मावशीने आईलापण प्रवृत्त केले.- १सर्व मित्र-मैत्रीनींना माझा नमस्कार.कसे आहात सगळे
मजेत ना ? असेच गरमा गरम कथा वाचत रहा.असेच मजा करा अन आनंदी रहा.

मित्र-मैत्रीनींनो आज मी एक वेगळीच कथा आपल्या समोर सादर करणार आहे.जी माझ्या कुटुंबातील आहे
आपण माझ्या ” बघुन माझं हत्यार मावशी झाली शिकार ” कथेत वाचलच असेल ,की मावशीने कसे माझ्याकडुन झवुन घेतले होते.

अन त्यानंतर मी वेळ मिळेल तस मावशीच्या गावाला जाउन तिला झवायचो.व आतातर तिने माझ्या आईला ही कसे तयार केले होते.अन मी पण कसे नकळतपणे आईला झवले.अशी ही कथा आहे.आणी आपल्याला नक्कीच आवडेल.तर चला वळुया कथेकडे.

मावशीकडे जाउन बरेच दिवस झाले होते.ती अधुन मधुन फोन करायची पण माझ्या इंजिनियरींगच्या फायनल एक्झाममुळे मी जाऊ शकलो नाही.आणी आता रिझल्ट पण आलेला होता.अनमी एका चांगल्या
जाॕबच्या शोधात होतो.कधी कधी दिवसभर घरी वेळ जात नसे.

अन असच एक दिवस आईला मावशीचा फोन आला
होता की तु आणी सौमित्र २-४ दिवस माझ्याकडे या. तुझे भाऊजी ४ दिवसासाठी मुंबईला जाणार आहेत.
तसही आपल्याला भेटुन खुप दिवस झालेत ग रोहीणी
या निमित्ताने आपण ३-४ दिवस एकत्र राहुन खुप मजा करू.मग तु ऊद्याच ये.मी वाट पहातेय.मी सर्व ऐकत होतो कारण आईने फोन मला ऐकण्या- साठी स्पीकर वर ठेवला होता.माझ्या आईच नाव आहे
रोहीणी आणी मावशीच नाव आहे शालीनी.ते ऐकुन आई म्हणाली ठीक आहे शालीनी,आंम्ही दोघंही उद्या
येतोय तुझ्याकडे, अस बोलुन आईने फोन बंद केला.

डिसेंबर महीना होता.थंडीचे दिवस होते.त्यामुळे आई
म्हणाली- सौमित्र आपण १०- १०.३० निघुयात.म्हणजे थंडी जाणवणार नाही.अन तुझ्या बाईकवरच जाउयात
मी हो म्हटलं.तस आई म्हटली मी आपल्या दोघांची कपडे बॕगमधे भरून ठेवते.अन आई रूममधे गेली.

अन मी वर माझ्या खोलीत जाउन बेडवर पडुन विचार करू लागलो होतो.की जर मावशीने आईला सर्वकाही सांगीतलतर काय होईल ?अन आई सोबत असताना,
मावशीने माझ्याशी तसे काही केले अन आईने पाहील तर काय होईल ? विचार करत मी तसाच झोपी गेलो
होतो.

दुसऱ्या दिवशी मी आणी आई चहा,नाष्टा घेऊन तयार झालो होतो.१०.३० वाजता आंम्ही दोघ बाईकवरून निघालो.२ तासाचा रस्ता होता,मावशीच्या गावाला जायचा.शहराच्या हध्दीबाहेर आल्यावर कच्चा रस्ता सुरू झाला होता.व बाईकचे सीट मागे उंच असल्याने
आई एकसारखी माझ्या आंगावर येत होती.

मी आईला म्हटल घाबरू नकोस,मला घट्ट पकडुन बस
तशीही आईला बाईकवर प्रवास करण्याची सवय नव्हती.त्यामुळे तिने एक हात माझ्या खांद्यावर ठेवुन
घट्ट पकडत,दुसरा हात मांडीवर ठेऊन घट्ट पकडून धरली होती.अन मागुन मला चिटकुन बसली होती.कच्च्या रस्त्यामुळे बाईक एकसारखी वरखाली होत होती त्यामुळे आईचे भरगच्च स्तन माझ्या पाठीवर एकसारखे रगडत होते.अन तिचा मांडीवरचा हात एक सारखा मागेपुढे होत होता.पण माझ्या मनात तसल्या
काही भावना नव्हत्या.आतातर रस्त्यात खुपच खड्डे
लागले होते.मी गाडी सावकाश चालवत होतो.

तरीपण एकदा एक खड्डा चुकवताना गाडीच चाक दुसऱ्या खड्यात गेल तस आंम्ही दोघही उडालोच अन
आईने सावरण्यासाठी मला घट्ट चिटकुन बसली अन
तिचा मांडीवरचा हात उडुन सरळ माझ्या बुल्ल्यावर आला होता.अन आईने त्याला पँटवरूनच घट्ट पकडुन
ठेवलं होत.हे सर्व एका क्षणात झालंकी दोघांनाही काहीच कळल नाही.

आई म्हणाली काय रस्ते झालेत बाई,कशी काय लोकं
प्रवास करतात,देव जाणे.ते ऐकुन मी आईला म्हटल अग पावसामुळे खुपच दुर्दशा झालीय रस्त्याची.थोड
पुढे गैल्यावर चांगला रस्ता लागेल आई.तशी आई म्हणाली- बर झालं,नाहीतर मला वाटलं होतकी तुझ्या
मावशीच्या घरापर्यंत असाच रस्ता आहे की काय.

आईचा हात अजुन तसाच पँटवरून माझ्या बुल्ल्याला
धरून होता.अन मागुन तिचे स्तन पाठीवर रगडत होते
मी गरम झालो होतो.माझा बुल्ला अंडरपँन्टमध्ये पुर्ण ताठलेला होता.मी खुप कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करत
होतो.पण शेवटी मी सुध्दा एक पुरूष होतो.अन एका
स्त्रीचा झालेला स्पर्श,मग ती सगळी नाती विसरली जातात.

मी मनात विचार करत होतोकी,आईला हे सर्वकाही जाणवलं असेल का ? जर जाणवलं असेल तर तिने हात बाजुला का केला नाही ? उलट ती त्याला अधीक घट्ट धरून होती.की तिलाही त्यातुन समाधान मिळत असेल ? किंवा नवीन पुरूषाच्या स्पर्शाने तिच्या सुप्त भावना जागृत झाल्या असतील,अन तिलाही ते सुख अनुभवायच असेल ? असे अनेक प्रश्न मला भेडसावत
होते.

आता आंम्ही गावाजवळ आलो होतो, तरी आईचा हात तसाच माझ्या ताठलेल्या बुल्ल्याला घट्ट पकडुन होता.
शेवटी आंम्ही एकदाच मावशीच्या घरी पोहोचलो. १२.३० वाजलेले होते.बाईकचा आवाज ऐकुन मावशी
पदराला हात पुसत अंगणात आली.आंम्हाला बघुन तिला खुप आनंद झाला होता.

तिने पटकन आईला मिठी मारली अन आईनेही तिला
घट्ट मिठी मारली होती.अन एकमेकींची विचारपुस करत बाजुला झाल्या.तशी आई घरात गेली.अन मग
मावशीने मला घट्ट मिठी मारली अन मी तिला मिठीत
घेतल.

तशी मावशी माझ्या ताठलेल्या बुल्ल्यावर तिची पुच्ची रगडत म्हणाली,कायरे लबाडा इतके दिवस झाले का नाही आलास ? आणी हा तुझा बुल्ला ताठलाय कसा?
आतातर तुझ्या आईला सर्वकाही सांगावच लागेल, म्हणजे दोघांचीही घरातच सोय होईल.ते ऐकुन मी दुर
होत म्हटलं – काहीपण काय बोयेलतेस ग मावाशी.तशी ती घरात निघुन गेली.

अन मी बाईकला अडकवलेली बॕग घरात घेऊन गेलो.
दोघी बहीणी किचनमध्ये गप्पा मारत होत्या.अन मी घरात बॕग ठेउन फ्रेश व्हायला गेलो.फ्रेश होऊन नंतर कपडे चेंज करून हाॉलमधे जाऊन बसलो होतो.

इकडे आई आणी मावशी डायनिंग टेबलवर जेवणाची
ताटे वाढुन घेत होत्या.तेव्हढ्यात मावशीने मला हाक मारत जेवायला बोलावलं.अन मी त्यांच्यासोबत बसत
जेवायला सुरवात केली.आंम्ही बोलत बोलत जेवणाचा
आस्वाद घेत होतो.इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारत
जेवण करून तृप्त झालो होतो.

इतक्यात आई म्हणाली- शालीनी काय सांगु तुला,अग
रस्ताइतका खराब होताकी गाडीवर गचके बसुन कंबर
दुखायला लागलीय ग माझी,सर्व अंग नुसत ठणकतय तुच काहीतरी कर बाई आता.त्यावर मावशी म्हटली –
काळजी करू नकोस रोहीणी.

सौमित्र एकदम भारी मसाज करतो बघ रोहीणी, त्याने
एकदा असच माझ अंग ठणकत होतं,तेंव्हा माझ अंग चोळुन दिल होतं.खुप भारी वाटलं होत मला.सर्व अंग एकदम मोकळं झालं होत.तस मावशी मला डोळा मारत म्हणाली – सौमित्र आईच अंग चोळुन दे नंतर.
मी हो म्हणत तेथुन उठुन हाॕलमधे जाऊन बसलो.

माझ्या मनाला एक प्रश्न सतावत होता.की चक्क खोटी
बोलली होती की मी चांगला मसाज करतो म्हणुन.पण का खोटं बोलली असावी आईशी ? आई बरोबर माझी जवळीक वाढवायची होती ? मावशीला हे सर्व करून काय साध्य करायच होत ?माझ्या मनात काहुर माजल
होत.

त्या दोघीजणी किचनमध्ये आवराआवर करत होत्या. मी दोघींच निरीक्षण करत होतो.दोघीची अंगकाठी एकसारखीच दिसत होती.दोघीही दबक्या आवाजात काहीतरी बोलत होत्या.मला नीटस् ऐकु येत नव्हत. पण का कुणास ठाऊक मला एकसारखं वाटत होतकी
माझ्याविषयीच त्यादोघी बोलत असाव्यात.

थोड्याच वेळात दोघीही हाॕलमध्ये येऊन बसल्या.अन
आता दुपारचे २ वाजले होते.मावशी आईला म्हणाली
रोहीणी तु चेंज करून घे,गाऊन आणलायस का नाही, नाहीतर माझा देते चल.आणी बेडरूममध्ये झोप मग सौमित्र मसाज करून देईल तुझं.अस बोलुन त्या दोघी
बेडरूममध्ये गेल्या.मी हाॕलमधेच बसुन होतो.अन विचार करत होतोकी आजपर्यंत आईच्या अंगाला कधी स्पर्श केलेला नव्हता
अन आता तिच्या उघड्या अंगाला हात लावुन मसाज करायचं म्हणजे,या विचारानेच मला भीती वाटत होती.
थोड्या वेळातच मावशी किचनमध्ये गेली व एक वाटी घेउन आली.अन म्हणाली चल सौमित्र.

मीपण तिच्यामागे गपचुप बेडरूममध्ये गेलो.तर बेडवर
आई पालथी झोपलेली दिसली.तीपण अर्धनग्नावस्थेत
फक्त परकर घातलेला होता अन तोही गुडघ्यापर्यंत वर
सरकलेला होता.अन कंबरेच्यावर तर काहीच नव्हत.
तो तिचा गोरापान , कमनीय ,मादक बांधा अन भरदार
मोठी,कलींगडासारखी गांड पहील्यांदाच बघत होतो.व
ते बघुन माझा बुल्ला वळवळ करू लागला होता.

मी एकटक आईच्या अर्धनग्न शरीराकडे पहाण्यात इतका मग्न झालो होतोकी मावशी माझ्याजवळ येउन
कधी उभी राहीली तेही मला कळलंच नाही.मावशी म्हणाली एव्हढं काय टक लावुन बघतोय सौमित्र.अस कधी पाहील नाही का कुणाला ? चल आता आईची
मसाज करून दे म्हणजे तिला बरं वाटेल.

मग मी बेडवर बसलो व मावशीने तेलाची वाटी माझ्या
हातात देत म्हणाली – चल आता पायापासुन सुरवात कर.आणी मी आईच्या पायाला तेल लावत चोळायला
सुरवात केली.व मावशी शेजारीच आडवी होउन बघत होती.मी आळीपाळीने दोन्ही पायांना तेल लावुन चोळत हळुहळु वर सरकत होतो.

तशी मावशी माझ्याकडे स्मितहास्य करत बघत मला हातानेच खुणावत अजुन वर कर म्हणत होती.पण मला लाज वाटत होती.तशी मावशी उठली,अन तिने आईच्या परकरला हात घालत ,आईला म्हणाली अग रोहीणी मांड्या उचल जरा,तस आईने कंबरेपासुन खालचा भाग वर उचलला तसा मावशीने तिचा परकर
कंबरेपर्यंत वर घेतला.

तसा मी आईचा आजपर्यंत कधी न पाहीलेला खजीना
बघुन माझा बुल्ला एकदाम ताठ झाला होता.आईची गोरीपान,कलींगडासारखी गोलगरीत,भरदार ,बाहेर निघालेली गांड अन त्यामधील मादक फट जी पुच्ची पर्यंत गेलेली दिसत होती.आज पहील्यांदाच आईला अस नागडं डोळे भरून पहात होतो.

इतक्यात मावशी म्हणाली सौमित्र तुझी ही पँट काढ आधी,नाहीतर तेल लागुन खराब होईल.मग मी पँट काढुन बाजुला ठेवली.तसा माझा अंंडरपँटचा झालेला
तंबु बघुन मावशी त्याला एका हाताने कुरवाळत म्हणाली – दोंन्ही पायांमधे बसुन चोळ आता सौमित्र,
अन तिने आईचे पाय फाकवुन जागा करून दिली.


तसामी गुडघ्यावर बसत आईच्या मांड्याना तेल लावत आळीपाळीने दोन्ही मांड्या चोळायला लागलो होतो. अन मावशी माझा बुल्ला अंंडरपँटवरून चोळत होती.
आईचे तोंड विरूध्द दिशेला असल्याने मावशी काय करतेय ते तिला दिसणार नव्हते.अन तसही आई डोळे
मिटुन पडलेली होती.मावशी मला म्हणाली असाच वर
पर्यत चोळत रहा सौमित्र.

आता माझीही भीती गेली होती आणी मी माझे हात
गांडीच्या फटीला व खाली पुच्चीला स्पर्श करू लागले
होते.तशी आई मादकपणे आह् आह् ऊँ ऊँ स्स्ससस आवाज काढत कण्हायला लागली व म्हणाली.असच चोळ सौमित्र खुप बर वाटतय,हा तिथच ,अजुन थोड वरती.हा चोळत रहा तिथं.आह् आह् ऊँ ऊँ म्मम म्मम
——— क्रमशः —————-

Share this to…


  • Whatsapp

Loading

0

0

You cannot copy content of this page