पोहोचलो होतो.
आणी दोघांचेही एकाचवेळी वीर्यस्खलन झाले होते. मग दोघही शांत झालो होतो.अन त्या काळ्याकुट्ट अंधारात काहीही न बोलता असेच थकुन झोपी गेलो.
नंतर परत मावशी चुळबुळ करू लागली तशी माझी झोपमोड झाली.तिच अंग आवघडलं असेल म्हणुन मी
तिच्या अंगावरून उठत शेजारी तिच्याकडे तोंड करून
झोपलो होतो.
तशी ती पण कुस बदलत माझ्याकडे तोंड केल.आणी
माझ्या पाठीवर एक हात,व व माझ्या कंबरेवर तिचा एक पाय टाकत मला चिकटली.आणी माझ्या तोंडात
तोंड घालत चुंबनांचा वर्षाव करू लागली होती.मला
वाटल थंडी लागत असेल म्हणुन ती चिकटली असेल.
पण तिला अजुन झवुन घ्यायची ईच्छा झाली होती.
ती एकसारखी तिची कंबर मागेपुढे करत तिची पुच्ची माझ्या झोपलेल्या बुल्ल्यावर रगडत होती.मगमी तिची
घालमेल बघुन तिला माझ्या जवळ ओढलं अन तिला घट्ट पकडत.तिच्या ओठांचे रसपान करू लागलो होतो
दोध मिनीटातच माझा बुल्ला मुळ रूपात आला अन
तिच्या पुच्चीच्या ओल्याचिंब भोकावर रगडु लागला.
तस तिने त्याला एका हाताने धरून तिच्या पुच्चीच्या भोकावर धरत,तिने कंबरेवरचा पाय हवेत उचलुन धरला.तसा माझ्या बुल्ल्याला तिच्या पुच्चीचा गरम स्पर्श होताच मी एक जोरदार धक्का मारला तसा माझा बुल्ला मुळासकट तिच्या पुच्चीत घुसला होता.
आणी मी आता एखाद्या जनावरासारखा तिच्यावर उडत होतो.अशाप्रकारे रात्रभर तिला ४ वेळा मनसोक्त
पणे झवुन तिच्या पुच्चीचा भोसडा केला होता.माझ्या वीर्याने तिची पुच्ची भरून तिची तहान भागवली होती
अन शेवटी थकुन आंम्ही दोघही एकमेकांच्या मिठीत शांतपणे झोपी गेलो होतो.
सकाळी मला जाग आली.अन मी तोंडावरच पांघरून
काढुन मोबाईलमधे पाहीलतर ८.३०वाजले होते.अन
शेजारी मावशी नव्हती.पण पलीकडे आई झोपलेली दिसली.इतक्यात मावशी येताना दिसली.म्हणुन मी
परत डोक्यावर पांघरून घेऊन पडुन राहीली.तर ती आईला उठवत होती.
अग रोहीणी ऊठ ना ८.३० वाजुन गेलेत गं.किती वेळ झोपशील ? मी हळुच डोक्यावरील पांघरून बाजुला करत तिकडे पाहु लागलो.तर मावशी आईला हाताने हलवत जागे केले,अन तिच्या अंगावरील पांघरून दुर
केले.ते पाहुन मी थक्कच झालो होतो.कारण आई पुर्ण नागडी होती.व मी पहील्यांदाच तिला अस बघत होतो.
आई – अग शालीनी,रात्रभर झोपलेच नाही गं.पहाटे कुठे झोपलो आंम्ही.खुप दमवल बाई सौमित्र न.
मावशी – म्हणजे ? तु रात्रभर सौमित्र कडुन —- तरीच
तो पण अजुन झोपलाय.बर चल तु आंघोळ करून घे
म्हणजे एकदम बरं वाटेल.नाहीतर मीच तुला छानपैकी
आंघोळ घालते.
आई – हो चालेल शालीनी,पण माझ्या मांड्यामध्ये खुप दुखतय ग.मला वाटत सुज पण आली असेल तिथे.
खुप जोरात दणके मारत होता ग तो.
मावशी – थांब मला बघु दे तुझ्या मांड्या.अस म्हणत ती मांड्या दुर करत,बाईग खुपच सुजलीय ग तुझी छकुली.पण घाबरू नकोस मी गरम पाण्याने शेकुन देते.चल ऊठ आधी लवकर.
मग मावशीने तिला गाउन घातला.अन दोघी जाऊ लागल्या.पण आई मावशीच्या खांद्यावर हात ठेउन लंगडत अन पाय फाकवुन चालत होती.शेवाटी त्या दोघी निघुन गेल्या.अन इकडे माझ्या मनात आनेक विचार येत होते.की रात्री मावशी नसुन आई जवळ झोपलेली होती ,अन मी आईला रात्रभर —— बापरे
या विचारानेच माझ्या अंगाला दरदरून घाम सुटला होता.आता मी आईच्या समोर कसा जाऊ हा गहन प्रश्न मला भेडसावत होता.पण आता जे घडुन गेलय ते तर कोणीच बदलु शकत नाही ना.बघु काय होईल ते
होईल.निस्तराव तर लागणारच आहे.अस म्हणत मी
रात्रीच्या त्या गोड आठवणी आठवु लागलो होतो.
तसा माझा बुल्ला गरम झाला होता.मी तसाच झोपुन राहीलो होतो.नंतर आर्धा,पाऊण तासानंतर मावशी बेडवर माझ्याजवळ येऊन मला हाक मारत उठवायला
लागली.पणमी काहीच बोलत नव्हतो.तस तिने माझ्या
अंगावरच पांघरूण बाजुला केलं.मी नागडाच झोपलो होतो.अन माझा ताठलेला बुल्ला एकटक बघु लागली.
मावशी – कायरे रात्रभर रोहीणीला झवुन शांत नाही झालाका रे तुझा बुल्ला सौमित्र.
मी – मावशी,तु माझ्या शेजारी झोपली होतीस ना? मग
आई कशी काय शेजारी आली.हे सर्व तु ठरवुन केलय
ना मावशी.अग तु आहेस अस समजुन मी कचाकच ४ वेळा तिला झवुन काढलय.आता मी तिला कस तोंड दाखवु ? माझी मलाच लाज वाटतेय मावशी.
तशी मावशी स्मितहास्य करत एका हातात माझा ताठ
झालेला बुल्ला धरत म्हणाली- काही घाबरू नकोस सौमित्र,तुला लाज वाटायची काहीच गरज नाही.आणी
जे झालं ते योग्यच होत.बर चल आता आंघोळ करून घे पटकन,की मी घालु ?ती माझा बुल्ला ओढत मला
बेडवरून खाली उतरवत बोलत होती.
मी बेडवरून खाली उभा राहीलोतरी मावशी माझा बुल्ला धरून मला ओढत होती.अन इतक्यात आंघोळ करून आई छातीवर टाॕवेल गुंडाळलेल्या अवस्थेत आत आली होती.तिचे अर्धवट,भरगच्च स्तन व  मादक खळी आणी खाली भरदार,गोर्यापान मांड्या पाहुन माझा लवडा मावशीच्या हातात उड्या मारु लागला होता.
मावशी माझा बुल्ला हातात धरूनओढत आहे हे बघुन
आई जवळ येत मावशीवर ओरडली- अग हे काय गं शालीनी,अग सोड त्याला किती ओढुन धरतेय त्याला किती वेदना होत असतील त्याला ? सोड बघु त्याला.
त्यावर मावशी स्मितहास्य करत म्हणाली – हो का ? रोहीणी, तु रात्रभर त्याला घालुन घेत होती तेंव्हा नाही वेदना झाल्या त्याला ?
तशी आई माझ्याजवळ आली,अन दोंन्ही हातात माझा
बुल्ला कुरवाळत म्हणाली खरचग शालीनी किती लाल
भडक झालाय ग हा.दुखतोय का रे सौमित्र ? तस मी
आईला म्हटल हो आई,पार सोलवटुन निघालाय बघ. घासुन घासुन लाल झालाय बघ आई.आता हळुहळु आमच्यातल अंतर कमी झाल होत.अन आई अजुनही माझा ताठलेला बुल्ला कुरवाळत होती.
आई – तुझा खुपच लांबलचक,जाडजुड अन गोरापान बुल्ला आहे रे,आजपर्यंत माझ्यापासुन का लपवलास रे याला ? तुझ्या बाबांचा तर ह्याच्यापेक्षा आर्धाच असेल.
रात्री पहील्यांदाच तु जबरदस्तीने घुसवलास ना,मला वाटल मी बेशुध्द पडते की काय ? मी ओरडु ही शकत नव्हते रे,नाहीतर तु ओळखल असत मला.
मावशी – हो ग रोहीणी,मला कळतय तुला किती त्रास झाला असेल ते ? मला ही पहील्यांदा घेताना असाच त्रास झाला होता.पण नंतर खुप मजा आली होती बघ
आई – हो गं शालीनी,नंतर मलाही खुप मजा आली अन मी रात्रभर बिचाऱ्याला झोपुनच दिल नाही बघ.आयुष्यात पहील्यांदाच अस सुख उपभोगलय मी.
आणी आजुनही ह्याला पाहीलतरी ईच्छा होतेय माझी.
अस वाटतय कधी एकदा घालुन घेतेय.
मावशी-रोहीणी सोड आता त्याला,आपल्याकडे अजुन
२-३ दिवस आहेत.त्याला आधी आंघोळ करून येउ दे.
त्याला भुख पण लागली आसेल ना.बिचारा दमला असेल ना.रात्रभर तो तुला ठोकत होता.पण त्याला वाटल मावशीलाच झवतोय,म्हणुन जोराने ठोकत होता
अस म्हणत मावाशीने मला बाथरूममध्ये नेऊन गरम पाण्याने स्वच्छ आंघोळ घातली.अन आंम्ही बाहेर आलो.मावशीने नाष्टा बनवुन ठेवलेलाच होतो.आईला पण भुख लागली होती.आंम्ही तिघेही नाष्ट्यावर तुटुन पडलो होतो.अन एकदाचा नाष्टा संपवुन तिघांनी चहा पण घेतला.
मी पोटभरून नाष्टा केला होता.त्यामुळे मला खुप सुस्ती आली होती.म्हणुन मी जाउन बेडवर झोपलो.व माझी झोप कधी लागली मलाच कळल नव्हतं.जेंव्हा मला जाग आली तेंव्हा बघतोतर आई मला पुढुन अन मावशी मागून चिटकुन झोपलेल्या दिसल्या होत्या.
दोघीं पण गाऊनवरच होत्या अन मी अंडरपँन्टवरच झोपलेलो होतो.
आईची गांड माझ्या झोपलेल्या बुल्ल्याला स्पर्श करत होती.ते पाहुन मी एक हात आईच्या स्तनावर ठेवत कुरवाळायला लागलो होतो.तशी आई तिची गांड माझ्या बुल्ल्यावर रगडु लागली.अन दोन मिनीटातच माझा बुल्ला ताठ होत तिच्या गांडीच्या फटीत घुसला
होता.आंम्ही दोघही पुर्णपणे गरम झालो होतो.
मग मी माझी अंंडरपँट एका झटक्यात काढुन टाकली
अन आईचा गाऊन वर करू लागलो तशी ती उताणी झोपत गाऊन वर केला आतुन काहीच घातलं नव्हत
तिची रसाळ पुच्ची बघून मी तिच्या मांड्यात बसुन तिच्या पुच्चीत तोंड खुपसत चुंबनांचा वर्षाव करू लागलो.तशी ती जोरजोराने मादक आवाजात किंचाळु
लागली.
ते पाहुन मावशी पटकन उठली व तिचा गाऊन काढत
पुर्ण नागडी झाली.अन एका हाताने माझा बुल्ला अन दुसर्या हाताने आईचे स्तन दाबायला लागली होती. दोघांनाही खुप मजा येत होती.आई पहील्यांदाच असा
अनुभव घेत होती.अन मी आता तिच्या पुच्चीत जीभ घालुन आतबाहेर करू लागलो, तशी ती अधीकच बेचैन झाली होती.
अन  दोन मिनीटातच तिच्या पुच्चीनेगा गरम कामरस बाहृर सोडला होता.अन तो मधुर कामरस मी गटागट पिऊन टाकला. मग मी माझी पोझिशन घेतली.तसा माझा बुल्ला अधीकच फडफडु लागला होता.ते बघुन
मावशीने एका हाताने आईची पुच्ची फाकवत अन दुसर्या हाताने माझा बुल्ला तिच्या भोकावर ठेऊन तिने
हात बाजुला केला.तसा मी एक जोरदार धक्का मारत
माझा पुर्ण बूल्ला तिच्या पुच्चीत घुसवला होता.
आणी मग १५-२० मिनीट कचाकच झवत.दोघांचेही एकाच वेळी वीर्यपतन झाले होते.नंतर मावशीने मला तिच्या अंगावर ओढुन घेतले.अन माझा चिकट वीर्याने
बरबटलेला बुल्ला मी कचकन तिच्या पुच्चीत घुसवला.
अन तिलाही १५-२० मीनीट रपारप दणके मारत झवत
दोघांचेही एकाचवेळी वीर्यपतन झाले होते.अन मग तिघेही शांतपणे थोडावेळ पडुन राहीलो होतो.
मग नंतर दोघीही उठुन किचनमध्ये जेवण बनवण्यास गेल्ला.अन मी तसाच नागडा बेडवर आरामात झोपुन राहीलो होतो.
तर मित्र-मैत्रीनींनो अशाप्रकारे मी त्या दोघींचाही २-३ दिवास मनसोक्त पणे ऊपभोग घेत त्याना संतुष्ट केल होत.तेंव्हापासुन आई माझ्या खुपच जवळ आली होती.आता तिला आजिबात कसलाच संकोच वाटत नव्हता.३ दिवसांनी परत आंम्ही दोघही परत आमच्या घरी आलो होतो.आई खुपच खुश होती. पहील्यांदाच मी तिला इतक आनंदात बघत होतो.
मित्र-मैत्रीनींनो कथा आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका.   धन्यवाद .

Share this to…


  • Whatsapp

Loading

0

0

You cannot copy content of this page