मावशीने आईलापण प्रवृत्त केले – ३सर्व मित्र-मैत्रीनींना नमस्कार.कसे आहात सगळे ? मजेत ना ? आशाच कथा वाचत रहा अन मजा करा.
नेहमी!असेच आनंदी रहा.

खुप दिवसांनी मावशीच्या पुच्चीत असा एका धक्क्या मधे आत घातल्यामुळे ती किंचाळली होती.मी तसाच तिच्या अंगावर झोपुन एक स्तन तोंडात घेऊन चोखत
होतो.अन दुसरे स्तन एका हाताने दाबत होतो.तशी मावशी माझ्या डोक्यावरून एक हात फिरवत,दुसरा हात माझ्या पाठीवरून फिरवत होती.

तस मी आता मावशीच्या ओठांवर माझे ओठ टेकवले
अन चुंबन घेऊ लागलो तशी मावशीपण मला साथ देत
खालुन तिची गांड उचलुन माझा बुल्ला पुच्चीत आत- बाहेर करू लागली होती.तसमी पण झोपुनच पुच्चीवर
दणके देत झवायला लागलो होतो.अन एकमेकांच्या तोंडात तोंड घालुन ओठांचे रसपान करत होतो.

मग थोड्या वेळानतर मी माझे दोंन्ही हात मावशीच्या पाठीखालुन घालत तिला माझ्या मिठीत घट्ट पकडुन हळुहळु दणके मारू लागलो.आता मावशीचे स्तन माझ्या छातीवर रगडत होते.तस मावशी म्हणाली अस
झवुन घेताना खुप मजा येतेय रे सौमित्र,सर्व अंग कस
एकमेकांच्या अंगाला रगडुन काढतय बघ.

तस मी म्हटल – हो का मावशी,मलाही खुप मजा येतेय
अस झवायला.आज पहील्यांदाच तुला झवतोयग अस
त्यावर मावशीने तिचे दोंन्ही हात माझ्या पाठीवर ठेवत
घट्ट मिठी मारत,मला म्हणाली- बर सौमित्र मला एक सांग आईला अस नागडं बघुन व तिची मसाज करुन कस वाटलं.मावशी आधीतर मी खुपच घाबरलो होतो गं.पण माझा
बुल्ला एकदम फडफडत होता.पण तु सगळ सांभाळुन
घेतलस.नाहीतर माझ काही खर नव्हत.तशी मावशी म्हणाली- पण तुझी आई पण गरम झाली होती. तुझा बुल्ला एकसारखा तिच्या पुच्चीला रगडत होता.हे सर्व ऐकत मी मावशीला खालुन धक्के मारत होतो.

अन तिला म्हटल – हो गं मावशी,हे सगळ तु होतीस म्हणुन झालं बघ. तशी मावशी म्हणाली – मग आता तिला झवायला आवडेल ना तुला सौमित्र ? तस मी म्हटलो – मला नाही जमणार हे,माझ्याच आई बरोबर हे सर्व करायच म्हणजे ? तशी मावशी म्हणाली – आता तु काही काळजी करू नकोस.जे काय करायच ते तुझी आईच करेल.

बर तु झव मला पटापट नाहीतर रोहीणी येईल शोधत.
मावशीने अस म्हणताच मी गुडघ्यावर बसत मावशीचे
पाय गळ्यात घेऊन कचाकच माझा बुल्ला पुच्चीत आतबाहेर धक्के मारू लागलो.तशी मावशी आह् आह् स्स्स्सस आह् म्म्ममम म्म्मम आह् आशा मादक स्वरात
किंचाळु लागली होती.व तिची गांड वर उचलत बुल्ला
घालुन घेत होती.

नकळत माझी नजर समोर असलेल्या कपाटाच्या आरशावर गेली.तर दरवाज्यात आई ऊभी होती.पण ती मावशीला दिसली नाही.पण मी माहीत असुनही माहीत नसल्यासारखे जाणवत मी माझा पुर्ण बुल्ला आत बाहेर करत, वेगाने धक्के मारत मावशीला कचा कच झवायला लागलो.तशी मावशी जोराने किंचाळत होती.

आणी मी आरशात पाहु लागलो,तर आई माझा मोठा बुल्ला मावशीच्या पुच्चीत आतबाहेर होताना बघत, एका हाताने तिचा परकर पुढुन वरती घेऊन दुसऱ्या हाताने पुच्ची चोळत होती.ते बघुन मला अधीकच जोर
चढला होता.अनमी जोरजोराने दणके मारत झवायला
लागलो होतो.अन इकडे आई तिची बोटं पुच्चीत घालुन आतबाहेर करू लागली होती.अन आता आंम्ही दोघही अंतीम टप्प्यावर पोहोचलो होतो.अन दोन मिनीटातच दोघही
एकाच वेळी डिस्चार्ज होऊन,एकमेकांच्या बाहुपाशात शांतपणे झोपुन राहीलो होतो.

१० मिनीटांनी मी डोळे उघडुन आरशात पाहीलंतर, आई तिथे नव्हती.तशी मावशी म्हणाली काय झाल रे
सौमित्र ? तस मी मावशीला आई इथे आली होती ते
सांगीतलं.ते ऐकल्यावर मावशी खुश होत म्हणाली – काय सांगतो सौमित्र.म्हणजे बाण बरोबर निशाण्यावर बसलाय बघ.आता रोहीणी स्वताःहुन तुझ्याकडुन ठोकुन घेईल बघ.

अस म्हणत आंम्ही दोघही बेडवरून उतरून बाथरूम मध्ये गेलो.अन फ्रेश झालो होतो.आता संध्याकाळ चे ४.० वाजलेले होते.मग आंम्ही दोघही कपडे घालुन तयार झालो.अन मावाशीला म्हटलं मी जरा बाहेर फिरून येतो जरा.तशी मावशी म्हटली थांब जरा मी आपल्याला चहा करते.

अस म्हणत हाॕलमध्ये आलो तर आई पण फ्रेश होउन
आली होती.तशी मावशी म्हणाली- रोहीणी बस मी चहा करते.म्हणजे बर वाटेल,तसही हवेत गारवा आहे.
त्यावर आई म्हणाली हो कर ग शालीनी तेव्हडच अंग गरम होईल.तसही तुला आता थंडी वाजत नसेल ना.
आई खोचकपणे मावशीला बोलली.

ते ऐकुन मावशीच्या लगेच लक्षात आलंकी ही अशी का बोलतेय ते.पण मावशी तिला म्हणाली-अग रोहीणी
आंम्हाला सवय आहे थंडीची.तसही तुमच्या शहरात
एव्हढी थंडी असतेच कुठे.बर मी चहा ठेवते पटकन अस म्हणत मावशी किचनमधे निघुन गेली.अन मग आंम्ही तिघांनी एकत्र चहा पिलो.

अन मी आईला सांगीतलं मी जरा बाहेर जाऊन येतो.
तशी आई म्हणाली – हो ये जाऊन,आता तुलाही गरम होत असेल ना.पण लवकर ये.तसा मी आईला हो म्हणत बाहेर निघुन गेलो.अन मी फिरत फिरत नदीच्या
कडेला मस्तपैकी निसर्गरम्य वातावरणात जाऊन शांत
पणे बसलो होतो.हवेत खूपच गारवा होता.बोचरी थड हवा अंगाला झोंबत होती.

इतक्या रम्य वातावरणात असुनदेखील माझ्या मनात विचार येत होते.की मावशीच्या आणी माझ्यामधील असलेले संबंध आईला कळले होते.म्हणजे प्रत्यक्षात तिने ते बघीतलही होतं.एव्हढ सर्व बघुन देखील आई शांत होती. पण का ? मावशी अन मी काही न घडल्या सारखे वावरत होतो.हे आई जाणुन होती.तरीही ती काही का बोलली नाही?

की तिला हे सर्व बघुन,तिच्या ही भावना जागृत झाल्या
असतील का?हो, कारण मी मावशीला झवत असताना
आईपण तिच्या पुच्चीत बोटघालुन पुच्चीची आग शांत
करत होती.याचा अर्थ तिलाही हे करावस वाटत होत. की बाबा तिला हे सर्व सुख देत नसतील ?असे अनेक विचार माझ्या मनात येत होते.

शेवटी मी उठलो.सर्वत्र अंधार पडला होता.व हळुहळु थंडी वाढत होती.अन मी सरळ घरी निघालो होतो.घरी
आलो तेंव्हा ७.३० वाजलेले होते.आई आणी मावशी
किचनमध्ये जेवण बनवत होत्या.मला बघुन आई म्हणाली- आलास का सौमित्र ,गरम पाण्याने हातपाय
धुवुन ये,म्हणजे जेवायला बसु आपण.मग ८.० वाजता आंम्ही जेवायला बसलो होतो.तस मी
म्हटल- मावशी खुप थंडी आहे ग इकडे,आमच्या कडे ईतकी थंडी कधीच जाणवत नाही बघ गं.तशी मावशी
मला डोळा मारत म्हणाली – काळजी करू नकोस तु, आज हीटर आहेत.तुला अजीबात थंडी लागणार नाही

त्यावर मी म्हटल हो का ? मग ठीक आहे.मी लवकर झोपणार आहे आज,खुप दमलोय बघ अन कंटाळाही आलाय मला.तशी आई म्हणाली- अरे तु एव्हढा तरणा
ताठा मुलगा,तुला काय झालं दमायला या वयात? तशी
मावशी म्हणाली – अग प्रवासाने दमला असेल ग तो रोहीणी.आणी त्यात एव्हढा खराब रस्ता.त्यावर आई
काही बोलली नाही.

अशाप्रकारे आम्ही गप्पा मारत जेवणाचा आस्वाद घेतला होता.मग त्या दोघी सर्व आवराआवर करायला
लागल्या होत्या.अन मी उठुन अंगणात शतपावली करून बेडरूममध्ये झोपायला गेलो.मावशीने आधीच सर्व तयारी करून ठेवली होती.भली मोठी ब्लँन्केट पाःघरण्यासाठी बेडवर पसरून ठेवली होती.तिघांना पुरेल एव्हढी लांबलचक होती.

मी कपडे काढुन बेडवर चढलो अन भिंतीच्या जवळ ब्लँकेट अंगावर ओढुन झोपलो.त्या दोघी आल्यातरी
बाजुला झोपतील. अन तसही मावशी माझ्याजवळच झोपणार हे मला माहीत होत.कारण खुप दिवासांची
कसर ती भरून काढणार होती.असे विचार करतच मी
शांत पडुन होतो.पण काही केल्या झोप लागत नव्हती.

मी त्या दोघी येण्याची वाट पहात होतो.आर्ध्या पाऊण तासानंतर त्या दोघी बोलत बेडरूममध्ये आल्या होत्या
तशी मावशी म्हणाली- रोहीणी तु मधे झोपतेस का मी मधे झोपु ?तशी आई म्हणाली तुच मधे झोप शालीनी.
त्यावर मावशी म्हणाली-अग तु मधे झोपलीस तर थंडी
लागणार नाही तुला रोहीणी.तरी आई नाहीच म्हणाली

अन मी त्या दोघींच बोलणं ऐकत होतो.अन झोपल्याच नाटक करत होतो.थोड्याच वेळात सामसुम झाली. व
हाळुच तोंडावरच पांघरूण बाजुला करून बघु लागलो
तर सर्वत्र अंधार होता.काहीच दिसत नव्हत.याचा अर्थ
मावशीने सर्वच लाईट बंद केल्या होत्या.मी मनातुन खुपच खुश झालो होतो.कारण मावशीला झवताना
आईला काहीच दिसणार नव्हते.

१०-१५ मिनीट मी तसाच पडुन राहीलो पण काहीच हलचाल झालेली नव्हती.मग मी कुस बदलत मावशी कडे तोंड करून झोपलो.तसा माझ्या मांडीला तिच्या
गांडीचा स्पर्श जाणवला.तेंव्हा मला जाणवल की ती नागडीच झोपलीय.मग मी तसाच थोडा पुढे सरकलो


आणी माझ्या मांड्या मावशीच्या मांड्याना चिकटल्या होत्या.अन माझा अर्धवट झोपलेला बुल्ला मावशीच्या गांडीच्या फटीला स्पर्श करू लागला होता.मग थोडा वेळ मी तसाच थांबुन राहीलो.कारण मला वाटल ती बहुतेक दमुन झोपली असावी.१० मिनीटांनी जाणवल की तीने गांड मागे सरकवत माझा बुल्ला तिच्या फटीत
दाबुन धरलाय.

मला माहीत होत मावाशीच माझ्याजवळ झोपणार म्हणुन मी आधीच नागडा झोपलो होतो.अन ती पण नागडीच झोपली होती.परत थोड्या वेळाने ती तिची गांड माझ्या बुल्ल्यावर हळुहळु रगडुन परत थांबली.
तिच्या गुबगुबीत गांडीच्या फटीतील उबेने माझा बुल्ला
ताठ होऊन फटीत घुसत होता.

Share this to…


  • Whatsapp

Loading

0

0

You cannot copy content of this page