मा ची तृप्ति पूर्ण (आई मुलगा झवाझवी)

हाय,

आज मी माझीच गोस्ट मी तुम्हाला माझ्या दुसऱ्या दृष्टि ने सांगत आहे. जर कोणाला युटुब ऑडियो बनवायची असेल तर बनउ शकतात, फक्त कथेचं नाव बदलू नका.

तीच नाव रेश्मा आहे, ती 40+ आहे, बरी भरलेली आहे तीची ऊंची चार फुट नऊ इंच आहे, ऊंची तीची कमीच आहे, छत्तीस ची थान आहेत तीची चांगली भरलेली, छत्तीस बी चा ब्रा घालते, अट्ठाविस कंबर, एकोणचाळीस च ढूंगण आहे तीच, आता सुधा कीतितरी पुरुष रत्यानी बघतात तीच्याकड़े.
असो

तिला एक मूलगा आहे तो बरा मोठा आहे जॉब ला आहे तो, राकेश नाव आहे. तो रात्रि कमावरुन उशी रा येत असे कीतिही उशी र झाला तरी रात्रि अंघोल करुन च जेवत आणी झोपत असे. त्या दीवशी असच तो उषीरा आणी बाथरूम मधे गेला आला ती म्हनाली “राकेश अरे थाम मी तुला ठंड पानी उपसुन देते” तो अंडरवेर वर होता लगेच टॉवेल लपेटला, ति आत आली बाथरूम लहान होत, ति त्याच्या पूढ़े होउन गरम
पानी उपसू लागली, ति पाठमोरी वाकली होती, तीच्या गांड़ीचा स्पर्श त्याच्या गरम गरम लवड्याला होउ लगला, तो थोड़ा मागे सरकला पण तीच्या हालचालि ने तीची गांड़ व त्याचा लवड़ा एकमेकाना स्परशु लागले, त्याचा लवड़ा चांगलाच उभा राहिला, त्यात तो ऑफिस च्या मूलींच्या आठवनीने नेहमी बाथरूम मधे आपला हलवत असे त्यातच आज असा प्रकार घ‍डत होता, तो थोड़ा लाजला, पानी उपसुन ति बाथरूम च्या बाहेर आली आणी स्माइल देउन एक कामुक नजर त्याच्याकड़े दीली. हे नेहमी होउ लागल ति नेहमी येऊ लागली, तीची गांड़ त्याच्या लवड्याला स्पर्श करूंन घेत होती, एकदा ति आली तो उभा रहिला, त्याने टॉवेल काढला, आता पून्हा तेच, तो पून्हा स्वतः पूढ़े येउन आणी तिही स्वता मागे येउन एकमेकाना स्परशु लागले.

रेश्मा नेहमी परदर्शक साड़ी घोलुनच त्याच्या समोर येऊ लागली, जेवन वाढ़ताना ति आशी काही हालचाल करित असे, साड़ीचा पदार असा काही असे जेने करुन त्या च लक्ष्य तीच्या भरलेल्या थानान कड़े जायील. ति चक्क स्वताची भरलेली भली मोठी थाने स्वताच्या मुलाला दाखऊ लागली. आता तर तो सुधा तिची थाने बिंदास ब घु लागला.

रेश्मा म्हणाली “रमेश बेटा आज तू आणी मी एकत्र झोपू” का ही तासानी तो तीच्या चाद्रित घुसला, तीची पाठ त्या च्या कड़े होती, तो तीच्यावार हात फिर उ लागला, तीच्या थानांवर, कम्ब्रेवार, तीच्या बेम्बित बोटे घुसडू लागला, आपला लंड तीच्या गांड़ित स्परशु लागला. त्याला वाटल ती झोपेत आहे आणी तीने अचानक पलटी झाली म्हणाली “हे काय करतो आहेस?” तो थोड़ा घाबरला ती म्हणाली “चल आता आपण तुझ लग्न करू, कोणी ब घी तली आहेस की नाही, ऑफिस मधे एखादी?” तो म्हणाला “नाही” ती म्हणाली “आरे मग एखादा अनुभव घेतला आहेस की नाही?” तो म्हणाला “कसला?” ती म्हणाली “काय आता ते पण सांगू? एक मूलगा आणी मूलगी तरुण पणि काय करतात ते, ये आज मी तुला तो अनुभव देते” तीने आपली साड़ी वर केली आणी म्हनाली “चढ़ मझया वर” त्याने आपले कपड़े काढ़ले आगदी नागड़ा झाला आणी चड़ला तीच्यावर. डीम लाइट होता, तीने त्याचा लंड आपल्या हातात घेतला आणी फूदी च्या भोकावर नेला, म्हणाली “आता हेप माला, झटके दे” तो देऊ लागला पण आती उत्साही आणी त्याच पानी तीच्या फूदी च्या बाहेरच आल. तो निराश झाला, ति म्हणाली “होत आस सुरूवातिला मी शिकविन तुला आज बुधवार आहे शनिवारी तू स्वता करशील”

बुधवार ते शुक्रवार तीने शिकवल, मग शनिवार आला.
ती शनिवार ची रात्र होती, तो तीचा मूलगा आता तीच्या बाजुला होता, तो तिला चूम्बू लगला, तीच्या माथ्याचे गलाचे चुंबन घेऊ लगला, तीच्या ओथांचे चुंबन घेऊ लगला, दोघेही तोंडाट तोंड घालून एकमेकान ना चूम्बू लागले, आपल्या हाताने तीची भरलेली थाने दाबू लगला, कुस्करू लगला, तीचा ब्लाउज उघादु लगला, पून्हा भरलेली थाने दाबू लगला, कुस्करू लगला, आता आपला हाथ तीच्या साड़ी मधे घुसडू लगला अगदी हाथ पार तीच्या पुची कड़े नेला आणी पूचित बोटे घुसडू लगला, ति तीची मा आता कामुक आवाज करु लागली, तिला पान मजा येऊ लागली. आ आईग आ उफ्फ असे कामुक आवाज करु लागली. तीचे छातीचे ठोके वाढ़त होते, कामनेचा रंग तीच्यावर चढत होता, कामुक होउ लागली, सुस्कारे टा कू लागली, तीचा स्वाश फूलूंन येऊ लगला. ति अचानक म्हनालि “बेटा आता घाल कीरे, किती तरसवतो आहेस की?” पान तो कही आईकत नव्हता, तो तीची थान दबात होता, कुस्करत होता, हाथ साड़ी मधे घुसडून तीच्या पूचित बोटे घालत होता. अचानक त्यचा लक्ष्य शिड़ी कड़े गेल तो म्हनाला “मा चल आपण वारच्या खोलित जाऊ” ती पान हो म्हनाली “आणी म्हनाली तू खालीच थाम मी जेव्हा बोलविन तेव्हाच ये” तो खालीच होता, मा ने बोलवल्या वर तो वर गेला, त्यने टॉवेल लपेटला होता, वर जाऊ न बघी तिल तर मा कोपर्‍या त उभी होती तीने वर टॉवेल आणी खाली टॉवेल लपेटला होता, तीने दोघानी एक मे का न कडे बघी त ल ति एकदम कामुक दीसत होती. खुले केस, भरलेली भली मीठी थान, थानान वर लपेटला अर्धा टॉवेल, टॉवेल च्या बाहेर ये नारी भली मोथी थान, पोटा च्या खाली बेम्बी खाली लपेटलेला टॉवेल, तीच बेम्बी च भोक अगदी ठस ठसुन दीसत होत. तो तीच्या जवल गेला, तीची थाने दाबू लगला, चुबू लगला, आपल बोट त्याने तीच्या बेम्बी च्या भोकत अचानक घुस‍डल. तीअचानक “ओउच” त्याने पून्हा बेम्बित बोट घुस डल ति म्हणाली “हे काय रे बेटा, जरा सावकाश घुसड ऊउच”
त्याची ऊंची सहा फुट तीन इंच आणी तीची ऊंची चार फुट नऊ इंच, उभ उभ जमत नव्हत.

कोपराला पलंग होता तो म्हणाला “मा चल पलंगा वर चढ” तो तिला पलं गावर घे उन गेला, ति घुड़ ग्यावार बसली त्या ने तीचे हाथ भीन्तीवर थेवायला संगीतले, ति आता भीन्तीवर हाथ थेउन घुड़ ग्यावार बसली तो तीच्या मागे होता. तीची गांड़ त्या च्या बाजुला होती तो आता तीच्या मागे राहू न तीचा टॉवेल वर करू लगला आणी म्हणाला “मा आज मी तूज़ी गांड़ मारनार आहे” ति पन म्हणालि “हो रे बेटा पण जरा आरामात झव, ना ही तर तूझी भली मोठी तलवार माझी गांड़ फाड़ेल आरामात माझी गांड़ झव”

आता तीचा टॉवेल वर करुन मुलाने आपला लंड़ तीच्या गांड़ी च्या भोकावर थेवला आणी झटके देउ लगला, पन लंड़ काही तीच्या गांड़ीत घुसाय च नाव घेत नवता, ति म्हनाली “आरे बेटा तेल घेउन ये” त्याने लगेच तेल आनून लंड़ावर लावल आणी तीच्या गांड़ीत तेल सोडल, तेलानी त्याचा लंड चिपचिपीत आणी तीची गांड़ पण चिपचिपीत झाली, आता मात्र त्याने जोरात झटका दिला, तीची गांड़ झउ लागला. ति पन आता वेदनेने ओरडू लागली “आ आईग, आ ऊउच औच आ, बेटा जरा हलू हलू झव, आ ओ औच”
बघा हो तो कसला ऐकतो तो तर अगदी पशु सारखा तीच्या चढत होता, “आ ओ ऊउच, आआआ उफ्फ ओउच, जरा हलू की रे बेटा, तूझी भली तलवार माझी गांड़ ओ आ औच”

तो कसला थामतो, त्याचा लंड़ अर्धापेक्षा आत घुसला होता, पूर्ण पशु झाला होता तो. मधे थामला अचानक ति म्हणाली “का रे का थामला?” तो म्हणाला “अग मा तुला त्रास होत आहे” ति म्हनाली “ठीक आहे रे, पण मला मजा पन येत आहे, वेदनेत सुधा एक मजा आस्ते, बेटा तु झव माला तू झव रे झव माला बेटा तु थाम्बू नको झव तु आज माला झव तृप्त कर आज माला तुहया भल्या मोथ्या लंड़ाने झव झव बेटा आज तु झव माला तुझ्या लड़ाने” त्याने पुनः ठोके द्ययला सुरवात केले, या मा बेटा झवाझवित दोघंची गांड़ आणी लंड़ चांगलाच आवाज करू लागले पचाक पचाक पचाक पचाक. झवाझवि अगदी ज़ोरदार सुरू होती मा पन
आपली गांड़ मागे पूढ़े करूंन मुलाच्या लंड़ाला साथ देत होती. ति म्हनाली “माझ लग्न लवकर झाल, तु झय मोठी बहिन लग्न करून गेली, मी घरिच एकटिच, ओ आ झव रे बेटा झव मला आज तु तुझ्या मा ची गांड़ झव कचाकचा, झव रे बेटा आज तु मनसोक्त झव माला आ ऊऊ ओउच, माला पण आज मनासोक्त झउन घयायच आहे तुझ्या कडून” मा बेटा यांची झवाझवी अगदी जोमात होती. तो म्हनाला “मा आणी पापा?” ति म्हनाली “तुझे पापा रात्रि कुठे अस्तात, ओ आओउच आ, झव रे बेटा झव तु माला, माहित आहेत कुठे अस्तात पापा तुझे?” तो म्हणाला “कुठे?”
ती म्हणाली “अरे ते जातात दारू प्यायला सदा कदा त्यानच्या मित्रान सोबत, कुठे कुठे जातात त्यानाच ठाउक, ओउच आ झव तु माला ओ गांड़ भरुन टाक तुझय़ा जवान लंड़ानी, झव तु आज, माझी तृप्ति कर आज तु, आता मा बेटा ज़ोम्बाझोम्बी अगदी शेवट च्या टप्यावर होती, त्याचा जोरात एक झटका आणी तो पूर्ण तीच्या वर चढ़ला, लंड़ पूर्ण तीच्या गांड़ीमधे घुसला, लंड़ा च्या चिकानी तीची गांड़ भरू लागाली” चिपचिपत झालेल्या गांड़ीचा ति अगदी मनसोक्त आनंद घेत होती.

तीसुधा तृप्त आणी तो सुधा, आज मा आणी बेटा दोघे ही तृप्त झाले. आणी तसेच पडून राहीले.

दूसरा दिवस उजाडला रविवार होता तो, तीचा नवरा रात्रि आला आणी बाहेर कोच वर जोपला होता,
रेश्मा ख़ुश होती किचन मधे नाश्ता बनवित होती, राकेश ने मागूनच येउन तीची थाने दाबली, “ऊउच हे काय, अरे बाबा बाहेर ज़ोप्ले आहेत” ति म्हणाली, “असुदे की, नाही उठणार ते लवकर” तो म्हणाली,
तो तीची थाने चांगलीच दाबु लागला, दहा वाजले होते तिला भीती होती नवरा म्हणजे त्याचा बाप उठायची, ती म्हणालि “बाथरूम मधे जा मी आलेच” पण तो कसला ऐकतो हो बघा ना त्याऩेच तिला उचलुन बाथरूम मधे नेले, रेश्माला नागड़ी केली तो ही झाला, दोन हात जमिनीवर टेकून घुड़ग्यावर बसवले तिला कुत्र्या सारखी हो आहो बघा की हो,
पुनः तिच्या गांड़ी वर हात थेवला, ति म्हणाली “आता गांड़ीत घुसउ नको, काल रात्रिच तू माझी गांड झवली बेटा आता तू माझी चुत झव, माझी चुत शांत कर बेटा” राकेशने आपला भला मोठा लंड रेश्माच्या म्हणजे स्वताच्या मम्मी च्या पूचीत टाकला, ती म्हणालि “थाम्ब बेटा” ती बाथरूम च्या फर्शीवर झोपली आणी तीने आपले पाय राकेशला खानदयावर घे असे संगीतले, पून्हा एकदा माय लेकांची झवाझवि सुरू झाली हो,
तो आता पुनः एकदा मा ला झउ लागला, एकी‍कड़े तीची भली थाने दाबू, चोखु, चाउ लागला, बाप बाहेर झोपला होता आणी बाथरूम मधे माय लेक झवत होते हो बघा की काय मस्त झवत होते ते हो, वर्ती शॉवर चालू होता आणी यांची झवाझवी अगदी जोमात सुरू होती, मा अगदी मुलाच्या लंडाचा आनंद मनापासुन घेत होती हो, ती म्हणाली “ऊह आ किती रे मोठा तूझा” तो म्हणाला “नऊ इंच आहे हा” ती म्हणाली “अग बाई ग किती दीवसानी घेत आहे हा मी एकढ़ा मोठा ओह आ झव माला बेटा झव” तो म्हणाला “जरा तूझी पण सांग साइज़” ती म्हणाली “छत्तीस ची थान आहेत माझी भरलेली, छत्तीस बी चा ब्रा घालते मी, अट्ठाविस कंबर, एकोणचाळीस च ढूंगण आहे माझ जे तू काल रात्रि कचाकचा झवल की रे, ओह आ आता माझी पूची झव कचाकचा ओह आ झव आज तू माला, माला पाहीजे तूझा आज, ओह बेटा झव तुझ्या मा ला आज कर तीची तृप्ति” पून्हा दोघानचा संभोग जोरदार सुरू झाला, आता मात्र माय बेटा एकमेकांना पशु सारखे झवत होते, “ohhhh बेटा झव की झव तुझ्या मा ला आज, तीपण तीची गांड़ जोरजोरत हलवत होती, आता मात्र दोघे ही त्या परिसिमेला पोहोचले, ohhhh बेटा टाक तूझा लवड्याचा चिक पूचित कर भर माझी पूची चीकाने बेटा”
चिक आता तीची पूची भरू लागला होता हो बघा ति किती आनंदीत दीसत होती अगदी त्रुप्‍त होत होती हो आहो बघा तीचा चेहरा किती खुलला होता बघहो बघाना, आता दोघे ही शांत झाले, नंतर दोघे आपापल्या कामाला लागले, दुपरी एक फोन आला, काही कामासाथी गावाला जायच होत, राकेश मा आणी त्यानचा बाप गावाला निघाले, का कोणास थाउक पण रेश्मा ख़ुश होती,
राकेश च्या कानात म्हणालि “आता तु गावात शेतात झवन्याचा आनंद घे” तो पण ख़ुश होता, ते आले गावाला, गावात हे तीघे, रेश्मा चे भौजी त्यानचा मूलगा रमेश आणी आजी आजोबा होते. रमेश ची आई पूर्वीच वारली, रेश्मा मधे मधे जात असे गावाला, रेश्माला बघुन रमेश नी मीठी मारली, खरी मजा तर पूढ़े.

This content appeared first on new sex story .com

एकदा असच संध्याकाळी मा राकेश ला म्हणालि
“चल एक चक्कर मारून येऊ शेतात” राकेश खुश झाला त्याला माहित होत आता मा झावायला शेतात देनार, बाहेर रमेश होताच त्याने मा कड़े बघीतल, मा म्हणालि “चल रमेश तुपण शेतात एक चक्कर मारून येऊ” रमेश पण तीच्या मुला सारखाच होता, समजा दूसरा मूलगाच तो. आता तीघेही शेतात आले, मा म्हणालि “अरे रमेश, ति जागा कुठे आहे रे? आहे का आजून?” रमेश म्हणाला “हो मा आहे की अजून, अगदी तशीच आहे तु गेल्या पासून” रमेश सुधा रेश्माला माच बोलत असे, मा म्हणालि “कोणाला माहित नाही ना?” रमेश म्हणाला “हो नाही माहित अजून कोणाला” राकेश ला काही उमगत नव्हत तो फक्त ऐकत होता. आता तीघेही शेतात आले त्या शेतात त्या जागेवार, रेश्मा ने साड़ी घातलि होती, रेश्मा ने रमेश आणी राकेश कड़े एक नज़र दीली. रेश्मा म्हणालि “मग झवणार का मला, बघुतरी कसे झवतात दोघे माला” राकेशचा चेहरा बघुन रेश्मा म्हणालि “आरे राकेश बेटा, मागे मी एकदा इथे गावाला आली तेव्हा रमेशच मला झवला होता ते मी तुला नंतर सारे तुला सांगु, म्हणून मी विचार केला की आता अलग अलग का एकत्र झवाझवि करू” रमेश हा राकेश पेक्षा दोन वर्षानी लहान पण राकेश पेक्षा थोडा ऊंच त्याची ऊंची साड़े सहा च्या वर होती, चांगलाच रांगड़ा, गावाकड़चा तो अस्नारच, तो लगेच नागड़ा झाला, आणी आपला भला मोठा लंड़ हालऊ लागला, रेश्मा तशीच उभी होती, रमेश नी आपले हाथ तीच्या भल्या थानांवर नेले आणी ब्लाउज मधे हात घालून, टरकन ब्लाउज फाड़ला तीचा हो, बघाना कसा निर्दयी होता तो. रेश्मा म्हणालि “रमेश हे काय रे आज तु पून्हा माझा ब्लाउज फाड़ला” रेश्माला भीती होती, साड़ी खराब होउ नए म्हनून तीने लगेच साड़ी स्वताच काढली, आता रमेश आणी रेश्मा दोघेही नागड़े होते हो, एक घोंगड़ी होतीच तीच जमिनीवर टाकली, रेश्मा लगेच आडवी झाली, रमेश लगेच चढला तीच्यावर,
रमेशचा भला मोठा लंड त्याने रेश्माच्या चुत वर थेवला, राकेश पेक्षा मोठा लंड होतो हो तो बाघाना किती प्रयत्न करूंनही घुसत नव्हता तो हो, शेवटी रमेश ने भरपूर थूक लावली लंड़ाला आणी रेश्मा च्या पूचीत बोटे घुसडू लागला, बोटे घालून घालून तीची चुत ओली चिम्ब केली हो बघा हो बघा की, हे राकेश सर्व बघत होता.
आता मात्र रमेशने लंड़ तीच्या चुत वर थेउन जोरदार झटका दिला, ती रेश्मा बघा हो किती ओरडली ऊओउच, आता पून्हा रमेश रेश्मा झउ लागाले हो बघा ना, झवताना रेश्मा ने राकेश कड़े एक कामुक नजर दीली, आणी आवाज ohhhh aa u ऊओउच असे आवाज करू लागली, ते बघुन राकेशला पण चेव आला, रेश्मा म्हणालि “अरे रमेश तुझ्या छोट्या भावाला राकेश ला कसा विसरलास तु?” रमेश ने राकेश कड़े बघीतल,
आता रमेश जमिनीवर होता त्याने रेश्माला अंगावर घेतली, रेश्मा ची गांड़ राकेशच्या दीशेला होती, जमिनीवर रमेश त्याच्यावर रेश्मा होती हो, रमेश आपली गांड़ खालून हलवत तीला ठोके देत होता, आता रमेश आणी रेश्मा वुमन ऑन टॉप होते हो बघा हो कसला झवत अगदी चांगलाच झवत होता तो रमेश रेश्माला, शेवटी राकेश ला पण चेव चढला आता तोही आला हो त्याने मागुन रेश्माची गांड वर घेतली आपल्या लंड़ाला थूक लावली आणी घुसडला रेश्माच्या गांड़ित हो बघा हो आता रेश्मा रमेश आणी राकेश च्या मधे होती, खालून रमेश रेश्माची चुत झवत होता वरून राकेश रेश्माची गांड़ झवत होता, रमेश आणी राकेश च्या मधे रेश्मा चा भूस्काट होत होता हो, ति तर अगदी वेदनेने आनंदाने आवाज करत होती, बघा हो बघा कसे झवत होते, सेक्स चा अगदी मनोसोक्त आनंद घेत होते, “झवा हो झवा माला, तुमच्या या मा ला झवा, ohhhh रमेश बेटा, ohhhh रमेश बेटा झवा तुमच्या या छिनाल मा ला आज, टमाटर सारखी माझी थाने कुसकरुन झवा हो, आ खूप मजा येते आहे माला आज, आज माझी दोन पोर मला झवत आहेत, ohhhh आ ohhhh, झडऩार आता मी ohhhh झड़नार हो, ohhhh रमेश घाल तूझा लवड्याचा चिक चुत मधे, ohhhh राकेश घाल तूझा चिक गांड़ित, भरकरणी करा आज माझी ohhhh आ” ohhhh बघा हो तीची रेश्माची चुत आणी गांड़ कशी रमेश आणी राकेश च्या चीकानी भरुन गेली बघा हो बघार की, आता काही क्षण असेच गेले आणी आता तीघेही शांत झाले, तसेच नागड़े पडून राहीले,
राकेशनी पुनः विषय काढला, राकेश म्हणाला “मा सांग की तु आणी रमेश ने आपली पहिली झवाझवि कशी केली”

आता रेश्मा सांगू लागली, एक दिवस अस झाल रेश्मा गावाला आली, त्यावेळी राकेश तिचा मुलगा नव्हता आला गावाला. त्या दिवशी गावात प्रोग्राम होता बराच उशीर झाला होता, काका म्हणजे रमेश चे वडील पण शहरात कामासाठी बाहेर होते आता रेश्मा आणि रमेशच होतो. रात्री प्रोग्राम संपला रमेश म्हणाला चल काकू मी तुला नेतो माझी सायकल आहे आपण जाऊ, पण रेश्मा ने म्हटल आरे नको मी जाईन बाकी बायकान सोबत. आम्ही थोड्यावेळ थांबलो प्रोग्राम मधील काम आटोपली कितीतरी बायका घरी निघून गेल्या आणि रेशमाच्या लक्ष्यात नाही आल, बघितल तर रमेश होता तिथे. शेवटी रेशमनीच रमेशला आपण जाऊ एकत्र अस सांगितलं.

गावात तस नवरा किंवा दुसऱ्या पुरुषा बरोबर जाणं म्हणजे गवतोंड देणं, मग तो पुरुष पुतण्या जरी असला तरी गावचे लोग काहीही बोलणार म्हणून ती रमेश ला म्हणाली थोड थांबू आणि मग जाऊ. सगळे लोग गेले, बराच वेळ झाला किट्ट अंधार झाला, कोणी नव्हत रस्त्यात आणि आम्ही निघाले. मी रमेशच्या सायकल वर मागे बसली होती.

आता रेश्मा सांगू लागली, ते मी माझ्या शब्दात सांगत आहे, एक दिवस अस झाल रेश्मा गावाला आली, त्यावेळी राकेश तिचा मुलगा नव्हता आला गावाला. त्या दिवशी गावात प्रोग्राम होता बराच उशीर झाला होता, काका म्हणजे रमेश चे वडील पण शहरात कामासाठी बाहेर होते आता रेश्मा आणि रमेशच होतो. रात्री प्रोग्राम संपला रमेश म्हणाला चल काकू मी तुला नेतो माझी सायकल आहे आपण जाऊ, पण रेश्मा ने म्हटल आरे नको मी जाईन बाकी बायकान सोबत. आम्ही थोड्यावेळ थांबलो प्रोग्राम मधील काम आटोपली कितीतरी बायका घरी निघून गेल्या आणि रेशमाच्या लक्ष्यात नाही आल, बघितल तर रमेश होता तिथे. शेवटी रेशमनीच रमेशला आपण जाऊ एकत्र अस सांगितलं.

गावात तस नवरा व्यतिरिक्त दुसऱ्या पुरुषा बरोबर जाणं म्हणजे गवतोंड देणं, मग तो पुरुष पुतण्या जरी असला तरी गावचे लोग काहीही बोलणार म्हणून ती रमेश ला म्हणाली थोड थांबू आणि मग जाऊ. सगळे लोक गेले, बराच वेळ झाला किट्ट अंधार झाला, कोणी नव्हत रस्त्यात रेश्मा आणि रमेश निघाले. रेश्मा रमेशच्या सायकल वर मागे बसली होती पण ती चुबी असल्या मुळे रमेशचा सायकल चालवताना तोल जात होता म्हणून तो म्हणाला “काकू तू पुढे येऊन बसशील का, माझा तोल जात आहे” रेश्मा सुद्धा म्हणाली “हो माझा पण तोल जात आहे मी पुढे नसते पण तू सायकल आशा ठिकाणाहून ने की जिथे आपल्याला कोणी गावातले बघणार नाही, नाहीतर उद्या माझी बदनामी होईल” रमेश म्हणाल “हो काकू आपण शेत रस्त्यातून जाऊ तिथे कोणी नसत” आता जाता जाता सायकल चालवताना रमेशचा पाय रेशमाच्या गांडीला घासू लागला, रेश्माला पण मजा येत होती. तिने विषय काढला “गावात नवीन काही खभर” रमेश म्हणाला “चालू आहे सगळ ठीक ठाक” रमेश चे हाथ सायकल च्या handle वर होते, रेशमाचा हात पुढे असल्याने रमेशचा हात तिच्या भरलेल्या थनांना घासत होता, तशी रेश्माला सुद्धा मजाच येत होती. रेश्मा म्हणाली “अरे रमेश तुला एक विचारू, मला काही जणवल रे” रमेश म्हणाला “कशा बद्दल काकू”, रेश्मा म्हणाली “अरे ती शलाका वहिनी आहे ना ती कोणाला तरी इशारे करत होती, मला काहीतरी गडबड वाटत आहे” रमेश म्हणाला “आग काकू काय सांगू गडबड म्हणजे सगळीच गडबड आहे” रेश्मा म्हणाली “सांग की रे कसली गडबड आहे” रमेश म्हणाला “पण तू कोणाला सांगणार नाही ना” रेश्मा म्हणाली “हो रे नको घाबरु नाही सांगणार मी कोणाला” रमेश म्हणाला “अगं काकू काय सांगु तुला, ती शलाका काकू आहे ना तीच आणि वैभव च आहे, तुला माहित आहे का वैभव कोण आहे?” रेश्मा म्हणाली “हो तिच्या मोठ्या दिराचा मुलगा आहे” रमेश म्हणाला “हो त्यांचं चालू आहे कस
सांगू तुला रेश्मा काकू, मला सभ्य शब्दात सांगता येत नाही” रेश्मा “अरे रमेश तू अगदी बिंदास सांग, तुझ्या अश्लील शब्दात सांगितलं तरी चालेल” रेश्मा हसू लागली
रमेश “आग पण रेश्मा काकू”
रेश्मा “पण काय तू अगदी तुझ्या शब्दात सांग”
रमेश आता मात्र सरळ म्हणाला “आग शलाका काकू आहे ना ती वैभाला झवायला देते”
रेश्मा “आच्छा तुला कसं कळल की शलाका काकू वैभवला झवायला देते” रेश्मा च्या तोंडातून आलेला झवण हा शब्द ऐकून वैभव पण चकित झाला
रेश्मा “तुम्हाला काय वाटत की असभ्य शब्द फक्त पुरुषांना येतात, अरे रमेश बायकाना पण येतात फक्त ते मर्यादा ओलांडत नाहीत” रमेश “आग मी एकदा शेतात आलो मला काहीतरी आवाज येत होते, मी पुढे गेलो बघितल तर शलाका जमिनीवर होती आणि वैभव तिच्यावर चडून झवत होता” थोडा वेळ रेश्मा आणि रमेशच्या गप्पा चालू होत्या, आता आता रमेश आणि रेश्मा फ्री बोलू लागले बोलता बोलता दोघे ही कसे जवळ आले ते कळलच नाही, आणि रेश्मा आणि रमेश ची रात्री शेतात झवाझवी झाली. अशा प्रकारे रेश्मा नी राकेश ला आपली रमेश बरोबर केलेली झवाझवी सांगीतली. आता नेहमी रेश्मा ही आपला मुलगा राकेश आणि आपला पुतण्या रमेश यांच्याकडून झऊन घेत होती.

अश्या प्रकारे हा तिसरा आणि शेवट चा भाग संपत आहे.

आपली
[email protected]

This story मा ची तृप्ति पूर्ण (आई मुलगा झवाझवी) appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page